6. Funkcje

Funkcje pozwalają na wielokrotne używanie tego samego kodu. Znacznie poprawiają także czytelność kodu i go porządkują.

6.1. Definiowanie funkcji

def hello():
  print('hello world')

6.2. Konwencja nazewnicza funkcji

 • CamelCase? Nie?! Używanie _ w nazwach (snake_case)
 • Funkcje o nazwie zaczynającej się od _ przez konwencję są traktowane jako prywatne (w Pythonie nie ma private/protected/public).
 • Funkcje o nazwie zaczynającej się od __ i kończących się na __ przez konwencję są traktowane jako systemowe.
 • Nazwy opisowe funkcji

6.3. Argumenty do funkcji

Argumenty funckji to wartości na których ta funckja wykonuje operacje. W idealnym przypadku wartość wyjściowa funkcji powinna zależeć jedynie od jej argumentów.

>>> def dodaj(a, b):
...  return a + b

>>> dodaj(1, 2)
3

6.3.1. Nazwy argumentów

Każdy argument ma swoją nazwę przez którą uzyskujemy dostęp do wartości argumentu w ciele funkcji. Ta nazwa może też być używana do przypisania wartości przy wywołaniu funkcji.

>>> dodaj(a=1, b=2)
3

>>> def podziel(a, b):
...   return a / b

>>> podziel(a=1, b=2)
0.5

>>> podziel(b=2, a=1)
0.5

6.3.2. Argumenty z wartością domyślną

Argument funkcji może mieć także wartość domyślną, z której funkcja skorzysta jeżeli użytkownik nie zdefiniuje tego argumentu. Argumenty z wartością domyślną muszą być skrajnie po prawej stronie.

>>> def hello(tekst='hello world'):
...   print(tekst)

>>> hello(tekst='ehlo')
ehlo

>>> hello()
hello world

>>> def convert(value, to='bin'):
...   if to == 'bin':
...     return bin(value)
...   elif to == 'hex':
...     return hex(value)
...   elif to == 'oct':
...     return oct(value)
...   else:
...     raise ValueError('`to` should be either bin, hex or oct!!')

6.3.3. Przykład praktyczny

def server(host, user, password, port=1337):
  print(locals())


# kolejność ma znaczenie
# łatwo się pomylić
server('localhost', 'admin', 'admin')

# argumenty definiowane są jawnie
# trudniej się pomylić
# kod jest bardziej przejrzysty
server(host='localhost', user='admin', password='admin')

server(
  host='localhost',
  user='admin',
  password='admin',
  port=31337,
)

# dla nazwanych argumentów kolejność nie ma znaczenia
server(
  port=31337,
  user='admin',
  host='localhost',
  password='admin'
)
jira = Jira(
  url='http://localhost:8080',
  username='admin',
  password='admin',
  ssl_verify=False)

# Zdecydowanie mniej czytelny zapis
# Szczególnie nie wiadomo co False na koncu znaczy
jira = Jira('http://localhost:8080', 'admin', 'admin', False)

6.4. Zwracanie wartości

6.4.1. Zwracanie wartości prostych

def zwracanie_stringow():
  return 'bar'

def zwracanie_bool():
  return True

def zwracanie_wartosci_pustej():
  return None

def zwracanie_niejawne():
  # Python always return something, in this case ``return None``
  pass

def zwracanie_dict():
  return {'imie': 'Ivan', 'nazwisko': 'Ivanovic'}

def zwracanie_tupli_1():
  return 10, 20.6, 30, 5, 'foobar'

def zwracanie_tupli_2():
  return (10, 20.6, 30, 5, 'foobar')

def zwracanie_listy():
  return [10, 20.6, 'foobar']

def zwracanie_funkcji():
  return zwracanie_listy

6.4.2. Zwracanie typów złożonych

def zwracanie_zlozone():
  return [
    {'imie': 'Max', 'nazwisko': 'Peck'},
    {'imie': 'Ivan', 'nazwisko': 'Ivanovic'},
    {'imie': 'José', 'nazwisko': 'Jiménez'},
  ]

6.5. Operator * i **

Todo

zrobić lepsze przykłady wykorzystania parametrów z gwiazdką

Todo

zrobić zadania do rozwiązania dla parametrów z gwiazdką

>>> def wyswietl(a, b, c=0):
...  print(locals())

