9. Matematyka

9.1. Moduł math w bibliotece standardowej

Biblioteka math implementuje podstawowe operacje matematyczne. Pełna lista funkcji, wraz z opisami, dostępna jest po wywołaniu komendy help(math). Funckcje biblioteki math wykonują operacje na pojedynczych liczbach (nie na listach).

import math

math.isinf(x)
math.floor(x)
math.ceil(x)
math.fabs(x)

math.log(x)
math.log(x, base=2)
math.sqrt()
math.pow(x, y)
math.exp(x)
math.log10()

math.sin()
math.cos()
math.tan()

math.atan(x)
math.asin(x)
math.acos(x)

# Return the Euclidean norm, sqrt(x*x + y*y). This is the length of the vector from the origin to point (x, y).
math.hypot(x, y)

math.degrees(x)
math.radians(x)

math.pi
math.e

9.2. Moduł statistics w bibliotece standardowej

Moduł statistics pozwala na wykonywanie podstawowych operacji statystycznych, w tym obliczanie średnich, wariancji i odchylenia standardowego.

import statistics

statistics.avg()
statistics.mean()
statistics.stdev()

9.3. Moduł random w bibliotece standardowej

import random

random.sample()
random.random()
import random

random_numbers = [random.randint(1, 10) for a in range(1, 50)]

counter = dict()

for e in random_numbers:
  if not e in counter:
    counter[e] = 0
  else:
    counter[e] += 1

counter
# [(7, 12), (4, 8), (9, 6), (1, 5), (2, 4)]
import random
from collections import Counter

random_numbers = [random.randint(1, 10) for a in range(1, 50)]

counter = Counter() # obiekt Counter ma domyślną wartość 0 dla elementów, które nie istnieją

for e in random_numbers:
  counter[e] += 1

counter.most_common(5)
# [(7, 12), (4, 8), (9, 6), (1, 5), (2, 4)]
import random
from collections import Counter


random_numbers = [random.randint(1, 10) for a in range(1, 50)]
counter = Counter(random_numbers)
counter.most_common(5)
# [(7, 12), (4, 8), (9, 6), (1, 5), (2, 4)]

9.4. Moduł matplotlib (biblioteka zewnętrzna)

Note

Moduł jest szczegółowo opisany w Matplotlib.

Moduł matplotlib pozwala na rysowanie wykresów i diagramów. Jest to bardzo rozbudowana biblioteka z setkami opcji konfiguracyjnych. Najczęściej używanym modułem biblioteki matplotlib jest moduł pyplot, który implementuje szereg funkcji umożliwiających rysowanie wykresów 2d.

Podstawowe użycie jest następujące.

from matplotlib import pyplot as plt

plt.plot(0, 0, 'o')
plt.show()
from matplotlib import pyplot as plt

x1 = [x*0.01 for x in range(0,628)]
y1 = [math.sin(x*0.01)+random.gauss(0, 0.1) for x in range(0,628)]
plt.plot(x1, y1)

x2 = [x*0.5 for x in range(0,round(63/5))]
y2 = [math.cos(x*0.5) for x in range(0,round(63/5))]
plt.plot(x2, y2, 'o-')

plt.show()

9.5. Zadania kontrolne

9.5.1. Obliczanie odległości między dwoma punktami - Eucledean Distance

Dla dwóch (constant) punktów A i B o podanych koordynatach napisz program, który obliczy odległość między nimi wykorzystując algorytm Euclidesa.

Napisz tę funkcję tak, żeby przeszła doctest:

def euclidean_distance(A, B):
  """
  >>> euclidean_distance((0,0), (1,0))
  1.0

  >>> euclidean_distance((0,0), (1,1))
  1.4142135623730951

  >>> euclidean_distance((0,1), (1,1))
  1.0

  >>> euclidean_distance((0,10), (1,1))
  9.055385138137417
  """
  return ...
Zadanie z gwiazdką:
 

Przekształć algorytm tak, aby działał w N wymiarowej przestrzeni.

def euclidean_distance_n_dimensions(A, B):
  """
  >>> euclidean_distance_n_dimensions((0,0,0), (0,0,0))
  0.0

  >>> euclidean_distance_n_dimensions((0,0,0), (1,1,1))
  1.7320508075688772

  >>> euclidean_distance_n_dimensions((0,1,0,1), (1,1,0,0))
  1.4142135623730951

  >>> euclidean_distance_n_dimensions((0,0,1,0,1), (1,1,0,0,1))
  1.7320508075688772

  >>> euclidean_distance_n_dimensions((0,0,1,0,1), (1,1))
  Traceback (most recent call last):
    ...
  ValueError: Punkty muszą być w przestrzeni tylu-samo wymiarowej
  """
  return ...
../_images/k-nearest-neighbors-euclidean-distance1.png

Fig. 9.1. Wyliczanie odległości w celu oszacowania przynależności do zbioru. Zwróć uwagę, że bez względu na ilość wymiarów wzór się niewiele różni.

