2. float

2.1. Defining float

value = 10.5    # 10.5

2.1.1. Notation without leading or trailing zero

 • Used by numpy

value = 10.     # 10.0
value = .44     # 0.44

2.1.2. Engineering notation

million = 1e6    # 1000000.0
million = 1E6    # 1000000.0
million = +1E6   # 1000000.0
million = -1E6   # -1000000.0
float(+1E6)     # 1000000.0
float(-1E3)     # -1000.0
float(1e-4)     # 0.0001
float(1E-3)     # 0.001

float(1e-5)     # 1e-05
float(1E-5)     # 1E-05

2.1.3. Maximal and minimal float values

import sys

sys.float_info.min # 2.2250738585072014e-308
sys.float_info.max # 1.7976931348623157e+308

2.1.4. Infinity representation

1e308        # 1e+308
1e309        # inf
float('-inf')    # -inf
float('-Infinity') # -inf
float('inf')    # inf
float('Infinity')  # inf

2.2. Converting to float

 • Also known as "type casting"

 • float() converts argument to float

float(10.5)     # 10.5
float(10)      # 10.0
float(1.23)     # 1.23
float(-1.23)    # -1.23
float('+1.23')   # 1.23
float('-1.23')   # -1.23

2.3. Numeric Functions

2.3.1. Rounding numbers

pi = 3.14159265359

round(pi)    # 3
round(pi, 2)  # 3.14
round(pi, 4)  # 3.1416

2.3.2. Absolute value

abs(1.5)    # 1.5
abs(-1.5)    # 1.5

2.3.3. Number to the n-th power

pow(2, -1)   # 0.5
pow(2.888, 3)  # 24.087491072
2 ** -1     # 0.5
2.888 ** 3   # 24.087491072

2.4. Assignments

2.4.1. Handling user input and type casting

 1. Użytkownik wprowadził odległość w metrach równą 1337

 2. Wyświetl wartość na ekranie w różnych jednostkach

 3. Do wyświetlania skorzystaj z kodu poniżej

 4. Dane przy wyświetlaniu muszą być przekonwertowane do typów podanych w komentarzu

 5. W miejsce ... podstaw wyliczone i przekonwertowane zmienne

print(f'Meters: {...}')               # int
print(f'Kilometers: {...}')             # int
print(f'Miles: {...}')                # float
print(f'Nautical Miles: {...}')           # float
print(f'm: {...}, km: {...}, mi: {...}, nm: {...}') # int, int, float, float
The whys and wherefores
 • Definiowanie zmiennych

 • Nazewnictwo zmiennych

 • Korzystanie z print formatting

 • Konwersja typów

 • Operacje matematyczne na zmiennych

 • Oddzielenie logiki biznesowej od warstwy widoku

Hints
 • 1000 m = 1 km

 • 1608 m = 1 mila

 • 1852 m = 1 mila morska

 • Literka f'...' włącza tryb interpolacji:

  age = 30
  print(f'My age is: {age}')