6. Advanced OOP

6.1. __str__() and __repr__()

 • __repr__ jest dla developerów (być jednoznacznym),
 • __str__ dla użytkowników (być czytelnym).
Code Listing 6.1. Using __repr__() on a class
class Astronaut:
  def __init__(self, name, agency='NASA'):
    self.name = name
    self.agency = agency

  def __str__(self):
    return f'My name... {self.name}'

  def __repr__(self):
    return f'Astronaut(name="{self.name}", agency="{self.agency}")'


jose = Astronaut(name='José Jiménez', agency='NASA')
print(jose)
# My name... José Jiménez

crew = [
  Astronaut(name='José Jimenéz', agency='NASA'),
  Astronaut(name='Matt Kowalski', agency='NASA'),
  Astronaut(name='Иван Иванович', agency='Roscosmos'),
  Astronaut(name='Alex Vogel', agency='ESA'),
]

print(crew)
# Astronaut(name='José Jiménez', agency='NASA')
# Astronaut(name='Matt Kowalski', agency='NASA')
# Astronaut(name='Ivan Иванович', agency='Roscosmos')
# Astronaut(name='Alex Vogel', agency='ESA')
import datetime

datetime.datetime.now() # ``__repr__``
# datetime.datetime(2018, 7, 3, 11, 32, 51, 684972)

print(datetime.datetime.now()) # ``__str__``
# 2018-07-03 11:32:58.927387

6.2. What should be in the class and what not?

 • Jeżeli metoda w swoim ciele ma self i z niego korzysta to powinna być w klasie
 • Jeżeli metoda nie ma w swoim ciele self to nie powinna być w klasie
 • Jeżeli metoda nie ma w swoim ciele self ale wybitnie pasuje do klasy, to można ją tam zamieścić oraz dodać dekorator @staticmethod
Code Listing 6.2. Case Study uzasadnionego użcycia @staticmethod
def say_hello():
  print('Hello')


class Astronaut:
  name = 'José Jiménez'


jose = Astronaut()
say_hello()
# Hello
Code Listing 6.3. Case Study uzasadnionego użcycia @staticmethod
class Astronaut:
  name = 'José Jiménez'

  def say_hello(self):
    print('Hello')


jose = Astronaut()
jose.say_hello()
# Hello
Code Listing 6.4. Case Study uzasadnionego użcycia @staticmethod
class Astronaut:
  name = 'José Jiménez'

  @staticmethod
  def say_hello():
    print('Hello')


jose = Astronaut()
jose.say_hello()    # Hello

Astronaut.say_hello()  # Hello

6.2.1. @staticmethod

 • Using class as namespace
 • Will not pass instance as a first argument
 • self is not required
Code Listing 6.5. Using @staticmethod
def increment_population():
  Astronaut.population += 1

def decrement_population():
  Astronaut.population -= 1


class Astronaut:
  population = 0

  def __init__(self, name):
    self.name = name
    increment_population()

  def __del__(self):
    decrement_population()


jose = Astronaut('José Jiménez')
print(Astronaut.population) # 1

ivan = Astronaut('Иван Иванович')
print(Astronaut.population) # 2

# ----------------

class Astronaut:
  population = 0

  def __init__(self, name):
    self.name = name
    Astronaut.increment_population()

  def __del__(self):
    decrement_population()

  @staticmethod
  def increment_population():
    Astronaut.population += 1

  @staticmethod
  def decrement_population():
    Astronaut.population -= 1


jose = Astronaut('José Jiménez')
print(Astronaut.population) # 1

ivan = Astronaut('Иван Иванович')
print(Astronaut.population) # 2

del ivan
print(Astronaut.population) # 1

6.3. Dynamically creating fields

Code Listing 6.6. Funkcja inicjalizująca, która automatycznie dodaje pola do naszej klasy w zależności od tego co zostanie podane przy tworzeniu obiektu
class Astronaut:
  def __init__(self, last_name, **kwargs):
    self.last_name = last_name

    for key, value in kwargs.items():
      setattr(self, key, value)


ivan = Astronaut(first_name='Иван', last_name='Иванович', agency='Roscosmos')
jose = Astronaut(last_name='Jimenez', addresses=())

print(ivan.first_name) # Иван
print(jose.last_name)  # Jimenez
print(jose.__dict__)  # {'last_name': 'Jimenez', 'addresses': ()}
print(ivan.__dict__)  # {'last_name': 'Иванович', 'first_name': 'Иван', 'agency': 'Roscosmos'}

