10.3. Initializer Method

 • It's a first method run after object is initiated

 • All classes has default __init__()

 • __init__() is not a constructor!

10.3.1. Initializer method without arguments

Listing 229. Initializer method without arguments
class Astronaut:
  def __init__(self):
    print('My name... Jose Jimenez')


jose = Astronaut()
# My name... Jose Jimenez

10.3.2. Initializer method with arguments

Listing 230. Initializer method with arguments
class Astronaut:
  def __init__(self, name):
    print(f'My name... {name}')


jose = Astronaut('Jose Jimenez')
# My name... Jose Jimenez

mark = Astronaut(name='Mark Watney')
# My name... Mark Watney

ivan = Astronaut()
# TypeError: __init__() missing 1 required positional argument: 'name'
Listing 231. Method argument with default value
class Astronaut:
  def __init__(self, name='Unknown'):
    print(f'My name... {name}')


jose = Astronaut('Jose Jimenez')
# My name... Jose Jimenez

mark = Astronaut(name='Mark Watney')
# My name... Mark Watney

ivan = Astronaut()
# My name... Unknown

10.3.3. Initializing Attributes

Listing 232. Init time attributes
class Astronaut:
  def __init__(self):
    self.first_name = 'Mark'
    self.last_name = 'Watney'


mark = Astronaut()

print(mark.first_name)   # Mark
print(mark.last_name)    # Watney
print(mark.missions)    # AttributeError: 'Astronaut' object has no attribute 'mission'
Listing 233. Init time attributes
class Astronaut:
  def __init__(self):
    self.first_name = 'Mark'
    self.lastname = 'Watney'


mark = Astronaut()
print(mark.first_name)   # Mark
print(mark.last_name)    # Watney
print(mark.missions)    # AttributeError: 'Astronaut' object has no attribute 'mission'

ivan = Astronaut()
print(ivan.first_name)   # Mark
print(ivan.last_name)    # Watney
print(ivan.missions)    # AttributeError: 'Astronaut' object has no attribute 'mission'
Listing 234. Init time attributes
class Astronaut:
  def __init__(self, a, b):
    self.first_name = a
    self.last_name = b


mark = Astronaut('Mark', 'Watney')
print(mark.first_name)   # Mark
print(mark.last_name)    # Watney
print(mark.missions)    # AttributeError: 'Astronaut' object has no attribute 'mission'

ivan = Astronaut(firstname='Ivan', lastname='Ivanovich')
print(ivan.first_name)   # Ivan
print(ivan.last_name)    # Ivanovich
print(ivan.missions)    # AttributeError: 'Astronaut' object has no attribute 'mission'
Listing 235. Init time attributes
class Astronaut:
  def __init__(self, first_name, last_name):
    self.first_name = first_name
    self.last_name = last_name


mark = Astronaut('Mark', 'Watney')
print(mark.first_name)   # Mark
print(mark.last_name)    # Watney
print(mark.missions)    # AttributeError: 'Astronaut' object has no attribute 'mission'

ivan = Astronaut(firstname='Ivan', lastname='Ivanovich')
print(ivan.first_name)   # Ivan
print(ivan.last_name)    # Ivanovich
print(ivan.missions)    # AttributeError: 'Astronaut' object has no attribute 'mission'
Listing 236. Init time attributes
class Astro:
  def __init__(self, first_name, last_name):
    self.full_name = f'{first_name} {last_name}'


mark = Astro('Mark', 'Watney')

print(mark.full_name)    # Mark Watney
print(mark.first_name)   # AttributeError: 'Astro' object has no attribute 'firstname'
print(mark.last_name)    # AttributeError: 'Astro' object has no attribute 'lastname'
Listing 237. Init time attributes
class Point:
  def __init__(self, x, y, z=0):
    self.x = x
    self.y = y
    self.z = z


p1 = Point(10, 20)
p2 = Point(x=10, y=20)

p3 = Point(10, 20, 30)
p4 = Point(10, 20, z=30)
p5 = Point(x=10, y=20, z=30)
Listing 238. Init time attributes
class Iris:
  def __init__(self, sepal_length, sepal_width,
         petal_length, petal_width, species):

    self.sepal_length = sepal_length
    self.sepal_width = sepal_width
    self.petal_length = petal_length
    self.petal_width = petal_width
    self.species = species


setosa = Iris(
  sepal_length=5.1,
  sepal_width=3.5,
  petal_length=1.4,
  petal_width=0.2,
  species='setosa')

virginica = Iris(
  sepal_length=5.8,
  sepal_width=2.7,
  petal_length=5.1,
  petal_width=1.9,
  species='virginica')


print(setosa.sepal_length)   # 5.1
print(setosa.sepal_width)    # 3.5
print(setosa.petal_length)   # 1.4
print(setosa.petal_width)    # 0.2
print(setosa.species)      # setosa

print(virginica.sepal_length)  # 5.8
print(virginica.sepal_width)  # 2.7
print(virginica.petal_length)  # 5.1
print(virginica.petal_width)  # 1.9
print(virginica.species)    # virginica

Note

Since Python 3.7 there is a @dataclass decorator, which automatically generates __init__() arguments and fields. Dataclasses are described in OOP Dataclass.

10.3.4. Checking values

class Kelvin:
  def __init__(self, value):
    if not isinstance(value, (float, int)):
      raise TypeError('Temperature must be int or float')

    if value < 0.0:
      raise ValueError('Temperature must be greater than 0')

    self.value = value


ice = Kelvin(273.15)
print(ice.value)
# 273.15

not_existing = Kelvin(-300)
# ValueError: Temperature must be greater than 0

10.3.5. Assignments

10.3.5.1. Object Initialization

English
 1. Create one class Temperature

 2. Create three instances of Temperature class

 3. Values must be passed at the initialization

 4. At initialization instances print:

  1. Instance celsius prints temperature 36.6

  2. Instance fahrenheit prints temperature 97.88

  3. Instance kelvin prints temperature 309.75

 5. Do not convert units (print only given numbers)

 6. Do not store values in the instances (only print on instance creation)

Polish
 1. Stwórz jedną klasę Temperature

 2. Stwórz trzy instancje klasy Temperature

 3. Wartości mają być podawane przy inicjalizacji

 4. Przy inicjalizacji instancje wypisują:

  1. Instancja celsius wyświetla temperaturę 36.6

  2. Instancja fahrenheit wyświetla temperaturę 97.88

  3. Instancja kelvin wyświetla temperaturę 309.75

 5. Nie konwertuj jednostek (użyj tylko podanych numerów)

 6. Nie przechowuj informacji w instancjach (tylko wypisz przy inicjalizacji)

10.3.5.2. Data Modeling

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 15 lines

 • Estimated time of completion: 10 min

 • Solution: solution/init_model.py

English
 1. Model the data using classes

 2. Create instances for each record

 3. Create instances of a first class using positional arguments

 4. Create instances of a second class using keyword arguments

 5. Using __dict__ print all fields from each instance

Polish
 1. Zamodeluj dane za pomocą klas

 2. Stwórz instancje dla każdego wpisu

 3. Twórz instancje pierwszej klasy używając argumentów pozycyjnych

 4. Twórz instancje drugiej klasy używając argumentów nazwanych

 5. Za pomocą __dict__ wypisz wszystkie pola każdej z instancji

Input
Jan, Twardowski, 1961-04-12
Mark, Watney, 1969-07-21
ESA, European Space Agency, Europe
NASA, National Aeronautics and Space Administration, USA
POLSA, Polish Space Agency, Poland
The whys and wherefores