3. Generators

3.1. Lazy evaluation

 • Code do not execute instantly

 • Sometimes code is not executed at all!

3.1.1. Declaring generators

 • range() requires int arguments

Listing 290. This will not execute code!
range(0, 5)
range(0, 5)
range(0, 5)
Listing 291. This will only create generator expression, but not execute it!
numbers = range(0, 5)

print(numbers)
# range(0, 5)

3.1.2. Getting values from generator

 • Get all values from generator (not very efficient)

  numbers = range(0, 5)
  
  list(numbers)
  # [0, 1, 2, 3, 4]
  
 • Generator will calculate next number for every loop iteration, forgetting previous number, and not knowing next one

  for i in range(0, 5):
    print(i)
  
  # 0
  # 1
  # 2
  # 3
  # 4
  
 • Will generate only three numbers, and then stop and forget generator

  for i in range(0, 5):
    print(i)
  
    if i == 3:
      break
  
  # 0
  # 1
  # 2
  # 3
  

3.2. Generator expressions vs. Comprehensions

3.2.1. Comprehensions

 • Executes instantly

list(x for x in range(0, 5))    # [0, 1, 2, 3, 4]
[x for x in range(0, 5)]      # [0, 1, 2, 3, 4]
set(x for x in range(0, 5))     # {0, 1, 2, 3, 4}
{x for x in range(0, 5)}      # {0, 1, 2, 3, 4}
{x: x for x in range(0, 5)}     # {0: 0, 1: 1, 2: 2, 3: 3, 4: 4}
tuple(x for x in range(0, 5))    # (0, 1, 2, 3, 4)
(x for x in range(0, 5))      # <generator object <genexpr> at 0x1197032a0>
all(x for x in range(0, 5))     # False
any(x for x in range(0, 5))     # True
sum(x for x in range(0, 5))     # 10

3.2.2. Generator Expressions

 • Lazy evaluation

(x for x in range(0, 5))
# <generator object <genexpr> at 0x1197032a0>

3.2.3. What is the difference?

 • Execution and assignment

  numbers = [x for x in range(0, 5)]
  
  print(numbers)
  # [0, 1, 2, 3, 4]
  
  print(numbers)
  # [0, 1, 2, 3, 4]
  
 • Create generator object and assign pointer (do not execute)

  numbers = (x for x in range(0, 5))
  
  print(numbers)
  # <generator object <genexpr> at 0x111e7acd0>
  
  print(list(numbers))
  # [0, 1, 2, 3, 4]
  
  print(list(numbers))
  # []
  

3.2.4. Which one is better?

 • Comprehensions - Using values more than one

 • Generators - Using value one (for example in the loop iterator)

3.3. Conditions

[x for x in range(0, 5) if x % 2 == 0]
# [0, 2, 4]
def is_even(x):
  if x % 2 == 0:
    return True
  else:
    return False

[x for x in range(0, 5) if is_even(x)]
# [0, 2, 4]

3.4. Returning nested objects

Listing 292. Returning nested objects
def my_function(number):
  return number, number+10

[my_function(x) for x in range(0, 5)]
# [
#  (0, 10),
#  (1, 11),
#  (2, 12),
#  (3, 13),
#  (4, 14)
# ]
Listing 293. Returning nested objects
def my_function(number):
  if number % 2 == 0:
    return {'number': number, 'status': 'even'}
  else:
    return {'number': number, 'status': 'odd'}


[my_function(x) for x in range(0, 5)]
# [
#  {'number': 0, 'status': 'even'},
#  {'number': 1, 'status': 'odd'},
#  {'number': 2, 'status': 'even'},
#  {'number': 3, 'status': 'odd'},
#  {'number': 4, 'status': 'even'},
# ]

3.4.1. Nested Comprehensions

DATA = [
   {'last_name': 'Jiménez'},
   {'first_name': 'Mark', 'last_name': 'Watney'},
   {'first_name': 'Иван'},
   {'first_name': 'Jan', 'last_name': 'Twardowski', 'born': 1961},
   {'first_name': 'Melissa', 'last_name': 'Lewis', 'first_step': 1969},
 ]

 fieldnames = set()
 fieldnames.update(key for record in DATA for key in record.keys())
DATA = [
   {'last_name': 'Jiménez'},
   {'first_name': 'Mark', 'last_name': 'Watney'},
   {'first_name': 'Иван'},
   {'first_name': 'Jan', 'last_name': 'Twardowski', 'born': 1961},
   {'first_name': 'Melissa', 'last_name': 'Lewis', 'first_step': 1969},
 ]

 fieldnames = set()
 fieldnames.update(key
   for record in DATA
     for key in record.keys()
 )