6.4. Setter and Getter

6.4.1. Accessing class fields

Code Listing 6.7. Accessing class fields
class Astronaut:
  name = ''

  def set_name(self, name):
    print('I can print some log messages')
    self.name = name

  def get_name(self):
    return self.name


# Java way
jose = Astronaut()
jose.set_name('José Jiménez')
print(jose.get_name())

# Python way
ivan = Astronaut()
ivan.name = 'Ivan Иванович'
print(ivan.name)
Code Listing 6.8. Case Study uzasadnionego użycia gettera w kodzie
from django.contrib import admin
from habitat._common.admin import HabitatAdmin
from habitat.sensors.models import ZWaveSensor


@admin.register(ZWaveSensor)
class ZWaveSensorAdmin(HabitatAdmin):
  change_list_template = 'sensors/change_list_charts.html'
  list_display = ['date', 'time', 'type', 'device', 'value', 'unit']
  list_filter = ['created', 'type', 'unit', 'device']
  search_fields = ['^date', 'device']
  ordering = ['-datetime']

  def get_list_display(self, request):
    list_display = self.list_display

    if request.user.is_superuser:
      list_display = ['datetime'] + list_display

    return list_display

6.4.2. @property, @x.setter, @x.deleter

 • @propery - for defining getters
 • @kola.setter - for defining setter
 • @kola.deleter - for defining deleter
 • Blokowanie możliwości edycji pola klasy
 • Dodawanie logowania przy ustawianiu wartości
Code Listing 6.9. @property, @x.setter, @x.deleter
class Celsius:
  def __init__(self, value=0):
    self._value = value

  @property
  def temperature(self):
    print('Getting value')
    return self._value

  @temperature.setter
  def temperature(self, value):
    if value < -273:
      raise ValueError('Temperature below -273 is not possible')
    print('Setting value')
    self._value = value


body = Celsius(36.6)

body.temperature
body.temperature = 34   # Setting value
body.temperature = -1000 # ValueError: Temperature below -273 is not possible

6.5. Hash

 • set() można zrobić z dowolnego hashowalnego obiektu
 • dict() może mieć klucze, które są dowolnym hashowalnym obiektem
Code Listing 6.10. dict() może mieć klucze, które są dowolnym hashowalnym obiektem
key = 'last_name'

my_dict = {
  'fist_name': 'José',
  key: 'Jiménez',
  1: 'id',
}
Code Listing 6.11. set() można zrobić z dowolnego hashowalnego obiektu
class Astronaut:
  def __init__(self, name):
    self.name = name


{1, 1, 2}
# {1, 2}

jose = Astronaut(name='Jose Jimenez')
data = {jose, jose}
len(data)
# 1

data = {Astronaut(name='Jose Jimenez'), Astronaut(name='Jose Jimenez')}
len(data)
# 2
Code Listing 6.12. Generating hash and object comparision
class Astronaut:
  def __init__(self, first_name, last_name, agency='NASA'):
    self.first_name = first_name
    self.last_name = last_name
    self.agency = agency

  def __hash__(self, *args, **kwargs):
    """
    __hash__ should return the same value for objects that are equal.
    It also shouldn't change over the lifetime of the object;
    generally you only implement it for immutable objects.
    """
    return hash(self.first_name) + hash(self.last_name) + hash(self.agency)

  def __eq__(self, other):
    if self.first_name == other.first_name and \
        self.last_name == other.last_name and \
        self.agency == other.agency:
      return True
    else:
      return False
Code Listing 6.13. Generating hash and object comparision
from collections import OrderedDict


class Astronaut:
  def __init__(self, first_name, last_name, agency='NASA'):
    self.first_name = first_name
    self.last_name = last_name
    self.agency = agency

  def __hash__(self):
    d = OrderedDict(self.__dict__)
    return hash(d)

  def __eq__(self, other):
    if self.__dict__ == other.__dict__:
      return True
    else:
      return False

6.6. is

 • is porównuje czy dwa obiekty są tożsame
 • Najczęściej służy do sprawdzania czy coś jest None
if name is None:
  print('Name is not set')
else:
  print('You have set your name')

Bardzo kuszący jest następujący przykład:

if name is 'Mark Watney':
  print('You are Space Pirate!')
else:
  print('You are not pirate at all!')

Nie jest on jednak do końca poprawny. Słowo kluczowe ``is`` porównuje czy dwa obiekty są tym samym obiektem, nie czy mają taką samą wartość. * Poniższy przykład ilustruje, że pomimo że dwa obiekty przechowują takiego samego stringa to nie są sobie tożsame, mimo że są sobie równe.

a = 'hello'
b = 'hello'

print(f'a is {a}, b is {b}')    # a is hello, b is hello
print(f'a == b returns: {a==b}')  # a == b returns: True
print(f'a is b returns: {a is b}') # a is b returns: True


print(id(a)) # 4640833352
print(id(b)) # 4640833352
a = 'hello'
b = ''.join('hello')

print(f'a is {a}, b is {b}')    # a is hello, b is hello
print(f'a == b returns: {a==b}')  # a == b returns: True
print(f'a is b returns: {a is b}') # a is b returns: False

print(id(a)) # 4640833352
print(id(b)) # 4662440600

6.7. Monkey Patching

Code Listing 6.14. Monkey Patching
class User:
  def hello(self):
    print('hello')


def monkey_patch():
  print('My function')


