8. Dobre praktyki

8.1. PEP20 - Zen of Python

import this

8.1.1. The Zen of Python

 • Beautiful is better than ugly.
 • Explicit is better than implicit.
 • Simple is better than complex.
 • Complex is better than complicated.
 • Flat is better than nested.
 • Sparse is better than dense.
 • Readability counts.
 • Special cases aren’t special enough to break the rules.
 • Although practicality beats purity.
 • Errors should never pass silently.
 • Unless explicitly silenced.
 • In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.
 • There should be one– and preferably only one –obvious way to do it.
 • Although that way may not be obvious at first unless you’re Dutch.
 • Now is better than never.
 • Although never is often better than right now.
 • If the implementation is hard to explain, it’s a bad idea.
 • If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.
 • Namespaces are one honking great idea – let’s do more of those!

8.1.2. Zen Pythona

 • Piękne jest lepsze niż brzydkie.
 • Wyrażone wprost jest lepsze niż domniemane.
 • Proste jest lepsze niż złożone.
 • Złożone jest lepsze niż skomplikowane.
 • Płaskie jest lepsze niż wielopoziomowe.
 • Rzadkie jest lepsze niż gęste.
 • Czytelność się liczy.
 • Sytuacje wyjątkowe nie są na tyle wyjątkowe, aby łamać reguły.
 • Choć praktyczność przeważa nad konsekwencją.
 • Błędy zawsze powinny być sygnalizowane.
 • Chyba że zostaną celowo ukryte.
 • W razie niejasności powstrzymaj pokusę zgadywania.
 • Powinien być jeden – i najlepiej tylko jeden – oczywisty sposób na zrobienie danej rzeczy.
 • Choć ten sposób może nie być oczywisty jeśli nie jest się Holendrem.
 • Teraz jest lepsze niż nigdy.
 • Chociaż nigdy jest często lepsze niż natychmiast.
 • Jeśli rozwiązanie jest trudno wyjaśnić, to jest ono złym pomysłem.
 • Jeśli rozwiązanie jest łatwo wyjaśnić, to może ono być dobrym pomysłem.
 • Przestrzenie nazw to jeden z niesamowicie genialnych pomysłów – miejmy ich więcej!

8.2. PEP8

8.2.1. Wcięcia

Tak:

# Aligned with opening delimiter.
foo = long_function_name(var_one, var_two,
             var_three, var_four)

# More indentation included to distinguish this from the rest.
def long_function_name(
    var_one, var_two, var_three,
    var_four):
  print(var_one)

# Hanging indents should add a level.
foo = long_function_name(
  var_one, var_two,
  var_three, var_four)

Nie:

# Arguments on first line forbidden when not using vertical alignment.
foo = long_function_name(var_one, var_two,
  var_three, var_four)

# Further indentation required as indentation is not distinguishable.
def long_function_name(
  var_one, var_two, var_three,
  var_four):
  print(var_one)

8.2.2. Zamykanie nawiasów

my_list = [
  1, 2, 3,
  4, 5, 6,
  ]

result = some_function_that_takes_arguments(
  'a', 'b', 'c',
  'd', 'e', 'f',
  )

Lub:

my_list = [
  1, 2, 3,
  4, 5, 6,
]

result = some_function_that_takes_arguments(
  'a', 'b', 'c',
  'd', 'e', 'f',
)

Lub:

my_list = [
  1, 2, 3,
  4, 5, 6]

result = some_function_that_takes_arguments(
  'a', 'b', 'c',
  'd', 'e', 'f')

8.2.3. Tabulacje i czy spacje?

Głębokość wcięć równa czterem spacjom.

8.2.4. Długość linii

To jest dość kontrowersyjna klauzula mówiąca o tym, że długość linii powinna być nie dłuższa niż 79 znaków. Przy obecnych wielkich szerokokątnych monitorach jest to dość uciążliwe. Jednakże należy przestrzegać konwencji.

Linie możemy łamać poprzez stawianie znaku ukośnika \ na końcu:

with open('/path/to/some/file/you/want/to/read') as file_1, \
   open('/path/to/some/file/being/written', 'w') as file_2:
  file_2.write(file_1.read())
class Rectangle(Blob):

  def __init__(self, width, height,
         color='black', emphasis=None, highlight=0):

    if (width == 0 and height == 0 and
        color == 'red' and emphasis == 'strong' or
        highlight > 100):
      raise ValueError("sorry, you lose")

    if width == 0 and height == 0 and (color == 'red' or
                      emphasis is None):
      raise ValueError("I don't think so -- values are %s, %s" %
               (width, height))

    Blob.__init__(self, width, height,
           color, emphasis, highlight)

8.2.5. Puste linie

8.2.6. Kodowanie plików

Przy Pythonie 3 kodownaie plików powinno być w UTF-8.

8.2.7. Importy

Importy powinny być poukładane alfabetycznie w grupach. Na górze importy z bibliotek standardowych Pythona. Następnie linia przerwy i zewnętrzne zależności. Znów linia przerwy i zależności wewnątrz Twoich aplikacji.

Każdy z importów powinien być w osobnej linii.

