3. Passing many arguments

3.1. Operators * i **

 • This is not multiplication or power!

 • *args - positional arguments, unpacks tuple, list or set

 • **kwargs - keyword arguments, unpacks dict

3.2. Unpacking sequences

 • * unpacks tuple, list or set

complex(3, 5)
args = (3, 5)
complex(*args)

3.3. Unpacking dict

 • ** unpacks dict

complex(real=3, imag=5)
kwargs = {'real': 3, 'imag': 5}
complex(**kwargs)

3.3.1. Use Case

def draw_line(x, y, color, style, width, markers):
  ...


draw_line(1, 2, color='red', style='dashed', width='2px', markers='disc')
draw_line(3, 4, color='red', style='dashed', width='2px', markers='disc')
draw_line(5, 6, color='red', style='dashed', width='2px', markers='disc')
Listing 3.1. Podawanie parametrów do funkcji
def draw_chart(a, b, color, style, width, markers):
  ...


config = {
  'color': 'czerwony',
  'style': 'dashed',
  'width': '2px',
  'markers': 'disc',
}

draw_line(1, 2, **config)
draw_line(3, 4, **config)
draw_line(5, 6, **config)

3.4. Przekazywanie do funkcji zmiennej ilości parametrów

3.4.1. Passing sequence as positional arguments

def show(x, y, z):
  print(x, y, z)

vector = (1, 0, 1)

# show(1, 0, 1)
show(*vector)
# 1, 0, 1
def show(a, b, c=0):
  print(locals())

show(1, 2, 3)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

dane = (1, 2, 3)
show(*dane)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

dane = (1, 2)
show(*dane)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 0}
def show(a, b, c=0, *args):
  print(locals())

dane = (1, 2, 3, 4)
show(*dane)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'args': (4,)}

dane = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
show(*dane)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'args': (4, 5, 6, 7)}

show(1, 2)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 0, 'args': ()}

3.4.2. Passing dict as named argument

Listing 3.2. Named parameters don’t care about order
def show(x, y, z):
  print(x, y, z)

vector = {'z': 1, 'y': 0, 'x': 1}

# show(z=1, y=0, x=1)
show(**vector)
# 1, 0, 1
def show(a, b, c=0, **kwargs):
  print(locals())

dane = {'x': 77, 'y': 99, 'a': 7}
show(1, 2, 3, **dane)
# TypeError: show() got multiple values for argument 'a'
def show(a, b, c=0, **kwargs):
  print(locals())

show(1, 2, x=77, y=99)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 0, 'kwargs': {'x': 77, 'y': 99}}

show(1, 2, x=77, y=99, c=7)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 7, 'kwargs': {'x': 77, 'y': 99}}

dane = {'x': 77, 'y': 99}
show(1, 2, 3, **dane)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'kwargs': {'x': 77, 'y': 99}}

dane = {'a': 1, 'b': 2, 'x': 77, 'y': 99}
show(**dane)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 0, 'kwargs': {'x': 77, 'y': 99}}

3.4.3. Passing sequence and dict as arguments

def show(a, b, c=0, *args, **kwargs):
  print(locals())

show(1, 2, 3, 4, 5, 6, x=77, y=99)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'args': (4, 5, 6), 'kwargs': {'x': 77, 'y': 99}}

pozycyjne = (4, 5, 6)
nazwane = {'x': 77, 'y': 99}
show(1, 2, 3, *pozycyjne, **nazwane)
# {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'args': (4, 5, 6), 'kwargs': {'x': 77, 'y': 99}}

3.5. Use cases

3.5.1. Placeholder class

DATA = [
  {"sepal_length": 6.0, "sepal_width": 3.4, "petal_length": 4.5, "petal_width": 1.6, "species": "versicolor"},
  {"sepal_length": 4.9, "sepal_width": 3.1, "petal_length": 1.5, "petal_width": 0.1, "species": "setosa"},
]

class Iris:
  def __init__(self, sepal_length, sepal_width, petal_length, petal_width, species):
    self.sepal_length = sepal_length
    self.sepal_width = sepal_width
    self.petal_length = petal_length
    self.petal_width = petal_width
    self.species = species

flowers = []

for row in DATA:
  flower = Iris(**row)
  flowers.append(flower)
class Kontakt:
  def __init__(self, **kwargs):
    for key, value in kwargs.items():
      setattr(self, key, value)


kontakt1 = Kontakt(imie='Jan', nazwisko='Twardowski')
kontakt1.imie      # Jan
kontakt1.nazwisko    # 'Twardowski'

kontakt2 = Kontakt(sepal_length=6.0, sepal_width=3.4, nazwisko='Twardowski')
kontakt2.sepal_length  # 6.0
kontakt2.nazwisko    # 'Twardowski'


DATA = {"sepal_length": 6.0, "sepal_width": 3.4, "petal_length": 4.5, "petal_width": 1.6, "species": "versicolor"},
kontakt3 = Kontakt(**DATA)
kontakt3.species
# 'versicolor'


DATA = [
  {"sepal_length": 6.0, "sepal_width": 3.4, "petal_length": 4.5, "petal_width": 1.6, "species": "versicolor"},
  {"sepal_length": 4.9, "sepal_width": 3.1, "petal_length": 1.5, "petal_width": 0.1, "species": "setosa"},
]
for kontakt in DATA:
  k = Kontakt(**DATA)
  k.species

# 'versicolor'
# 'setosa'

3.5.2. Example

mynum = 1000
mystr = 'Hello World!'
print "{mystr} New-style formatting is {mynum}x more fun!".format(**locals())

3.5.4. Calling function with all variables from higher order function

def show(*args, **kwargs):
  print(f'args: {args}')
  print(f'kwargs: {kwargs}')

def function(a, b, c=0):
  x = 4
  y = 5

  show(**locals())

function(1, 2)
# args: ()
# kwargs: {'a': 1, 'b': 2, 'c': 0, 'x': 4, 'y': 5}

3.6. Assignments

3.6.1. Iris

 1. Otwórz link w przeglądarce i skopiuj zawartość do pliku na dysku o nazwie iris.csv

 2. Stwórz funkcję print_iris(sepal_length, sepal_width, *args, **kwargs), która wyświetli zawartość wszystkich argumentów za pomocą locals()

 3. Sparsuj zawartość pliku iris.csv odrzucając nagłówek

 4. Dla każdego rekordu:

  1. Usuń białe spacje

  2. Podziel po przecinku ,

  3. Wyniki podziału zapisz do dwóch zmiennych:

   • features: List[float] - pomiary

   • labels: Dict[str, str] - key: słowo species, value: nazwa gatunku

  4. Odpalaj funkcję print_iris(), podając wartości features i labels

  5. Pomiary mają być podane pozycyjnie (*), a gatunek nazwanie (**)