10.3. OOP Methods

 • Methods are functions in the class

 • First argument is always instance (self)

 • While calling function you never pass self

10.3.1. Methods without arguments

Listing 104. Methods without arguments
class Iris:
  def latin_name(self):
    print(f'Latin name: Iris Setosa')


flower = Iris()

flower.latin_name()
# Latin name: Iris Setosa

10.3.2. Methods with argument

Listing 105. Methods with arguments
class Iris:
  def latin_name(self, species):
    print(f'Latin name: {species}')


flower = Iris()

flower.latin_name(species='Iris Setosa')
# Latin name: Iris Setosa

flower.latin_name('Iris Setosa')
# Latin name: Iris Setosa

flower.latin_name()
# TypeError: latin_name() missing 1 required positional argument: 'species'

10.3.3. Methods with arguments with default value

Listing 106. Methods with arguments with default value
class Iris:
  def latin_name(self, species='unknown'):
    print(f'Latin name: Iris {species}')


flower = Iris()

flower.latin_name(species='Iris Setosa')
# Latin name: Iris Setosa

flower.latin_name('setosa')
# Latin name: Iris Setosa

flower.latin_name()
# Latin name: unknown

10.3.4. Methods calling other methods

Listing 107. Methods calling other methods
class Iris:
  def get_name(self):
    return 'Iris Setosa'

  def latin_name(self):
    name = self.get_name()
    return f'Latin name: {name}'


flower = Iris()

flower.latin_name()
# Latin name: Iris Setosa

10.3.5. Methods accessing fields

Listing 108. Methods accessing fields
class Iris:
  def __init__(self, species='unknown'):
    self.species = species

  def latin_name(self):
    print(f'Latin name is: {self.species}')


setosa = Iris('Iris Setosa')
setosa.latin_name()
# Latin name is: Iris Setosa

iris = Iris()
iris.latin_name()
# Latin name is: unknown

10.3.6. Assignments

10.3.6.1. Methods

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 15 lines

 • Estimated time of completion: 15 min

 • Filename: solution/syntax_methods.py

English
 1. Create class Iris

 2. Create method total() which calculates sum of all numerical attributes of an object

 3. Create method mean() which calculates mean of all numerical attributes of an object (assume length equal to 4)

 4. Create setosa object with attributes set at the initialization (see input data)

 5. Create virginica object with attributes set at the initialization (see input data)

 6. Print species name, total and mean of each instance

Polish
 1. Stwórz klasę Iris

 2. Napisz metodę total() wyliczającą sumę wszystkich atrybutów numerycznych obiektu

 3. Napisz metodę mean() wyliczającą średnią wszystkich atrybutów numerycznych obiektu (przyjmij długość równą 4)

 4. Stwórz obiekt setosa z pomiarami podawanymi przy inicjalizacji (patrz dane wejściowe)

 5. Stwórz obiekt virginica z pomiarami podawanymi przy inicjalizacji (patrz dane wejściowe)

 6. Wypisz nazwę gatunku oraz sumę i średnią z pomiarów dla każdej instancji

Input
Table 19. Initial values

Sepal length

Sepal width

Petal length

Petal width

Species

5.8

2.7

5.1

1.9

virginica

5.1

3.5

1.4

0.2

setosa