9. Descriptor

9.1. The Descriptor Protocol

 • They provide the developer with the ability to add managed attributes to objects

 • __get__(self, obj, type=None) -> self

 • __set__(self, obj, value) -> None

 • __delete__(self, obj) -> None

9.2. Builtin Descriptor Object Examples

 • classmethod

 • staticmethod

 • property

 • functions in general

9.3. Example

class Kelvin:
  def __get__(self, parent, parent_type):
    return parent.value

  def __set__(self, parent, value):
    parent.value = value

  def __delete__(self, parent):
    parent.value = None


class Temperature:
  kelvin = Kelvin()


temp = Temperature()

temp.kelvin = 10    # Will trigger ``Kelvin.__set__()``
print(temp.kelvin)   # Will trigger ``Kelvin.__get__()``
del temp.kelvin     # Will trigger ``Kelvin.__delete__()``

9.4. Case Study

9.4.1. Temperature Conversion

class Temperature:
  class Kelvin:
    def __get__(self, parent, parent_type):
      return round(parent._value, 2)

    def __set__(self, parent, value):
      parent._value = round(value, 2)

    def __delete__(self, parent):
      parent._value = 0

  class Celsius:
    def __get__(self, parent, parent_type):
      temp = parent._value - 273.15
      return round(temp, 2)

    def __set__(self, parent, value):
      temp = value + 273.15
      parent._value = round(temp, 2)

    def __delete__(self, parent):
      parent._value = 0

  class Fahrenheit:
    def __get__(self, parent, parent_type):
      temp = (parent._value-273.15) * 9/5 + 32
      return round(temp, 2)

    def __set__(self, parent, fahrenheit):
      temp = (fahrenheit-32) * 5/9 + 273.15
      parent._value = round(temp, 2)

    def __delete__(self, parent):
      parent._value = 0

  kelvin = Kelvin()
  celsius = Celsius()
  fahrenheit = Fahrenheit()


temp = Temperature()

temp.kelvin = 273.15
print(f'K: {temp.kelvin}') # 273.15
print(f'C: {temp.celsius}') # 0.0
print(f'F: {temp.fahrenheit}') # 32.0

print()

temp.fahrenheit = 100
print(f'K: {temp.kelvin}') # 310.93
print(f'C: {temp.celsius}') # 37.78
print(f'F: {temp.fahrenheit}') # 100.0

print()

temp.celsius = 100
print(f'K: {temp.kelvin}') # 373.15
print(f'C: {temp.celsius}') # 100.0
print(f'F: {temp.fahrenheit}') # 212.0

print()

del temp.celsius
print(f'K: {temp.kelvin}') # 0
print(f'C: {temp.celsius}') # -273.15
print(f'F: {temp.fahrenheit}') # -459.67

9.4.2. Timezone Conversion

from datetime import datetime
from pytz import timezone, utc


class TimeConverter:
  def __get__(self, parent, type):
    return parent.utc.astimezone(self.tz)

  def __set__(self, parent, value):
    parent.utc = self.tz.localize(value).astimezone(utc)

  def __delete__(self, parent):
    parent.utc = datetime(1, 1, 1)


class EuropeWarsaw(TimeConverter):
  tz = timezone('Europe/Warsaw')


class EuropeMoscow(TimeConverter):
  tz = timezone('Europe/Moscow')


class Time:
  warsaw = EuropeWarsaw()
  moscow = EuropeMoscow()

  def __init__(self, dt=datetime.now(tz=utc)):
    self.utc = dt


now = Time()

print(now.warsaw)
# 2019-03-28 13:07:14.486365+01:00

now.warsaw = datetime(2019, 3, 28, 13, 00, 00)

print(now.utc)
# 2019-03-28 12:00:00+00:00

print(now.moscow)
# 2019-03-28 15:00:00+03:00

9.5. Assignments

9.5.1. Longitude and Latitude

 • Filename: descriptor_geographic.py

 • Lines of code to write: 25 lines

 • Estimated time of completion: 15 min

 1. Stwórz klasę GeographicCoordinate

 2. Klasa ma mieć pola:

  • latitude - min: -180.0; max: 180.0

  • longitude - min: -90.0; max 90.0

  • elevation - min: -10,994; max: 8,848 m

 3. Wykorzystując deskryptory dodaj mechanizm sprawdzania wartości

 4. Przy kasowaniu (del) wartości, nie usuwaj jej, a ustaw na None

 5. Zablokuj całkowicie modyfikację pola elevation

The whys and wherefores
 • Wykorzystanie deskryptorów

 • Walidacja danych

9.5.2. Temperatura

 • Filename: descriptor_temperature.py

 • Lines of code to write: 25 lines

 • Estimated time of completion: 15 min

 1. Stwórz klasę KelvinTemperature

 2. Temperatura musi być dodatnia, sprawdzaj to przy zapisie do pola value

 3. Usunięcie temperatury nie usunie wartości, ale ustawi ją na None

The whys and wherefores
 • Wykorzystanie deskryptorów

 • Walidacja danych