4.20. Array Select

4.20.1. Unique

import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3, 1],
       [1, 4, 5, 6]])

np.unique(a)
# array([1, 2, 3, 4, 5, 6])

np.unique(a, axis=0)
# array([[1, 2, 3, 1],
#    [1, 4, 5, 6]])

np.unique(a, axis=1)
# array([[1, 1, 2, 3],
#    [1, 6, 4, 5]])

4.20.2. Diagonal

import numpy as np


a = np.array([[1, 2],
       [3, 4]])

a.diagonal()
# array([1, 4])
import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6]])

a.diagonal()
# array([1, 5])
import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6],
       [7, 8, 9]])

a.diagonal()
# array([1, 5, 9])

4.20.3. Nonzero

import numpy as np


a = np.array([[1, 0, 2],
       [3, 0, 4]])

a.nonzero()
# (array([0, 0, 1, 1]), array([0, 2, 0, 2]))

4.20.4. Where

4.20.4.1. Single argument

 • where(boolarray)

 • indexes of elements

import numpy as np


a = np.array([1, 2, 3])

np.where(a != 2)
# (array([0, 2]),)

np.where(a > 1)
# (array([1, 2]),)

np.where(a % 2 != 0)
# (array([0, 2]),)
import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6]])

np.where(a != 3)
# (array([0, 0, 1, 1, 1]), array([0, 1, 0, 1, 2]))

np.where(a % 2 != 0)
# (array([0, 0, 1]), array([0, 2, 1]))

4.20.4.2. Multiple argument

 • where(boolarray, truearray, falsearray):

import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6]])

np.where(a % 2, 'odd', 'even')
# array([['odd', 'even', 'odd'],
#    ['even', 'odd', 'even']], dtype='<U4')
import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6]])

np.where(a > 4, 99, 77)
# array([[77, 77, 77],
#    [77, 99, 99]])
import numpy as np


a = np.array([[1., 2., 3.],
       [4., 5., 6.]])

np.where(a != 3, a, np.nan)    # if ``a != 3`` return element, otherwise ``np.nan``
# array([[ 1., 2., nan],
#    [ 4., 5., 6.]])
import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6]])

b = np.logical_and(a > 0, a % 3 == 0)
# array([[False, False, True],
#    [False, False, True]])

a[b]
# array([3, 6])

4.20.5. Fancy indexing

import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6]])

a > 2
# array([[False, False, True],
#    [ True, True, True]])

a[a > 2]
# array([3, 4, 5, 6])
import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6]])

even = (a % 2 == 0)
a[even]
# array([2, 4, 6])
import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6]])

a[np.logical_and(a > 2, a <= 5)]
# array([3, 4, 5])
import numpy as np


a = np.array([1, 2, 3])

at_index = np.array([0, 1, 0])
a[at_index]
# array([1, 2, 1])

at_index = np.array([0, 2])
a[at_index]
# array([1, 3])
import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6],
       [7, 8, 9]])

a[[0,2]]
# array([[1, 2, 3],
#    [7, 8, 9]])

a[[0,2], [1,2]]
# array([2, 9])

a[:2, [1,2]]
# array([[2, 3],
#    [5, 6]])
import numpy as np


a = np.array([[1, 4], [9, 16]], float)
b = np.array([0, 0, 1, 1, 0], int)
c = np.array([0, 1, 1, 1, 1], int)

a[b,c]
# array([ 1., 4., 16., 16., 4.])
a[ [1,2] ]
array([[4, 5, 6],
    [7, 8, 9]])

4.20.6. Take

import numpy as np


a = np.array([1, 2, 3])

at_index = np.array([0, 0, 1, 2, 2, 1])

a.take(at_index)
# array([1, 1, 2, 3, 3, 2])
import numpy as np


a = np.array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6]])

at_index = np.array([0, 0, 1])

a.take(at_index, axis=0)
# array([[1, 2, 3],
#    [1, 2, 3],
#    [4, 5, 6]])

a.take(at_index, axis=1)
# array([[1, 1, 2],
#    [4, 4, 5]])

4.20.7. Assignments

4.20.7.1. Select

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 10 lines

 • Estimated time of completion: 20 min

 • Filename: solution/numpy_select.py

English
 1. Set random seed to 0

 2. Generate a: ndarray of size 50x50

 3. a must contains random integers from 0 to 1024 inclusive

 4. Create b: ndarray with elements selected from a which are power of two

 5. Sort b in descending order

 6. Print b

Polish
 1. Ustaw ziarno losowości na 0

 2. Wygeneruj a: ndarray rozmiaru 50x50

 3. a musi zawierać losowe liczby całkowite z zakresu od 0 do 1024 włącznie

 4. Stwórz b: ndarray z elementami wybranymi z a, które są potęgami dwójki

 5. Posortuj b w kolejności malejącej

 6. Wypisz b

Hint
 • np.isin(a, b)

 • np.flip(a)