1. Functional Programming

1.1. Rekurencja

 • warunek zakończenia

 • maksymalna ilość zagłębień

def factorial(n: int) -> int:
  if n == 0:
    return 1
  else:
    return n * factorial(n-1)

1.2. Lambda - funkcje anonimowe

lista = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]


def parzystosc(x):
  if x % 2 == 0:
    return True
  else:
    return False


parzyste1 = filter(lambda x: x % 2 == 0, lista)
parzyste2 = filter(parzystosc, lista)

print(list(parzyste1))
print(list(parzyste2))
class Osoba:
  pass

o = Osoba()
o.say_hello = lambda: print('hello')

o.say_hello()
DATA = [
  {'user': 'jkowalski', 'uid': 1000},
  {'user': 'root', 'uid': 0},
]


system_users = filter(lambda x: x['uid'] < 1000, DATA)
out = list(system_users)
print(out)

def is_system_user(data):
  if data['uid'] < 1000:
    return True
  else:
    return False

system_users = []
for user in DATA:
  if is_system_user(user):
    system_users.append(user)

print(system_users)

1.3. Closure

def f(x):
  def g(y):
    return x + y
  return g

1.4. Monady

 • Monady pozwalają programiście sprzęgać ze sobą kolejno wykonywane działania i budować potoki danych, w których każda akcja jest materializacją wzorca dekoratora z dodatkowymi regułami przetwarzającymi.

1.5. złożenia funkcji

1.5.1. map()

lista = [1, 2, 3]

def inkrementuj(y):
  return 1 + y

map(inkrementuj, lista)
map(lambda y: 1 + y, l)
def kwadrat(x):
  return pow(x, 2)

potegi1 = map(kwadrat, dane)
potegi2 = map(lambda x: pow(x, 2), dane)

print(list(potegi1))
import datetime

def opoznienie(przesuniecie):
  delay = pow(przesuniecie, 2)
  return datetime.datetime.now() + datetime.timedelta(seconds=delay)

czasy = map(opoznienie, dane)

print(list(czasy))

1.5.2. zip()

x = [1, 2, 3]
y = [4, 5, 6]

zipped = zip(x, y)
list(zipped)
# [(1, 4), (2, 5), (3, 6)]
# unzip
x2, y2 = zip(*zip(x, y))

x == list(x2) and y == list(y2) # True

1.5.3. filter()

OSOBY = [
  {'imie': 'José', 'wiek': 10},
  {'imie': 'Max', 'wiek': 18},
  {'imie': 'Иван', 'wiek': 21},
]

def osoba_pelnoletnia(osoba):
  if osoba['wiek'] >= 18:
    return True
  else:
    return False


dorosli = filter(osoba_pelnoletnia, OSOBY)
print(list(dorosli))
def parzysta(liczba):
  if liczba % 2 == 0:
    return True
  else:
    return False


dane = range(0, 30)

parzyste1 = filter(parzysta, dane)
parzyste2 = filter(lambda x: x % 2 == 0, dane)
parzyste3 = filter(lambda x: not x % 2, dane)

print(list(parzyste3))

1.5.4. all(iterable)

Return True if all elements of the iterable are true (or if the iterable is empty). Equivalent to:

def all(iterable):
  for element in iterable:
    if not element:
      return False
  return True

1.5.5. any(iterable)

Return True if any element of the iterable is true. If the iterable is empty, return False. Equivalent to:

def any(iterable):
  for element in iterable:
    if element:
      return True
  return False

1.5.6. enumerate(iterable, start=0)

Return an enumerate object. iterable must be a sequence, an iterator, or some other object which supports iteration. The __next__() method of the iterator returned by enumerate() returns a tuple containing a count (from start which defaults to 0) and the values obtained from iterating over iterable.

seasons = ['Spring', 'Summer', 'Fall', 'Winter']

list(enumerate(seasons))
# [(0, 'Spring'), (1, 'Summer'), (2, 'Fall'), (3, 'Winter')]

list(enumerate(seasons, start=1))
# [(1, 'Spring'), (2, 'Summer'), (3, 'Fall'), (4, 'Winter')]

