7. Funkcje wbudowane i słowa kluczowe

7.1. Słowa kluczowe

Słowa kluczowe (keywords) to wyrazy zarezerwoane do użytku Pythona. Nie można użyć słowa kluczowego jako nazwy zmiennej, nazwy funkcji czy innego identyfikatora. Każdy ze słów kluczowych odgrywa ważną rolę w tym języku. Lista słów kluczowych może być uzyskana wpisując:

import keyword
print(keyword.kwlist)

7.1.1. import

Biblioteki w Pythonie są pogrupowane w moduły. Słowo kluczowe import służy do importowania modułów do naszej przetrzeni nazw. Przestrzeń nazw (namespace) zawiera wszystkie zmienne (również funkcje i klasy), które zadeklarowaliśmy w trakcie działania programu. `import to Pythonowy odpowiednik np. dyrektywy #include<nazwa_biblioteki> z C++.

import module

Wykonanie powyższego kodu spowoduje dodanie do aktualnej przestrzeni nazw modułu module. Każdy moduł może zawierać submoduły, funkcje, klasy, itp. Możemy dodatkowo wskazać, którą klasę lub metodę chcemy zaimportować z modułu. Dodatkowo, wykorzystując słowo kluczowe as możemy nadać zaimportowanemu modułowi czy funkcji nową nazwę.

from module import submodule
from module.submodule import function as alias
from module import submodule as alias

Aby wykorzystać funkcję z danego modułu, musimy najpierw wskazać, z którego modułu chcemy skorzystać a następnie podać nazwę funkcji czy zmiennej do której chcemy się odwołać. Korzystając z przykładu powyżej:

import keyword
print(keyword.kwlist)

W pierwszej linijce importujemy moduł keyword. W drugiej linijce wypisujemy zawartość zmiennej kwlist z modułu keyword. Moglibyśmy uzyskać podobny efekt wykonując:

from keyword import kwlist
print(kwlist)

W tym przykładzie, z modułu keyword importujemy jedynie zmienną kwlist. Przy takiej składni warto wspomnieć, że zmniejsza ona czytelność, nie podnosząc wcale efektywności kodu. Interpreter i tak wczyta najpierw całą zawartość modułu, następnie stworzy nową zmienną kwlist, której przypisze odpowiednią wartość. Taki zapis zmniejsza czytelność kodu i zwiększa prawdopodobieństwo błędu. Używając zapisu import module i następnie module.variable jendoznacznie wskazujemy z jakiego modułu korzystamy.

from . import module
from .. import module

from .module import submodule
from ..module import submodule

7.1.2. pass

Python domyślnie oczekuje wcięcia po dwukropku. Jeżeli chcemy zostawić klasę czy funkcję pustą, korzystamy wtedy ze słowa kluczowego pass.

class User:
  pass

7.1.3. continue

Słowo kluczowe continue powoduje przerwanie aktualnie wykonywanej pętli i przejście do kolejnej iteracji. Przydatne podczas debugowania i testowania kodu.

Todo

lepszy przykład

>>> for number in range(0, 30):
...   # jeżeli nie ma reszty z dzielenia przez 5
...   if not number % 5 == 0:
...     continue
...   print(number)
0
5
10
15
20
25
for i in range(1, 30):
  print(i)
  continue

  # ten kod się nie wywoła
  # przydatne do zrozumienia działania funkcji
  # gdy chcemy wyprintować ``i`` a nie wykonywać np. requestu API w dalszej części
  if not i % 4:
    print('podzielny przez 4')
  else:
    print('asdasd')

7.1.4. break

Słowo kluczowe break przerywa aktualnie wykonywaną pętlę.

Todo

lepszy przykład

>>> for number in range(0, 30):
...   if number % 5:
...     break
...   print(number)
0

7.1.5. return

Słowo kluczowe return wskazuje funkcji jaką wartość ma dana funkcja zwrócić. Wykonanie linii ze słowem kluczowym return kończy wykonywanie funkcji.

>>> def sum(a, b):
...   return a + b
...
>>> sum(2, 3)
5
>>> def sum(a, b):
...   return a + b
...   print('Total is', a + b) # ten kod się nie wykona
...
>>> sum(2, 3)
5

7.1.6. __file__

print(__file__)

7.1.7. __name__

print(__name__)

Zmienna __name__ pozwala między innymi ustalić czy dany plik jest wykonywany czy importowany. Jeżeli dany plik jest wykonywany, zmienna __name__ ustawiana jest na '__main__', jeżeli dany plik jest importowany jako moduł, zmienna __name__ ustawiana jest na nazwę modułu. Jest to przydatne na przykład przy testowaniu modułów. Dodanie do modułu poniższej linijki:

if __name__ == '__main__':
  print('hello world')

Sprawi, że wypisane na konsoli zostanie 'hello world!' jeżeli dany plik jest wykonywany jako główny. Powyższy kod nie wykona się natomiast jeżeli plik zaimportujemy jako moduł w innym pliku.

