2. HTTP using stdlib

2.1. http.HTTPStatus

2.1.1. Using statuses

from http import HTTPStatus

HTTPStatus.OK
HTTPStatus.OK == 200

HTTPStatus.OK.value
HTTPStatus.OK.phrase
HTTPStatus.OK.description

list(HTTPStatus)

2.1.2. Most common statuses

from http import HTTPStatus


HTTPStatus.OK            # 200
HTTPStatus.CREATED         # 201
HTTPStatus.MOVED_PERMANENTLY    # 301
HTTPStatus.FOUND          # 302
HTTPStatus.BAD_REQUEST       # 400
HTTPStatus.UNAUTHORIZED       # 401
HTTPStatus.FORBIDDEN        # 403
HTTPStatus.METHOD_NOT_ALLOWED    # 405
HTTPStatus.NOT_FOUND        # 404
HTTPStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR  # 500

2.1.3. All statuses

Tab. 2.5. http.HTTPStatus
Code Description
100 CONTINUE
101 SWITCHING_PROTOCOLS
102 PROCESSING
200 OK
201 CREATED
202 ACCEPTED
203 NON_AUTHORITATIVE_INFORMATION
204 NO_CONTENT
205 RESET_CONTENT
206 PARTIAL_CONTENT
207 MULTI_STATUS
208 ALREADY_REPORTED
226 IM_USED
300 MULTIPLE_CHOICES
301 MOVED_PERMANENTLY
302 FOUND
303 SEE_OTHER
304 NOT_MODIFIED
305 USE_PROXY
307 TEMPORARY_REDIRECT
308 PERMANENT_REDIRECT
400 BAD_REQUEST
401 UNAUTHORIZED
402 PAYMENT_REQUIRED
403 FORBIDDEN
404 NOT_FOUND
405 METHOD_NOT_ALLOWED
406 NOT_ACCEPTABLE
407 PROXY_AUTHENTICATION_REQUIRED
408 REQUEST_TIMEOUT
409 CONFLICT
410 GONE
411 LENGTH_REQUIRED
412 PRECONDITION_FAILED
413 REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE
414 REQUEST_URI_TOO_LONG
415 UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE
416 REQUEST_RANGE_NOT_SATISFIABLE
417 EXPECTATION_FAILED
421 MISDIRECTED_REQUEST
422 UNPROCESSABLE_ENTITY
423 LOCKED
424 FAILED_DEPENDENCY
426 UPGRADE_REQUIRED
428 PRECONDITION_REQUIRED
429 TOO_MANY_REQUESTS
431 REQUEST_HEADER_FIELDS_TOO_LARGE
500 INTERNAL_SERVER_ERROR
501 NOT_IMPLEMENTED
502 BAD_GATEWAY
503 SERVICE_UNAVAILABLE
504 GATEWAY_TIMEOUT
505 HTTP_VERSION_NOT_SUPPORTED
506 VARIANT_ALSO_NEGOTIATES
507 INSUFFICIENT_STORAGE
508 LOOP_DETECTED
510 NOT_EXTENDED
511 NETWORK_AUTHENTICATION_REQUIRED

2.2. urllib

Code Listing 2.34. ściąganie danych z internetu, które trzeba rozpakować, Dane są w formacie TSV (tab separator values), można je rozpakować modułem CSV i podać jako delimiter='\t'
import os
import urllib.request
import zipfile

data_path = 'data'

os.makedirs(data_path, exist_ok=True)

url = 'https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/00228/smsspamcollection.zip'
file_name = url.split('/')[-1]
dest_file = os.path.join(data_path, file_name)

data_file = 'SMSSpamCollection'
data_full = os.path.join(data_path, data_file)

urllib.request.urlretrieve(url, dest_file)

with zipfile.ZipFile(dest_file) as zip_file:
  zip_file.extract(data_file, path=data_path)

2.3. http.server

Warning

http.server is not recommended for production. It only implements basic security checks.

2.3.1. Simple HTTP Server

$ python -m http.server 8000 --bind 127.0.0.1

2.3.2. Own HTTP Sever

import re
from http import HTTPStatus
from http.server import BaseHTTPRequestHandler
from http.server import HTTPServer

SERVER = ('localhost', 8080)


class RequestHandler(BaseHTTPRequestHandler):
  def do_HEAD(self):
    self.send_response(HTTPStatus.OK)
    self.send_header('Content-type', 'text/html')
    self.end_headers()

  def do_GET(self):
    self.send_response(HTTPStatus.OK)
    self.send_header('Content-type','text/html')
    self.end_headers()
    self.wfile.write('<html>')
    self.wfile.write('<body>Hello World!</body>')
    self.wfile.write('</html>')

  def do_POST(self):
    if re.search('/api/v1/*', self.path):
      content_length = int(self.headers['Content-Length'])
      post_data = self.rfile.read(content_length)

      self.send_response(HTTPStatus.OK)
      self.send_header('Content-type','text/html')
      self.end_headers()
      self.wfile.write('<html>')
      self.wfile.write('<body>Hello World!</body>')
      self.wfile.write('</html>')


try:
  print('Starting server {SERVER}, use <Ctrl-C> to stop')
  httpd = HTTPServer(SERVER, RequestHandler)
  httpd.serve_forever()

except KeyboardInterrupt:
  print ('^C received, shutting down the web server...')
  httpd.socket.close()

