5. Decorator

5.1. Example

Code Listing 5.21. Decorator usage
import signal
from time import sleep


def timeout(function, seconds=2, error_message='Timeout'):

  def wrapper(*args, **kwargs):

    def handler(signum, frame):
      raise TimeoutError

    signal.signal(signal.SIGALRM, handler)
    signal.alarm(seconds)

    try:
      function(*args, **kwargs)
    except TimeoutError:
      print(error_message)
    finally:
      signal.alarm(0)

  return wrapper


@timeout
def connect(username, password, host='127.0.0.1', port='80'):
  print('Connecting...')
  sleep(5)
  print('Connected')


connect('admin', 'admin')

5.2. Zastosowanie

 • Modify arguments
 • Modify returned value
 • Do things before call
 • Do things after call
 • Avoid calling
 • Modify global state (not a good idea)
 • Metadata

5.2.1. Przykład zastosowania

 • Zagnieżdżone
 • wykonywane od góry
@permission_required(uid=0)
@modyfikuj_sciezke_w_zaleznosci_od_systemu_operacyjnego
@timeout(seconds=10, error_message='za dlugo')
def instaluj_oprogramowanie(sciezka, nazwa_oprogramowania, wersja_paczki):
  pass

5.3. Function Decorators

5.3.1. Decorator as function

def my_decorator(f):
  def wrapper(*args, **kwargs):
    return f(*args, **kwargs)
  return wrapper

@my_decorator
def func(x):
  return x

5.3.2. Decorator as class

class memoize(dict):
  def __init__(self, function):
    self.function = function

  def __call__(self, *args):
    return self[args]

  def __missing__(self, key):
    result = self[key] = self.function(*key)
    return result


@memoize
def foo(a, b):
  return a * b


foo(2, 4)    # 8
foo       # {(2, 4): 8}

foo('hi', 3)  # 'hihihi'
foo       # {(2, 4): 8, ('hi', 3): 'hihihi'}

5.4. Class Decorators

Code Listing 5.22. Class Decorator
def decorator(cls):
  class NewClass(cls):
    attr = 100

  return NewClass


@decorator
class X:
  pass


@decorator
class Y:
  pass


@decorator
class Z:
  pass


X.attr # 100
Y.attr # 100
Z.attr # 100

5.4.1. @staticmethod

class Foo:
  def __init__(self, tekst='Jose'):
    self.tekst = tekst

  def hello(self):
    print(f'hello {self.tekst}')

  @staticmethod
  def ehlo():
    print('hello')


# intuicyjna implementacja
def staticmethod(method):
  def wrapper(*args, **kwargs):
    args = (x for x in args if not instanceof(arg, Foo))
    return method(*args, **kwargs)
  return wrapper

5.4.2. @classmethod

 • @classmehtod turns a normal method to a factory method.
 • first argument for @classmethod function must always be cls (class)
 • Factory methods, that are used to create an instance for a class using for example some sort of pre-processing.
 • Static methods calling static methods: if you split a static methods in several static methods, you shouldn’t hard-code the class name but use class methods
class Hero:

 @staticmethod
 def say_hello():
   print("Helllo...")

 @classmethod
 def say_class_hello(cls):
   if cls.__name__ == "HeroSon":
    print("Hi Kido")
   elif cls.__name__ == "HeroDaughter":
    print("Hi Princess")


class HeroSon(Hero):
 def say_son_hello(self):
   print("test hello")


class HeroDaughter(Hero):
 def say_daughter_hello(self):
   print("test hello daughter")


testson = HeroSon()
testson.say_class_hello()    # "Hi Kido"
testson.say_hello()       # "Helllo..."

testdaughter = HeroDaughter()
testdaughter.say_class_hello() # "Hi Princess"
testdaughter.say_hello()    # "Helllo..."

