3. Random Numbers

3.1. random

Table 25. random

Function

Description

random.random()

Random float: 0.0 <= x < 1.0

random.randint(min, max)

Return a random integer N such that min <= N <= max. Max is included

random.gauss(mu, sigma)

Gaussian distribution. mu is the mean, and sigma is the standard deviation

random.shuffle(list)

Randomize order of list (in place)

random.choice(list)

Single random element from a sequence

random.sample(list, k)

k random elements from list without replacement

random.seed(a=None, version=2)

Initialize the random number generator. If a is omitted or None, the current system time is used

3.2. Assignments

3.2.1. Random numbers

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 5 lines

 • Estimated time of completion: 10 min

 • Filename: solution/random_numbers.py

 1. Napisz program, który wyświetli 6 losowych i nie powtarzających się liczb z zakresu od 1 do 49.

 2. Czym sa liczby pseudolosowe?

 3. Czy da się stworzyć program czysto losowy?

 4. Dlaczego?

Hints
 • random.randrange()

 • random.sample()

The whys and wherefores
 • Umiejętność wykorzystania gotowych funkcji w bibliotece standardowej

 • Umiejętność wyszukania informacji na temat API funkcji w dokumentacji języka i jego odpowiedniej wersji

 • Stworzenie dwóch alternatywnych podejść do rozwiązania zadania

 • Porównanie czytelności obu rozwiązań

 • Umiejętność sprawdzania czy coś znajduje się w liście oraz continue

3.2.2. Sum of inner elements

 1. Ustaw random.seed(0)

 2. Za pomocą biblioteki random wygeneruj List[List[int]] (cyfry z przedziału <0,9> włącznie)

 3. Tablica ma mieć 16 wierszy i 16 kolumn

 4. Policz sumę środkowych 4x4 elementów

 5. Środkowych = centralna macierz 4x4 dokładnie w środku większej