14. Function Basics

14.1. Function definition

 • Wielokrotne używanie tego samego kodu
 • Poprawiają czytelność kodu
 • Porządkują kod
 • Pozwalają na łatwiejszy refactoring
def hello():
  print('My name... José Jiménez')

hello()
# My name... José Jiménez

14.2. Returning values

 • Słowo kluczowe return wskazuje funkcji jaką wartość ma dana funkcja zwrócić.
 • Wykonanie linii ze słowem kluczowym return kończy wykonywanie funkcji.
def hello():
  return 'ehlo world'

output = hello()

print(output)
# 'ehlo world'
def hello():
  return 'ehlo world'
  print('This will not be executed')

output = hello()

print(output)
# 'ehlo world'

14.2.1. Returning simple types

def function():
  return 42

def function():
  return 13.37

def function():
  return 'José Jiménez'

def function():
  return (42, 13.37, 'José Jiménez')

def function():
  return 42, 13.37, 'José Jiménez'

def function():
  return [42, 13.37, 'foobar']

def function():
  return {42, 13.37, 'José Jiménez'}

def function():
  return {'first_name': 'José', 'last_name': 'Jiménez'}

def function():
  return True

def function():
  return None

def function():
  print('ehlo world')
  # implicit ``return None``

def function():
  pass
  # implicit ``return None``

14.2.2. Returning nested types

def function():
  return [
    ('Mark', 'Watney'),
    {'Kowalski', 'Lewis'},
    {'astro': 'Иванович', 'agency': {'name': 'roscosmos'}},
    {'astro': 'Jiménez', 'missions': ('mercury', 'apollo')},
  ]

14.3. Function arguments

14.3.1. Passing arguments

def add(a, b):
  return a + b

add(1, 2)
# 3

14.3.2. Type annotations

 • Od Python 3.5
 • Kod w języku python wykona się nawet jeśli typ nie zgadza się z adnotacją!
 • Twoje IDE porówna typy oraz poinformuje cię jeżeli wykryje niezgodność
 • Użyj mypy lub pyre-check do sprawdzania typów
def add(a: int, b: float) -> float:
  return a + b

add(1, 2.5)
# 3.5
def add(a: int, b: float) -> float:
  return a + b

add('José', 'Jiménez')
# 'JoséJiménez'

Note

więcej na ten temat w rozdziale dotyczącym Type Annotation

14.3.3. Named arguments

 • Każdy argument ma swoją nazwę przez którą uzyskujemy dostęp do wartości argumentu w ciele funkcji.
 • Ta nazwa może też być używana do przypisania wartości przy wywołaniu funkcji.
def minus(a, b):
  return a - b

minus(2, 1)   # 1
minus(1, 2)   # -1
minus(a=2, b=1) # 1
minus(b=1, a=2) # 1
minus(2, b=1)  # 1
minus(a=2, 1)  # SyntaxError: positional argument follows keyword argument

14.3.4. Arguments with default value

 • Argument funkcji może mieć wartość domyślną.
 • Funkcja przyjmie tą wartość jeżeli użytkownik nie zdefiniuje tego argumentu.
 • Argumenty z wartością domyślną muszą być skrajnie po prawej stronie.
def hello(name='José Jiménez'):
   print(f'My name... {name}')

hello('Иван Иванович')    # My name... Иван Иванович
hello(name='Иван Иванович')  # My name... Иван Иванович
hello()            # My name... José Jiménez
def server(username, password, host='127.0.0.1', port=80, ssl=False, keep_alive=1, persistent=False):
  print('Connecting...')

server('admin', 'admin', 'localhost', 80, False, 1, True)

server(host='localhost', username='admin', password='admin', ssl=True, keep_alive=1, persistent=True)

server(
  host='localhost',
  username='admin',
  password='admin',
  port=443,
  ssl=True,
  persistent=True,
)
read_csv(filepath_or_buffer, sep=', ', delimiter=None, header='infer', names=None, index_col=None, usecols=None, squeeze=False, prefix=None, mangle_dupe_cols=True, dtype=None, engine=None, converters=None, true_values=None, false_values=None, skipinitialspace=False, skiprows=None, nrows=None, na_values=None, keep_default_na=True, na_filter=True, verbose=False, skip_blank_lines=True, parse_dates=False, infer_datetime_format=False, keep_date_col=False, date_parser=None, dayfirst=False, iterator=False, chunksize=None, compression='infer', thousands=None, decimal=b'.', lineterminator=None, quotechar='"', quoting=0, escapechar=None, comment=None, encoding=None, dialect=None, tupleize_cols=None, error_bad_lines=True, warn_bad_lines=True, skipfooter=0, doublequote=True, delim_whitespace=False, low_memory=True, memory_map=False, float_precision=None)

data = read_csv('iris.csv', encoding='utf-8', usecols=['Petal lenght', 'Species'])