2.3.3. Threaded server with JSON response

 • http.server.ThreadingHTTPServer since Python 3.7
import json
from http import HTTPStatus
from http.server import ThreadingHTTPServer
from http.server import BaseHTTPRequestHandler


class RequestHandler(BaseHTTPRequestHandler):
  def do_GET(self):
    data = {
      'first_name': 'Jose',
      'last_name': 'Jimenez'
    }
    response = bytes(json.dumps(data), 'UTF-8')

    self.send_response(HTTPStatus.OK)
    self.send_header('Content-Type', 'application/json; charset=utf-8')
    self.end_headers()
    self.wfile.write(response)
    self.server.path = self.path


def run(host='127.0.0.1', port=8080):
  print(f'Starting server on {host}:{port}, use <Ctrl-C> to stop')
  httpd = ThreadingHTTPServer((host, port), RequestHandler)
  httpd.serve_forever()


if __name__ == '__main__':
  run()

2.4. http.client

2.4.1. Connecting

h1 = http.client.HTTPConnection('www.python.org')
h2 = http.client.HTTPConnection('www.python.org:80')
h3 = http.client.HTTPConnection('www.python.org', 80)
h4 = http.client.HTTPConnection('www.python.org', 80, timeout=10)

2.4.2. GET Request

import http.client


conn = http.client.HTTPSConnection("www.python.org")
conn.request("GET", "/")
response = conn.getresponse()

response.status     # 200
response.reason     # OK

data = response.read() # This will return entire content.
conn.close()

2.4.3. GET Request in chunks

import http.client


conn = http.client.HTTPSConnection("www.python.org")
conn.request("GET", "/")
response = conn.getresponse()

# The following example demonstrates reading data in chunks.
while not response.closed:
  print(response.read(200))  # 200 bytes

2.4.4. GET Request to Not Existing Resource

import http.client


conn = http.client.HTTPSConnection("www.python.org")

conn.request("GET", "/parrot.spam")
response = conn.getresponse()

response.status # 404
response.reason # Not Found

data = response.read()
print(data)
# b'<!doctype html> ... </body>\n</html>\n'

conn.close()

2.4.5. HEAD Request

import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("www.python.org")

conn.request("HEAD", "/")
response = conn.getresponse()

response.status     # 200
response.reason     # OK

print(response.headers)
# Server: nginx
# Content-Type: text/html; charset=utf-8
# X-Frame-Options: SAMEORIGIN
# x-xss-protection: 1; mode=block
# X-Clacks-Overhead: GNU Terry Pratchett
# Via: 1.1 varnish
# Content-Length: 48925
# Accept-Ranges: bytes
# Date: Tue, 06 Nov 2018 11:06:52 GMT
# Via: 1.1 varnish
# Age: 599
# Connection: keep-alive
# X-Served-By: cache-iad2142-IAD, cache-fra19148-FRA
# X-Cache: HIT, HIT
# X-Cache-Hits: 1, 2
# X-Timer: S1541502413.680933,VS0,VE0
# Vary: Cookie
# Strict-Transport-Security: max-age=63072000; includeSubDomains

conn.close()

2.4.6. POST Request

import http.client
import urllib.parse


params = urllib.parse.urlencode({
  '@number': 12524,
  '@type': 'issue',
  '@action': 'show'
})

headers = {
  "Content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
  "Accept": "text/plain"
}

conn = http.client.HTTPSConnection("bugs.python.org")
conn.request("POST", "/", params, headers)

response = conn.getresponse()

response.status # 302
response.reason # 'Found'

data = response.read()
print(data)
# b'Redirecting to <a href="https://bugs.python.org/issue12524">https://bugs.python.org/issue12524</a>'

conn.close()

2.4.7. Basic Auth

import http.client
import json
from http import HTTPStatus
from base64 import b64encode


USERNAME = 'my_username'
TOKEN = 'my_token'


auth = bytes(f'{USERNAME}:{TOKEN}', 'utf-8')
auth = b64encode(auth).decode('ascii')

headers = {
  'Authorization': f'Basic {auth}',
  'User-Agent': 'Python http.client',
  'Accept': 'application/json'
}

conn = http.client.HTTPSConnection(host="api.github.com", port=443)
conn.request("GET", "/users", headers=headers)

response = conn.getresponse()

if response.status == HTTPStatus.OK:
  body = response.read().decode()
  data = json.loads(body)
  print(data)

conn.close()

2.5. Assignments

2.5.1. REST API

 • Filename: http_github.py
 • Lines of code to write: 60 lines
 • Estimated time of completion: 60 min
 1. Załóż darmowe konto na Github i potwierdź email
 2. W przeglądarce internetowej wygeneruj w swoim profilu token https://github.com/settings/tokens
 3. Używając biblioteki standardowej w Pythonie
 4. Zaciągnij informacje o repozytoriach użytkownika Django na https://github.com
 5. Każdy request uwierzytelnij za pomocą Basic Auth i swojego Access Tokena
 6. Następnie z przeglądnij listę z poziomu Pythona i znajdź URL dla repozytorium django
 7. Przeglądnij to repozytorium i jego listę commitów
 8. Podaj datę i opis ostatniego commita
 9. Znajdź numery ID ticketów (Fixed #...) z issue trackera, które zostały rozwiązane w ostatnim miesiącu
The whys and wherefores:
 
 • Komunikacja HTTP (request, response)
 • Parsowanie odpowiedzi HTTP
 • Sprawdzanie stanu połączenia
 • Serializacja i parsowanie JSON
 • Korzystanie z API i dokumentacji
 • Regexpy
 • Używanie biblioteki standardowej i bibliotek zewnętrznych
Hints:
"name": "django",
"full_name": "django/django",

# wyszukaj "commits_url": ???
https://api.github.com/

GET /orgs/django/repos
GET /repos/django/django/commits
$ curl https://api.github.com/orgs/django/repos
$ curl https://api.github.com/repos/django/django/commits