1. Function Basics

1.1. Function definition

 • Wielokrotne używanie tego samego kodu

 • Poprawiają czytelność kodu

 • Porządkują kod

 • Pozwalają na łatwiejszy refactoring

def hello():
  print('My name... José Jiménez')

hello()   # My name... José Jiménez
hello()   # My name... José Jiménez
hello()   # My name... José Jiménez

1.2. Returning values

 • return wskazuje funkcji jaką wartość ma zwrócić

 • Kod po słowie kluczowym return się nie wykona

def hello():
  return 'ehlo world'

output = hello()

print(output)
# 'ehlo world'
def hello():
  return 'ehlo world'
  print('This will not be executed')

output = hello()

print(output)
# 'ehlo world'

1.2.1. Returning simple types

def function():
  return 42
def function():
  return 13.37
def function():
  return 'José Jiménez'
def function():
  return (42, 13.37, 'José Jiménez')
def function():
  return 42, 13.37, 'José Jiménez'
def function():
  return [42, 13.37, 'foobar']
def function():
  return {42, 13.37, 'José Jiménez'}
def function():
  return {'first_name': 'José', 'last_name': 'Jiménez'}
def function():
  return True
def function():
  return None
def function():
  print('ehlo world')
  # Python will ``return None`` if not specified
def function():
  pass
  # Python will ``return None`` if not specified

1.2.2. Returning nested types

def function():
  return [
    ('Mark', 'Watney'),
    {'Jan Twardowski', 'Melissa Lewis'},
    {'astro': 'Иванович', 'agency': {'name': 'Roscosmos'}},
    {'astro': 'Jiménez', 'missions': ('Mercury', 'Apollo')},
  ]

1.3. Function arguments

1.3.1. Passing arguments

def add(a, b):
  return a + b

add(1, 2)
# 3

1.3.2. Named arguments

def minus(a, b):
  return a - b

minus(2, 1)   # 1
minus(1, 2)   # -1
minus(a=2, b=1) # 1
minus(b=1, a=2) # 1
minus(2, b=1)  # 1
minus(a=2, 1)  # SyntaxError: positional argument follows keyword argument

1.3.3. Arguments with default value

 • Funkcja przyjmie wartość domyślną dla argumentu jeżeli użytkownik nie nadpisze

 • Argumenty z wartością domyślną muszą być skrajnie po prawej stronie

 • Kolejność podawania argumentów nazwanych nie ma znaczenia

 • Argumenty z wartościami domyślnymi nie muszą być podane

 • Arguemnty bez wartości domyślnych są wymagane

def hello(name='José Jiménez'):
   print(f'My name... {name}')


hello('Иван Иванович')    # My name... Иван Иванович
hello(name='Иван Иванович')  # My name... Иван Иванович
hello()            # My name... José Jiménez
def server(username, password, host='127.0.0.1',
      port=80, ssl=False, keep_alive=1,
      persistent=False):
  print('Connecting...')


server('admin', 'admin', 'localhost', 80, False, 1, True)

server(host='localhost', username='admin', password='admin', ssl=True, keep_alive=1, persistent=True)

server(
  host='localhost',
  username='admin',
  password='admin',
  port=443,
  ssl=True,
  persistent=True,
)
# ``read_csv`` is a function from ``pandas`` library
read_csv(filepath_or_buffer, sep=', ', delimiter=None,
     header='infer', names=None, index_col=None,
     usecols=None, squeeze=False, prefix=None,
     mangle_dupe_cols=True, dtype=None, engine=None,
     converters=None, true_values=None, false_values=None,
     skipinitialspace=False, skiprows=None, nrows=None,
     na_values=None, keep_default_na=True, na_filter=True,
     verbose=False, skip_blank_lines=True, parse_dates=False,
     infer_datetime_format=False, keep_date_col=False,
     date_parser=None, dayfirst=False, iterator=False,
     chunksize=None, compression='infer', thousands=None,
     decimal=b'.', lineterminator=None, quotechar='"',
     quoting=0, escapechar=None, comment=None, encoding=None,
     dialect=None, tupleize_cols=None, error_bad_lines=True,
     warn_bad_lines=True, skipfooter=0, doublequote=True,
     delim_whitespace=False, low_memory=True, memory_map=False,
     float_precision=None)


data = read_csv(
  filepath_or_buffer='iris.csv',
  encoding='utf-8',
  usecols=['Petal lenght', 'Species']
)

1.4. Naming convention

1.4.1. Function name convention

 • It’s not Java, do not use camelCase

  def addNumbers(a, b):
    return a + b
  
 • It’s Python, use snake_case # Python - snake ;)

  def add_numbers(a, b):
    return a + b
  

1.4.2. Use better names, rather than comments

def cal_var(results):
  """Calculate variance"""
  return sum((Xi-m) ** 2 for Xi in results) / len(results)

def calculate_variance(results):
  return sum((Xi-m) ** 2 for Xi in results) / len(results)

1.4.3. Name collisions

 • _ at the end of name when name collision

  def print_(text):
    print(f'<strong>{text}</strong>')
  

1.4.4. System functions names

 • __ at the beginning and end of name

  def __import__(module_name):
    ...
  

