2. Statistics

2.1. statistics

Table 23. Averages and measures of central location

Function

Description

statistics.mean()

Arithmetic mean ('average') of data

statistics.fmean()

faster, floating point variant of statistics.mean(), since Python 3.8

statistics.harmonic_mean()

Harmonic mean of data

statistics.median()

Median (middle value) of data

statistics.median_low()

Low median of data

statistics.median_high()

High median of data

statistics.median_grouped()

Median, or 50th percentile, of grouped data

statistics.mode()

Mode (most common value) of discrete data

statistics.multimode()

returns a list of the most common values, since Python 3.8

statistics.geometric_mean()

Since Python 3.8

statistics.quantiles()

divides data or a distribution in to equiprobable intervals (e.g. quartiles, deciles, or percentiles), since Python 3.8

statistics.NormalDist

tool for creating and manipulating normal distributions of a random variable

Table 24. Measures of spread

Function

Description

statistics.pstdev()

Population standard deviation of data

statistics.pvariance()

Population variance of data

statistics.stdev()

Sample standard deviation of data

statistics.variance()

Sample variance of data

temperature_feb = NormalDist.from_samples([4, 12, -3, 2, 7, 14])

temperature_feb.mean  # 6.0
temperature_feb.stdev  # 6.356099432828281

# Chance of being under 3 degrees
temperature_feb.cdf(3) # 0.3184678262814532

# Relative chance of being 7 degrees versus 10 degrees
temperature_feb.pdf(7) / temperature_feb.pdf(10) # 1.2039930378537762


el_niño = NormalDist(4, 2.5)

# Add in a climate effect
temperature_feb += el_niño

temperature_feb         # NormalDist(mu=10.0, sigma=6.830080526611674)

# Convert to Fahrenheit
temperature_feb * (9/5) + 32  # NormalDist(mu=50.0, sigma=12.294144947901014)

# Generate random samples
temperature_feb.samples(3)   # [7.672102882379219, 12.000027119750287, 4.647488369766392]
from statistics import mean


mean([1, 2, 3, 4, 4])      # 2.8
mean([-1.0, 2.5, 3.25, 5.75])  # 2.625
from statistics import harmonic_mean


harmonic_mean([2.5, 3, 10])   # 3.6
from statistics import median


median([1, 3, 5])        # 3
median([1, 3, 5, 7])      # 4.0

The low median is always a member of the data set. When the number of data points is odd, the middle value is returned. When it is even, the smaller of the two middle values is returned.

from statistics import median_low


median_low([1, 3, 5])      # 3
median_low([1, 3, 5, 7])    # 3

The high median is always a member of the data set. When the number of data points is odd, the middle value is returned. When it is even, the larger of the two middle values is returned.

from statistics import median_high


median_high([1, 3, 5])     # 3
median_high([1, 3, 5, 7])    # 5

Return the median of grouped continuous data, calculated as the 50th percentile, using interpolation.

from statistics import median_grouped


median_grouped([52, 52, 53, 54])       # 52.5
median_grouped([1, 3, 3, 5, 7], interval=1)  # 3.25
median_grouped([1, 3, 3, 5, 7], interval=2)  # 3.5
from statistics import mode


mode([1, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4])                 # 3
mode(["red", "blue", "blue", "red", "green", "red", "red"])   # 'red'

Return the population standard deviation (the square root of the population variance).

from statistics import pstdev


pstdev([1.5, 2.5, 2.5, 2.75, 3.25, 4.75])
# 0.986893273527251
from statistics import pvariance


pvariance([0.0, 0.25, 0.25, 1.25, 1.5, 1.75, 2.75, 3.25])
# 1.25
from statistics import stdev


stdev([1.5, 2.5, 2.5, 2.75, 3.25, 4.75])
# 1.0810874155219827
from statistics import variance


variance([2.75, 1.75, 1.25, 0.25, 0.5, 1.25, 3.5])
# 1.3720238095238095

2.2. Assignments

2.2.1. Iris Stats

Listing 143. Iris sample dataset
DATA = [
  ('Sepal length', 'Sepal width', 'Petal length', 'Petal width', 'Species'),
  (5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica'),
  (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (5.7, 2.8, 4.1, 1.3, 'versicolor'),
  (6.3, 2.9, 5.6, 1.8, 'virginica'),
  (6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 'versicolor'),
  (4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa'),
  (7.0, 3.2, 4.7, 1.4, 'versicolor'),
  (7.6, 3.0, 6.6, 2.1, 'virginica'),
  (4.9, 3.0, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (4.9, 2.5, 4.5, 1.7, 'virginica'),
  (7.1, 3.0, 5.9, 2.1, 'virginica'),
  (4.6, 3.4, 1.4, 0.3, 'setosa'),
  (5.4, 3.9, 1.7, 0.4, 'setosa'),
  (5.7, 2.8, 4.5, 1.3, 'versicolor'),
  (5.0, 3.6, 1.4, 0.3, 'setosa'),
  (5.5, 2.3, 4.0, 1.3, 'versicolor'),
  (6.5, 3.0, 5.8, 2.2, 'virginica'),
  (6.5, 2.8, 4.6, 1.5, 'versicolor'),
  (6.3, 3.3, 6.0, 2.5, 'virginica'),
  (6.9, 3.1, 4.9, 1.5, 'versicolor'),
  (4.6, 3.1, 1.5, 0.2, 'setosa'),
]
 1. W zadaniu do obliczeń wykorzystaj funkcje z biblioteki statistics

 2. Dla danych z listingu Listing 143.

 3. Stwórz dict z gatunkami

 4. Dla każdego gatunku, dla wszystkich parametrów numerycznych oblicz wartości:

  • średnią,

  • medianę,

  • odchylenie standardowe,

  • wariancję.

 5. Dane zapisz w tej samej strukturze danych co gatunki