4. Pandas Series

Warning

Following values are generated with np.random.seed(0)

4.1. Values

pd.Timestamp('1961-04-12')
pd.Categorical(["test", "train", "test", "train"])

4.2. Creating

 • 1-dimentional data structure similar to ndarray

values = [1, 3, 5, np.nan, 6, 8]

pd.Series(values)
# 0  1.0
# 1  3.0
# 2  5.0
# 3  NaN
# 4  6.0
# 5  8.0
# dtype: float64

4.3. Indexes

4.3.1. Numbered

 • by default

values = [1, 3, 5, np.nan, 6, 8]

pd.Series(values)
# 0  1.0
# 1  3.0
# 2  5.0
# 3  NaN
# 4  6.0
# 5  8.0
# dtype: float64

4.3.2. Alphabetic

indexes = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']
values = [1, 3, 5, np.nan, 6, 8]

s = pd.Series(values, index=indexes)
# a  1.0
# b  3.0
# c  5.0
# d  NaN
# e  6.0
# f  8.0
# dtype: float64
values = np.random.randn(5)

s = pd.Series(values, index=list('abcdef'))
# a  1.0
# b  3.0
# c  5.0
# d  NaN
# e  6.0
# f  8.0
# dtype: float64

4.3.3. Datetime

 • Default is "Daily"

indexes = pd.date_range('1970-01-01', periods=6)
# DatetimeIndex(['1970-01-01',
#        '1970-01-02',
#        '1970-01-03',
#        '1970-01-04',
#        '1970-01-05',
#        '1970-01-06'], dtype='datetime64[ns]', freq='D')

values = [1, 3, 5, np.nan, 6, 8]

s = pd.Series(values, index=indexes)
# 1970-01-01  1.0
# 1970-01-02  3.0
# 1970-01-03  5.0
# 1970-01-04  NaN
# 1970-01-05  6.0
# 1970-01-06  8.0
# Freq: D, dtype: float64

4.3.3.1. Every year

pd.date_range('1970-01-01', periods=6, freq='Y')
# DatetimeIndex(['1970-12-31',
#        '1971-12-31',
#        '1972-12-31',
#        '1973-12-31',
#        '1974-12-31',
#        '1975-12-31'],
#        dtype='datetime64[ns]', freq='A-DEC')

4.3.3.2. Every month

pd.date_range('1970-01-01', periods=6, freq='Y')
# DatetimeIndex(['1970-01-31',
#        '1970-02-28',
#        '1970-03-31',
#        '1970-04-30',
#        '1970-05-31',
#        '1970-06-30'],
#        dtype='datetime64[ns]', freq='M')

4.3.3.3. Every day

pd.date_range('1970-01-01', periods=6, freq='D')
# DatetimeIndex(['1970-01-01',
#        '1970-01-02',
#        '1970-01-03',
#        '1970-01-04',
#        '1970-01-05',
#        '1970-01-06'],
#        dtype='datetime64[ns]', freq='D')

4.3.3.4. Every hour

 • Works also with ISO time format 1970-01-01T00:00:00

 • If time is not provided, it will start since midnight 00:00:00

pd.date_range('1970-01-01 00:00:00', periods=6, freq='H')
# DatetimeIndex(['1970-01-01 00:00:00',
#        '1970-01-01 01:00:00',
#        '1970-01-01 02:00:00',
#        '1970-01-01 03:00:00',
#        '1970-01-01 04:00:00',
#        '1970-01-01 05:00:00'],
#        dtype='datetime64[ns]', freq='H')

4.3.3.5. Every minute

 • Works also with ISO time format 1970-01-01T00:00:00

 • If time is not provided, it will start since midnight 00:00:00

pd.date_range('1970-01-01 00:00:00', periods=6, freq='T')
# DatetimeIndex(['1970-01-01 00:00:00',
#        '1970-01-01 00:01:00',
#        '1970-01-01 00:02:00',
#        '1970-01-01 00:03:00',
#        '1970-01-01 00:04:00',
#        '1970-01-01 00:05:00'],
#        dtype='datetime64[ns]', freq='T')

4.3.3.6. Every second

 • Works also with ISO time format 1970-01-01T00:00:00

 • If time is not provided, it will start since midnight 00:00:00

pd.date_range('1970-01-01 00:00:00', periods=6, freq='S')
# DatetimeIndex(['1970-01-01 00:00:00',
#        '1970-01-01 00:00:01',
#        '1970-01-01 00:00:02',
#        '1970-01-01 00:00:03',
#        '1970-01-01 00:00:05',
#        '1970-01-01 00:00:06'],
#        dtype='datetime64[ns]', freq='T')

4.4. Slicing

4.4.1. Slicing by index numbers

values = np.random.randn(5)
indexes = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']

s = pd.Series(values, index=indexes)
# a  -1.613898
# b  -0.212740
# c  -0.895467
# d  0.386902
# e  -0.510805
# dtype: float64
s[1]
# -0.2127402802139687
s[2:]
# c  -0.895467
# d  0.386902
# e  -0.510805
# dtype: float64
s[1:-2]
# b  -0.212740
# c  -0.895467
# dtype: float64