14.4. Naming convention

 • Używanie _ w nazwach (snake_case) - // Python - snake ;)

  def add_numbers(a, b):
    return a + b
  
 • Nie robimy camelCase

  def addNumbers(a, b):
    return a + b
  
 • Nazwy opisowe funkcji zamiast komentarza

  def fabs(a, b):
    return float(abs(a + b))
  
  def float_absolute_value(a, b) -> float:
    return float(abs(a + b))
  
 • _ at the end of name when name collision

  def print_(text1, text2):
    print(values, sep=';', end='\n')
  

14.5. Variable scope

 • globals()
 • locals()
def add(a, b=2):
  c = 3
  print(locals())

add(1, 2)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

14.6. Recurrence

 • Aby zrozumieć rekurencję – musisz najpierw zrozumieć rekurencję
 • Maksymalny limit rekurencji = 1000
 • Zmiana limitu sys.setrecursionlimit(limit)
 • CPython implementation doesn’t optimize tail recursion, and unbridled recursion causes stack overflows.
 • Python isn’t a functional language and tail recursion is not a particularly efficient technique
 • Rewriting the algorithm iteratively, if possible, is generally a better idea.
def factorial(n: int) -> int:
  if n == 0:
    return 1
  else:
    return n * factorial(n-1)

14.7. More advanced topics

Note

The topic will be continued in Advanced Functions chapter

14.8. Assignments

14.8.1. Aviation numbers

 1. Napisz funkcję aviation_numbers
 2. Funkcja zamieni dowolnego int lub float na formę tekstową w mowie pilotów
Tab. 14.1. Aviation Phonetic Numbers
Letter Pronounce
0 Zero
1 One
2 Two
3 Tree
4 Fower
5 Fife
6 Six
7 Seven
8 Ait
9 Niner
aviation_numbers(1969)    # 'one niner six niner'
aviation_numbers(31337)   # 'tree one tree tree seven'
aviation_numbers(13.37)   # 'one tree and tree seven'
aviation_numbers(31.337)   # 'tree one and tree tree seven'
aviation_numbers(-1969)   # 'minus one niner six niner'
aviation_numbers(-31.337)  # 'minus tree one and tree tree seven
aviation_numbers(-49.35)   # 'minus fower niner and tree fife'
About:
 • Filename: functions_aviation_numbers.py
 • Lines of code to write: 15 lines
 • Estimated time of completion: 15 min
The whys and wherefores:
 
 • Definiowanie i uruchamianie funkcji
 • Sprawdzanie przypadków brzegowych (niekompatybilne argumenty)
 • Parsowanie argumentów funkcji
 • Definiowanie i korzystanie z dict z wartościami
 • Przypadek zaawansowany: argumenty pozycyjne i domyślne
 • Rzutowanie i konwersja typów

14.8.2. Number to human readable

 1. Napisz funkcję number_to_str

 2. Funkcja zamieni dowolnego int lub float na formę tekstową

 3. Funkcja musi zmieniać wartości na poprawną gramatycznie formę

 4. Max 6 cyfr przed przecinkiem

 5. Max 5 cyfr po przecinku

  number_to_str(1969)   # 'one thousand nine hundred sixty nine'
  number_to_str(13.37)   # 'thirteen and thirty seven hundredths'
  number_to_str(31337)   # 'thirty one thousand three hundred thirty seven'
  number_to_str(31.337)  # 'thirty one three hundreds thirty seven thousands'
  number_to_str(-1969)   # 'minus one thousand nine hundred sixty nine'
  number_to_str(-31.337)  # 'minus thirty one three hundreds thirty seven thousands'
  
About:
 • Filename: functions_numstr_human.py
 • Lines of code to write: 15 lines
 • Estimated time of completion: 15 min
The whys and wherefores:
 
 • Definiowanie i uruchamianie funkcji
 • Sprawdzanie przypadków brzegowych (niekompatybilne argumenty)
 • Parsowanie argumentów funkcji
 • Definiowanie i korzystanie z dict z wartościami
 • Przypadek zaawansowany: argumenty pozycyjne i domyślne
 • Rzutowanie i konwersja typów

14.8.3. Roman numbers

 1. Napisz program, który przeliczy wprowadzoną liczbę rzymską na jej postać dziesiętną.
 2. Napisz drugą funkcję, która dokona procesu odwrotnego.
About:
 • Filename: functions_roman.py
 • Lines of code to write: 15 lines
 • Estimated time of completion: 15 min
The whys and wherefores:
 
 • Definiowanie i uruchamianie funkcji
 • Sprawdzanie przypadków brzegowych (niekompatybilne argumenty)
 • Parsowanie argumentów funkcji
 • Definiowanie i korzystanie z dict z wartościami
 • Sprawdzanie czy element istnieje w dict
 • Rzutowanie i konwersja typów