>>> wyswietl(1, 2, 3)
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

>>> krotka = (1, 2, 3)
>>> wyswietl(*krotka)
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

>>> krotka = (1, 2)
>>> wyswietl(*krotka)
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 0}
>>> def wyswietl(a, b, c=0, *args):
...  print(locals())

>>> krotka = (1, 2, 3, 4)
>>> wyswietl(*krotka)
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'args': (4,)}

>>> krotka = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
>>> wyswietl(*krotka)
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'args': (4, 5, 6, 7)}

>>> wyswietl(1, 2)
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 0, 'args': ()}
>>> def wyswietl(a, b, c=0, *args, **kwargs):
...   print(locals())

>>> wyswietl(1, 2, x=77, y=99)
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 0, 'args': (), 'kwargs': {'x': 77, 'y': 99}}

>>> wyswietl(1, 2, x=77, y=99, c=7)
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 7, 'args': (), 'kwargs': {'x': 77, 'y': 99}}

>>> slownik = {'x': 77, 'y': 99}
>>> wyswietl(1, 2, 3, **slownik)
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'args': (), 'kwargs': {'x': 77, 'y': 99}}
>>> def wyswietl(a, b, c=0, *args, **kwargs):
...   print(locals())

>>> wyswietl(1, 2, 3, 4, 5, 6, x=77, y=99)
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'args': (4, 5, 6), 'kwargs': {'x': 77, 'y': 99}}

>>> krotka = (4, 5, 6)
>>> slownik = {'x': 77, 'y': 99}
>>> wyswietl(1, 2, 3, *krotka, **slownik)
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'args': (4, 5, 6), 'kwargs': {'x': 77, 'y': 99}}

6.5.1. Argumenty *args, **kwargs

Użycie operatora * przy definicji funkcji powoduje umożliwienie przekazywanie do funkcji dodatkowych parametrów anonimowych. Zazwczaj zmienna, która jest przy tym operatorze nazywa się *args (arguments)

Użycie operatora ** przy definicji funkcji powoduje umożliwienie przekazywania do niej dodatkowych argumentów nazwanych. Zazwczaj zmienna, która jest przy tym operatorze nazywa się **kwargs (keyword arguments)

6.5.2. Przy wywołaniu funkcji

Wywołując powyższą funkcję z argumentami:

>>> def wyswietl_argumenty(my_var, *args, **kwargs):
...  print(f'zmienna my_var: {my_var}') # pierwsze dopasowanie
...  print(f'zmienna args: {args}')   # argumenty pozycyjne 2, 3, 4
...  print(f'zmienna kwargs: {kwargs}') # argumenty nazwane c=5, d=6
...
...
... wyswietl_argumenty(1, 2, 3, 4, c=5, d=6)
zmienna my_var: 1
zmienna args: (2, 3, 4)
zmienna kwargs: {'c': 5, 'd': 6}

Sprawi, że wewnątrz funkcji będziemy mieli dostępną zmienną my_var o wartości 1, zmeinną args, zawierającą listę elementów (2, 3, 4) oraz zmienną słownikową kwargs, która ma klucze ‘c’ i ‘d’, które przechowują wartości, odpowiednio, 5 i 6.

6.5.3. Przy zwracaniu wartości z funkcji

>>> value, _ = function()
>>> value, *args = function()
def sensor_temperatury():
  # ładniej byłoby gdyby programista napisał
  # {'napiecie': 10, 'natezenie': 20, 'rezystancja': 30, 'czas': 5, 'location': 'laboratorium'}
  # ale programiści niskopoziomowi zwykle zwracają jako list...
  return (10, 20.6, 30, 5, 'laboratorium')

# z funkcji dopasuje nam dwa pierwsze elementy, a kolejne umieści w ``tuple`` o nazwie args
napiece, natezenie, *args = sensor_temperatury()

# Przez konwencję, jeżeli nie korzystamy później z argumentów, to możemy przypisać je do ``_``
napiecie, natezenie, *_ = sensor_temperatury()
def liczby_0_do_5():
  return range(0, 5)

jeden, dwa, *reszta = liczby_0_do_5()

print(jeden, dwa, reszta)
>>> def zmienne_lokalne_pozycyjne(a, b, *args):
...  print(locals())
...
... zmienne_lokalne_pozycyjne(1, 2, 5, 7)
{'args': (5, 7), 'b': 2, 'a': 1}
>>> def zmienne_lokalne_nazwane(a, b, **kwargs):
...  print(locals())
...
... zmienne_lokalne_nazwane(1, 2, c=5, d=7)
{'kwargs': {'c': 5, 'd': 7}, 'b': 2, 'a': 1}