Equivalent to:

def enumerate(sequence, start=0):
  n = start
  for elem in sequence:
    yield n, elem
    n += 1

1.6. functools

import functools

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]

def add_it(x, y):
  return (x + y)

sum = functools.reduce(add_it, my_list)
print(sum)
square = lambda x: x**2
double = lambda x: x + x

print(list(map(square, my_list)))
print(list(map(double, my_list)))
import functools

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
sum = functools.reduce(lambda x, y: x + y, my_list)
print(sum)

1.6.1. memoize

import functools

@functools.lru_cache(maxsize=None)
def fib(num):
  if num < 2:
    return num
  else:
    return fib(num-1) + fib(num-2)
def factorial(n):
  if not hasattr(factorial, 'mem'):
    factorial.mem = {1: 1}
  if not n in factorial.mem:
    factorial.mem[n] = n * factorial(n - 1)
  return factorial.mem[n]
def memoize(function):
  from functools import wraps

  memo = {}

  @wraps(function)
  def wrapper(*args):
    if args in memo:
      return memo[args]
    else:
      rv = function(*args)
      memo[args] = rv
      return rv
  return wrapper


@memoize
def fibonacci(n):
  if n < 2: return n
  return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)

fibonacci(25)

1.7. Callback

def http(obj):
  response = requests.request(
    method=obj.method,
    data=obj.data,
    path=obj.path)

  if response == 200:
    return obj.on_success(response)
  else:
    return obj.on_error(response)


class Request:
  method = 'GET'
  path = '/index'
  data = None

  def on_success(self, response):
    print('Success!')

  def on_error(self, response):
    print('Error')

http(
  Request()
)

1.8. Assignments

1.8.1. map(), filter() i lambda

 • Filename: funcprog_map_filter_lambda.py

 • Lines of code to write: 10 lines

 • Estimated time of completion: 15 min

 1. Używając generatora zbuduj listę zawierającą wszystkie liczby podzielne przez 3 z zakresu od 1 do 33:

 2. Używając funkcji filter() usuń z niej wszystkie liczby parzyste

 3. Używając wyrażenia lambda i funkcji map() podnieś wszystkie elementy tak otrzymanej listy do sześcianu

 4. Odpowiednio używając funkcji sum() i len() oblicz średnią arytmetyczną z elementów tak otrzymanej listy.

1.8.2. Zbalansowanie nawiasów

 • Filename: funcprog_brackets.py

 • Lines of code to write: 10 lines

 • Estimated time of completion: 15 min

 1. Napisz kod, który za pomocą rekurencji sprawdzi zbalansowanie nawiasów, tzn. czy ilość otwieranych nawiasów jest równa ilości nawiasów zamykanych.

 2. Zwórć uwagę, że mogą być cztery typy nawiasów:

  1. okrągłe: ( i )

  2. kwadratowe: [ i ]

  3. klamrowe { i }

  4. trójkątne < i >

def zbalansowanie_nawiasow(ciag_znakow: str) -> bool:
  """
  >>> zbalansowanie_nawiasow('{}')
  True
  >>> zbalansowanie_nawiasow('()')
  True
  >>> zbalansowanie_nawiasow('[]')
  True
  >>> zbalansowanie_nawiasow('<>')
  True
  >>> zbalansowanie_nawiasow('')
  True
  >>> zbalansowanie_nawiasow('(')
  False
  >>> zbalansowanie_nawiasow('}')
  False
  >>> zbalansowanie_nawiasow('(]')
  False
  >>> zbalansowanie_nawiasow('([)')
  False
  >>> zbalansowanie_nawiasow('[()')
  False
  >>> zbalansowanie_nawiasow('{()[]}')
  True
  >>> zbalansowanie_nawiasow('() [] () ([]()[])')
  True
  >>> zbalansowanie_nawiasow("( (] ([)]")
  False
  """
  pass