8. Advanced Functions

8.1. Callable

def hello():
  print('My name... José Jiménez')

hello         # <function hello at 0x0C55D420>
type(hello)      # <class 'function'>
hello()        # My name... José Jiménez
'hello'        # 'hello'
type('hello')     # <class 'str'>
'hello'()       # TypeError: 'str' object is not callable

8.1.1. Returning function (callable)

def hello():
  print('My name... José Jiménez')

def function():
  return hello

my_name = function() # <function __main__.hello()>
my_name()       # My name... José Jiménez
import datetime
import time

now = datetime.datetime.now()

print(now)      # 1969-07-21 14:56:15
time.sleep(10)
print(now)      # 1969-07-21 14:56:15
import datetime
import time

now = datetime.datetime.now

print(now())     # 1969-07-21 14:56:15
time.sleep(10)
print(now())     # 1969-07-21 14:56:25

8.2. Operator * i **

 • * zwykle nazywa się *args (arguments) - argumenty pozycyjne (anonimowe)
 • ** zwykle nazywa się **kwargs (keyword arguments) - argumenty nazwane

8.2.1. Przypomnienie wiadomości o parametrach

def add(a, b):
  return a + b


add(1, 2)    # pozycyjne
add(a=1, b=2)  # nazwane, kolejność nie ma znaczenia
add(b=2, a=1)  # nazwane, kolejność nie ma znaczenia
a, b = 1, 2
a, b = (1, 2)
a, b = [1, 2]
def numbers():
  return 1, 2

a, b = numbers()

8.2.2. Przyjmowanie z funkcji zmiennej ilości argumentów

line = 'jimenez:x:1001:1001:José Jiménez:/home/jimenez:/bin/bash'
line.split(':')
# ['jimenez', 'x', '1001', '1001', 'José Jiménez', '/home/jimenez', '/bin/bash']
username, password, uid, gid, name, home, shell = line.split(':')
username  # jimenez
password  # x
username, password, *others = line.split(':')
username  # jimenez
password  # x
others   # ['1001', '1001', 'José Jiménez', '/home/jimenez', '/bin/bash']
*others, home, shell = line.split(':')
others   # ['jimenez', 'x', '1001', '1001', 'José Jiménez']
home    # '/home/jimenez'
shell    # '/bin/bash'
*a, b, *c = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
# SyntaxError: two starred expressions in assignment
# if you're not using ``others`` later in your code
username, *_ = line.split(':')
class Point:
  def __init__(self, x, y, z):
    self.x = x
    self.y = y
    self.z = z

  def get_position(self):
    return self.x, self.y, self.z

p = Point(10, 20)
p.get_position()  # 10, 20
x, y, z = p.get_position()
x, *_ = p.get_position()
def sensor_temperatury():
  # ładniej byłoby gdyby programista napisał
  # {'napiecie': 10, 'natezenie': 20, 'rezystancja': 30, 'czas': 5, 'location': 'laboratorium'}
  # ale programiści niskopoziomowi zwykle zwracają jako list...
  return (10, 20.6, 30, 5, 'laboratorium')

napiecie, natezenie, *_ = sensor_temperatury()

8.2.3. Definiowanie funkcji ze zmienną ilością parametrów

 • args - pozycyjne
 • kwargs- nazwane
def wyswietl_argumenty(a, b, c=0, *pozycyjne, **nazwane):
  print(f'argument a: {a}')          # 1
  print(f'argument b: {b}')          # 2
  print(f'argument c: {c}')          # 3
  print(f'argumenty pozycyjne: {pozycyjne}') # 4, 5, 6
  print(f'argumenty nazwane: {nazwane}')   # d=7, e=8


wyswietl_argumenty(1, 2, 3, 4, 5, 6, d=7, e=8)
def wyswietl_argumenty(a, b, c=0, *args, **kwargs):
  print(f'argument a: {a}')          # 1
  print(f'argument b: {b}')          # 2
  print(f'argument c: {c}')          # 3
  print(f'argumenty args: {args}')      # 4, 5, 6
  print(f'argumenty kwargs: {kwargs}')    # d=7, e=8


wyswietl_argumenty(1, 2, 3, 4, 5, 6, d=7, e=8)

Kiedy to się przydaje:

def celsius_to_fahrenheit(*degrees):
  return [degree*1.8+32 for degree in degrees]

celsius_to_fahrenheit(1)
# [33.8]

celsius_to_fahrenheit(1, 2, 3, 4, 5)
# [33.8, 35.6, 37.4, 39.2, 41.0]

