5. Doctest

 • używane jako zawsze aktualna dokumentacja kodu
 • sprawdzają poprawność działania funkcji
 • niezwykle przydatne przy tworzeniu regexpów
 • można przetykać tekst pomiędzy testami

5.1. Test for bool return values

AGE_ADULT = 18

def is_adult(age):
  """
  Function checks if person is adult.
  Adult person is over 18 years old.

  >>> is_adult(18)
  True

  >>> is_adult(17.9)
  False
  """
  if age >= AGE_ADULT:
    return True
  else:
    return False

5.2. Test for int return values

def add(a, b):
  """
  Function adds two numbers

  >>> add(1, 2)
  3

  >>> add(-1, 1)
  0

  >>> add(0, 0)
  0
  """
  return a + b

5.3. Test for str return values

5.3.1. Returning str

def hello(name='José Jiménez'):
  """
  Function returns the name of the astronaut
  >>> hello('Иван Иванович')
  'Иван Иванович'

  Default value is 'José Jiménez'
  >>> hello()
  'José Jiménez'
  """
  return name

5.3.2. Printing str

def hello(name='José Jiménez'):
  """
  Function prints on the screen the name of the astronaut
  >>> hello('Иван Иванович')
  Иван Иванович

  Default value is 'José Jiménez'
  >>> hello()
  José Jiménez
  """
  print(name)

5.3.3. Printing str with newlines

def hello(name='José Jiménez'):
  """
  Greet's an astronaut.
  Last line is blank.

  >>> hello()
  José Jiménez
  José Jiménez
  José Jiménez
  <BLANKLINE>
  """
  print(f'{name}\n' * 3)

5.4. Testing for exceptions

def add(a, b):
  """
  Function adds two numbers.
  It checks for proper type of input.

  >>> add(1, 2)
  3

  >>> add(-1, 1)
  0

  >>> add(0, 0)
  0

  Function should do:
    - one thing
    - one thing only
    - one thing good

  Adding list elements is not a business of this function.

  >>> add([1, 2])
  Traceback (most recent call last):
    ...
  TypeError: Argument must be int or float
  """
  if not isinstance(a, (int, float)):
    raise TypeError('Argument must be int or float')

  if not isinstance(b, (int, float)):
    raise TypeError('Argument must be int or float')

  return a + b

5.5. Using python statements in doctest

def when(date):
  """
  >>> from datetime import datetime, timezone
  >>> moon = datetime(1969, 7, 21, 17, 54, tzinfo=timezone.utc)
  >>> hello(moon)
  '1969-07-21 17:54 UTC'
  """
  print(f'{date:%Y-%m-%d %H:%M %Z}')

5.6. Running doctest from standalone scripts

 • Testy dla wszystkich funkcji aktualnie zdefiniowanych w przestrzeni nazw
Code Listing 5.19. Wykorzystanie doctest.testmod() do uruchamiania testów
def km_na_metry(ile):
  """
  >>> km_na_metry(1)
  1000

  >>> km_na_metry(0)
  0

  >>> km_na_metry(-1)
  Traceback (most recent call last):
    ...
  ValueError

  >>> km_na_metry('adas')
  Traceback (most recent call last):
    ...
  TypeError
  """
  return ile * 1000


if __name__ == "__main__":

  import doctest
  doctest.testmod()

5.7. Practical example

5.7.1. Celsius to Kelvin temperature conversion

Code Listing 5.20. Pokrycie przypadków brzegowych doctestami
from typing import Union


def celsius_to_kelvin(temperature_in_celsius: Union[int, float]) -> float:
  """
  >>> celsius_to_kelvin(0)
  273.15

  >>> celsius_to_kelvin(1)
  274.15

  >>> celsius_to_kelvin(-1)
  272.15

  >>> celsius_to_kelvin(-273.15)
  0.0

  >>> celsius_to_kelvin(-274.15)
  Traceback (most recent call last):
    ...
  ValueError: Argument must be greater than -273.15

  >>> celsius_to_kelvin([-1, 0, 1])
  Traceback (most recent call last):
    ...
  ValueError: Argument must be int or float

