4. Queues, Threads and Processes

4.1. Kolejki - Queue

4.1.1. FIFO

4.1.2. LIFO (stack)

4.1.3. Network Queue

 • Synchronizacja
 • Routing

4.1.4. Priority Queue

 • Priorytetyzacja
 • Wywłaszczenie

4.2. Threads vs processes

 • Czym się różnią wątki od procesów?
 • Ile wątków może być w ramach procesów?
 • Jak komunikować się między wątkami?
 • Jak komunikować się między procesami?
 • Ile może być wątków na procesorze czterordzeniowym (z i bez Hyper Threading)?
 • Ile może być procesów na procesorze czterordzeniowym (z i bez Hyper Threading)?
 • Czy współdzielenie pamięci przez wątki jest dobre czy złe?

4.3. Threads

4.3.1. Problemy z wątkami

 • Zakleszczania

 • Race Condition

 • Głodzenie

 • Problem 5 filozofów:

  • 5 filozofów (albo rozmyśla, albo je)
  • 5 misek ze spagetti,
  • 5 widelców,
  • 2 widelce potrzebne aby zjeść,
  • problem zakleszczania
 • Problem producenta i konsumenta

 • Problem czytelników i pisarzy

4.3.2. Tworzenie wątków

 • dlaczego nie time.sleep()
 • rekurencyjny timer
Code Listing 4.24. Timer
import threading


def hello():
  print('Timer Thread')


t = threading.Timer(5.0, hello)
t.start()

print('Main Thread')

4.3.3. Synchronizacja wątków

Code Listing 4.25. Synchronizacja wątków
import queue
import threading
import time


class MyThread(threading.Thread):

  def __init__(self, thread_name, work_queue):
    self.thread_name = thread_name
    self.work_queue = work_queue
    super().__init__()

  def run(self):
    print(f'Starting {self.thread_name}')

    while not exit_flag:
      lock.acquire()

      if not work_queue.empty():
        data = work_queue.get()
        lock.release()

        # Release Queue before processing
        print(f'{self.thread_name} processing {data}')
      else:
        lock.release()

      time.sleep(2)

    print(f'Exiting {self.thread_name}')


exit_flag = 0
lock = threading.Lock()
work_queue = queue.Queue()
running_threads = []

# Create new threads
for name in ['Thread-1', 'Thread-2', 'Thread-3']:
  thread = MyThread(name, work_queue)
  thread.start()
  running_threads.append(thread)

# Fill the queue
lock.acquire()
for word in ['One', 'Two', 'Three', 'Four', 'Five']:
  work_queue.put(word)
lock.release()

# Wait for queue to empty
while not work_queue.empty():
  pass

# Notify threads it's time to exit
exit_flag = 1

# Wait for all threads to complete
for thread in running_threads:
  thread.join()

print(f'Exiting Main Thread')

4.3.4. Zamykanie wątków

4.3.5. Workery

Code Listing 4.26. Model Workerów
import queue
import logging
import threading

work_queue = queue.Queue()


class Worker(threading.Thread):
  daemon = True

  def run(self):
    while True:
      # Remove and return an item from the queue.
      job = work_queue.get()

      # Execute work
      logging.warning('Will do the work: %s' % job)

      # Indicate that a formerly enqueued task is complete.
      work_queue.task_done()


def spawn_worker(how_many):
  for i in range(how_many):
    Worker().start()


if __name__ == '__main__':
  spawn_worker(3)

  # Zapełnij kolejkę
  for todo in ['ping', 'ls -la', 'echo "hello world"', 'cat /etc/passwd']:
    work_queue.put(todo)

  # wait to complete all tasks
  work_queue.join()

4.4. Processes

4.4.1. Problemy z procesami

 • Zakleszczania
 • Race Condition

4.4.2. Tworzenie procesów

4.4.3. Synchronizacja procesów

4.4.4. IPC - komunikacja międzyprocesowa

Aby pickle mógł odtworzyć obiekt, musi posiadać jego definicję - klasę.

Code Listing 4.27. Klasa Prostokat w module figury
class Prostokat:

  def __init__(self, a, b):
    self.a = float(a)
    self.b = float(b)

  def pole(self):
    return self.a * self.b

  def obwod(self):
    return (self.a + self.b) * 2

  def __str__(self):
    return 'Prostokat(a=%s, b=%s)' % (self.a, self.b)
Code Listing 4.28. Obiekt wysyłający dane multiprocessing-client.py
from multiprocessing.connection import Client
import logging
import pickle
from book.advanced.src.figury import Prostokat

rectangle = Prostokat(a=5, b=10)
rect = pickle.dumps(rectangle)

address = ('localhost', 6000)
conn = Client(address, authkey=b'secret password')

logging.warning('Sending objects')
conn.send([rect, 'a', 2.5, None, int, sum])

logging.warning('Sending close')
conn.send('close')

conn.close()
Code Listing 4.29. Obiekt nasłuchujący na połączenia multiprocessing-listener.py
from multiprocessing.connection import Listener
import logging
import pickle

address = ('localhost', 6000) # family is deduced to be 'AF_INET'

logging.warning('Listening on %s:%s' % address)
listener = Listener(address, authkey=b'secret password')
conn = listener.accept()

logging.warning('connection accepted from %s %s' % listener.last_accepted)

while True:
  msg = conn.recv()
  logging.warning('Received: %s' % msg)

  if msg == 'close':
    conn.close()
    break
  else:
    # do something with msg
    prostokat = pickle.loads(msg[0])
    logging.warning('Prostokat %s' % prostokat)
    print('Pole: %s' % prostokat.pole())

listener.close()

4.4.5. Zamykanie procesów

4.5. Assignments

4.5.1. Wielowątkowość

 • Filename: multiprocessing_server.py and multiprocessing_client.py
 • Lines of code to write: 50 lines
 • Estimated time of completion: 30 min
 1. Stwórz kolejkę queue do której dodasz różne polecenia systemowe do wykonania, np.:

  • Lunux/macOS: ['/bin/ls /etc/', '/bin/echo "test"', '/bin/sleep 2'],
  • Windows: ['dir c:\\Users', 'echo "test"', 'type %HOMEPATH%\Desktop\README.txt'].
 2. Parametry rozbij za pomocą shlex

 3. Następnie przygotuj trzy wątki workerów, które będą wykonywały polecenia z kolejki.

 4. Wątki powinny być uruchamiane jako subprocess.run() w systemie operacyjnym z timeoutem równym PROCESSING_TIMEOUT = 2.0 sekundy

 5. Ilość poleceń może się zwiększać w miarę wykonywania zadania.

 6. Wątki powinny być uśpione za pomocą Timer przez 5.0 sekund, a następnie ruszyć do roboty.

 7. Wątki mają być uruchomione w tle (ang. daemon)

 8. Użyj logowania za pomocą biblioteki logging tak aby przy wyświetlaniu wyników widoczny był identyfikator procesu i wątku.