Tak:

import os
import sys

Nie:

import sys, os

Ale można:

from subprocess import Popen, PIPE

8.2.8. Cudzysłowia

Python interpretuje cudzysłowia pojedyncze i podwójne tak samo. Ważne jest aby wybrać jeden sposób i konsekwentnie się go trzymać w całej aplikacji.

8.2.9. Białe spacje w wyrażeniach

Tak:

spam(ham[1], {eggs: 2})

ham[1:9], ham[1:9:3], ham[:9:3], ham[1::3], ham[1:9:]
ham[lower:upper], ham[lower:upper:], ham[lower::step]
ham[lower+offset : upper+offset]
ham[: upper_fn(x) : step_fn(x)], ham[:: step_fn(x)]
ham[lower + offset : upper + offset]

spam(1)

dct['key'] = lst[index]

x = 1
y = 2
long_variable = 3

i = i + 1
submitted += 1
x = x*2 - 1
hypot2 = x*x + y*y
c = (a+b) * (a-b)

def complex(real, imag=0.0):
  return magic(r=real, i=imag)

def munge(input: AnyStr):
def munge(sep: AnyStr = None):
def munge() -> AnyStr:
def munge(input: AnyStr, sep: AnyStr = None, limit=1000):

if foo == 'blah':
  do_blah_thing()
do_one()
do_two()
do_three()

Nie:

spam( ham[ 1 ], { eggs: 2 } )

ham[lower + offset:upper + offset]
ham[1: 9], ham[1 :9], ham[1:9 :3]
ham[lower : : upper]
ham[ : upper]

spam (1)

dct ['key'] = lst [index]

x       = 1
y       = 2
long_variable = 3

i=i+1
submitted +=1
x = x * 2 - 1
hypot2 = x * x + y * y
c = (a + b) * (a - b)

def complex(real, imag = 0.0):
  return magic(r = real, i = imag)

def munge(input: AnyStr=None):
def munge(input:AnyStr):
def munge(input: AnyStr)->PosInt:

if foo == 'blah': do_blah_thing()
do_one(); do_two(); do_three()

if foo == 'blah': do_blah_thing()
else: do_non_blah_thing()

try: something()
finally: cleanup()

do_one(); do_two(); do_three(long, argument,
               list, like, this)

if foo == 'blah': one(); two(); three()

8.2.10. Komentarze

8.2.10.1. Google style comments

8.2.11. Konwencje nazewnicze

 • zmienne
 • STALE
 • NazwyKlas
 • nazwy_metod() i nazwy_funkcji()
 • nazwymodulow, nazwy_modulow
 • self
 • cls

8.2.12. Używanie __ i _ w nazwach

8.2.13. Konstrukcje warunkowe

Yes:

if foo is not None:

No:

if not foo is None:

8.2.14. Zwracanie z funkcji

Tak:

def foo(x):
  if x >= 0:
    return math.sqrt(x)
  else:
    return None

def bar(x):
  if x < 0:
    return None
  return math.sqrt(x)

Nie:

def foo(x):
  if x >= 0:
    return math.sqrt(x)

def bar(x):
  if x < 0:
    return
  return math.sqrt(x)

8.2.15. Sprawdzanie warunków

Tak:

if not seq:
if seq:

if greeting:

Nie:

if len(seq)
if not len(seq)

if greeting == True:
if greeting is True:

8.3. Korzystanie z help(), dir() i object.__dict__

8.4. Kilka przykaładów z praktyki

8.4.1. html.append('<tag>')

## Performance - Method concatenates strings using + in a loop
def make_html1(lista):
  html = '<table>'

  for element in lista:
    html += '<tr><td>%s</td></tr>' % element
  html += '</table>'

  return html

## Problem solved
def make_html2(lista):
  html = ['<table>']

  for element in lista:
    html.append('<tr><td>%s</td></tr>' % element)

  html.append('</table>')
  return '\r\n'.join(html)

8.5. Magic number i Magic string

8.6. Passwords and secrets

 • UMASK
 • Sticky bit
 • setuid
 • configparser

8.7. Wczytywanie konfiguracji programów

 • configparser

8.8. Wersjonowanie API

Accept:text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Encoding:gzip, deflate, sdch
Accept-Language:en-US,en;q=0.8,pl;q=0.6

8.9. pycodestyle previously known as PEP8

About:

Python style guide checker. pycodestyle is a tool to check your Python code against some of the style conventions in PEP 8.

 • Plugin architecture: Adding new checks is easy.
 • Parseable output: Jump to error location in your editor.
 • Small: Just one Python file, requires only stdlib. You can use just the
 • pep8.py file for this purpose.
 • Comes with a comprehensive test suite.
Installation:
$ pip install pycodestyle
$ pip install --upgrade pycodestyle
$ pip uninstall pycodestyle
Usage:
$ pycodestyle FILENAME.py
$ pycodestyle DIRECTORY/
$ pycodestyle --statistics -qq DIRECTORY/
$ pycodestyle --show-source --show-pep8 FILENAME.py
Config:

setup.cfg

[pycodestyle]
max-line-length = 939
ignore = E402,W391