8. Classifiers

8.1. Co to jest Classifier?

A mapping from unlabeled instances to (discrete) classes. Classifiers have a form (e.g., decision tree) plus an interpretation procedure (including how to handle unknowns, etc.). Some classifiers also provide probability estimates (scores), which can be thresholded to yield a discrete class decision thereby taking into account a utility function.

8.2. Schemat działania classifiera

 1. Collect Training Data
 2. Train Classifier
 3. Make Predictions
../_images/classification-spam.png

Fig. 8.1. Schemat działania classifiera. Wiadomości email przechodząc przez classifer są oznaczane jako spam, lub nie spam.

8.3. Writing Own Classifier

8.3.1. Random Classifier

import random


class RandomNeighborClassifer:
  def fit(self, features, labels):
    self.features_train = features
    self.labels_train = labels

  def predict(self, features_test):
    predictions = []

    for row in features_test:
      label = random.choice(self.labels_train)
      predictions.append(label)

    return predictions

Accuracy for Iris dataset: 0.346666666667

8.4. Zadania praktyczne

8.4.1. Porównanie classifierów

 • Pobierz dane Pima Diabetes Dataset
 • Podziel zestaw na dane testowe (25%) i dane treningowe (75%) i ustaw random_state=0
 • Dla danych przeprowadź analizę wykorzystując różne modele danych
 • Wyświetl nazwę, dokładność oraz odchylenie standardowe modelu
Nearest Neighbors | Accuracy: 71.18% (+/- 3.78%)
    Linear SVM | Accuracy: 76.04% (+/- 2.79%)
     RBF SVM | Accuracy: 64.24% (+/- 0.22%)
 Gaussian Process | Accuracy: 68.58% (+/- 3.07%)
  Decision Tree | Accuracy: 68.24% (+/- 4.53%)
  Random Forest | Accuracy: 73.96% (+/- 3.28%)
    Neural Net | Accuracy: 65.28% (+/- 2.75%)
     AdaBoost | Accuracy: 72.57% (+/- 4.16%)
   Naive Bayes | Accuracy: 73.62% (+/- 2.89%)
       QDA | Accuracy: 73.97% (+/- 4.42%)
Dataset:

https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/pima-indians-diabetes/pima-indians-diabetes.data

Zadanie z gwiazdką:
 
 • Zrównoleglij uruchamianie predykcji za pomocą modułu threading oraz architektury opartej na Workerach.
 • Wyświetl posortowaną malejąco listę wg. dokładności
Podpowiedź:
classifiers = [
  {'name': "Nearest Neighbors", 'model': KNeighborsClassifier()},
  {'name': "Linear SVM",    'model': SVC(kernel="linear")},
  {'name': "RBF SVM",      'model': SVC(kernel="rbf")},
  {'name': "Gaussian Process", 'model': GaussianProcessClassifier()},
  {'name': "Decision Tree",   'model': DecisionTreeClassifier()},
  {'name': "Random Forest",   'model': RandomForestClassifier()},
  {'name': "Neural Net",    'model': MLPClassifier()},
  {'name': "AdaBoost",     'model': AdaBoostClassifier()},
  {'name': "Naive Bayes",    'model': GaussianNB()},
  {'name': "QDA",        'model': QuadraticDiscriminantAnalysis()},
]

8.4.2. Nearest Neighbor Classifier

 • Napisz klafyfikator najbliższego sąsiada osiągający dla zbioru Iris accuracy na poziomie około 0.96 dla test_size=0.5.

 • Klasa NearestNeighborClassifier powina mieć interfejs zgodny z scikit-learn:

  • .fit() - do uczenia funkcji
  • .predict() - do predykcji
Podpowiedź:
 • Do załadowania danych skorzystaj z load_iris()
 • Do obliczania odległości skorzystaj z algorytmu Euclidesa.
>>> from scipy.spatial import distance

>>> distance.euclidean(point_from_numeric_data, point_from_testing_data)