5.5. functools

5.5.1. @functools.cached_property(func)

class DataSet:
  def __init__(self, sequence_of_numbers):
    self._data = sequence_of_numbers

  @cached_property
  def stdev(self):
    return statistics.stdev(self._data)

  @cached_property
  def variance(self):
    return statistics.variance(self._data)

5.5.2. LRU (least recently used) cache

from functools import lru_cache

@lru_cache(maxsize=None)
def fib(n):
  if n < 2:
    return n
  return fib(n-1) + fib(n-2)

>>> [fib(n) for n in range(16)]
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610]

>>> fib.cache_info()
CacheInfo(hits=28, misses=16, maxsize=None, currsize=16)

5.5.3. memoize

def memoize(function):
  from functools import wraps

  memo = {}

  @wraps(function)
  def wrapper(*args):
    if args in memo:
      return memo[args]
    else:
      rv = function(*args)
      memo[args] = rv
      return rv
  return wrapper


@memoize
def fibonacci(n):
  if n < 2: return n
  return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)

fibonacci(25)

5.6. Przykład

import os
import logging


def if_file_exists(function):

  def check(filename):
    if os.path.exists(filename):
      function(filename)
    else:
      logging.error('File "%(filename)s" does not exists, will not execute!', locals())

  return check


@if_file_exists
def print_file(filename):
  with open(filename) as file:
    content = file.read()
    print(content)


if __name__ == '__main__':
  print_file('/etc/passwd')
  print_file('/tmp/passwd')

5.6.1. Case Study

Code Listing 5.23. Case Study wykorzystania dekotatorów do poprawienia czytelności kodu Flask
from flask import json
from flask import Response
from flask import render_template
from flask import Flask

app = Flask(__name__)


@app.route('/summary')
def summary():
  data = {'first_name': 'José', 'last_name': 'Jiménez'}
  return Response(
    response=json.dumps(data),
    status=200,
    mimetype='application/json'
  )

@app.route('/post/<int:post_id>')
def show_post(post_id):
  post = ... # get post from Database by post_id
  return render_template('post.html', post=post)


@app.route('/hello/')
@app.route('/hello/<name>')
def hello(name=None):
  return render_template('hello.html', name=name)
Code Listing 5.24. Case Study wykorzystania dekotatorów do poprawienia czytelności kodu Django
from django.shortcuts import render
from django.contrib.auth.decorators import login_required


def edit_profile(request):
  """
  Function checks whether user is_authenticated
  If not, user will be redirected to login page
  """
  if not request.user.is_authenticated:
    return render(request, 'myapp/login_error.html')
  else:
    return render(request, 'myapp/edit-profile.html')


@login_required
def edit_profile(request):
  """
  Decorator checks whether user is_authenticated
  If not, user will be redirected to login page
  """
  return render(request, 'myapp/edit_profile.html')

5.7. Assignments

5.7.1. Prosty dekorator

 • Filename: decorator_abspath.py
 • Lines of code to write: 10 lines
 • Estimated time of completion: 15 min
 • Program przechodzi przez pliki i katalogi wykorzystując os.walk.
 • Stwórz funkcję, która wypisuje na ekranie nazwę pliku lub katalogu.
 • Stwórz dekorator do funkcji, który przed wyświetleniem jej na ekranie podmieni ścieżkę na bezwzględną (path + filename).

5.7.2. Memoization

 • Filename: decorator_memoize.py
 • Lines of code to write: 5 lines
 • Estimated time of completion: 15 min
 1. Stwórz dict o nazwie CACHE z wynikami wyliczenia funkcji

  • klucz: argument funkcji
  • wartość: wynik obliczeń
 2. Zmodyfikuj funkcję factorial(n: int) z listingu poniżej

 3. Przed uruchomieniem funkcji, sprawdź czy wynik został już wcześniej obliczony:

  • jeżeli tak, to zwraca dane z CACHE
  • jeżeli nie, to oblicza, aktualizuje CACHE, a następnie zwraca wartość
 4. Porównaj prędkość działania z obliczaniem na bieżąco dla parametru 500

Hints: