1. Functional Programming

1.1. Rekurencja

 • warunek zakończenia

 • maksymalna ilość zagłębień

def factorial(n: int) -> int:
  if n == 0:
    return 1
  else:
    return n * factorial(n-1)

1.2. Lambda - funkcje anonimowe

lista = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]


def parzystosc(x):
  if x % 2 == 0:
    return True
  else:
    return False


parzyste1 = filter(lambda x: x % 2 == 0, lista)
parzyste2 = filter(parzystosc, lista)

print(list(parzyste1))
print(list(parzyste2))
class Osoba:
  pass

o = Osoba()
o.say_hello = lambda: print('hello')

o.say_hello()
DATA = [
  {'user': 'jkowalski', 'uid': 1000},
  {'user': 'root', 'uid': 0},
]


system_users = filter(lambda x: x['uid'] < 1000, DATA)
out = list(system_users)
print(out)

def is_system_user(data):
  if data['uid'] < 1000:
    return True
  else:
    return False

system_users = []
for user in DATA:
  if is_system_user(user):
    system_users.append(user)

print(system_users)

1.3. Closure

def f(x):
  def g(y):
    return x + y
  return g

1.4. Monady

 • Monady pozwalają programiście sprzęgać ze sobą kolejno wykonywane działania i budować potoki danych, w których każda akcja jest materializacją wzorca dekoratora z dodatkowymi regułami przetwarzającymi.

1.5. złożenia funkcji

1.5.1. map()

lista = [1, 2, 3]

def inkrementuj(y):
  return 1 + y

map(inkrementuj, lista)
map(lambda y: 1 + y, l)
def kwadrat(x):
  return pow(x, 2)

potegi1 = map(kwadrat, dane)
potegi2 = map(lambda x: pow(x, 2), dane)

print(list(potegi1))
import datetime

def opoznienie(przesuniecie):
  delay = pow(przesuniecie, 2)
  return datetime.datetime.now() + datetime.timedelta(seconds=delay)

czasy = map(opoznienie, dane)

print(list(czasy))

1.5.2. zip()

x = [1, 2, 3]
y = [4, 5, 6]

zipped = zip(x, y)
list(zipped)
# [(1, 4), (2, 5), (3, 6)]
# unzip
x2, y2 = zip(*zip(x, y))

x == list(x2) and y == list(y2) # True

1.5.3. filter()

OSOBY = [
  {'imie': 'José', 'wiek': 10},
  {'imie': 'Max', 'wiek': 18},
  {'imie': 'Иван', 'wiek': 21},
]

def osoba_pelnoletnia(osoba):
  if osoba['wiek'] >= 18:
    return True
  else:
    return False


dorosli = filter(osoba_pelnoletnia, OSOBY)
print(list(dorosli))
def parzysta(liczba):
  if liczba % 2 == 0:
    return True
  else:
    return False


dane = range(0, 30)

parzyste1 = filter(parzysta, dane)
parzyste2 = filter(lambda x: x % 2 == 0, dane)
parzyste3 = filter(lambda x: not x % 2, dane)

print(list(parzyste3))

1.5.4. all(iterable)

Return True if all elements of the iterable are true (or if the iterable is empty). Equivalent to:

def all(iterable):
  for element in iterable:
    if not element:
      return False
  return True

1.5.5. any(iterable)

Return True if any element of the iterable is true. If the iterable is empty, return False. Equivalent to:

def any(iterable):
  for element in iterable:
    if element:
      return True
  return False

1.5.6. enumerate(iterable, start=0)

Return an enumerate object. iterable must be a sequence, an iterator, or some other object which supports iteration. The __next__() method of the iterator returned by enumerate() returns a tuple containing a count (from start which defaults to 0) and the values obtained from iterating over iterable.

seasons = ['Spring', 'Summer', 'Fall', 'Winter']

list(enumerate(seasons))
# [(0, 'Spring'), (1, 'Summer'), (2, 'Fall'), (3, 'Winter')]

list(enumerate(seasons, start=1))
# [(1, 'Spring'), (2, 'Summer'), (3, 'Fall'), (4, 'Winter')]

Equivalent to:

def enumerate(sequence, start=0):
  n = start
  for elem in sequence:
    yield n, elem
    n += 1

1.6. functools

import functools

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]

def add_it(x, y):
  return (x + y)

sum = functools.reduce(add_it, my_list)
print(sum)
square = lambda x: x**2
double = lambda x: x + x

print(list(map(square, my_list)))
print(list(map(double, my_list)))
import functools

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
sum = functools.reduce(lambda x, y: x + y, my_list)
print(sum)

1.6.1. memoize

import functools

@functools.lru_cache(maxsize=None)
def fib(num):
  if num < 2:
    return num
  else:
    return fib(num-1) + fib(num-2)
def factorial(n):
  if not hasattr(factorial, 'mem'):
    factorial.mem = {1: 1}
  if not n in factorial.mem:
    factorial.mem[n] = n * factorial(n - 1)
  return factorial.mem[n]
def memoize(function):
  from functools import wraps

  memo = {}

  @wraps(function)
  def wrapper(*args):
    if args in memo:
      return memo[args]
    else:
      rv = function(*args)
      memo[args] = rv
      return rv
  return wrapper


@memoize
def fibonacci(n):
  if n < 2: return n
  return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)

fibonacci(25)

1.7. Callback

def http(obj):
  response = requests.request(
    method=obj.method,
    data=obj.data,
    path=obj.path)

  if response == 200:
    return obj.on_success(response)
  else:
    return obj.on_error(response)


class Request:
  method = 'GET'
  path = '/index'
  data = None

  def on_success(self, response):
    print('Success!')

  def on_error(self, response):
    print('Error')

http(
  Request()
)

1.8. Assignments

1.8.1. map(), filter() i lambda

 1. Używając generatora zbuduj listę zawierającą wszystkie liczby podzielne przez 3 z zakresu od 1 do 33:

 2. Używając funkcji filter() usuń z niej wszystkie liczby parzyste

 3. Używając wyrażenia lambda i funkcji map() podnieś wszystkie elementy tak otrzymanej listy do sześcianu

 4. Odpowiednio używając funkcji sum() i len() oblicz średnią arytmetyczną z elementów tak otrzymanej listy.

1.8.2. Zbalansowanie nawiasów

 1. Napisz kod, który za pomocą rekurencji sprawdzi zbalansowanie nawiasów, tzn. czy ilość otwieranych nawiasów jest równa ilości nawiasów zamykanych.

 2. Zwórć uwagę, że mogą być cztery typy nawiasów:

  1. okrągłe: ( i )

  2. kwadratowe: [ i ]

  3. klamrowe { i }

  4. trójkątne < i >

def zbalansowanie_nawiasow(ciag_znakow: str) -> bool:
  """
  >>> zbalansowanie_nawiasow('{}')
  True
  >>> zbalansowanie_nawiasow('()')
  True
  >>> zbalansowanie_nawiasow('[]')
  True
  >>> zbalansowanie_nawiasow('<>')
  True
  >>> zbalansowanie_nawiasow('')
  True
  >>> zbalansowanie_nawiasow('(')
  False
  >>> zbalansowanie_nawiasow('}')
  False
  >>> zbalansowanie_nawiasow('(]')
  False
  >>> zbalansowanie_nawiasow('([)')
  False
  >>> zbalansowanie_nawiasow('[()')
  False
  >>> zbalansowanie_nawiasow('{()[]}')
  True
  >>> zbalansowanie_nawiasow('() [] () ([]()[])')
  True
  >>> zbalansowanie_nawiasow("( (] ([)]")
  False
  """
  pass