1. Numerical Types

1.1. int

1.1.1. Defining int

 • Python 3 dynamically extends int, when it’s too big
 • In Python 3 there is not maximal int value
value = 30
 • You can use _ for easier read especially with big numbers:

  million = 1000000
  million = 1_000_000
  

1.1.2. Converting to int

 • Also known as “type casting”
 • int() converts argument to int
int(10)     # 10
int(10.0)    # 10
int(10.9)    # 10

int(1.23)      # 1
int(-1.23)      # -1
int('10')    # 10
int('10.5')   # ValueError: invalid literal for int() with base 10: ' 10.5'

1.2. float

1.2.1. Defining float

value = 10.5
 • Notation without leading or trailing zero (used by numpy):

  value = 10.   # 10.0
  value = .44   # 0.44
  

1.2.2. Converting to float

 • Also known as “type casting”
 • float() converts argument to float
float(10.5)      # 10.5
float(10)       # 10.0
float(1.23)      # 1.23
float(-1.23)      # -1.23
float('+1.23')     # 1.23
float('-1.23')     # -1.23

1.2.3. Engineering notation

million = 1e6
million = 1E6
float(+1E6)      # 1000000.0
float(-1E3)      # -1000.0
float(1e-4)      # 0.0001
float(1E-3)      # 0.001

float(1e-5)      # 1e-05
float(1E-5)      # 1E-05

1.2.4. Maximal and minimal float values

import sys

sys.float_info.min
# 2.2250738585072014e-308

sys.float_info.max
# 1.7976931348623157e+308

1.2.5. Infinity representation

1e308
# 1e+308

1e309
# inf
float('-inf')     # -inf
float('-Infinity')   # -inf
float('inf')      # inf
float('Infinity')   # inf

1.3. Numeric Operators

1.3.1. Numeric types operators

1.3.2. Rounding numbers

pi = 3.14159265359

round(pi)    # 3
round(pi, 2)  # 3.14
round(pi, 4)  # 3.1416

1.3.3. Absolute value

abs(1.5)    # 1.5
abs(1)     # 1
abs(-1)     # 1
abs(-1.5)    # 1.5

1.3.4. Number to the n-th power

pow(2, 2)    # 4
pow(3, 4)    # 81
pow(-1, 2)   # 1
pow(2, -1)   # 0.5
pow(2.888, 3)  # 24.087491072
2 ** 2     # 4
3 ** 4     # 81
-1 ** 2     # 1
2 ** -1     # 0.5
2.888 ** 3   # 24.087491072

1.4. Assignments

1.4.1. Handling user input and type casting

 1. Użytkownik wprowadził odległość w metrach równą 1337
 2. Wyświetl wartość na ekranie w różnych jednostkach
 3. Do wyświetlania skorzystaj z kodu poniżej
 4. Dane przy wyświetlaniu muszą być przekonwertowane do typów podanych w komentarzu
 5. W miejsce ... podstaw wyliczone i przekonwertowane zmienne
print(f'Meters: {...}')               # int
print(f'Kilometers: {...}')             # int
print(f'Miles: {...}')                # float
print(f'Nautical Miles: {...}')           # float
print(f'm: {...}, km: {...}, mi: {...}, nm: {...}') # int, int, float, float
About:
 • Filename: types_casting.py
 • Lines of code to write: 4 lines
 • Estimated time of completion: 5 min
The whys and wherefores:
 
 • Definiowanie zmiennych
 • Nazewnictwo zmiennych
 • Korzystanie z print formatting
 • Konwersja typów
 • Operacje matematyczne na zmiennych
 • Oddzielenie logiki biznesowej od warstwy widoku
Hints:
 • Aby podzielić liczbę użyj /, np: 10 / 2

 • 1000 m = 1 km

 • 1608 m = 1 mila

 • 1852 m = 1 mila morska

 • Literka f'...' włącza tryb interpolacji:

  age = 30
  print(f'My age is: {age}')