2. Iterators

2.1. What is iterator?

 • __iter__()
 • __next__()
 • raise StopIteration

2.2. Iterowanie po obiektach

2.2.1. Iterowanie po stringu

for character in 'hello':
  print(character)

# h
# e
# l
# l
# o

2.2.2. Iterowanie po list(), dict(), set(), tuple()

for liczba in [1, 2, 3, 4]:
  print(liczba)
for key, value in [('a',1), ('b',2), ('c',3)]:
  print(f'{key} -> {value}')

# a -> 1
# b -> 2
# c -> 3
my_dict = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

for key in my_dict:
  value = my_dict.get(key)
  print(value)

# 1
# 2
# 3


for key, value in my_dict.items():
  print(f'{key} -> {value}')

# a -> 1
# b -> 2
# c -> 3

2.3. Własny iterator

class ListaFigurGeometrycznych:
  lista = []
  aktualny_elemtent = 0

  def __iter__(self):
    self.aktualny_elemtent = 0
    return self

  def push(self, figura):
    self.lista.append(figura)

  def __next__(self):
    if self.aktualny_elemtent >= len(self.lista):
      raise StopIteration

    element = self.lista[self.aktualny_elemtent]
    self.aktualny_elemtent += 1
    return element


figury = ListaFigurGeometrycznych()

figury.push('kwadrat')
figury.push('prostokat')
figury.push('trojkat')

for figura in figury:
  print(figura)

2.4. itertools

2.5. Przykład

def parzyste_f4():
  for x in range(0, 30):
    if x % 2 == 0:
      yield float(x)


print(parzyste_f4())
a = parzyste_f4()

try:
  print('next1', a.__next__())
  print('next2', a.__next__())
  print('next3', a.__next__())
  print('next4', a.__next__())
except StopIteration:
  pass


for liczba in parzyste_f4():
  print(liczba)

2.6. Assignments

2.6.1. Range

 1. Zaimplementuj własne rozwiązanie range() wykorzystując iterator.
 2. Początek, koniec, krok (step)

2.6.2. Książka adresowa

 1. spraw aby można było iterować w książce adresowej z poprzednich zadań po adresach użytkownika.
Code Listing 2.63. Struktury danych książki adresowej
class Kontakt:
  def __init__(self, imie, nazwisko, adresy=[]):
    self.imie = imie
    self.nazwisko = nazwisko
    self.adresy = adresy


class Adres:
  def __init__(self, **kwargs):
    for key, value in kwargs.items():
      setattr(self, key, value)


kontakt = Kontakt(imie='Matt', nazwisko='Kowalski', adresy=[
  Adres(ulica='2101 E NASA Pkwy', miasto='Houston', stan='Texas',
     kod='77058', panstwo='USA'),
  Adres(ulica=None, miasto='Kennedy Space Center', kod='32899',
     panstwo='USA'),
  Adres(ulica='4800 Oak Grove Dr', miasto='Pasadena', kod='91109',
     panstwo='USA'),
  Adres(ulica='2825 E Ave P', miasto='Palmdale', stan='California',
     kod='93550', panstwo='USA'),
])

for adres in kontakt:
  print(adres)