1. OOP Basic

1.1. Object Paradigm

 • Odwzorowanie świata na obiekty i relacje między nimi
 • Class
 • Objects, Instances
 • Fields, Properties, Attributes
 • Methods

1.2. Classes

 • CamelCase names
Code Listing 1.32. Defining and naming classes with single word names
class Astronaut:
  pass
Code Listing 1.33. Defining and naming classes with CamelCase names
class CosmonautPilot:
  pass

1.3. Classes vs Objects

 • Objects, Instances
 • snake_case names
Code Listing 1.34. Classes and Objects
class Astronaut:
  pass


jose_jimenez = Astronaut()
mark_watney = Astronaut()
Code Listing 1.35. Classes and Objects
class Astronaut:
  pass


class Cosmonaut:
  pass


jose = Astronaut()
ivan = Cosmonaut()

1.4. Fields

 • Fields, Properties, Attributes
 • snake_case names
Code Listing 1.36. Fields
class Astronaut:
  pass


jose = Astronaut()
ivan = Astronaut()

jose.name = 'José Jiménez'
ivan.name = 'Иван Иванович'

print(jose.name)  # 'José Jiménez'
print(ivan.name)  # 'Иван Иванович'

1.5. Methods

 • Methods are functions in the class
 • self - Instance as an argument
 • przy uruchomieniu funkcji nie podajemy jawnie argumentu self

1.5.1. Simple Methods

Code Listing 1.37. Simple Methods
class Astronaut:
  def say_hello(self):
    print('Hello!')


jose = Astronaut()

jose.say_hello()     # Hello

1.5.2. Methods accessing fields

Code Listing 1.38. Methods accessing fields
class Astronaut:
  def say_hello(self):
    print(f'My name... {self.name}')


jose = Astronaut()
jose.name = 'José Jiménez'

jose.say_hello()     # My name... José Jiménez!

1.5.3. Methods with default arguments

Code Listing 1.39. Methods with arguments
class Astronaut:
  def say_hello(self, text):
    print(text)


jose = Astronaut()

jose.say_hello(text='Privyet')   # Privyet
jose.say_hello('Hello')      # Hello
jose.say_hello()          # TypeError: say_text() missing 1 required positional argument: 'text'

1.5.4. Methods with default arguments

Code Listing 1.40. Methods with default arguments
class Astronaut:
  def say_hello(self, text='Ehlo World!'):
    print(text)


jose = Astronaut()

jose.say_hello(text='Privyet')   # Privyet
jose.say_hello('Hello')      # Hello
jose.say_hello()          # Ehlo World!

1.5.5. Methods call other methods

Code Listing 1.41. Methods call other methods
class Astronaut:
  def say_hello(self):
    name = self.get_name()
    print(f'My name... {name}')

  def get_name(self):
    return 'José Jiménez'


jose = Astronaut()

jose.get_name()     # 'José Jiménez!'
jose.say_hello()     # My name... José Jiménez!

1.6. Initializer Method

 • __init__() to nie konstruktor
 • Domyślny __init__() gdy niezdefiniowaliśmy własnego
 • Inicjalizacja pól klasy tylko w __init__
Code Listing 1.42. __init__() - Initializer Method
class Astronaut:
  def __init__(self, first_name, last_name, agency='NASA'):
    self.first_name = first_name
    self.last_name = last_name
    self.agency = agency


jose = Astronaut(first_name='José', last_name='Jiménez')
ivan = Astronaut(first_name='Иван', last_name='Иванович', agency='Roscosmos')


print(jose.first_name) # José
print(jose.last_name)  # Jiménez
print(jose.agency)   # NASA

print(ivan.first_name) # Иван
print(ivan.last_name)  # Иванович
print(ivan.agency)   # Roscosmos