8.2.4. Przekazywanie do funkcji zmiennej ilości parametrów

Przykładowe zastosownaie operatorów * i ** polega na wykorzystaniu ich przy wywołaniu funkcji. Wtedy, wykorzystując operator *, kolejne elementy listy albo krotki będą przekazane jako kolejne argumenty funkcji, a wykorzystując operator ** kolejne elementy zmiennej słownikowej będą przekazane jako nazwane argumenty. Oznacza to, że na przykład argument x funkcji, przyjmie wartość vector['x'].

def my_function(x, y, z):
  print(x, y, z)

vector = (1, 0, 1)
my_function(*vector)  # my_function(1, 0, 1)
# 1, 0, 1

vector = {'y': 1, 'x': 0, 'z': 1}
my_function(**vector) # my_function(y=1, x=0, z=1)
# 0, 1, 1
def wyswietl(a, b, c=0):
  print(locals())

wyswietl(1, 2, 3)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

dane = (1, 2, 3)
wyswietl(*dane)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

dane = (1, 2)
wyswietl(*dane)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 0}
def wyswietl(a, b, c=0, *args):
  print(locals())

dane = (1, 2, 3, 4)
wyswietl(*dane)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'args': (4,)}

dane = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
wyswietl(*dane)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'args': (4, 5, 6, 7)}

wyswietl(1, 2)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 0, 'args': ()}
def wyswietl(a, b, c=0, *args, **kwargs):
  print(locals())

wyswietl(1, 2, x=77, y=99)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 0, 'args': (), 'kwargs': {'x': 77, 'y': 99}}

wyswietl(1, 2, x=77, y=99, c=7)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 7, 'args': (), 'kwargs': {'x': 77, 'y': 99}}

dane = {'x': 77, 'y': 99}
wyswietl(1, 2, 3, **dane)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'args': (), 'kwargs': {'x': 77, 'y': 99}}

dane = {'a': 1, 'b': 2, 'x': 77, 'y': 99}
wyswietl(**dane)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 0, 'args': (), 'kwargs': {'x': 77, 'y': 99}}
def wyswietl(a, b, c=0, *args, **kwargs):
  print(locals())

dane = {'x': 77, 'y': 99, 'a': 7}
wyswietl(1, 2, 3, **dane)
# TypeError: wyswietl() got multiple values for argument 'a'
def wyswietl(a, b, c=0, *args, **kwargs):
  print(locals())

wyswietl(1, 2, 3, 4, 5, 6, x=77, y=99)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'args': (4, 5, 6), 'kwargs': {'x': 77, 'y': 99}}

pozycyjne = (4, 5, 6)
nazwane = {'x': 77, 'y': 99}
wyswietl(1, 2, 3, *pozycyjne, **nazwane)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'args': (4, 5, 6), 'kwargs': {'x': 77, 'y': 99}}

8.3. Przykładowe zastosowanie

from typing import List

def celsius_to_fahrenheit(*degrees) -> List[float]:
  return [x * 1.8 + 32 for x in degrees]


celsius_to_fahrenheit(1)
# [33.8]

celsius_to_fahrenheit(1, 2, 3, 4, 5)
# [33.8, 35.6, 37.4, 39.2, 41.0]
class Kontakt:
  def __init__(self, **kwargs):
    for key, value in kwargs.items():
      setattr(self, key, value)

Kontakt(imie='Matt', nazwisko='Kowalski')
class Osoba:
  first_name = 'Matt'
  last_name = 'Kowalski'

  def __str__(self):
    return '{first_name} {last_name}'.format(**self.__dict__)
    return '{first_name} {last_name}'.format(first_name='Matt', last_name='Kowalski')
    return f'{self.first_name} {self.last_name}'
def wyswietl(*args, **kwargs):
  print(f'args: {args}')
  print(f'kwargs: {kwargs}')

def function(a, b, c=0):
  x = 4
  y = 5

  wyswietl(**locals())

function(1, 2)
# args: ()
# kwargs: {'a': 1, 'b': 2, 'c': 0, 'x': 4, 'y': 5}

8.4. Assignments

8.4.1. Iris

 1. Otwórz link w przeglądarce https://raw.githubusercontent.com/scikit-learn/scikit-learn/master/sklearn/datasets/data/iris.csv i skopiuj jego zawartość do pliku dataset-iris.csv na dysku
 2. Sparsuj zawartość odrzucając nagłówek
 3. Stwórz funkcję print_iris(*args, **kwargs), która wyświetli zawartość args i kwargs
 4. Dla każdego rekordu odpalaj funkcję, podając wartości korzystając z operatora *

8.4.2. Hosts

 1. Skopiuj zawartość listingu Code Listing 8.2. do pliku hosts.txt
 2. Stwórz pusty dict o nazwie hosts
 3. Czytając plik pomiń puste linie lub zaczynające się od komentarza #
 4. Do hosts dla klucza IP dodaj listę hostname
 5. Przy parsowaniu linii skorzystaj z konstrukcji z gwiazdką *
About:
 • Filename: functions_hosts.py
 • Lines of code to write: 15 lines
 • Estimated time of completion: 15 min
Code Listing 8.2. Listing pliku /etc/hosts
##
# Host Database
#  - Unix: /etc/hosts
#  - Windows: C:/Windows/System32/drivers/etc/hosts
##