3.5. yield Operator

# ('Sepal length', 'Sepal width', 'Petal length', 'Petal width', 'Species'),
DATA = [
  (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (4.9, 3.0, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (5.4, 3.9, 1.7, 0.4, 'setosa'),
  (4.6, 3.4, 1.4, 0.3, 'setosa'),
  (7.0, 3.2, 4.7, 1.4, 'versicolor'),
  (6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 'versicolor'),
  (5.7, 2.8, 4.5, 1.3, 'versicolor'),
  (5.7, 2.8, 4.1, 1.3, 'versicolor'),
  (6.3, 3.3, 6.0, 2.5, 'virginica'),
  (5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica'),
  (4.9, 2.5, 4.5, 1.7, 'virginica'),
]
def get_species(species):
  output = []

  for record in DATA:
    if record[4] == species:
      output.append(record)

  return output


data = get_species('setosa')

print(data)
# [(5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
# (4.9, 3.0, 1.4, 0.2, 'setosa'),
# (5.4, 3.9, 1.7, 0.4, 'setosa'),
# (4.6, 3.4, 1.4, 0.3, 'setosa')]

for row in data:
  print(row)
# (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa')
# (4.9, 3.0, 1.4, 0.2, 'setosa')
# (5.4, 3.9, 1.7, 0.4, 'setosa')
# (4.6, 3.4, 1.4, 0.3, 'setosa')
def get_species(species):
  for record in DATA:
    if record[4] == species:
      yield record

data = get_species('setosa')

print(data)
# <generator object get_species at 0x11af257c8>

for row in data:
  print(row)
# (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa')
# (4.9, 3.0, 1.4, 0.2, 'setosa')
# (5.4, 3.9, 1.7, 0.4, 'setosa')
# (4.6, 3.4, 1.4, 0.3, 'setosa')

3.6. Example

3.6.1. Filtering list items

DATA = [
  (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (4.9, 3.0, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (5.4, 3.9, 1.7, 0.4, 'setosa'),
  (4.6, 3.4, 1.4, 0.3, 'setosa'),
  (7.0, 3.2, 4.7, 1.4, 'versicolor'),
  (6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 'versicolor'),
  (5.7, 2.8, 4.5, 1.3, 'versicolor'),
  (5.7, 2.8, 4.1, 1.3, 'versicolor'),
  (6.3, 3.3, 6.0, 2.5, 'virginica'),
  (5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica'),
  (4.9, 2.5, 4.5, 1.7, 'virginica'),
]

setosa = [row for row in DATA if row[4] == 'setosa']
print(setosa)

3.6.2. Filtering dict items

DATA = [
  {'first_name': 'Иван', 'last_name': 'Иванович', 'agency': 'Roscosmos'},
  {'first_name': 'Jose', 'last_name': 'Jimenez', 'agency': 'NASA'},
  {'first_name': 'Melissa', 'last_name': 'Lewis', 'agency': 'NASA'},
  {'first_name': 'Alex', 'last_name': 'Vogel', 'agency': 'ESA'},
  {'first_name': 'Mark', 'last_name': 'Watney', 'agency': 'NASA'},
]

nasa_astronauts = [(x['first_name'], x['last_name'])
            for x in DATA if x['agency'] == 'NASA']
# [
#  ('Jose', 'Jimenez'),
#  ('Melissa', 'Lewis'),
#  ('Mark', 'Watney')
# ]

3.6.3. Reversing dict keys with values

data = {'first_name': 'Jan', 'last_name': 'Twardowski'}

{v: k for k, v in data.items()}
# {'Jan': 'first_name', 'Twardowski': 'last_name'}

3.7. Readability counts

Listing 294. Clean Code in generator
DATA = {'username': 'Иван Иванович', 'agency': 'Roscosmos'}


def asd(x):
  return x.replace('Иван', 'Ivan')


output = {
  value: asd(value)
  for key, value in DATA.items()
  if key == 'username'
}
print(output)
# {'Иван Иванович': 'Ivan Ivanоvic'}


output = ['CCCP' if k == 'Roscosmos' else 'USA' for k,v in DATA.items() if k == 'agency']
print(output)
# ['USA']
DATA = [
  {'last_name': 'Jiménez'},
  {'first_name': 'Mark', 'last_name': 'Watney'},
  {'first_name': 'Иван'},
  {'first_name': 'Jan', 'last_name': 'Twardowski', 'born': 1961},
  {'first_name': 'Melissa', 'last_name': 'Lewis', 'first_step': 1969},
]

[asd(value)

      for d in DATA
    for key, value in d.items()
  if key == 'username'

