3. Slicing

3.1. Accessing element with index

 • Index must be positive or negative int

 • Index must be less or equal to length of object

 • Negative index starts from the end and go right to left

3.1.1. Accessing element from start

text = 'We choose to go to the Moon!'

text[0]     # 'W'
text[1]     # 'e'
text[23]    # 'M'

3.1.2. Accessing element from back

text = 'We choose to go to the Moon!'

text[-1]    # '!'
text[-5]    # 'M'

3.1.3. Accessing not existing element

text = 'We choose to go to the Moon!'

text[100]
# IndexError: string index out of range

3.2. Accessing range of elements

 • Slice has three indexes

  • start (inclusive)

  • stop (exclusive)

  • step

 • Slice Index must be positive or negative int

 • Negative index starts from the end and go right to left

3.2.1. Accessing slice from start

text = 'We choose to go to the Moon!'

text[0:2]    # 'We'
text[:2]    # 'We'
text[3:9]    # 'choose'
text[23:28]   # 'Moon!'

3.2.2. Accessing slice from back

text = 'We choose to go to the Moon!'

text[-5:]    # 'Moon!'
text[-5:-1]   # 'Moon'
text[:-6]    # 'We choose to go to the'
text = 'We choose to go to the Moon!'

text[4:-2] # 'hoose to go to the Moo'
text[-5:5] # ''

3.2.3. Accessing slice not existing elements

text = 'We choose to go to the Moon!'

text[:100] # 'We choose to go to the Moon!'
text[100:] # ''

3.2.4. Accessing slice from all elements

text = 'We choose to go to the Moon!'

text[:]        # 'We choose to go to the Moon!'

3.2.5. Arithmetic operations on slice indexes

text = 'We choose to go to the Moon!'
first = 23
last = 28

text[first:last]    # 'Moon!'
text[first:last-1]   # 'Moon'

3.2.6. Every n element

text = 'We choose to go to the Moon!'

text[::2]       # 'W hoet ot h on'

3.2.7. Reversing

text = 'We choose to go to the Moon!'

text[::-1]      # '!nooM eht ot og ot esoohc eW'
text[::-2]      # '!oMeto go soce'

3.3. Slice data structures

3.3.1. Slicing str

DATA = 'abcde'

DATA[2]       # 'c'
DATA[-1]      # 'e'
DATA = 'abcde'

DATA[:3]      # 'abc'
DATA[3:]      # 'de'
DATA[1:4]      # 'bcd'
DATA = 'abcde'

DATA[::2]      # 'ace'
DATA[::-1]     # 'edcba'

3.3.2. Slicing tuple

DATA = ('a', 'b', 'c', 'd', 'e')

DATA[2]       # 'c'
DATA[-1]      # 'e'
DATA = ('a', 'b', 'c', 'd', 'e')

DATA[:3]      # ('a', 'b', 'c')
DATA[3:]      # ('d', 'e')
DATA[1:4]      # ('b', 'c', 'd')
DATA = ('a', 'b', 'c', 'd', 'e')

DATA[::2]      # ('a', 'c', 'e')
DATA[::-1]     # ('e', 'd', 'c', 'b', 'a')

3.3.3. Slicing list

 • Slicing works the same as for str

DATA = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']

DATA[1]       # 'b'
DATA[-2]      # 'd'
DATA = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']

DATA[:3]      # ['a', 'b', 'c']
DATA[3:]      # ['d', 'e']
DATA[1:4]      # ['b', 'c', 'd']
DATA = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']

DATA[::2]      # ['a', 'c', 'e']
DATA[::-1]     # ['e', 'd', 'c', 'b', 'a']

3.3.4. Slice dict

DATA = {'a': 1, 'b': 2}

DATA[1:2]
# TypeError: unhashable type: 'slice'

3.3.5. Slice set

 • Slicing set is not possible

DATA = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e'}

DATA[1]
# TypeError: 'set' object is not subscriptable
DATA = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e'}

DATA[1:2]
# TypeError: 'set' object is not subscriptable

3.4. Slice function

 • Slice object can be returned from function

 • Function can, for example, calculate starting point of a sub-string

text = 'We choose to go to the Moon!'

between = slice(23, 28)
text[between]
# 'Moon!'