127.0.0.1    localhost local this self
127.0.0.1    astromatt
10.13.37.1   nasa.gov esa.int roscosmos.ru
255.255.255.255 broadcasthost
127.0.0.1    oneandonly mycomputer
::1       localhost

8.4.3. Deserialize

 1. Po API dostajesz JSONa tak jak na listingu poniżej
 2. Iterując po rekordach twórz obiekty klasy Astronaut
 3. Sparsuj user_permissions i przedstaw je za pomocą listy klas
 4. Nazwa klasy to klucz w słowniku
 5. Są zawsze cztery pola: "add", "modify", "view", "delete"
 6. Jeżeli jakieś pole jest wymienione, to ma wartość True, jeżeli nie to False
[{"model":"authorization.user","pk":1,"fields":{"password":"pbkdf2_sha256$120000$gvEBNiCeTrYa0$5C+NiCeTrYsha1PHogqvXNiCeTrY0CRSLYYAA90=","last_login":"1970-01-01T00:00:00.000Z","is_superuser":false,"username":"commander","first_name":"Иван","last_name":"Иванович","email":"","is_staff":true,"is_active":true,"date_joined":"1970-01-01T00:00:00.000Z","groups":[1],"user_permissions":[{"eclss":["add","modify","view"]},{"communication":["add","modify","view"]},{"medical":["add","modify","view"]},{"science":["add","modify","view"]}]}},{"model":"authorization.user","pk":2,"fields":{"password":"pbkdf2_sha256$120000$eUNiCeTrYHoh$X32NiCeTrYZOWFdBcVT1l3NiCeTrY4WJVhr+cKg=","last_login":null,"is_superuser":false,"username":"executive-officer","first_name":"José","last_name":"Jiménez","email":"","is_staff":true,"is_active":true,"date_joined":"1970-01-01T00:00:00.000Z","groups":[1],"user_permissions":[{"eclss":["add","modify","view"]},{"communication":["add","modify","view"]},{"medical":["add","modify","view"]},{"science":["add","modify","view"]}]}},{"model":"authorization.user","pk":3,"fields":{"password":"pbkdf2_sha256$120000$3G0RNiCeTrYlaV1$mVb62WNiCeTrYQ9aYzTsSh74NiCeTrY2+c9/M=","last_login":"1970-01-01T00:00:00.000Z","is_superuser":false,"username":"crew-medical-officer","first_name":"Melissa","last_name":"Lewis","email":"","is_staff":true,"is_active":true,"date_joined":"1970-01-01T00:00:00.000Z","groups":[1],"user_permissions":[{"communication":["add","view"]},{"medical":["add","modify","view"]},{"science":["add","modify","view"]}]}},{"model":"authorization.user","pk":4,"fields":{"password":"pbkdf2_sha256$120000$QmSNiCeTrYBv$Nt1jhVyacNiCeTrYSuKzJ//WdyjlNiCeTrYYZ3sB1r0g=","last_login":null,"is_superuser":false,"username":"science-data-officer","first_name":"Mark","last_name":"Watney","email":"","is_staff":true,"is_active":true,"date_joined":"1970-01-01T00:00:00.000Z","groups":[1],"user_permissions":[{"communication":["add","view"]},{"science":["add","modify","view"]}]}},{"model":"authorization.user","pk":5,"fields":{"password":"pbkdf2_sha256$120000$bxS4dNiCeTrY1n$Y8NiCeTrYRMa5bNJhTFjNiCeTrYp5swZni2RQbs=","last_login":null,"is_superuser":false,"username":"communication-officer","first_name":"Matt","last_name":"Kowalski","email":"","is_staff":true,"is_active":true,"date_joined":"1970-01-01T00:00:00.000Z","groups":[1],"user_permissions":[{"communication":["add","modify","view"]},{"science":["add","modify","view"]}]}},{"model":"authorization.user","pk":6,"fields":{"password":"pbkdf2_sha256$120000$aXNiCeTrY$UfCJrBh/qhXohNiCeTrYH8nsdANiCeTrYnShs9M/c=","last_login":null,"is_superuser":false,"username":"eclss-officer","first_name":"Harry","last_name":"Stamper","email":"","is_staff":true,"is_active":true,"date_joined":"1970-01-01T00:00:00.000Z","groups":[1],"user_permissions":[{"communication":["add","view"]},{"eclss":["add","modify","view"]},{"science":["add","modify","view"]}]}}]