3. Random Numbers

3.1. random

Table 3.4. random

Function

Description

random.random()

Random float: 0.0 <= x < 1.0

random.randint(min, max)

Return a random integer N such that min <= N <= max. Max is included

random.gauss(mu, sigma)

Gaussian distribution. mu is the mean, and sigma is the standard deviation

random.shuffle(list)

Randomize order of list (in place)

random.choice(list)

Single random element from a sequence

random.sample(list, k)

k random elements from list without replacement

random.seed(a=None, version=2)

Initialize the random number generator. If a is omitted or None, the current system time is used

3.2. Assignments

3.2.1. Sum of inner elements

 • Filename: math_inner_sum.py

 • Lines of code to write: 5 lines

 • Estimated time of completion: 10 min

 1. Ustaw random.seed(0)

 2. Za pomocą biblioteki random wygeneruj List[List[int]] (cyfry z przedziału <0,9> włącznie)

 3. Tablica ma mieć 16 wierszy i 16 kolumn

 4. Policz sumę środkowych 4x4 elementów

 5. Środkowych = centralna macierz 4x4 dokładnie w środku większej

3.2.2. Random points

 • Filename: math_random_points.py

 • Lines of code to write: 15 lines

 • Estimated time of completion: 20 min

 1. Wygeneruj 100 losowych punktów (rozkład gaussa o średniej 0, dowolnym odchyleniu standardowym(np. 0.2))

 2. Punkty muszą być wylosowane wokół dwóch dowolnie wybranych punktów (np. A=[0, 1], B=[2, 4]).

 3. Funkcja musi przechodzić doctest

def random_point(center, std: int = 0.2):
  """
  >>> random.seed(1); random_point((0,0), std=0.2)
  (0.2576369506310926, 0.2898891217399542)

  >>> random.seed(1); random_point((0,0))
  (0.2576369506310926, 0.2898891217399542)

  >>> random.seed(1); random_point((2,5), std=10)
  (14.881847531554628, 19.494456086997708)

  >>> random.seed(1); random_point((2,5), std=(0.1, 12))
  (2.1288184753155464, 22.393347304397253)
  """
  pass

Wyrysuj te punkty na wykresie (możesz użyć funkcji plt.axis('equal') żeby osie wykresu były w tej samej skali). Punkt A i punkty wygenerowane na jego podstawie wyrysuj kolorem czerwonym (argument color='red' w funkcji plt.plot), a punkt B i punkty wygenerowane na jego podstawie wyrysuj kolorem niebieskim. Możesz do tego celu napisać funkcję plot_point(point, color), która przyjmuje punkt (dwuelementowy tuple, lub listę, z czego pierwszy element to współrzędna x, a druga to y), i kolor i doda ten punkt do aktualnie aktywnego rysunku.

Korzystając z funkcji napisanej w ćwiczeniu powyżej oblicz odległość od każdego z punktów do punktów A i B oraz na podstawie tej odległości zaklasyfikuj te punkty (jeżeli punkt jest bliżej punktu A to należy do zbioru A, jeżeli jest bliżej do zbioru B to należy do zbioru B). Narysuj nowy wykres, na którym punkty ze zbioru A będą narysowane kolorem czerwonym, a punkty ze zbioru B kolorem niebieskim.

Czy dwa wykresy są takie same? Co się stanie jeżeli będziemy zwiększali odchylenie standardowe przy generacji punktów? Albo przybliżymy do siebie punkty A i B?