1.7. Stringify object

 • print converts it’s arguments to str() automatically before printing
Code Listing 1.43. Print object without __str__() method overloaded
class Astronaut:
  def __init__(self, name):
    self.name = name


jose = Astronaut(name='José Jiménez')

str(jose)    # <__main__.Astronaut object at 0x01E3FDF0>
print(jose)   # <__main__.Astronaut object at 0x01E3FDF0>
Code Listing 1.44. Stringify object
class Astronaut:
  def __init__(self, name):
    self.name = name

  def __str__(self):
    return f'My name... {self.name}'


jose = Astronaut(name='José Jiménez')

str(jose)    # My name... José Jiménez
print(jose)   # My name... José Jiménez

1.8. One class per file?

 • Osobne pliki - gdy klasy są duże

 • Jeden plik - gdy klasy są małe i czytelne

  Code Listing 1.45. Classes and Objects
  class Astronaut:
    pass
  
  
  class Cosmonaut:
    pass
  
  
  jose = Astronaut()
  ivan = Cosmonaut()
  

1.9. Assignments

1.9.1. Basic Address Book

 • Filename: oop_addressbook_basic.py
 • Lines of code to write: 10 lines
 • Estimated time of completion: 20 min
 1. Dla danych z listingu poniżej napisz książkę adresową

  Code Listing 1.46. Address Book
  [
    {"first_name": "Pan", "last_name": "Twardowski", "addresses": [
      {"street": "Kamienica Pod św. Janem Kapistranem", "city": "Kraków", "post_code": "31-008", "region": "Malopołskie", "country": "Poland"}]},
  
    {"first_name": "José", "last_name": "Jiménez", "addresses": [
      {"street": "2101 E NASA Pkwy", "city": "Houston", "post_code": 77058, "region": "Texas", "country": "USA"},
      {"street": "", "city": "Kennedy Space Center", "post_code": 32899, "region": "Florida", "country": "USA"}]},
  
    {"first_name": "Mark", "last_name": "Watney", "addresses": [
      {"street": "4800 Oak Grove Dr", "city": "Pasadena", "post_code": 91109, "region": "California", "country": "USA"},
      {"street": "2825 E Ave P", "city": "Palmdale", "post_code": "93550", "region": "California", "country": "USA"}]},
  
    {"first_name": "Иван", "last_name": "Иванович", "addresses": [
      {"street": "", "city": "Космодро́м Байкону́р", "post_code": "", "region": "Кызылординская область", "country": "Қазақстан"},
      {"street": "", "city": "Звёздный городо́к", "post_code": 141160, "region": "Московская область", "country": "Россия"}]},
  
    {"first_name": "Melissa", "last_name": "Lewis", "addresses": []},
  
    {"first_name": "Alex", "last_name": "Vogel", "addresses": [
      {"street": "Linder Hoehe", "city": "Köln", "post_code": 51147, "region": "North Rhine-Westphalia", "country": "Germany"}]}
  ]
  
 2. W zadaniu mamy doczynienia z trzema klasami, wymień je.

 3. Zamodeluj problem wykorzystując trzy klasy i relacje między nimi

 4. Użytkownik może mieć wiele adresów

 5. Użytkownik może nie mieć żadnego adresu

The whys and wherefores:
 
 • myślenie obiektowe i odwzorowanie struktury w programie
 • praca z obiektami
 • zagnieżdżanie obiektów
 • rzutowanie obiektu na stringa oraz jego reprezentacja (które i kiedy użyć)

1.9.2. Address Book from API

 • Filename: oop_addressbook_api.py
 • Lines of code to write: 15 lines
 • Estimated time of completion: 20 min
 1. API programu powinno być tak jak na Code Listing 1.47.
 2. Zrób tak, aby się ładnie wyświetlało zarówno dla jednego wyniku jak i dla wszystkich w książce
 3. Address ma mieć zmienną liczbę argumentów
The whys and wherefores:
 
