9. Files

9.1. Path

9.1.1. Absolute path

 • Windows:

  FILE = r'C:\Temp\iris.csv'
  
 • Linux, macOS, BSD

  FILE = r'/tmp/iris.csv'
  

9.1.2. Relative path

 • File in the same directory directory

  FILE = r'iris.csv'
  
 • File in parent directory

  FILE = r'../data/iris.csv'
  

9.2. Access modes

Character

Meaning

'r'

open for reading (default)

'w'

open for writing, truncating the file first

'a'

open for writing, appending to the end of the file if it exists

'rb'

read binary mode

'wb'

write binary mode

'ab'

append binary mode

9.3. Read from file

 • Works with both relative and absolute path

 • Uses context manager

9.3.1. Reading file line by line

 • Fails when directory with file cannot be accessed

 • Fails when file cannot be accessed

Listing 78. file can be iterated line by line
with open(r'/tmp/iris.csv') as file:
  for line in file:
    print(line)

9.3.2. Reading whole file content

Listing 79. Read whole file as a text to content variable
with open(r'/tmp/iris.csv') as file:
  content = file.read()

9.3.3. Reading file as list with lines

Listing 80. Convert file to list by line
with open(r'/tmp/iris.csv') as file:
  lines = file.readlines()

9.3.4. Read selected lines from file

Listing 81. Convert file to list by line, select 1-30 lines
with open(r'/tmp/iris.csv') as file:
  lines = file.readlines()[1:30]
Listing 82. Convert file to list by line, select 1-30 lines
with open(r'/tmp/iris.csv') as file:
  for line in file.readlines()[1:30]:
    print(line)

9.4. Writing

9.4.1. Writing to file

 • Fails when directory with file cannot be accessed

 • Creates file if not exists

 • Overwrite old content

Listing 83. Writing to file
with open(r'/tmp/iris.csv', mode='w') as file:
  file.write('hello')

9.4.2. Appending to file

 • Fails when directory with file cannot be accessed

 • Creates file if not exists

 • Append to the end of file

Listing 84. Appending to file
with open(r'/tmp/iris.csv', mode='a') as file:
  file.write('hello')

9.5. Exception handling

Listing 85. Exception handling while accessing files
try:
  with open(r'/tmp/iris.csv') as file:
    for line in file:
      print(line)

except FileNotFoundError:
  print('File does not exist')

except PermissionError:
  print('Permission denied')

9.6. Good Engineering Practises

 • FILE as a raw string r'...' constant

 • encoding='utf-8'

 • Use context manager

9.7. Assignments

9.7.1. Content of a requested file

 1. Napisz program, który wyświetli na ekranie zawartość pliku o nazwie podanej przez użytkownika.

 2. Dopisz obsługę wyjątków dla braku uprawnień oraz tego że plik nie istnieje.

Hints
 • input()

9.7.2. Parsing simple CSV file

 1. Skopiuj plik do siebie na dysk i nazwij go iris.csv

 2. Dla każdej linii:

  1. Oczyść linię z białych znaków

  2. Podziel linię po przecinku

  3. Zapisz rekordy do:

   • X: List[Tuple[float]] - features

   • y: List[str] - labels

The whys and wherefores
 • czytanie i parsowanie pliku

 • nieregularne pliki konfiguracyjne (struktura może się zmieniać)

 • filtrowanie elementów

 • korzystanie z pętli i instrukcji warunkowych

 • parsowanie stringów

 • praca ze ścieżkami w systemie operacyjnym

9.7.3. /etc/hosts - Simple Parsing

 • Filename: solution/file_parsing_simple.py

 • Lines of code to write: 10 lines

 • Estimated time of completion: 10 min

 • Input data: Listing 86.

  Listing 86. Zawartość pliku hosts.txt
  127.0.0.1    localhost
  127.0.0.1    astromatt
  10.13.37.1   nasa.gov esa.int roscosmos.ru
  255.255.255.255 broadcasthost
  ::1       localhost
  
 1. Utwórz plik tekstowy hosts.txt

 2. Do pliku skopiuj kod z listingu Listing 86.

 3. Sparsuj plik i dla każdej linii:

  1. Podziel linię po dowolnej ilości białych znaków (spacja, taby, itp)

  2. Wydziel ip i hosty

  3. Do struktury wynikowej dopisz ip, hostami

  4. Jeżeli IP jest już wpisane to scal listy hostname'ów dla wpisów o tym samym IP

 4. Na końcu przedstaw dane w formacie:

  • Wersja prosta Dict[str, List[str]]:

   {
     '127.0.0.1': ['localhost', 'astromatt'],
     '10.13.37.1': ['nasa.gov', 'esa.int', 'roscosmos.ru'],
     '255.255.255.255': ['broadcasthost'],
     '::1': ['localhost'],
   }
   
The whys and wherefores
 • czytanie i parsowanie pliku

 • nieregularne pliki konfiguracyjne (struktura może się zmieniać)

 • filtrowanie elementów

 • korzystanie z pętli i instrukcji warunkowych

 • parsowanie stringów

 • praca ze ścieżkami w systemie operacyjnym

9.7.4. /etc/hosts - Advanced Parsing

 • Filename: solution/file_parsing_advanced.py

 • Lines of code to write: 15 lines

 • Estimated time of completion: 20 min

 • Input data: Listing 87.

  Listing 87. Zawartość pliku hosts.txt
  ##
  # ``/etc/hosts`` structure:
  #  - IPv4 or IPv6
  #  - Hostnames
  ##
  
  127.0.0.1    localhost
  127.0.0.1    astromatt
  10.13.37.1   nasa.gov esa.int roscosmos.ru
  255.255.255.255 broadcasthost
  ::1       localhost
  
 1. Utwórz plik tekstowy hosts.txt

 2. Do pliku skopiuj kod z listingu Listing 87.

 3. Ważne, żeby przepisać zawartość zawierającą komentarze, białe spacje i linie przerwy

 4. Sparsuj plik i dla każdej linii:

  1. Pomiń linię jeżeli jest pusta, jest białym znakiem lub zaczyna się od komentarza

  2. Podziel linię po dowolnej ilości białych znaków (spacja, taby, itp)

  3. Wydziel ip i hosty

  4. Wykorzystaj jednolinikowego if do sprawdzenia czy jest kropka w adresie IP (to IPv4) w przeciwnym przypadku IPv6

  5. Do listy wynikowej dopisz słownik z ip, hostami i protokołem

  6. Jeżeli IP jest już wpisane do naszej listy wynikowej to scal listy hostname'ów dla wpisów o tym samym IP

 5. Na końcu przedstaw dane w formacie List[Dict[str, Union[str, Set[str]]]:

  Listing 88. /etc/hosts example
  [
    {'ip': '127.0.0.1', 'protocol': 'ipv4', 'hostnames': {'localhost', 'astromatt'}},
    {'ip': '10.13.37.1', 'protocol': 'ipv4', 'hostnames': {'nasa.gov', 'esa.int', 'roscosmos.ru'}},
    {'ip': '255.255.255.255', 'protocol': 'ipv4', 'hostnames': {'broadcasthost'}},
    {'ip': '::1', 'protocol': 'ipv6', 'hostnames': {'localhost'}}
  ]
  
The whys and wherefores
 • czytanie i parsowanie pliku

 • nieregularne pliki konfiguracyjne (struktura może się zmieniać)

 • filtrowanie elementów

 • korzystanie z pętli i instrukcji warunkowych

 • parsowanie stringów

 • praca ze ścieżkami w systemie operacyjnym

Hints
 • str.isspace()

 • value = True if ... else False