4. Slices

4.1. Accessing range of elements

 • Slice Index must be positive or negative int

 • Slice has three indexes:

  • start (inclusive)

  • stop (exclusive)

  • step

4.2. Accessing slice from start

text = 'We choose to go to the Moon!'

len(text)
# 28

text[0:2]    # 'We'
text[:2]    # 'We'
text[3:9]    # 'choose'
text[23:28]   # 'Moon!'
text[23:27]   # 'Moon'

4.3. Accessing slice from back

 • Negative index starts from the end and go right to left

text = 'We choose to go to the Moon!'

text[-5:]    # 'Moon!'
text[-5:-1]   # 'Moon'
text[:-6]    # 'We choose to go to the'
text = 'We choose to go to the Moon!'

text[4:-2] # 'hoose to go to the Moo'
text[-5:5] # ''

4.4. Accessing slice not existing elements

text = 'We choose to go to the Moon!'

text[:100] # 'We choose to go to the Moon!'
text[100:] # ''

4.5. Accessing slice from all elements

text = 'We choose to go to the Moon!'

text[:]        # 'We choose to go to the Moon!'

4.6. Arithmetic operations on slice indexes

text = 'We choose to go to the Moon!'
first = 23
last = 28

text[first:last]    # 'Moon!'
text[first:last-1]   # 'Moon'

4.7. Every n-th element

text = 'We choose to go to the Moon!'

text[::2]       # 'W hoet ot h on'
DATA = [
  [1, 2, 3],
  [4, 5, 6],
  [7, 8, 9],
]

DATA[::2]
# [
#  [1, 2, 3],
#  [7, 8, 9],
# ]

4.7.1. Reversing

text = 'We choose to go to the Moon!'

text[::-1]      # '!nooM eht ot og ot esoohc eW'
text[::-2]      # '!oMeto go soce'

4.8. Slicing data structures

DATA = 'abcde'

DATA[:3]      # 'abc'
DATA[3:]      # 'de'
DATA[1:4]      # 'bcd'
DATA = 'abcde'

DATA[::2]      # 'ace'
DATA[::-1]     # 'edcba'

4.8.1. Slicing tuple

DATA = ('a', 'b', 'c', 'd', 'e')

DATA[:3]      # ('a', 'b', 'c')
DATA[3:]      # ('d', 'e')
DATA[1:4]      # ('b', 'c', 'd')
DATA = ('a', 'b', 'c', 'd', 'e')

DATA[::2]      # ('a', 'c', 'e')
DATA[::-1]     # ('e', 'd', 'c', 'b', 'a')

4.8.2. Slicing list

 • Slicing works the same as for str

DATA = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']

DATA[:3]      # ['a', 'b', 'c']
DATA[3:]      # ['d', 'e']
DATA[1:4]      # ['b', 'c', 'd']
DATA = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']

DATA[::2]      # ['a', 'c', 'e']
DATA[::-1]     # ['e', 'd', 'c', 'b', 'a']

4.8.3. Slice set

 • Slicing set is not possible

DATA = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e'}

DATA[1:2]
# TypeError: 'set' object is not subscriptable

4.8.4. Slice dict

DATA = {'a': 1, 'b': 2}

DATA[1:2]
# TypeError: unhashable type: 'slice'

4.9. Slice function

 • Slice object can be returned from function

 • Function can, for example, calculate starting point of a sub-string

text = 'We choose to go to the Moon!'

between = slice(23, 28)
text[between]
# 'Moon!'