]
DATA = [
  {'first_name': 'Иван', 'last_name': 'Иванович', 'agency': 'Roscosmos'},
  {'first_name': 'Jose', 'last_name': 'Jimenez', 'agency': 'NASA'},
  {'first_name': 'Melissa', 'last_name': 'Lewis', 'agency': 'NASA'},
  {'first_name': 'Alex', 'last_name': 'Vogel', 'agency': 'ESA'},
  {'first_name': 'Mark', 'last_name': 'Watney', 'agency': 'NASA'},
]

nasa_astronauts = [(astronaut['first_name'], astronaut['last_name']) for astronaut in DATA if astronaut['agency'] == 'NASA']
# [
#  ('Jose', 'Jimenez'),
#  ('Melissa', 'Lewis'),
#  ('Mark', 'Watney')
# ]

3.8. Built-in generators

header = ['a', 'b', 'c']
data = [1, 2, 3]
output = {}

for i, _ in enumerate(header):
  key = header[i]
  value = data[i]
  output[key] = value

print(output)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

3.8.1. zip()

header = ['a', 'b', 'c']
data = [1, 2, 3]

zip(header, data)
# <zip object at 0x11cf54b90>

list(zip(header, data))
# [('a', 1), ('b', 2), ('c', 3)]

dict(zip(header, data))
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

tuple(zip(header, data))
# (('a', 1), ('b', 2), ('c', 3))

3.8.2. map()

map(float, [1, 2, 3])
# <map object at 0x11d15a190>

list(map(float, [1, 2, 3]))
# [1.0, 2.0, 3.0]

tuple(map(float, [1, 2, 3]))
# (1.0, 2.0, 3.0)
data = [1, 2, 3]

tuple(map(float, data))
# (1.0, 2.0, 3.0)

3.8.3. filter()

def czy_parzysty(x):
  if x % 2 == 0:
    return True
  else:
    return False

filter(czy_parzysty, data)
# <filter object at 0x11d182990>

list(filter(czy_parzysty, data))
# [2]

3.9. Assignments

3.9.1. Generators vs. Comprehensions - iris

 • Complexity level: medium

 • Lines of code to write: 40 lines

 • Estimated time of completion: 20 min

 • Filename: solution/generator_iris.py

English

Todo

English translation

Polish
 1. Zapisz dane data/iris.csv do pliku "generator_iris.csv"

 2. Zaczytaj dane pomijając nagłówek

 3. Napisz funkcję która zwraca wszystkie pomiary dla danego gatunku

 4. Gatunek będzie podawany jako str do funkcji

 5. Zaimplementuj rozwiązanie wykorzystując zwykłą funkcję

 6. Zaimplementuj rozwiązanie wykorzystując generator i słówko kluczowe yield

 7. Porównaj wyniki jednego i drugiego rozwiązania przez użycie sys.getsizeof()

The whys and wherefores
 • Wykorzystanie generatorów

 • Odbieranie danych z lazy evaluation

 • Porównanie wielkości struktur danych

 • Parsowanie pliku

 • Filtrowanie treści w locie

3.9.2. Generators vs. Comprehensions - passwd

English

Todo

English translation

Polish
 1. Napisz program, który wczyta plik z danymi wejśiowymi (patrz poniżej)

 2. Przefiltruj linie, tak aby nie zawierały komentarzy (zaczynające się od #) oraz pustych linii

 3. Przefiltruj linie, aby wyciągnąć konta systemowe - użytkowników, którzy mają UID (trzecie pole) mniejsze niż 1000

 4. Zwróć listę loginów użytkowników systemowych

 5. Zaimplementuj rozwiązanie wykorzystując zwykłą funkcję

 6. Zaimplementuj rozwiązanie wykorzystując generator i słówko kluczowe yield

 7. Porównaj wyniki jednego i drugiego rozwiązania przez użycie sys.getsizeof()

 8. Dlaczego różnice są tak niewielkie?

 9. Co się stanie, gdy ilość danych się zwiększy?

The whys and wherefores
 • Wykorzystanie generatorów

 • Odbieranie danych z lazy evaluation

 • Porównanie wielkości struktur danych

 • Parsowanie pliku

 • Filtrowanie treści w locie

Input
##
# User Database
#  - User name
#  - Encrypted password
#  - User ID number (UID)
#  - User's group ID number (GID)
#  - Full name of the user (GECOS)
#  - User home directory
#  - Login shell
##

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
nobody:x:99:99:Nobody:/:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
peck:x:1000:1000:Max Peck:/home/peck:/bin/bash
jimenez:x:1001:1001:José Jiménez:/home/jimenez:/bin/bash
ivanovic:x:1002:1002:Ivan Иванович:/home/ivanovic:/bin/bash