3.1. Generators

3.1.1. Generator expressions vs. Comprehensions

 • For information about Comprehensions, please refer to Comprehensions

list(x for x in range(0, 5))    # [0, 1, 2, 3, 4]
[x for x in range(0, 5)]      # [0, 1, 2, 3, 4]
set(x for x in range(0, 5))     # {0, 1, 2, 3, 4}
{x for x in range(0, 5)}      # {0, 1, 2, 3, 4}
{x: x for x in range(0, 5)}     # {0: 0, 1: 1, 2: 2, 3: 3, 4: 4}
tuple(x for x in range(0, 5))    # (0, 1, 2, 3, 4)
(x for x in range(0, 5))      # <generator object <genexpr> at 0x1197032a0>
all(x for x in range(0, 5))     # False
any(x for x in range(0, 5))     # True
sum(x for x in range(0, 5))     # 10

3.1.1.1. What is the difference?

 • Comprehensions executes instantly

 • Generators are lazy evaluated

 • Create generator object and assign pointer (do not execute)

 • Comprehensions will be in the memory until end of a program

 • Generators are cleared once they are executed

a = [x for x in range(0, 5)]

print(a)
# [0, 1, 2, 3, 4]

print(a)
# [0, 1, 2, 3, 4]
a = (x for x in range(0, 5))

print(a)
# <generator object <genexpr> at 0x111e7acd0>

print(list(a))
# [0, 1, 2, 3, 4]

print(list(a))
# []

3.1.2. Lazy evaluation

 • Code do not execute instantly

 • Sometimes code is not executed at all!

3.1.2.1. Declaring generators

Listing 446. This will not generate any numbers!
a = (x for x in range(0,5))
b = (x for x in range(0,5))
c = (x for x in range(0,5))
Listing 447. This will only create generator expression, but not evaluate it!
a = (x for x in range(0,5))

print(a)
# <generator object <genexpr> at 0x11cb45950>

3.1.2.2. Evaluating generator instantly

 • Not very efficient

 • If you need values evaluated instantly, there is no point in using generators

a = (x for x in range(0,5))

list(a)
# [0, 1, 2, 3, 4]

3.1.2.3. Evaluate generator iteratively

 • Generator will calculate next number for every loop iteration

 • Forgets previous number

 • Doesn't know the next number

a = (x for x in range(0,5))

for i in a:
  print(i)
# 0
# 1
# 2
# 3
# 4

3.1.2.4. Halting and resuming iteration

 • Will generate only three numbers, then stop

 • Forget generator

Listing 448. Comprehension will generate a sequence instantly, and iterate over it. It will be in the memory until end of a program
numbers = [x for x in range(0, 10)]

for x in numbers:
  print(x)
  if x == 3:
    break
# 0
# 1
# 2
# 3

for x in numbers:
  print(x)
  if x == 6:
    break
# 0
# 1
# 2
# 3
# 4
# 5
# 6

list(numbers)
# [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

list(numbers)
# [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
Listing 449. Generator with generate numbers as it goes in the process
numbers = (x for x in range(0, 10))

for x in numbers:
  print(x)
  if x == 3:
    break
# 0
# 1
# 2
# 3

for x in numbers:
  print(x)
  if x == 6:
    break
# 4
# 5
# 6

list(numbers)
# [7, 8, 9]

list(numbers)
# []

3.1.2.5. Which one is better?

 • Comprehensions - Using values more than one

 • Generators - Using values once (for example in the loop iterator)

3.1.3. yield Operator

DATA = [
  (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (4.9, 3.0, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (5.4, 3.9, 1.7, 0.4, 'setosa'),
  (7.0, 3.2, 4.7, 1.4, 'versicolor'),
  (6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 'versicolor'),
  (5.7, 2.8, 4.5, 1.3, 'versicolor'),
  (6.3, 3.3, 6.0, 2.5, 'virginica'),
  (5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica'),
  (4.9, 2.5, 4.5, 1.7, 'virginica'),
]

def get_species(species):
  output = []
  for row in DATA:
    if row[4] == species:
      output.append(row)
  return output


data = get_species('setosa')

print(data)
# [(5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
# (4.9, 3.0, 1.4, 0.2, 'setosa'),
# (5.4, 3.9, 1.7, 0.4, 'setosa')]

for row in data:
  print(row)
# (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa')
# (4.9, 3.0, 1.4, 0.2, 'setosa')
# (5.4, 3.9, 1.7, 0.4, 'setosa')
DATA = [
  (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (4.9, 3.0, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (5.4, 3.9, 1.7, 0.4, 'setosa'),
  (7.0, 3.2, 4.7, 1.4, 'versicolor'),
  (6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 'versicolor'),
  (5.7, 2.8, 4.5, 1.3, 'versicolor'),
  (6.3, 3.3, 6.0, 2.5, 'virginica'),
  (5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica'),
  (4.9, 2.5, 4.5, 1.7, 'virginica'),
]

def get_species(species):
  for row in DATA:
    if row[4] == species:
      yield row

data = get_species('setosa')

print(data)
# <generator object get_species at 0x11af257c8>

for row in data:
  print(row)
# (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa')
# (4.9, 3.0, 1.4, 0.2, 'setosa')
# (5.4, 3.9, 1.7, 0.4, 'setosa')