4.10. Assignments

4.10.1. Simple collections

 1. Stwórz a: tuple z cyframi 0, 1, 2, 3

 2. Stwórz b: list z cyframi 2, 3, 4, 5

 3. Stwórz c: set, który będzie zawierał co drugie elementy z a i b

 4. Wyświetl c na ekranie

The whys and wherefores
 • Definiowanie i korzystanie z list, tuple, set

 • Slice zbiorów danych

 • Rzutowanie i konwersja typów

4.10.2. Split train/test

Listing 6. Iris Dataset
DATA = [
  ('Sepal length', 'Sepal width', 'Petal length', 'Petal width', 'Species'),
  (5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica'),
  (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (5.7, 2.8, 4.1, 1.3, 'versicolor'),
  (6.3, 2.9, 5.6, 1.8, 'virginica'),
  (6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 'versicolor'),
  (4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa'),
  (7.0, 3.2, 4.7, 1.4, 'versicolor'),
  (7.6, 3.0, 6.6, 2.1, 'virginica'),
  (4.9, 3.0, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (4.9, 2.5, 4.5, 1.7, 'virginica'),
  (7.1, 3.0, 5.9, 2.1, 'virginica'),
  (4.6, 3.4, 1.4, 0.3, 'setosa'),
  (5.4, 3.9, 1.7, 0.4, 'setosa'),
  (5.7, 2.8, 4.5, 1.3, 'versicolor'),
  (5.0, 3.6, 1.4, 0.3, 'setosa'),
  (5.5, 2.3, 4.0, 1.3, 'versicolor'),
  (6.5, 3.0, 5.8, 2.2, 'virginica'),
  (6.5, 2.8, 4.6, 1.5, 'versicolor'),
  (6.3, 3.3, 6.0, 2.5, 'virginica'),
  (6.9, 3.1, 4.9, 1.5, 'versicolor'),
  (4.6, 3.1, 1.5, 0.2, 'setosa'),
]
 1. Mając do dyspozycji zbiór danych Irysów z listingu Listing 6.

 2. Zapisz nagłówek (pierwsza linia) do zmiennej

 3. Zapisz do innej zmiennej dane bez nagłówka (data = DATA[1:])

 4. Wylicz punkt podziału: ilość rekordów danych bez nagłówka razy procent

 5. Podziel zbiór na dwie listy w proporcji:

  • X_train - dane do uczenia - 60%

  • X_test - dane testowe - 40%

 6. Z danych bez nagłówka zapisz do uczenia rekordy od początku do punktu podziału

 7. Z danych bez nagłówka zapisz do testów rekordy od punktu podziału do końca

The whys and wherefores
 • Umiejętność przetwarzania złożonych typów danych

 • Korzystanie z przecięć danych

 • Konwersja typów

 • Magic Number

4.10.3. Iris dataset

 • Complexity level: medium

 • Lines of code to write: 30 lines

 • Estimated time of completion: 20 min

 • Filename: solution/slice_iris.py

 1. Do rozwiązania zadania nie używaj pętli, generatorów, rozwinięć and instrukcji warunkowych.

 2. Mając dane z listingu poniżej

  DATA = (
    5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica',
    5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa',
    5.7, 2.8, 4.1, 1.3, 'versicolor',
    6.3, 2.9, 5.6, 1.8, 'virginica',
    6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 'versicolor',
    4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa',
  )
  
 3. Za pomocą slice wyodrębnij zmienną features: List[Tuple[float]] z wynikami pomiarów

  features = [
    (5.8, 2.7, 5.1, 1.9),
    (5.1, 3.5, 1.4, 0.2),
    (5.7, 2.8, 4.1, 1.3),
    (6.3, 2.9, 5.6, 1.8),
    (6.4, 3.2, 4.5, 1.5),
    (4.7, 3.2, 1.3, 0.2),
  ]
  
 4. Za pomocą slice (co piąty element) wyodrębnij zmienną labels: List[str], która będzie zawierała w kolejności wszystkie nazwy gatunków:

  labels = [
    'virginica',
    'setosa',
    'versicolor',
    'virginica',
    'versicolor',
    'setosa',
  ]
  
 5. Wyodrębnij zmienną species: Set[str], która jest unikalnym zbiorem gatunków (na podstawie labels)

  species = {
    'versicolor',
    'setosa',
    'virginica',
  }
  
The whys and wherefores
 • Definiowanie i korzystanie z list, tuple, set

 • Slice zbiorów danych

 • Rzutowanie i konwersja typów

4.10.4. Slicing text

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 8 lines

 • Estimated time of completion: 10 min

 • Filename: solution/slice_text.py

 1. Z podanych poniżej ciągów znaków

 2. Za pomocą [...] wydobądź Jana III Sobieskiego

 3. Jakie parametry użyłeś dla każdej z linijek?

a = 'UL. Jana III Sobieskiego 1/2'
b = 'ulica Jana III Sobieskiego 1 apt 2'
c = 'os. Jana III Sobieskiego'
d = 'plac Jana III Sobieskiego 1/2'
e = 'aleja Jana III Sobieskiego'
f = 'alei Jana III Sobieskiego 1/2'
g = 'Jana III Sobieskiego 1 m. 2'
h = 'os. Jana III Sobieskiego 1 apt 2'

expected = 'Jana III Sobieskiego'
print(f'{a == expected}\t a: "{a}"')
print(f'{b == expected}\t b: "{b}"')
print(f'{c == expected}\t c: "{c}"')
print(f'{d == expected}\t d: "{d}"')
print(f'{e == expected}\t e: "{e}"')
print(f'{f == expected}\t f: "{f}"')
print(f'{g == expected}\t g: "{g}"')
print(f'{h == expected}\t h: "{h}"')
The whys and wherefores
 • Definiowanie zmiennych

 • Wycinanie elementów stringów

 • Indeksacja elementów