Przykład z życia:

import logging

log = logging.getLogger(__name__)
def run():
  ...

if __name__ == '__main__':
  # Jeżeli skrypt wywoływany jest z konsoli "z ręki" to uruchom funckję ``run()``
  # Jeżeli został zaimportowany, to ten fragment będzie zignorowany
  # I trzeba uruchomić funkcję ``run()`` samodzielnie - kontrolowanie
  run()

7.2. Funkcje wbudowane

Funkcje wbudowane to funkcje dostępne domyślnie w języku Python.

7.2.1. print()

print('ehlo world')
print('ehlo', 'world')
print('ehlo', 'world', sep=';')

imie = 'Max Peck'
print('ehlo', imie, 'world')

Wyświetla argument jako tekst w wierszu poleceń.

W Pytonie2, print jest słowem kluczowym - nie wymaga użycia nawiasów. Ale dla kompatybilności można je również podawać.

7.2.2. sorted() i sort()

 • Sortują elementy listy.
 • sorted() to operator niemutowalny (nie zmienia kolejności elementów w liście).
 • sorted() to funkcja, która jako argument przyjmuje listę.
>>> numbers = [3, 1, 2]
>>> sorted(numbers)
[1, 2, 3]
>>> print(numbers)
[3, 1, 2]
 • .sort() to operator zmieniający listę (mutujący).
 • sort() to metoda klasy lista.
>>> numbers = [3, 1, 2]
>>> numbers.sort()
>>> print(numbers)
[1, 2, 3]
numbers = [3, 2, 1]
print(numbers)
# [3, 2, 1]

print(numbers.sort())
# None

print(numbers)
# [1, 2, 3]

print('---------------------')

numbers = [3, 2, 1]
print(numbers)
# [3, 2, 1]

print(sorted(numbers))
# [1, 2, 3]

print(numbers)
# [3, 2, 1]

7.2.3. range()

Tworzy iterator, który zwraca liczby w sekwencji. Jedna z rzeczy, która uległa zmianie od Pythona2, w którym range zwracał sekwencję liczb zamiast iteratora.

>>> numbers_generator = range(0, 5)
>>> print(numbers_generator)
range(0, 5)

>>> for liczba in range(0, 5):
...  print(liczba)
>>> numbers_generator = range(0, 5)
>>> numbers = list(numbers_generator)
>>> print(numbers)
[0, 1, 2, 3, 4]

7.2.4. isinstance()

Sprawdza czy dany obiekt jest instancją danej klasy.

>>> isinstance(10, int)
True

>>> isinstance(10, float)
False

>>> isinstance(10, (int, float)) # to musi być tupla, a nie lista
True

7.2.5. min()

Wartość minimalna z listy.

>>> numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
>>> min(numbers)
1
>>> min(3, 1, 5)
1

7.2.6. max()

Wartość maksymalna z listy.

>>> numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
>>> max(numbers)
5
>>> max(3, 1, 5)
5

7.2.7. len()

Długość listy, tuple, stringa itp.

>>> numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
>>> len(numbers)
5
>>> len('Max')
3
>>> len({'id': 3, 'name': 'Max'})
2

7.2.8. input()

Pozwala użytkownikowi wpisać tekst.

>>> name = input()
Ivan
>>> print(name)
'Ivan'

Pamiętaj o dodaniu dwukropka i spacji, aby tekst się nie zlewał.

>>> name = input('Type your name: ')
Type your name: José
>>> print(name)
'José'

Czasami trzeba oczyścić dane, np. usuwając zbędne spacje na początku i końcu ciągu znaków podanego przez użytkownika.

>>> name = input('Type your name: ')
Type your name:     Ivan
>>> print(name.strip())
'Ivan'

7.2.9. bin()

Konwertuje liczbę na binarną.

>>> bin(3)
'0b11'

>>> bin(-3)
'-0b11'

7.2.10. hex()

Konwertuje liczbę na hex.

>>> hex(99)
'0x63'

7.2.11. oct()

Konwertuje liczbę na oct.

>>> oct(23)
'0o27'

7.2.12. ord()

Zwraca kod ASCII jednoznakowego stringa.

>>> ord('a')
97

7.2.13. chr()

Z pozycji w tablicy ASCII konwertuje kod na znak Unicode.

>>> chr(97)
'a'

7.3. Wszystkie funkcje wbudowane

Built-in Functions
abs() dict() help() min() setattr()
all() dir() hex() next() slice()
any() divmod() id() object() sorted()
ascii() enumerate() input() oct() staticmethod()
bin() eval() int() open() str()
bool() exec() isinstance() ord() sum()
bytearray() filter() issubclass() pow() super()
bytes() float() iter() print() tuple()
callable() format() len() property() type()
chr() frozenset() list() range() vars()
classmethod() getattr() locals() repr() zip()
compile() globals() map() reversed() __import__
complex() hasattr() max() round()  
delattr() hash() memoryview() set()