Zadanie z gwiazdką 2:
 Wygeneruj 100 losowych punktów (rozkład gaussa o średniej 0, dowolnym odchyleniu standardowym(np. 0.2)) wokół dwóch dowolnie wybranych punktów (np. A=[0, 1], B=[2, 4]).

Napisz do tego celu funkcję, która przejdzie doctest:

def random_point(center, std=0.2):
  """
  >>> random.seed(1); random_point((0,0), std=0.2)
  (0.2576369506310926, 0.2898891217399542)

  >>> random.seed(1); random_point((0,0))
  (0.2576369506310926, 0.2898891217399542)

  >>> random.seed(1); random_point((2,5), std=10)
  (14.881847531554628, 19.494456086997708)

  >>> random.seed(1); random_point((2,5), std=(0.1, 12))
  (2.1288184753155464, 22.393347304397253)
  """
  pass

Wyrysuj te punkty na wykresie (możesz użyć funkcji plt.axis('equal') żeby osie wykresu były w tej samej skali). Punkt A i punkty wygenerowane na jego podstawie wyrysuj kolorem czerwonym (argument color='red' w funkcji plt.plot), a punkt B i punkty wygenerowane na jego podstawie wyrysuj kolorem niebieskim. Możesz do tego celu napisać funkcję plot_point(point, color), która przyjmuje punkt (dwuelementowy tuple, lub listę, z czego pierwszy element to współrzędna x, a druga to y), i kolor i doda ten punkt do aktualnie aktywnego rysunku.

Korzystając z funkcji napisanej w ćwiczeniu powyżej oblicz odległość od każdego z punktów do punktów A i B oraz na podstawie tej odległości zaklasyfikuj te punkty (jeżeli punkt jest bliżej punktu A to należy do zbioru A, jeżeli jest bliżej do zbioru B to należy do zbioru B). Narysuj nowy wykres, na którym punkty ze zbioru A będą narysowane kolorem czerwonym, a punkty ze zbioru B kolorem niebieskim.

Czy dwa wykresy są takie same? Co się stanie jeżeli będziemy zwiększali odchylenie standardowe przy generacji punktów? Albo przybliżymy do siebie punkty A i B?

9.5.2. Mnożenie macierzy

 1. Napisz program mnożący macierze
def matrix_multiplication(A, B):
  """
  >>> a = [[1, 0], [0, 1]]
  >>> b = [[4, 1], [2, 2]]
  [[4, 1], [2, 2]]
  """

  return ...

9.5.3. Przeliczenia trygonometryczne

Napisz program, który wczyta od użytkownika wielkość kąta w stopniach i wyświetli wartość czterech podstawowych funkcji trygonometrycznych (sin, cos, tg, ctg) o ile dla danego kąta jest to możliwe.

Zadanie z gwiazdką:
 Jeżeli funkcja trygonometryczna nie istnieje dla danego kąta, zwróć wyjątek ValueError('dla tego kąta wartośćfunkcji nie istnieje')

9.5.4. Lotto

Napisz program, który wyświetli 6 losowych i nie powtarzających się liczb z zakresu od 1 do 49.

Podpowiedź:
 • random.randrange()
 • random.sample()
 • Czytelny cod obu przykładów wraz z białymi liniami nie powinien zająć więcej niż 10 linii.
Pytania:
 • Czym sa liczby pseudolosowe?
 • Czy da się stworzyć program czysto losowy?
 • Dlaczego?
Co zadanie sprawdza?:
 
 • Umiejętność wykorzystania gotowych funkcji w zewnętrznej bibliotece
 • Umiejętność wyszukania informacji na temat API funkcji w dokumentacji języka i jego odpowiedniej wersji
 • Stworzenie dwóch alternatywnych podejść do rozwiązania zadania
 • Porównanie czyletlności obu rozwiązań
 • Umiejętność sprawdzania czy coś znajduje się w liście oraz continue

9.5.5. Pole trójkąta

 1. Napisz program, który obliczy pole trójkąta.
 2. Użytkownik poda wysokość i długość podstawy tego trójkąta. Uwzględnij, że wysokość i długość podstawy mogą być liczbami niecałkowitymi. Wykorzystaj doctest do przetestowania funckji.
Co zadanie sprawdza?:
 
 • Umiejętność wykorzystania gotowych funkcji w zewnętrznej bibliotece
 • Umiejętność wyszukania informacji na temat API funkcji w dokumentacji języka i jego odpowiedniej wersji
 • Stworzenie dwóch alternatywnych podejść do rozwiązania zadania
 • Porównanie czyletlności obu rozwiązań