3.1.4. Built-in generators

header = ['a', 'b', 'c']
data = [1, 2, 3]
output = {}

for i, _ in enumerate(header):
  key = header[i]
  value = data[i]
  output[key] = value

print(output)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

3.1.4.1. zip()

header = ['a', 'b', 'c']
data = [1, 2, 3]

zip(header, data)
# <zip object at 0x11cf54b90>

list(zip(header, data))
# [('a', 1), ('b', 2), ('c', 3)]

dict(zip(header, data))
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

tuple(zip(header, data))
# (('a', 1), ('b', 2), ('c', 3))
header = ['a', 'b', 'c']
data = [1, 2, 3]
row = [77,88,99]

[(k,v,r) for k,v,r in zip(header, data, row)]
# [('a', 1, 77), ('b', 2, 88), ('c', 3, 99)]

3.1.4.2. map()

Listing 450. map() syntax
map(<callable>, <sequence>)
data = [1, 2, 3]

list(map(float, data))
# [1.0, 2.0, 3.0]
map(float, [1, 2, 3])
# <map object at 0x11d15a190>

list(map(float, [1, 2, 3]))
# [1.0, 2.0, 3.0]

tuple(map(float, [1, 2, 3]))
# (1.0, 2.0, 3.0)

3.1.4.3. filter()

Listing 451. filter() syntax
filter(<callable>, <sequence>)
Listing 452. Show only even numbers
list(filter(lambda x: not x%2, data))
# [2, 4, 6]
data = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

def is_even(x):
  if x % 2 == 0:
    return True
  else:
    return False

filter(is_even, data)
# <filter object at 0x11d182990>

list(filter(is_even, data))
# [2, 4, 6]

3.1.4.4. enumerate()

Listing 453. enumerate() syntax
enumerate(<sequence>)
header = ['a', 'b', 'c']

list(enumerate(header))
# [(0, 'a'), (1, 'b'), (2, 'c')]

dict(enumerate(header))
# {0: 'a', 1: 'b', 2: 'c'}

3.1.5. Assignments

3.1.5.1. Generators vs. Comprehensions - iris

 • Complexity level: medium

 • Lines of code to write: 40 lines

 • Estimated time of completion: 20 min

 • Filename: solution/generator_iris.py

English

Todo

English translation

Polish
 1. Zapisz dane data/iris.csv do pliku "generator_iris.csv"

 2. Zaczytaj dane pomijając nagłówek

 3. Napisz funkcję która zwraca wszystkie pomiary dla danego gatunku

 4. Gatunek będzie podawany jako str do funkcji

 5. Zaimplementuj rozwiązanie wykorzystując zwykłą funkcję

 6. Zaimplementuj rozwiązanie wykorzystując generator i słówko kluczowe yield

 7. Porównaj wyniki jednego i drugiego rozwiązania przez użycie sys.getsizeof()

The whys and wherefores
 • Wykorzystanie generatorów

 • Odbieranie danych z lazy evaluation

 • Porównanie wielkości struktur danych

 • Parsowanie pliku

 • Filtrowanie treści w locie

Hint
fun = function_filter('setosa')
gen = generator_filter('setosa')

print('Function', sys.getsizeof(fun))
print('Generator', sys.getsizeof(gen))

3.1.5.2. Generators vs. Comprehensions - passwd

English

Todo

English translation

Polish
 1. Napisz program, który wczyta plik z danymi wejściowymi (patrz sekcja input)

 2. Przefiltruj linie, tak aby nie zawierały komentarzy (zaczynające się od #) oraz pustych linii

 3. Przefiltruj linie, aby wyciągnąć konta systemowe - użytkowników, którzy mają UID (trzecie pole) mniejsze niż 1000

 4. Zwróć listę loginów użytkowników systemowych

 5. Zaimplementuj rozwiązanie wykorzystując zwykłą funkcję

 6. Zaimplementuj rozwiązanie wykorzystując generator i słówko kluczowe yield

 7. Porównaj wyniki jednego i drugiego rozwiązania przez użycie sys.getsizeof()

 8. Dlaczego różnice są tak niewielkie?

 9. Co się stanie, gdy ilość danych się zwiększy?

The whys and wherefores
 • Wykorzystanie generatorów

 • Odbieranie danych z lazy evaluation

 • Porównanie wielkości struktur danych

 • Parsowanie pliku

 • Filtrowanie treści w locie

Input
##
# User Database
#  - User name
#  - Encrypted password
#  - User ID number (UID)
#  - User's group ID number (GID)
#  - Full name of the user (GECOS)
#  - User home directory
#  - Login shell
##

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
nobody:x:99:99:Nobody:/:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
peck:x:1000:1000:Max Peck:/home/peck:/bin/bash
jimenez:x:1001:1001:José Jiménez:/home/jimenez:/bin/bash
ivanovic:x:1002:1002:Ivan Иванович:/home/ivanovic:/bin/bash