3.5. Assignments

3.5.1. Simple collections

 • Filename: slice_every_nth.py

 • Lines of code to write: 5 lines

 • Estimated time of completion: 5 min

 1. Stwórz a: tuple z cyframi 0, 1, 2, 3

 2. Stwórz b: list z cyframi 2, 3, 4, 5

 3. Stwórz c: set, który będzie zawierał co drugie elementy z a i b

 4. Wyświetl c na ekranie

The whys and wherefores
 • Definiowanie i korzystanie z list, tuple, set

 • Slice zbiorów danych

 • Rzutowanie i konwersja typów

3.5.2. Slicing text

 • Filename: slice_text.py

 • Lines of code to write: 8 lines

 • Estimated time of completion: 10 min

 1. Z podanych poniżej ciągów znaków

 2. Za pomocą [...] wydobądź Jana III Sobieskiego

 3. Jakie parametry użyłeś dla każdej z linijek?

a = 'UL. Jana III Sobieskiego 1/2'
b = 'ulica Jana III Sobieskiego 1 apt 2'
c = 'os. Jana III Sobieskiego'
d = 'plac Jana III Sobieskiego 1/2'
e = 'aleja Jana III Sobieskiego'
f = 'alei Jana III Sobieskiego 1/2'
g = 'Jana III Sobieskiego 1 m. 2'
h = 'os. Jana III Sobieskiego 1 apt 2'

expected = 'Jana III Sobieskiego'
print(f'{a == expected}\t a: "{a}"')
print(f'{b == expected}\t b: "{b}"')
print(f'{c == expected}\t c: "{c}"')
print(f'{d == expected}\t d: "{d}"')
print(f'{e == expected}\t e: "{e}"')
print(f'{f == expected}\t f: "{f}"')
print(f'{g == expected}\t g: "{g}"')
print(f'{h == expected}\t h: "{h}"')
The whys and wherefores
 • Definiowanie zmiennych

 • Wycinanie elementów stringów

 • Indeksacja elementów

3.5.3. Iris dataset

 • Filename: slice_iris.py

 • Lines of code to write: 30 lines

 • Estimated time of completion: 20 min

 1. Mając dane z listingu poniżej

  DATA = (
    5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica',
    5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa',
    5.7, 2.8, 4.1, 1.3, 'versicolor',
    6.3, 2.9, 5.6, 1.8, 'virginica',
    6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 'versicolor',
    4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa',
  )
  
 2. Za pomocą slice wyodrębnij zmienną features: List[Tuple[float]] z wynikami pomiarów

  features = [
    (5.8, 2.7, 5.1, 1.9),
    (5.1, 3.5, 1.4, 0.2),
    (5.7, 2.8, 4.1, 1.3),
    (6.3, 2.9, 5.6, 1.8),
    (6.4, 3.2, 4.5, 1.5),
    (4.7, 3.2, 1.3, 0.2),
  ]
  
 3. Za pomocą slice (co piąty element) wyodrębnij zmienną labels: List[str], która będzie zawierała w kolejności wszystkie nazwy gatunków:

  labels = [
    'virginica',
    'setosa',
    'versicolor',
    'virginica',
    'versicolor',
    'setosa',
  ]
  
 4. Wyodrębnij zmienną species: Set[str], która jest unikalnym zbiorem gatunków (na podstawie labels)

  species = {
    'versicolor',
    'setosa',
    'virginica',
  }
  
The whys and wherefores
 • Definiowanie i korzystanie z list, tuple, set

 • Slice zbiorów danych

 • Rzutowanie i konwersja typów