5. Pandas Series

5.1. Creating

 • 1-dimentional data structure similar to ndarray
values = [1, 3, 5, np.nan, 6, 8]

pd.Series(values)
# 0  1.0
# 1  3.0
# 2  5.0
# 3  NaN
# 4  6.0
# 5  8.0
# dtype: float64

5.2. Indexes

values = [1, 3, 5, np.nan, 6, 8]
indexes = pd.date_range('1970-01-01', periods=6)
# DatetimeIndex(['1970-01-01',
#        '1970-01-02',
#        '1970-01-03',
#        '1970-01-04',
#        '1970-01-05',
#        '1970-01-06'], dtype='datetime64[ns]', freq='D')

s = pd.Series(values, index=indexes)
# 1970-01-01  1.0
# 1970-01-02  3.0
# 1970-01-03  5.0
# 1970-01-04  NaN
# 1970-01-05  6.0
# 1970-01-06  8.0
# Freq: D, dtype: float64
values = np.random.randn(5)
indexes = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']

s = pd.Series(values, index=indexes)
# a  1.016521
# b  -0.441865
# c  0.519119
# d  0.948774
# e  0.207670
# dtype: float64

5.3. Slicing

5.3.1. Slicing by index numbers

values = np.random.randn(5)
indexes = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']

s = pd.Series(values, index=indexes)
# a  1.016521
# b  -0.441865
# c  0.519119
# d  0.948774
# e  0.207670
# dtype: float64
s[1]
# -0.4418648443118965
s[2:]
# c  0.519119
# d  0.948774
# e  0.207670
# dtype: float64
s[1:-2]
# b  -0.441865
# c  0.519119
# dtype: float64

5.3.2. Slicing by index names

values = np.random.randn(5)
indexes = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']

s = pd.Series(values, index=indexes)
# a  1.016521
# b  -0.441865
# c  0.519119
# d  0.948774
# e  0.207670
# dtype: float64
s['b']
# -0.4418648443118965
s['c':]
# c  0.519119
# d  0.948774
# e  0.207670
# dtype: float64
s['b':'c']
# b  -0.441865
# c  0.519119
# dtype: float64

5.4. Arithmetic operations

values = np.random.randn(5)
indexes = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']

s = pd.Series(values, index=indexes)
# a  1.016521
# b  -0.441865
# c  0.519119
# d  0.948774
# e  0.207670
# dtype: float64

5.4.1. Multiply by scalar

s * 5
# a  5.082606
# b  -2.209324
# c  2.595593
# d  4.743869
# e  1.038348
# dtype: float64

5.4.2. Multiply by itself

s * s
# a  1.033315
# b  0.195245
# c  0.269484
# d  0.900172
# e  0.043127
# dtype: float64
s ** 3
# a  1.050387
# b  -0.086272
# c  0.139894
# d  0.854059
# e  0.008956
# dtype: float64

5.4.3. Add values

 • Uses inner join
 • fill_value: If data in both corresponding Series locations is missing the result will be missing
import numpy as np

a = pd.Series([1, 1, 1, np.nan], index=['a', 'b', 'c', 'd'])
# a  1.0
# b  1.0
# c  1.0
# d  NaN
# dtype: float64

b = pd.Series([1, np.nan, 1, np.nan], index=['a', 'b', 'x', 'y'])
# a  1.0
# b  NaN
# x  1.0
# y  NaN
# dtype: float64

a + b
# a  2.0
# b  NaN
# c  NaN
# x  NaN
# y  NaN
# dtype: float64
import numpy as np

a = pd.Series([1, 1, 1, np.nan], index=['a', 'b', 'c', 'd'])
# a  1.0
# b  1.0
# c  1.0
# d  NaN
# dtype: float64

b = pd.Series([1, np.nan, 1, np.nan], index=['a', 'b', 'x', 'y'])
# a  1.0
# b  NaN
# x  1.0
# y  NaN
# dtype: float64

a.add(b, fill_value=0)
# a  2.0
# b  1.0
# c  1.0
# x  1.0
# y  NaN
# dtype: float64
s + s
# a  2.033042
# b  -0.883730
# c  1.038237
# d  1.897547
# e  0.415339
# dtype: float64

5.5. Assignments

5.5.1. Even Numbers

 • Filename: pandas_even_numbers.py
 • Lines of code to write: 5 lines
 • Estimated time of completion: 10 min
 1. Stwórz pd.Series z 10 liczbami parzystymi
 2. Podnieś wszystkie elementy do kwadratu
 3. Dodaj 5 do każdego z elementów

5.5.2. Slicing

 • Filename: pandas_even_numbers.py
 • Lines of code to write: 10 lines
 • Estimated time of completion: 20 min
 1. Stwórz pd.Series z 24 losowymi liczbami całkowitymi z przedziału [10, 100)
 2. Nazwij indeksy jak kolejne litery alfabetu łacińskiego (bez polskich znaków)
 3. Za pomocą funkcji statystycznych znajdź medianę alfabetu
 4. Wytnij z serii po 3 elementy w prawo i w lewo od mediany