User.hello = monkey_patch
User.hello()
# 'My function'
Code Listing 6.15. Monkey Patching
import datetime
import json


def datetime_encoder(self, obj):
  if isinstance(obj, datetime.date):
    return f'{obj:%Y-%m-%d}'
  else:
    return str(obj)

json.JSONEncoder.default = datetime_encoder

data = {"datetime": datetime.date(1961, 4, 12)}
json.dumps(data)
# {"datetime": "1961-04-12"}
Code Listing 6.16. Monkey Patching
def hello():
  print('hello')


class Astronaut:
  def say_name(self):
    print(self.first_name)


jose = Astronaut()
jose.first_name = 'José Jiménez'
print(jose.first_name)
# 'José Jiménez'

jose.say_hello = hello
jose.say_hello()
# hello

jose.say_ehlo = lambda: print('ehlo')
jose.say_ehlo()
# ehlo

jose.say_name()
# José Jiménez

Astronaut.say_name = lambda self: print(f'My name is... {self.first_name}')
jose.say_name()
# My name is... José Jiménez

6.8. Method Resolution Order

../_images/inherintace-diamond.jpg

Fig. 6.1. Inherintace Diamond

Code Listing 6.17. Method Resolution Order
from pprint import pprint


class A:
  def wyswietl(self):
    print('a')


class B:
  def wyswietl(self):
    print('b')


class C:
  def wyswietl(self):
    print('c')


class D(A, B, C):
  pass


d = D().wyswietl() # a

pprint(D.__mro__)
# (<class '__main__.D'>,
# <class '__main__.A'>,
# <class '__main__.B'>,
# <class '__main__.C'>,
# <class 'object'>)

6.9. Objects and instances

Code Listing 6.18. Objects and instances
text = 'Ehlo,world'
text.split(',') # ['Ehlo', 'world']
str.split(text, ',') # ['Ehlo', 'world']
str.split('Ehlo,world', ',') # ['Ehlo', 'world']

6.10. Metaclass

 • Można zmienić, że obiekt nie dziedziczy po object
 • Każdy obiekt klasy jest instancją tej klasy
 • Każda napisana klasa jest instancją obiektu, który nazywa się metaklasą
 • Na 99% tego nie potrzebujesz

Warning

więcej na ten temat w rozdziale Metaclass

Code Listing 6.19. Metaclass
class FooClass:
  pass


f = FooClass()
isinstance(f, FooClass)
isinstance(f, object)

6.11. Assignments

6.11.1. Address Book (Medium)

 1. API programu powinno być tak jak na Code Listing 6.20.
 2. Zrób tak, aby się ładnie wyświetlało zarówno dla jednego wyniku jak i dla wszystkich w książce
 3. Address ma mieć zmienną liczbę argumentów
 4. Jeżeli argument jest różny od None powinien być dynamicznie ustawiony (setattr()).
About:
 • Filename: oop_advanced_addressbook.py
 • Lines of code to write: 15 lines
 • Estimated time of completion: 20 min
The whys and wherefores:
 
 • Korzystanie z operatorów *args i **kwargs
 • Korzystanie i rozróżnianie .__repr__() od .__str__()
 • Dynamiczne tworzenie pól w obiekcie
Code Listing 6.20. Address Book
class Contact:
  pass

class Address:
  pass


melissa = Contact(imie='Melissa', nazwisko='Lewis')
print(melissa)
# Melissa Lewis

mark = Contact(imie='Mark', nazwisko='Watney', adresy=[Address(miasto='Houston'), Address(miasto='Cocoa Beach')])
print(mark)
# Mark Watney [Houston, Cocoa Beach]

addressbook = [
  Contact(imie='Matt', nazwisko='Kowalski', adresy=[
    Address(ulica='2101 E NASA Pkwy', miasto='Houston', stan='Texas', kod='77058', panstwo='USA'),
    Address(ulica=None, miasto='Kennedy Space Center', kod='32899', panstwo='USA'),
    Address(ulica='4800 Oak Grove Dr', miasto='Pasadena', kod='91109', panstwo='USA'),
    Address(ulica='2825 E Ave P', miasto='Palmdale', stan='California', kod='93550', panstwo='USA'),
  ]),
  Contact(imie='José', nazwisko='Jiménez'),
  Contact(imie='Иван', nazwisko='Иванович', adresy=[]),
]


print(addressbook)
# [Matt Kowalski [Houston, Kennedy Space Center, Pasadena, Palmdale], José Jiménez, Иван Иванович]