2. Functions with many arguments

2.1. Operands * and **

 • This is not multiplication or power!
 • *args - positional arguments
 • **kwargs - keyword arguments
 • *args unpacks to tuple
 • **kwargs unpacks to dict

2.2. Recap information about function parameters

def add(a, b):
  return a + b


add(1, 2)    # pozycyjne
add(a=1, b=2)  # nazwane, kolejność nie ma znaczenia
add(b=2, a=1)  # nazwane, kolejność nie ma znaczenia
add(1, b=2)   # pozycyjne i nazwane

2.3. Defining function with many arguments

2.3.1. Many positional arguments

def show(*args):
  print(args)


show()            # ()
show(1)            # (1,)
show(2, 3)          # (2, 3)
show('red', 2)        # ('red', 2)
show('red', 'green', 'blue') # ('red', 'green', 'blue')
def add(*args):
  total = 0

  for arg in args:
    total += arg

  return total


add()      # 0
add(1)      # 1
add(1, 4)    # 5
add(3, 1)    # 4
add(1, 2, 3, 4) # 10

2.3.2. Many named arguments

def show(**kwargs):
  print(kwargs)


show(a=10)                   # {'a': 10}
show(color='red')                # {'color': 'red'}
show(first_name='Jan', last_name='Twardowski') # {'first_name': 'Jan', 'last_name': Twardowski}

2.3.3. Many named and positional arguments

def show(a, b, c=0, *args, **kwargs):
  print(a)    # 1
  print(b)    # 2
  print(c)    # 3
  print(args)  # (4, 5, 6)
  print(kwargs) # {}


show(1, 2, 3, 4, 5, 6)
def show(a, b, c=0, *args, **kwargs):
  print(a)    # 1
  print(b)    # 2
  print(c)    # 0
  print(args)  # ()
  print(kwargs) # {'d':7, 'e': 8}


show(1, 2, d=7, e=8)
def show(a, b, c=0, *args, **kwargs):
  print(a)    # 1
  print(b)    # 2
  print(c)    # 3
  print(args)  # (4, 5, 6)
  print(kwargs) # {'d':7, 'e': 8}


show(1, 2, 3, 4, 5, 6, d=7, e=8)

2.4. Case Study

def celsius_to_fahrenheit(*degrees):
  return [degree*1.8+32 for degree in degrees]

celsius_to_fahrenheit(1)
# [33.8]

celsius_to_fahrenheit(1, 2, 3, 4, 5)
# [33.8, 35.6, 37.4, 39.2, 41.0]
def html_list(*args):
  print('<ul>')

  for element in args:
    print(f'<li>{element}</li>')

  print('</ul>')

print_everything('apple', 'banana', 'cabbage')
# <ul>
# <li>apple</li>
# <li>banana</li>
# <li>cabbage</li>
# </ul>
def print(*values, sep=' ', end='\n', ...):
  return sep.join(values) + end
class Point2D:
  def __init__(self, x, y):
    self.x = x
    self.y = y


class Point3D(Point2D):
  def __init__(self, z, *args, **kwargs):
    super().__init__(*args, **kwargs)
    self.z = z
mynum = 1000
mystr = 'Hello World!'
print "{mystr} New-style formatting is {mynum}x more fun!".format(**locals())
from functools import wraps

def login_required(f):
  @wraps(f)
  def wrapper(*args, **kwargs):
    if user.is_logged():
      return f(*args, **kwargs)
    else:
      print('Permission denied')
  return wrapper

2.5. Assignment

2.5.1. Numeric Values

 • Filename: kwargs_numeric.py
 • Lines of code to write: 10 lines
 • Estimated time of completion: 15 min
 1. Stwórz funkcję is_numeric

 2. Funkcja może przyjmować dowolną ilość argumentów

 3. Za pomocą funkcji isinstance() sprawdź czy wszystkie argumenty są int albo float:

  • Jeżeli wszystkie są int albo float, to zwróć True
  • Jeżeli którykolwiek nie jest, to zwróć False
The whys and wherefores:
 
 • Definiowanie i uruchamianie funkcji
 • Sprawdzanie przypadków brzegowych (niekompatybilne argumenty)
 • Parsowanie argumentów funkcji
 • Rzutowanie i konwersja typów