  >>> celsius_to_kelvin('one')
  Traceback (most recent call last):
    ...
  ValueError: Argument must be int or float
  """
  if not isinstance(temperature_in_celsius, (float, int)):
    raise ValueError('Argument must be int or float')

  if temperature_in_celsius < -273.15:
    raise ValueError('Argument must be greater than -273.15')

  return float(temperature_in_celsius + 273.15)

5.7.2. Email regex

import re

VALID_EMAIL = r'^[a-zA-Z0-9][\w.+-]*@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z0-9-.]{2,}$'


def is_valid_email(email: str) -> bool:
  """
  Function check email address against Regular Expression

  >>> is_valid_email('[email protected]')
  True

  >>> is_valid_email('[email protected]')
  True

  >>> is_valid_email('[email protected]')
  False

  >>> is_valid_email('[email protected]')
  True

  >>> is_valid_email('[email protected]')
  True

  >>> is_valid_email('[email protected]')
  False

  >>> is_valid_email('@nasa.gov')
  False

  >>> is_valid_email('[email protected]')
  False
  """
  if re.match(VALID_EMAIL, email):
    return True
  else:
    return False

5.7.3. URL Regex

# @diegoperini -- https://mathiasbynens.be/demo/url-regex
REGEX = r'_^(?:(?:https?|ftp)://)(?:\S+(?::\S*)[email protected])?(?:(?!10(?:\.\d{1,3}){3})(?!127(?:\.\d{1,3}){3})(?!169\.254(?:\.\d{1,3}){2})(?!192\.168(?:\.\d{1,3}){2})(?!172\.(?:1[6-9]|2\d|3[0-1])(?:\.\d{1,3}){2})(?:[1-9]\d?|1\d\d|2[01]\d|22[0-3])(?:\.(?:1?\d{1,2}|2[0-4]\d|25[0-5])){2}(?:\.(?:[1-9]\d?|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-4]))|(?:(?:[a-z\x{00a1}-\x{ffff}0-9]+-?)*[a-z\x{00a1}-\x{ffff}0-9]+)(?:\.(?:[a-z\x{00a1}-\x{ffff}0-9]+-?)*[a-z\x{00a1}-\x{ffff}0-9]+)*(?:\.(?:[a-z\x{00a1}-\x{ffff}]{2,})))(?::\d{2,5})?(?:/[^\s]*)?$_iuS'

def is_valid_url(url):
  if re.match(REGEX, url):
    return True
  else:
    return False

5.8. Assignments

5.8.1. Refactoring

 • Filename: doctest_temp.py
 • Lines of code to write: 5 lines of code
 • Estimated time of completion: 15 min
 1. Dana jest funkcja celsius_to_kelvin(degrees)

 2. Napisz ciało funkcji aby testy przechodziły:

  def celsius_to_kelvin(degrees):
    """
    >>> celsius_to_kelvin(0)
    273.15
    >>> celsius_to_kelvin(1)
    274.15
    >>> celsius_to_kelvin(-1)
    272.15
    >>> celsius_to_kelvin('a')
    Traceback (most recent call last):
      ...
    TypeError: Invalid argument
    >>> celsius_to_kelvin([0, 1])
    [273.15, 274.15]
    >>> celsius_to_kelvin((0, 1))
    (273.15, 274.15)
    >>> celsius_to_kelvin({0, 1})
    {273.15, 274.15}
    """
    pass
  

5.8.2. Distance conversion doctest

 • Filename: doctest_distance.py
 • Lines of code to write: 5 lines of code + 16 lines of tests
 • Estimated time of completion: 10 min
 1. Napisz funkcję, która przeliczy dystans podany w metrach na kilometry

 2. 1 km = 1000 m

 3. Dystans nie może być ujemny

 4. Zwracany dystans musi być zawsze float

 5. Napisz testy do rozwiązania i pokryj przypadki:

  • dystans w metrach jest -1 (ujemny)
  • dystans w metrach jest 0 (zero)
  • dystans w metrach jest 1 (dodatni)
  • dystans w metrach jest float
  • dystans w metrach jest int
  • podano listę odległości
  • podany parametr to str

