3. OOP Basic

3.1. Access modifiers

 • All fields are always public

 • No protected i private

 • _nazwa - private fields (by convention)

 • __nazwa__ - system methods

 • nazwa_ - used while name collision

Listing 285. _nazwa - private fields (by convention)
class Astronaut:
  def __init__(self):
    self.first_name = 'Jan'     # public
    self.last_name = 'Twardowski'  # public
    self._agency = 'POLSA'     # private


twardowski = Astronaut()

twardowski.first_name  # Jan
twardowski.last_name  # Twardowski
twardowski._agency   # POLSA     # Good IDE will tell you, that you access private member
Listing 286. nazwa_ - used while name collision
class MyClass:
  def print_(self):
    """avoid name collision with print"""
    print('Printing...')
Listing 287. __nazwa__ - system methods
class Astronaut:
  def __str__(self):
    return f'My name... Jose Jimenez'


jose = Astronaut()

print(jose)
# My name... Jose Jimenez

3.2. __dict__ - Getting dynamic fields and values

Listing 288. __dict__ - Getting dynamic fields and values
class Iris:
  def __init__(self, sepal_length, sepal_width,
         petal_length, petal_width, species):

    self.sepal_length = sepal_length
    self.sepal_width = sepal_width
    self.petal_length = petal_length
    self.petal_width = petal_width
    self.species = species


flower = Iris(
  sepal_length=5.1,
  sepal_width=3.5,
  petal_length=1.4,
  petal_width=0.2,
  species='setosa')

flower.__dict__
# {'sepal_length': 5.1,
# 'sepal_width': 3.5,
# 'petal_length': 1.4,
# 'petal_width': 0.2,
# 'species': 'setosa'}

3.3. Good engineering practices

 • Never print in a class

 • Osobne pliki - gdy klasy są duże

 • Jeden plik - gdy klasy są małe i czytelne

Listing 289. Classes and Objects
class IrisSetosa:
  pass

class IrisVersicolor:
  pass

class IrisVirginica:
  pass


setosa = IrisSetosa()
versicolor = IrisVersicolor()
virginica = IrisVirginica()

3.4. Assignments

3.4.1. Dragon (version alpha)

../_images/dragon.gif

Figure 34. Firkraag dragon from game Baldur's Gate II: Shadows of Amn

 1. Zadanie jest specyfikacją wymagań biznesowych, a nie dokumentacją techniczną. tj. "co Smok ma robić, a nie jak to ma robić"

 2. Smok ma:

  • nazwę

  • pozycję x na ekranie

  • pozycję y na ekranie

  • nazwę pliku tekstury, domyślnie img/dragon/alive.png

  • punkty życia, domyślnie losowy int z zakresu od 50 do 100

 3. Smok może:

  • być ustawiony w dowolne miejsce ekranu

  • zadawać komuś losowe obrażenia z przedziału od 5 do 20

  • otrzymywać obrażenia

  • być przesuwany o zadaną liczbę punktów w którymś z kierunków

 4. Przyjmij górny lewy róg ekranu za punkt początkowy:

  • idąc w prawo dodajesz x

  • idąc w lewo odejmujesz x

  • idąc w górę odejmujesz y

  • idąc w dół dodajesz y

 5. Jest to wersja alpha więc bez dodatkowych funkcjonalności

 6. Przy każdym obrażeniu wypisz na ekranie nazwę Smoka, ilość obrażeń i pozostałe punkty życia

 7. Kiedy punkty życia Smoka spadną do, lub poniżej zera:

  • Smok jest martwy

  • ustaw status obiektu na dead

  • na ekranie ma pojawić się napis XXX is dead gdzie XXX to nazwa smoka

  • zmień nazwę pliku tekstury na img/dragon/dead.png

  • na ekranie pojawi się informacja ile złota smok wyrzucił (losowa 1-100)

  • na ekranie pojawi się informacja o pozycji gdzie smok zginął

  • Nie można zadawać mu obrażeń

  • Smok nie może zadawać obrażeń

  • Smok nie może się poruszać

 8. Przeprowadź grę:

  • Stwórz smoka w pozycji x=50, y=120 i nazwij go Wawelski

  • Ustaw nową pozycję na x=10, y=20

  • Przesuń smoka o 10 w lewo i 20 w dół

  • Przesuń smoka o 10 w lewo i 15 w prawo

  • Przesuń smoka o 15 w prawo i 5 w górę

  • Przesuń smoka o 5 w dół

  • Zadaj 10 obrażeń smokowi

  • Zadaj 5 obrażeń smokowi

  • Zadaj 3 obrażeń smokowi

  • Zadaj 2 obrażeń smokowi

  • Zadaj 15 obrażeń smokowi

  • Zadaj 25 obrażeń smokowi

  • Zadaj 75 obrażeń smokowi

 9. Pozycja Smoka na końcu powinna być x=20, y=40

 10. Możesz wprowadzać dodatkowe pola, metody, funkcje, zmienne, stały, klasy, obiekty, co tylko chcesz

 11. Nie musisz trzymać się kolejności punktów i podpunktów w zadaniu

 12. Nie przeglądaj kolejnych (przyszłych) części zadania. Zadanie jest symulacją pewnego procesu. Jeżeli zaglądniesz w przód, to zepsujesz sobie zabawę.

The whys and wherefores
 • "Smok" jest tylko narracją do demonstracji praktyk

 • myślenie obiektowe i odwzorowanie struktury w programie

 • tworzenie i praca z obiektami

 • zagnieżdżanie obiektów

 • specyfikacja interfejsów klas

 • interakcja między obiektami

 • podział aplikacji na warstwy

 • dobre praktyki programistyczne

Hint
 • from random import randint

3.4.2. Bank i Bankomaty

 • Complexity level: medium

 • Lines of code to write: 60 lines

 • Estimated time of completion: 20 min

 • Filename: solution/basic_bank.py

 1. Klient może otworzyć konto w banku

 2. Bank może mieć wiele kont dla różnych klientów

 3. Każde konto ma unikalny numer, który jest generowany przy zakładaniu

 4. Klient może odpytać o swój numer

 5. Klient może wpłacić pieniądze na swoje konto

 6. Klient może wybrać pieniądze z bankomatu