 • Korzystanie z .__str__()
Code Listing 1.47. Address Book
class AddressBook:
  pass

class Contact:
  pass

class Address:
  pass


melissa = Contact(imie='Melissa', nazwisko='Lewis')
print(melissa)
# Melissa Lewis

mark = Contact(imie='Mark', nazwisko='Watney', adresy=[Address(miasto='Houston'), Address(miasto='Cocoa Beach')])
print(mark)
# Mark Watney [Houston, Cocoa Beach]

addressbook = AddressBook([
  Contact(imie='Pan', nazwisko='Twardowski', adresy=[
    Address(ulica='2101 E NASA Pkwy', miasto='Houston', stan='Texas', kod='77058', panstwo='USA'),
    Address(ulica=None, miasto='Kennedy Space Center', kod='32899', panstwo='USA'),
    Address(ulica='4800 Oak Grove Dr', miasto='Pasadena', kod='91109', panstwo='USA'),
    Address(ulica='2825 E Ave P', miasto='Palmdale', stan='California', kod='93550', panstwo='USA'),
  ]),
  Contact(imie='José', nazwisko='Jiménez'),
  Contact(imie='Иван', nazwisko='Иванович', adresy=[]),
])


print(addressbook)
# [Pan Twardowski [Houston, Kennedy Space Center, Pasadena, Palmdale], José Jiménez, Иван Иванович]

1.9.3. Dragon (Part 1)

 • Filename: oop_dragon_1.py
 • Lines of code to write: 100 lines
 • Estimated time of completion: 75 min
 • Warning: Don’t delete code, assignment will be continued
../_images/dragon.gif

Fig. 1.7. Firkraag dragon from game Baldur’s Gate II: Shadows of Amn

 1. Smok ma mieć:

  • nazwę smoka
  • pozycja x na ekranie
  • pozycja y na ekranie
  • teksturę, domyślnie img/dragon/alive.png
  • punkty życia, domyślnie losowy int z zakresu od 50 do 100
 2. Smok może:

  • otrzymywać obrażenia
  • zadawać komuś losowe obrażenia z przedziału od 5 do 20
  • być ustawiony w dowolne miejsce ekranu
  • być przesuwany o zadaną liczbę punktów w którymś z kierunków
 3. Jeżeli konieczne jest wprowadzenie nowej metody, klasy lub pól to należy to zrobić

 4. Nie musisz trzymać się kolejności punktów i podpunktów w zadaniu

 5. Przyjmij górny lewy róg ekranu za punkt (0, 0)

  • idąc w prawo dodajesz x
  • idąc w lewo odejmujesz x
  • idąc w górę odejmujesz y
  • idąc w dół dodajesz y
 6. Przy każdym obrażeniu wypisz na ekranie nazwę smoka, ilość obrażeń i pozostałe punkty życia

 7. Nie można zadawać smokowi obrażeń, jeżeli już nie żyje

 8. Kiedy punkty życia smoka spadną do, lub poniżej zera:

  • ustaw status obiektu na dead
  • na ekranie ma pojawić się napis ‘XXX is dead’ gdzie XXX to nazwa smoka
  • zmień teksturę smoka na img/dragon/dead.png
  • na ekranie pojawi się informacja ile złota smok wyrzucił (losowa 1-100)
  • na ekranie pojawi się informacja o pozycji gdzie smok zginął
 9. Przeprowadź grę:

  • Stwórz smoka w pozycji x=50, y=120 i nazwij go Wawelski
  • Ustaw nową pozycję na x=10, y=20
  • Przesuń smoka o 10 w lewo i 20 w dół
  • Przesuń smoka o 10 w lewo i 15 w prawo
  • Przesuń smoka o 15 w prawo i 5 w górę
  • Przesuń smoka o 5 w dół
  • Zadaj 10 obrażeń smokowi
  • Zadaj 5 obrażeń smokowi
  • Zadaj 3 obrażeń smokowi
  • Zadaj 2 obrażeń smokowi
  • Zadaj 15 obrażeń smokowi
  • Zadaj 25 obrażeń smokowi
  • Zadaj 75 obrażeń smokowi