6. Decorator

6.1. Definition

6.1.1. Decorating functions

 • my_decorator is decorator name

 • func is a pointer to function which is being decorated (my_function in this case)

 • wrapper is a closure function

 • wrapper name is a convention, but you can name it anyhow

 • wrapper gets arguments passed to my_function

 • by calling func(*func_args, **func_kwargs) you actually run original (wrapped) function

 • decorator must return pointer to wrapper

def my_decorator(func):
  def wrapper(*func_args, **func_kwargs):
    return func(*func_args, **func_kwargs)
  return wrapper


@my_decorator
def my_function(x):
  print(x)


my_function('hello')
# hello

6.1.2. Decorating classes

 • my_decorator is decorator name

 • cls is a pointer to class which is being decorated (MyClass in this case)

 • Wrapper is a closure class

 • Wrapper name is a convention, but you can name it anyhow

 • Wrapper inherits from MyClass so it is similar

 • decorator must return pointer to Wrapper

def my_decorator(cls):
  class Wrapper(cls):
    my_value = 'some value'
  return Wrapper


@my_decorator
class MyClass:
  pass


print(MyClass.my_value)
# some value

6.2. Zastosowanie

 • Modify arguments

 • Modify returned value

 • Do things before call

 • Do things after call

 • Avoid calling

 • Modify global state (not a good idea)

 • Metadata

6.3. Example

6.3.1. Cache

CACHE = {}


def cache(func):
  def wrapper(n):
    if n not in CACHE:
      CACHE[n] = func(n)
    return CACHE[n]
  return wrapper


@cache
def factorial(n: int) -> int:
  if n == 0:
    return 1
  else:
    return n * factorial(n-1)


output = factorial(5)
print(output)

6.3.2. File exists

import os


def if_file_exists(func):

  def check(filename):
    if os.path.exists(filename):
      return func(filename)
    else:
      print(f'File "{filename}" does not exists')

  return check


@if_file_exists
def print_file(filename):
  with open(filename) as file:
    content = file.read()
    print(content)


if __name__ == '__main__':
  print_file('/etc/passwd')
  print_file('/tmp/passwd')

6.3.3. Deprecated

import warnings
import functools


def deprecated(func):

  @functools.wraps(func)
  def wrapper(*args, **kwargs):

    warnings.warn(f"Call to deprecated function {func.__name__}.",
      category=DeprecationWarning,
      filename=func.func_code.co_filename,
      lineno=func.func_code.co_firstlineno + 1)

    return func(*args, **kwargs)
  return wrapper


@deprecated
def my_function():
  pass

6.3.4. Timeout

Listing 314. Decorator usage
import signal
from time import sleep


def timeout(function, seconds=2, error_message='Timeout'):

  def wrapper(*args, **kwargs):

    def handler(signum, frame):
      raise TimeoutError

    signal.signal(signal.SIGALRM, handler)
    signal.alarm(seconds)

    try:
      function(*args, **kwargs)
    except TimeoutError:
      print(error_message)
    finally:
      signal.alarm(0)

  return wrapper


@timeout
def connect(username, password, host='127.0.0.1', port='80'):
  print('Connecting...')
  sleep(5)
  print('Connected')


connect('admin', 'admin')

6.4. Class Decorators

class memoize(dict):
  def __init__(self, function):
    self.function = function

  def __call__(self, *args):
    return self[args]

  def __missing__(self, key):
    result = self[key] = self.function(*key)
    return result


@memoize
def foo(a, b):
  return a * b


foo(2, 4)    # 8
foo       # {(2, 4): 8}

foo('hi', 3)  # 'hihihi'
foo       # {(2, 4): 8, ('hi', 3): 'hihihi'}

6.5. functools

6.5.1. @functools.cached_property(func)

class DataSet:
  def __init__(self, sequence_of_numbers):
    self._data = sequence_of_numbers

  @cached_property
  def stdev(self):
    return statistics.stdev(self._data)

  @cached_property
  def variance(self):
    return statistics.variance(self._data)

6.5.2. LRU (least recently used) cache

from functools import lru_cache

@lru_cache(maxsize=None)
def fib(n):
  if n < 2:
    return n
  return fib(n-1) + fib(n-2)

>>> [fib(n) for n in range(16)]
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610]

>>> fib.cache_info()
CacheInfo(hits=28, misses=16, maxsize=None, currsize=16)

6.5.3. memoize

from functools import wraps


def memoize(func):
  cache = getattr(func, '__cache__', {})

  @wraps(func)
  def wrapper(*func_args):
    if func_args in cache:
      return cache[func_args]
    else:
      result = func(*func_args)
      cache[func_args] = result
      setattr(func, '__cache__', cache)
      return result

  return wrapper


@memoize
def fibonacci(n):
  if n < 2: return n
  return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)


print(fibonacci(25))