4.4.2. Slicing by index names

values = np.random.randn(5)
indexes = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']

s = pd.Series(values, index=indexes)
# a  -1.613898
# b  -0.212740
# c  -0.895467
# d  0.386902
# e  -0.510805
# dtype: float64
s['b']
# -0.2127402802139687
s['c':]
# c  -0.895467
# d  0.386902
# e  -0.510805
# dtype: float64
s['b':'c']
# b  -0.212740
# c  -0.895467
# dtype: float64
indexes = pd.date_range('1970-01-01', periods=6)
# DatetimeIndex(['1970-01-01',
#        '1970-01-02',
#        '1970-01-03',
#        '1970-01-04',
#        '1970-01-05',
#        '1970-01-06'], dtype='datetime64[ns]', freq='D')

values = [1, 3, 5, np.nan, 6, 8]
s = pd.Series(values, index=indexes)
# 1970-01-01  1.0
# 1970-01-02  3.0
# 1970-01-03  5.0
# 1970-01-04  NaN
# 1970-01-05  6.0
# 1970-01-06  8.0
# Freq: D, dtype: float64

s['1970-01-03':'1970-01-05']
# 1970-01-03  5.0
# 1970-01-04  NaN
# 1970-01-05  6.0
# Freq: D, dtype: float64

4.5. Substitute values

values = [1, 3, 5, np.nan, 6, 8]
s = pd.Series(values)
# 0  1.0
# 1  3.0
# 2  5.0
# 3  NaN
# 4  6.0
# 5  8.0
# dtype: float64

4.5.1. Fill NaN values

 • can use with inplace=True

s.fillna(0.0)
# 0  1.0
# 1  3.0
# 2  5.0
# 3  0.0
# 4  6.0
# 5  8.0
# dtype: float64

4.5.2. Drop rows with NaN values

s.dropna(inplace=True)
# 0  1.0
# 1  3.0
# 2  5.0
# 4  6.0
# 5  8.0
# dtype: float64

4.5.3. Reset index

 • drop=True to avoid the old index being added as a column

s.reset_index(drop=True)
# 0  1.0
# 1  3.0
# 2  5.0
# 3  6.0
# 4  8.0
# dtype: float64

4.6. Arithmetic operations

values = np.random.randn(5)
indexes = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']

s = pd.Series(values, index=indexes)
# a  -1.613898
# b  -0.212740
# c  -0.895467
# d  0.386902
# e  -0.510805
# dtype: float64

4.6.1. Multiply by scalar

s * 5
# a  -8.069489
# b  -1.063701
# c  -4.477333
# d  1.934512
# e  -2.554026
# dtype: float64

4.6.2. Multiply by itself

s * s
# a  2.604666
# b  0.045258
# c  0.801860
# d  0.149694
# e  0.260922
# dtype: float64
s ** 3
# a  -4.203665
# b  -0.009628
# c  -0.718039
# d  0.057917
# e  -0.133280
# dtype: float64

4.6.3. Sum elements

s.sum()
# -2.846007328675207
sum(s)
# -2.846007328675207

4.6.4. Add values

 • Uses inner join

 • fill_value: If data in both corresponding Series locations is missing the result will be missing

import numpy as np

a = pd.Series([1, 1, 1, np.nan], index=['a', 'b', 'c', 'd'])
# a  1.0
# b  1.0
# c  1.0
# d  NaN
# dtype: float64

b = pd.Series([1, np.nan, 1, np.nan], index=['a', 'b', 'x', 'y'])
# a  1.0
# b  NaN
# x  1.0
# y  NaN
# dtype: float64
a + b
# a  2.0
# b  NaN
# c  NaN
# d  NaN
# x  NaN
# y  NaN
# dtype: float64
# ``fill_value``: If data in both corresponding ``Series`` locations is missing the result will be missing

a.add(b, fill_value=0)
# a  2.0
# b  1.0
# c  1.0
# d  NaN
# x  1.0
# y  NaN
# dtype: float64

4.7. Assignments

4.7.1. Even Numbers

 1. Stwórz pd.Series z 10 liczbami parzystymi

 2. Podnieś wszystkie elementy do kwadratu

 3. Dodaj 5 do każdego z elementów

4.7.2. Slicing

 1. Stwórz pd.Series z 26 losowymi liczbami całkowitymi z przedziału [10, 100)

 2. Nazwij indeksy jak kolejne litery alfabetu łacińskiego (bez polskich znaków)

 3. Za pomocą funkcji median z biblioteki statistics znajdź medianę alfabetu

 4. Jak znaleźć medianę dla parzystej długości listy? Użyj dolnego elementu.

 5. Jak znaleźć element w liście o zadanym indeksie?

 6. Wytnij z serii po 3 elementy w górę i w dół od wyszukanego środka

 7. Zsumuj wyniki

Hint
 • import string, string.ascii_lowercase

 • statistics.median_high(), statistics.median_low()

 • list.index(element)