5.8.3. Fix URL Regex

 • Lines of code to write: 0 lines
 • Estimated time of completion: 5 min
 1. Dane jest wyrażenie z listingu poniżej

  REGEX = r'_^(?:(?:https?|ftp)://)(?:\S+(?::\S*)[email protected])?(?:(?!10(?:\.\d{1,3}){3})(?!127(?:\.\d{1,3}){3})(?!169\.254(?:\.\d{1,3}){2})(?!192\.168(?:\.\d{1,3}){2})(?!172\.(?:1[6-9]|2\d|3[0-1])(?:\.\d{1,3}){2})(?:[1-9]\d?|1\d\d|2[01]\d|22[0-3])(?:\.(?:1?\d{1,2}|2[0-4]\d|25[0-5])){2}(?:\.(?:[1-9]\d?|1\d\d|2[0-4]\d|25[0-4]))|(?:(?:[a-z\x{00a1}-\x{ffff}0-9]+-?)*[a-z\x{00a1}-\x{ffff}0-9]+)(?:\.(?:[a-z\x{00a1}-\x{ffff}0-9]+-?)*[a-z\x{00a1}-\x{ffff}0-9]+)*(?:\.(?:[a-z\x{00a1}-\x{ffff}]{2,})))(?::\d{2,5})?(?:/[^\s]*)?$_iuS'
  
 2. Wyrażenie niepoprawnie klasyfikuje adres ‘https://foo_bar.example.com/

 3. Popraw wyrażenie nie psując parsowania wszystkich pozostałych przypadków

 4. Poprawne URL:

  http://foo.com/blah_blah
  http://foo.com/blah_blah/
  http://foo.com/blah_blah_(wikipedia)
  http://foo.com/blah_blah_(wikipedia)_(again)
  http://www.example.com/wpstyle/?p=364
  https://www.example.com/foo/?bar=baz&inga=42&quux
  http://✪df.ws/123
  http://userid:[email protected]:8080
  http://userid:[email protected]:8080/
  http://[email protected]
  http://[email protected]/
  http://[email protected]:8080
  http://[email protected]:8080/
  http://userid:[email protected]
  http://userid:[email protected]/
  http://142.42.1.1/
  http://142.42.1.1:8080/
  http://➡.ws/䨹
  http://⌘.ws
  http://⌘.ws/
  http://foo.com/blah_(wikipedia)#cite-1
  http://foo.com/blah_(wikipedia)_blah#cite-1
  http://foo.com/unicode_(✪)_in_parens
  http://foo.com/(something)?after=parens
  http://☺.damowmow.com/
  http://code.google.com/events/#&product=browser
  http://j.mp
  ftp://foo.bar/baz
  http://foo.bar/?q=Test%20URL-encoded%20stuff
  http://مثال.إختبار
  http://例子.测试
  http://उदाहरण.परीक्षा
  http://-.~_!$&'()*+,;=:%40:80%2f::::::@example.com
  http://1337.net
  http://a.b-c.de
  http://223.255.255.254
  https://foo_bar.example.com/
  
 5. Niepoprawne url:

  http://
  http://.
  http://..
  http://../
  http://?
  http://??
  http://??/
  http://#
  http://##
  http://##/
  http://foo.bar?q=Spaces
  //
  //a
  ///a
  ///
  http:///a
  foo.com
  rdar://1234
  h://test
  http:// shouldfail.com
  :// should fail
  http://foo.bar/foo(bar)baz quux
  ftps://foo.bar/
  http://-error-.invalid/
  http://a.b--c.de/
  http://-a.b.co
  http://a.b-.co
  http://0.0.0.0
  http://10.1.1.0
  http://10.1.1.255
  http://224.1.1.1
  http://1.1.1.1.1
  http://123.123.123
  http://3628126748
  http://.www.foo.bar/
  http://www.foo.bar./
  http://.www.foo.bar./
  http://10.1.1.1
  http://10.1.1.254