6.6. Przykład

6.6.1. Example 1

def make_paragraph(fn):

  def decorator(*args, **kwargs):
    value = fn(*args, **kwargs)
    print(f'<p>{value}</p>')
    return value

  return decorator


class HTMLReport:

  @make_paragraph
  def first_method(self, *args, **kwargs):
    return 'First Method'

  @make_paragraph
  def second_method(self, *args, **kwargs):
    return 'Second Method'


if __name__ == "__main__":
  x = HTMLReport()
  x.first_method()
  x.second_method()

"""
<p>First Method</p>
<p>Second Method</p>
"""

6.6.2. Example 2

class LoginCheck:
  def __init__(self, func):
    self._func = func

  def __call__(self, *args):
    if is_authenticated():
      return self._func(*func_args)
    else:
      return on_error()


def is_authenticated():
  ...

def on_error():
  print('Sorry - this site private')


@LoginCheck
def display_members_page():
  print('This is the members page')

6.6.3. Example 3

import functools

def singleton(cls):
  ''' Use class as singleton. '''

  cls.__new_original__ = cls.__new__

  @functools.wraps(cls.__new__)
  def singleton_new(cls, *args, **kw):
    it = cls.__dict__.get('__it__')
    if it is not None:
      return it

    cls.__it__ = it = cls.__new_original__(cls, *args, **kw)
    it.__init_original__(*args, **kw)
    return it

  cls.__new__ = singleton_new
  cls.__init_original__ = cls.__init__
  cls.__init__ = object.__init__

  return cls

#
# Sample use:
#

@singleton
class Foo:
  def __new__(cls):
    cls.x = 10
    return object.__new__(cls)

  def __init__(self):
    assert self.x == 10
    self.x = 15

assert Foo().x == 15
Foo().x = 20
assert Foo().x == 20

6.6.4. Use cases

Listing 315. Use case wykorzystania dekotatorów do poprawienia czytelności kodu Flask
from flask import json
from flask import Response
from flask import render_template
from flask import Flask

app = Flask(__name__)


@app.route('/summary')
def summary():
  data = {'first_name': 'Jan', 'last_name': 'Twardowski'}
  return Response(
    response=json.dumps(data),
    status=200,
    mimetype='application/json'
  )

@app.route('/post/<int:post_id>')
def show_post(post_id):
  post = ... # get post from Database by post_id
  return render_template('post.html', post=post)


@app.route('/hello/')
@app.route('/hello/<name>')
def hello(name=None):
  return render_template('hello.html', name=name)
Listing 316. Use case wykorzystania dekotatorów do poprawienia czytelności kodu Django
from django.shortcuts import render
from django.contrib.auth.decorators import login_required


def edit_profile(request):
  """
  Function checks whether user is_authenticated
  If not, user will be redirected to login page
  """
  if not request.user.is_authenticated:
    return render(request, 'templates/login_error.html')
  else:
    return render(request, 'templates/edit-profile.html')


@login_required
def edit_profile(request):
  """
  Decorator checks whether user is_authenticated
  If not, user will be redirected to login page
  """
  return render(request, 'templates/edit-profile.html')

6.8. Assignments

6.8.1. Memoization

def factorial(n: int) -> int:
  if n == 0:
    return 1
  else:
    return n * factorial(n-1)
 1. Dla danego kodu funkcji factorial

 2. Stwórz dict o nazwie CACHE z wynikami wyliczenia funkcji

  • klucz: argument funkcji

  • wartość: wynik obliczeń

 3. Dodaj dekorator do funkcji factorial(n: int) z listingu poniżej

 4. Decorator ma sprawdzać przed uruchomieniem funkcji, sprawdź czy wynik został już wcześniej obliczony:

  • jeżeli tak, to zwraca dane z CACHE

  • jeżeli nie, to oblicza, aktualizuje CACHE, a następnie zwraca wartość

 5. Wykorzystując timeit porównaj prędkość działania z obliczaniem na bieżąco dla parametru 100

6.8.2. Prosty dekorator

English

Todo

English translation

Polish
 1. Program przechodzi przez pliki i katalogi wykorzystując os.walk

 2. Wypisz nazwę pliku lub katalogu

 3. Stwórz dekorator do funkcji, który przed wypisaniem podmieni ścieżkę na bezwzględną (path + filename).

6.8.3. Type Checking Decorator

English

Todo

English translation

Polish
 1. Na podstawie kodu (patrz poniżej)

 2. Stwórz dekorator check_types

 3. Dekorator ma sprawdzać typy danych, wszystkich parametrów wchodzących do funkcji

 4. Jeżeli, którykolwiek się nie zgadza, wyrzuć wyjątek TypeError

 5. Wyjątek ma wypisywać:

  • nazwę parametru, który ma nieprawidłowy typ,

  • listę dozwolonych typów.

Input
def function(a: str, b: int) -> bool:
  return bool(a * b)

print(function.__annotations__)
# {'a': <class 'str'>, 'return': <class 'bool'>, 'b': <class 'int'>}