Inne przykładowe zastosownaie operatorów * i ** polega na wykorzystaniu ich przy wywołaniu funkcji. Wtedy, wykorzystując operator *, kolejne elementy listy albo krotki będą przekazane jako kolejne argumenty funkcji, a wykorzystując operator ** kolejne elementy zmiennej słownikowej będą przekazane jako nazwane argumenty. Oznacza to, że na przykład argument x funkcji, przyjmie wartość dict_vec['x'].

>>> def my_function(x, y, z):
...  print(x, y, z)

>>> tuple_vec = (1, 0, 1)
>>> my_function(*tuple_vec)
1, 0, 1

>>> dict_vec = {'y': 1, 'x': 0, 'z': 1}
>>> my_function(**dict_vec)
0, 1, 1

Warning

Nie przywiązuj się do nazewnictwa *args i **kwargs, chociaż jest to konwencja!!

def wyswietl_argumenty(dopasowane, *pozycyjne, **nazwane):
  print(f'argumenty dopasowane: {dopasowane}') # 1
  print(f'argumenty pozycyjne: {pozycyjne}')  # 2, 3, 4
  print(f'argumenty nazwane: {nazwane}')    # c=5, d=6


wyswietl_argumenty(1, 2, 3, 4, c=5, d=6)

Taki zapis jest również możliwy, chociaż bardzo mylący

def wyswietl_argumenty(dopasowane, *kwargs, **args):
  print(f'argumenty dopasowane: {dopasowane}') # 1
  print(f'argumenty pozycyjne: {kwargs}')    # 2, 3, 4
  print(f'argumenty nazwane: {args}')      # c=5, d=6


wyswietl_argumenty(1, 2, 3, 4, c=5, d=6)

6.5.4. Przykładowe zastosowanie

class Osoba:
  first_name = 'Max'
  last_name = 'Peck'

  def __str__(self):
    return '{first_name} {last_name}'.format(**self.__dict__)
def create_or_update():
  return True, [
    {'id': 1, 'imie': 'Ivan', 'nazwisko': 'Ivanovic'},
    {'id': 2, 'imie': 'José', 'nazwisko': 'Jiménez'},
  ], 10, str('asd')


czy_utworzone, *args = create_or_update()

print(czy_utworzone)

6.6. Zadania kontrolne

6.6.1. Konwersja liczby na zapis słowny

 1. Napisz program numer.py, który zamieni wprowadzony przez użytkownika ciąg cyfr na formę tekstową.

 2. Konwertujemy cyfry, nie liczby, a zatem:

  >>> int_to_str(912)
  'dziewięć jeden dwa'
  
  >>> int_to_str(1100)
  'jeden jeden zero zero'
  
 3. Wersja zaawansowana - odmiana przez przypadki

  >>> int_to_str(973)
  'dziewiećset siedemdziesiąt trzy'
  
  >>> int_to_str(127.32)
  'sto dwadzieścia siedem i trzydzieści dwa setne'
  
Wymagania:
 • Znaki nie będące cyframi mają być ignorowane
 • Napisz testy sprawdzające przypadki brzegowe.
 • 6 cyfr przed przecinkiem
 • 5 cyfr po przecinku
Co zadanie sprawdza?:
 
 • Definiowanie i uruchamianie funkcji
 • Sprawdzanie przypadków brzegowych (niekompatybilne argumenty)
 • Parsowanie argumentów funkcji
 • Definiowanie i korzystanie z dict z wartościami
 • Przypadek zaawansowany: argumenty pozycyjne i domyślne
 • Rzutowanie i konwersja typów

6.6.2. Rzymskie

 1. Napisz program, który przeliczy wprowadzoną liczbę rzymską na jej postać dziesiętną.
 2. Napisz drugą funkcję, która dokona procesu odwrotnego.
Co zadanie sprawdza?:
 
 • Definiowanie i uruchamianie funkcji
 • Sprawdzanie przypadków brzegowych (niekompatybilne argumenty)
 • Parsowanie argumentów funkcji
 • Definiowanie i korzystanie z dict z wartościami
 • Sprawdzanie czy element istnieje w dict
 • Rzutowanie i konwersja typów