4. while loop

4.1. Syntax

 • Continue execution when argument is True

4.1.1. Generic syntax

Listing 10. while loop generic syntax
while CONDITION:
  ...

4.2. Example

4.2.1. Never ending loop

while True:
  print('hello')

4.2.2. Stop conditions

i = 0

while i <= 3:
  print(i)
  i += 1

# 0
# 1
# 2

4.2.3. Iterating over sequence

 • Better idea for this is to use for loop

 • for loop supports Iterators

 • len() must write all numbers to memory, to calculate its length

i = 0
numbers = [1, 2, 3]

while i <= len(numbers):
  current = numbers[i]
  print(current)
  i += 1

# 1
# 2
# 3

4.2.4. Exit flag

 • Exit flag pattern is useful if you have for example multi-threaded application

i = 0
abort = False

while not abort:
  print(i)
  i += 1

  if i % 3 == 0:
    print('Aborting!')
    abort = True

# 0
# 1
# 2
# Aborting!

4.3. break and continue

4.3.1. Skipping iterations

 • if continue is encountered, it will jump to next loop iteration

i = 0

while i <= 10:
  i += 1

  if i % 2 == 0:
    continue

  print(i)

# 1
# 3
# 5

4.3.2. Exiting the loop

while True:
  number = input('Type number: ')

  # if user hit enter, without typing number
  if not number:
    break

4.4. else

 • else will execute, if break was not used to exit the loop

abort = False
countdown = 10

while countdown >= 0:
  if abort:
    break

  print(f'Launch in T-{countdown}')
  i -= 1
else:
  print('There was no abort this time')
  print('Launch rocket')

4.5. Assignments

4.5.1. Report card

 1. Do zmiennej zapisz skalę ocen (2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5)

 2. Za pomocą pętli while przekonwertuj skalę na zmienną typu List[float]

 3. Użytkownik podaje oceny jako int lub float, nie będzie próbował podawać niepoprawnych typów, np. str albo float z przecinkiem zamiast kropki

 4. Jeżeli wciśnięto sam Enter, zakończ wpisywanie do dzienniczka

 5. Jeżeli ocena na liście dopuszczalnych ocen:

  • Jest: dodaj ją do dzienniczka

  • Nie ma: wyświetl informację "Grade is not allowed" i dalej kontynuuj wpisywanie

 6. Na zakończenie wyświetl wyliczoną dla dzienniczka średnią arytmetyczną z ocen

The whys and wherefores
 • Wczytywanie ciągu znaków od użytkownika

 • Generowanie struktur danych i konwersja typów

 • Weryfikacja ciągu wprowadzonego od użytkownika

 • Korzystanie z pętli oraz instrukcji wychodzących

 • Konwersja typów i rzutowanie

 • Sprawdzanie czy obiekt jest instancją klasy

 • Wykorzystanie funkcji wbudowanych

Hints
 • average = sum(...) / len(...)