3. Time Deltas

3.1. Time shifts

Listing 177. Shifting datetime objects
from datetime import datetime


gagarin = datetime(1961, 4, 12, 6, 7)
armstrong = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

between_dates = armstrong - gagarin

str(between_dates)         # '3021 days, 20:49:15'
between_dates            # datetime.timedelta(days=3021, seconds=74955)
between_dates.days         # 3021
between_dates.seconds        # 74955
between_dates.total_seconds()    # 261089355.0 (days * seconds per day + seconds)

3.2. timedelta

3.2.1. Simple timedelta shifts

Listing 178. Simple timedelta shifts
from datetime import timedelta, datetime


gagarin = datetime(1961, 4, 12)

gagarin - timedelta(minutes=15)
# datetime.datetime(1961, 4, 11, 23, 45)

gagarin + timedelta(minutes=10)
# datetime.datetime(1961, 4, 12, 0, 10)
Listing 179. Simple timedelta shifts
from datetime import timedelta, datetime


armstrong = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

armstrong - timedelta(hours=21)
# datetime.datetime(1969, 7, 20, 5, 56, 15)

armstrong + timedelta(hours=5)
# datetime.datetime(1969, 7, 21, 7, 56, 15)
Listing 180. Simple timedelta shifts
from datetime import timedelta, date


sputnik = date(1957, 10, 4)

sputnik + timedelta(days=5)
# datetime.date(1957, 10, 9)

sputnik - timedelta(days=3)
# datetime.date(1957, 10, 1)
Listing 181. Simple timedelta shifts
from datetime import datetime, timedelta


gagarin = datetime(1961, 4, 12)

gagarin + timedelta(weeks=2)
# datetime.datetime(1961, 4, 26, 0, 0)

gagarin - timedelta(weeks=3)
# datetime.datetime(1961, 3, 22, 0, 0)

3.2.2. Complex timedelta shifts

Listing 182. Complex timedelta shifts
from datetime import timedelta, datetime


armstrong = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

armstrong - timedelta(days=2, hours=21)
# datetime.datetime(1969, 7, 18, 5, 56, 15)
Listing 183. Complex timedelta shifts
from datetime import timedelta, datetime


armstrong = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

duration = timedelta(
  weeks=3,
  days=2,
  hours=21,
  minutes=5,
  seconds=12,
  milliseconds=10,
  microseconds=55)
# datetime.timedelta(days=23, seconds=75912, microseconds=10055)

between_dates = armstrong - duration
# datetime.datetime(1969, 6, 27, 5, 51, 2, 989945)

3.2.3. timedelta month shifts

Listing 184. Subtract month from datetime
from datetime import timedelta, date


MONTH = timedelta(days=30.436875)

gagarin = date(1961, 4, 12)
gagarin - MONTH
# datetime.date(1961, 3, 13)
Listing 185. Subtract month from datetime
from datetime import timedelta, date


def month_before(dt, month=30.436875):
  """
  Average days a month in solar calendar
  """
  return dt - timedelta(days=month)


gagarin = date(1961, 4, 12)

month_before(gagarin)
# datetime.date(1961, 3, 13)
Listing 186. Subtract month from datetime
from calendar import monthlen
from datetime import timedelta, date


def month_before(dt):
  MONTH = monthlen(dt.year, dt.month)
  return dt - timedelta(days=MONTH)


gagarin = date(1961, 4, 12)
month_before(gagarin)
# datetime.date(1961, 3, 13)

3.3. Time diff

Listing 187. Diff between datetime objects
from datetime import datetime

SECOND = 1
MINUTE = 60 * SECOND
HOUR = 60 * MINUTE
DAY = 24 * HOUR
MONTH = 30.436875 * DAY # Average days a month in solar calendar
YEAR = 365.2425 * DAY # Solar calendar

def duration(dt):
  years, seconds = divmod(dt.total_seconds(), YEAR)
  months, seconds = divmod(seconds, MONTH)
  days, seconds = divmod(seconds, DAY)
  hours, seconds = divmod(dt.seconds, HOUR)
  minutes, seconds = divmod(seconds, MINUTE)

  return {
    'years': int(years),
    'months': int(months),
    'days': int(days),
    'hours': int(hours),
    'minutes': int(minutes),
    'seconds': int(seconds),
  }


gagarin = datetime(1961, 4, 12, 6, 7)
armstrong = datetime(1969, 7, 21, 2, 56, 15)

dt = armstrong - gagarin
# datetime.timedelta(days=3021, seconds=74955)

duration(dt)
# {'years': 8, 'months': 3, 'days': 8, 'hours': 20, 'minutes': 49, 'seconds': 15}

3.4. Assignments

3.4.1. Date manipulation

 1. Między startem Gagarina a pierwszym krokiem Armstronga na Księżycu upłynęło:

  • 8 lat

  • 3 miesiące

  • 8 dni

  • 20 godzin

  • 49 minut

  • 15 sekund

 2. Od obecnej chwili odejmij ten czas

 3. Wyświetl samą datę (bez czasu)

 4. Ile miałeś wtedy lat?

 5. Przyjmij:

  • rok = 365.2425 dni

  • miesiąc = 30.436875 dni

Zadanie z gwiazdką
 • Co robiłeś przez ten czas?