1.5. Variable scope

 • function arguemnts and variables live only inside function scope

 • globals() - all variables in program (outside functions)

 • locals() - variables inside function

def add(a, b=2):
  c = 3
  print(locals())

add(1)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

1.6. More advanced topics

Note

The topic will be continued in Advanced Functions chapter

1.7. Assignments

1.7.1. Cleaning text input

 • Filename: functions_str_clean.py

 • Lines of code to write: 15 lines

 • Estimated time of completion: 15 min

 1. Napisz funkcję oczyszczającą ciągi znaków

def clean(text: str) -> str:
  """
  >>> clean(' bolesława chrobrego ')
  'Bolesława Chrobrego'
  >>> clean('ul Jana III SobIESkiego')
  'Jana III Sobieskiego'
  >>> clean('\tul. Jana trzeciego Sobieskiego')
  'Jana III Sobieskiego'
  >>> clean('ulicaJana III Sobieskiego')
  'Jana III Sobieskiego'
  >>> clean('UL. JA\tNA 3 SOBIES\tKIEGO')
  'Jana III Sobieskiego'
  >>> clean('UL. Zygmunta III WaZY')
  'Zygmunta III WaZY'
  >>> clean('ULICA JANA III SOBIESKIEGO ')
  'Jana III Sobieskiego'
  >>> clean('ULICA. JANA III SOBIeskieGO')
  'Jana III Sobieskiego'
  >>> clean(' Jana 3 Sobieskiego ')
  'Jana III Sobieskiego'
  >>> clean('Jana III Sobi\teskiego ')
  'Jana III Sobieskiego'
  >>> clean('ul.Mieszka II')
  'Mieszka II'
  """
  return text
The whys and wherefores
 • Definiowanie i uruchamianie funkcji

 • Sprawdzanie przypadków brzegowych (niekompatybilne argumenty)

 • Parsowanie argumentów funkcji

 • Czyszczenie danych od użytkownika

1.7.2. Aviation numbers

 • Filename: functions_aviation_numbers.py

 • Lines of code to write: 15 lines

 • Estimated time of completion: 15 min

 1. Napisz funkcję aviation_numbers

 2. Funkcja zamieni dowolnego int lub float na formę tekstową w mowie pilotów

Table 1.6. Aviation Phonetic Numbers

Letter

Pronounce

0

zero

1

one

2

two

3

tree

4

fower

5

fife

6

six

7

seven

8

ait

9

niner

def aviation_numbers(number: float) -> str:
  """
  >>> aviation_numbers(1969)
  'one niner six niner'

  >>> aviation_numbers(31337)
  'tree one tree tree seven'

  >>> aviation_numbers(13.37)
  'one tree and tree seven'

  >>> aviation_numbers(31.337)
  'tree one and tree tree seven'

  >>> aviation_numbers(-1969)
  'minus one niner six niner'

  >>> aviation_numbers(-31.337)
  'minus tree one and tree tree seven'

  >>> aviation_numbers(-49.35)
  'minus fower niner and tree fife'
  """
  return number
The whys and wherefores
 • Definiowanie i uruchamianie funkcji

 • Sprawdzanie przypadków brzegowych (niekompatybilne argumenty)

 • Parsowanie argumentów funkcji

 • Definiowanie i korzystanie z dict z wartościami

 • Przypadek zaawansowany: argumenty pozycyjne i domyślne

 • Rzutowanie i konwersja typów

1.7.3. Number to human readable

 • Filename: functions_numstr_human.py

 • Lines of code to write: 15 lines

 • Estimated time of completion: 15 min

 1. Napisz funkcję number_to_str

 2. Funkcja zamieni dowolnego int lub float na formę tekstową

 3. Funkcja musi zmieniać wartości na poprawną gramatycznie formę

 4. Max 6 cyfr przed przecinkiem

 5. Max 5 cyfr po przecinku

  number_to_str(1969)   #
  number_to_str(13.37)   #
  number_to_str(31337)   #
  number_to_str(31.337)  #
  number_to_str(-1969)   #
  number_to_str(-31.337)  #
  
def aviation_numbers(number: float) -> str:
  """
  >>> aviation_numbers(1969)
  'one thousand nine hundred sixty nine'

  >>> aviation_numbers(31337)
  'thirty one thousand three hundred thirty seven'

  >>> aviation_numbers(13.37)
  'thirteen and thirty seven hundredths'

  >>> aviation_numbers(31.337)
  'thirty one three hundreds thirty seven thousands'

  >>> aviation_numbers(-1969)
  'minus one thousand nine hundred sixty nine'

  >>> aviation_numbers(-31.337)
  'minus thirty one three hundreds thirty seven thousands'

  >>> aviation_numbers(-49.35)
  'minus fower niner and tree fife'
  """
  return number
The whys and wherefores
 • Definiowanie i uruchamianie funkcji

 • Sprawdzanie przypadków brzegowych (niekompatybilne argumenty)

 • Parsowanie argumentów funkcji

 • Definiowanie i korzystanie z dict z wartościami

 • Przypadek zaawansowany: argumenty pozycyjne i domyślne

 • Rzutowanie i konwersja typów

1.7.4. Roman numbers

 • Filename: functions_roman.py

 • Lines of code to write: 15 lines

 • Estimated time of completion: 15 min

 1. Napisz program, który przeliczy wprowadzoną liczbę rzymską na jej postać dziesiętną.

 2. Napisz drugą funkcję, która dokona procesu odwrotnego.

The whys and wherefores
 • Definiowanie i uruchamianie funkcji

 • Sprawdzanie przypadków brzegowych (niekompatybilne argumenty)

 • Parsowanie argumentów funkcji

 • Definiowanie i korzystanie z dict z wartościami

 • Sprawdzanie czy element istnieje w dict

 • Rzutowanie i konwersja typów