18. Dynamic Typing

18.1. Duck typing

W językach programowania można doszukać się wielu systemów typowania. System typowania informuje kompilator o obiekcie oraz o jego zachowaniach. Ponadto niesie za sobą informację na temat ilości pamięci, którą trzeba dla takiego obiektu zarezerwować. Istnieje nawet cała gałąź zajmująca się systemami typów. Obecnie najczęściej wykorzystywane języki programowania dzielą się na statycznie - silnie typowane (JAVA, C, C++ i pochodne) oraz dynamicznie - słabo typowane (Python, Ruby, PHP itp.). Oczywiście mogą znaleźć się rozwiązania hybrydowe oraz z tzw. inrefencją typów itp.

W naszym przypadku skupmy się na samym mechanizmie dynamicznego typowania. Określenie to oznacza, że język nie posiada typów zmiennych i obiektów, które jawnie trzeba deklarować. Inicjując zmienną nie musimy powiedzieć, że jest to int. Co więcej po chwili do tej zmiennej możemy przypisać dowolny obiekt, np. łańcuch znaków i kompilator nie powie nam złego słowa. Kompilator podczas działania oprogramowania niejawnie może zmienić typ obiektu i dokonać na nim konwersji.

Wśród programistów popularne jest powiedzenie "jeżeli chodzi jak kaczka i kwacze jak kaczka, to musi być to kaczka". Od tego powiedzenia wzięła się nazwa Duck typing. Określenie to jest wykorzystywane w stosunku do języków, których typy obiektów rozpoznawane są po metodach, które można na nich wykonać. Nie zawsze takie zgadywanie jest celne i jednoznacznie i precyzyjnie określa typ. Może się okazać, że obiekt np. Samochód posiada metody uruchom_silnik() i jedz_prosto() podobnie jak Motor. Jeden i drugi obiekt będzie zachowywał się podobnie. Języki wykorzystujące ten mechanizm wykorzystują specjalne metody porównawcze, które jednoznacznie dają informację kompilatorowi czy dwa obiekty są równe.

Sam mechanizm dynamicznego typowania jest dość kontrowersyjny, ze względu na możliwość bycia nieścisłym. W praktyce okazuje się, że rozwój oprogramowania wykorzystującego ten sposób jest dużo szybszy. Za to zwolennicy statycznego typowania, twierdzą, że projekty wykorzystujące duck typing są trudne w utrzymaniu po latach. Celem tego dokumentu nie jest udowadnianie wyższości jednego rozwiązania nad drugim. Zachęcam jednak do zapoznania się z wykładem "The Unreasonable Effectiveness of Dynamic Typing for Practical Programs", którego autorem jest "Robert Smallshire". Wykład zamieszczonym został w serwisie InfoQ (http://www.infoq.com/presentations/dynamic-static-typing). Wykład w ciekawy sposób dotyka problematyki porównania tych dwóch metod systemu typów. Wykład jest o tyle ciekawy, że bazuje na statystycznej analizie projektów umieszczonych na https://github.com a nie tylko bazuje na domysłach i flamewar jakie programiści lubią prowadzić.

Listing 324. Duck typing
{} # dict
{1} # set
{1, 2} # set
{1: 2} # dict
{1: 1, 2: 2} # dict

my_data = {}
isinstance(my_data, (set, dict)) # True

isinstance(my_data, dict) # True
isinstance(my_data, set) # False

my_data = {1}
isinstance(my_data, set) # True
isinstance(my_data, dict) # False

my_data = {1: 1}
isinstance(my_data, set) # False
isinstance(my_data, dict) # True

18.2. Everything is an object

 • W Pythonie wszystkie rzeczy są obiektem.

 • Każdy element posiada swoje metody, które możemy na nim uruchomić.

 • W dalszej części tych materiałów będziemy korzystali z polecenia help() aby zobaczyć jakiego z jakiego typu obiektem mamy okazję pracować oraz co możemy z nim zrobić.

18.2.1. Object properties

def add_numbers(a, b):
  """Function add numbers"""
  return a + b

add_numbers.__doc__       # 'Function add numbers'
add_numbers.__name__      # 'add_numbers'
add_numbers.__annotations__   # {}
add_numbers.__class__      # <class 'function'>

18.2.2. Object methods

def add_numbers(a, b):
  """Function add numbers"""
  return a + b

add_numbers.__call__()     # TypeError: function() missing 2 required positional arguments: 'a' and 'b'
add_numbers.__call__(1, 2)   # 3

18.2.3. Injecting properties

def add_numbers(a, b):
  """Function add numbers"""
  return a + b


add_numbers.my_variable = 10

print(add_numbers.my_variable)
# 10

18.2.4. Injecting methods

def add_numbers(a, b):
  """Function add numbers"""
  return a + b


add_numbers.say_hello = lambda name: print(f'Hello {name}')

add_numbers.say_hello('Jan Twardowski')
# Hello Jan Twardowski

18.3. Monkey Patching

18.3.1. Recap information about classes and objects

class User:
  def __init__(self):
    self.name = 'Jose Jimenez'

  def hello(self):
    print(f'My name... {self.name}')

u = User()
u.hello()
# My name... Jose Jimenez
class User:
  def __init__(self):
    self.name = 'Jose Jimenez'

  def hello(self):
    print(f'My name... {self.name}')

User.hello()
# TypeError: hello() missing 1 required positional argument: 'self'

18.3.2. Injecting fields

class User:
  def __init__(self):
    self.name = 'Jose Jimenez'

  def hello(self):
    print(f'My name... {self.name}')


User.agency = 'NASA'  # Injecting static field

print(User.agency)
# NASA

18.3.3. Injecting methods

class User:
  def hello(self):
    print('Hello from User')


def my_function():
  print('New Version')


User.hello = my_function
User.hello()
# 'New Version'
class User:
  pass


User.hello = lambda name: print(f'Hello {name}')

User.hello('Jan Twardowski')
# Hello Jan Twardowski
class User:
  pass

u = User()
u.hello = lambda name: print(f'Hello {name}')

u.hello('Jan Twardowski')
# Hello Jan Twardowski
class User:
  def __init__(self):
    self.name = 'Jan Twardowski'
  pass

u = User()
u.hello = lambda self: print(f'Hello {self.name}')

u.hello()
# TypeError: <lambda>() missing 1 required positional argument: 'self'
class User:
  pass

User.hello = lambda self: print(f'Hello {self.name}')

u = User()
u.name = 'Jan Twardowski'

u.hello()
# Hello Jan Twardowski

18.3.4. Use case

import datetime
import json


def datetime_encoder(self, obj):
  if isinstance(obj, datetime.date):
    return f'{obj:%Y-%m-%d}'
  else:
    return str(obj)

json.JSONEncoder.default = datetime_encoder

data = {"datetime": datetime.date(1961, 4, 12)}
json.dumps(data)
# {"datetime": "1961-04-12"}