2. Numerical Types

2.1. int

 • Python 3 dynamically extends int, when it’s too big

 • In Python 3 there is not maximal int value

 • Defining int:

  value = 30
  value: int = 30
  
 • For large numbers you can use _ as thousands separator, or engineering notation:

  million = 1000000
  million = 1_000_000
  million = 1e6
  million = 1E6
  
 • int() converts argument to int:

  int(10)         # 10
  int(10.0)        # 10
  int(10.9)        # 10
  int('10')        # 10
  int('10.5')       # ValueError: invalid literal for int() with base 10: ' 10.5'
  

2.2. float

 • Defining float:

  value = 10.5
  value: float = 10.5
  
  value = 10.   # 10.0
  value = .5   # 0.5
  
 • float() converts argument to float:

  float(10)       # 10.0
  
  float('+1.23')     # 1.23
  float('-1.23')     # -1.23
  
  float('1E-003')    # 0.001
  float('1e-003')    # 0.001
  float('+1E6')     # 1000000.0
  
 • Min i max float:

  import sys
  
  sys.float_info.min
  # 2.2250738585072014e-308
  
  sys.float_info.max
  # 1.7976931348623157e+308
  
  1e308
  # 1e+308
  
  1e309
  # inf
  
 • Infinity representation in Python:

  float('-inf')     # -inf
  float('-Infinity')   # -inf
  float('inf')      # inf
  float('Infinity')   # inf
  

2.3. complex

 • Complex number with real and imaginary parts

 • Engineering notation j not mathematical i

 • No space inside the expression

 • Defining complex:

  complex()        # 0j
  
  complex(1)       # (1+0j)
  complex(1, 2)      # (1+2j)
  complex(1.12, 2.34)   # (1.12+2.34j)
  complex(1, 2.34)    # (1+2.34j)
  
  complex(1+2j)      # (1+2j)
  complex(1+2j, 3+4j)   # (-3+5j)
  
  complex('1+2j')     # (1+2j)
  complex('1 + 2j')    # ValueError: complex() arg is a malformed string
  

2.4. Assignments

2.4.1. Handling user input and type casting

 1. Użytkownik wprowadził odległość w metrach równą 1337
 2. Wyświetl wartość na ekranie w różnych jednostkach
 3. Do wyświetlania skorzystaj z kodu poniżej
 4. Dane przy wyświetlaniu muszą być przekonwertowane do typów podanych w komentarzu
 5. W miejsce ... podstaw wyliczone i przekonwertowane zmienne
print(f'Meters: {...}')          # int
print(f'Kilometers: {...}')        # int
print(f'Miles: {...}')           # float
print(f'Nautical Miles: {...}')      # float
print(f'All: {...}, {...}, {...}, {...}') # int, int, float, float
About:
 • Filename: types_casting.py
 • Lines of code to write: 4 lines
 • Estimated time of completion: 5 min
The whys and wherefores:
 
 • Definiowanie zmiennych
 • Korzystanie z print formatting
 • Konwersja typów
 • Operacje matematyczne na zmiennych
Hints:
 • Aby podzielić liczbę użyj /, np: 10 / 2

 • 1000 m = 1 km

 • 1608 m = 1 mila

 • 1852 m = 1 mila morska

 • Literka f'...' włącza tryb interpolacji:

  age = 30
  print(f'My age is: {age}')