3. Operatory

3.1. Lista operatorów

Operacja Znaczenie
% modulo (reszta)
** potęga pow()
// dzielenie bez reszty
< mniejsze niż
+= dodanie i przypisanie
<= mniejsze lub równe
> większe niż
>= większe lub równe
== równe
!= różne
is obiekty są tożsame
is not obiekty nie są tożsame
in obiekty są tożsame
not in obiekty nie są tożsame

3.2. Operacje na typach numerycznych

Operacja Rezultat
x + y suma x i y
x - y różnica x i y
x * y iloczyn x i y
x / y iloraz x i y
x // y podłoga z ilorazu x i y
x % y reszta z dzielenia x / y
-x x negacja
+x x bez zmiany
abs(x) wartość bezwzględna x
int(x) x przekonwertowane do int
float(x) x przekonwertowane do float
complex(re, im) liczba zespolona: re - część rzeczywista im - część urojona
divmod(x, y) para (x // y, x % y)
pow(x, y) x podniesione do potęgi y
x ** y x do potęgi y

3.3. Kolejność operatorów

 • modulo
 • // i **
 • przypisania i porównania
 • +=
 • in i not in

3.4. Bitwise

| - OR

& - AND

~ - NOT

^ - XOR

>>> 0^0
0
>>> 1^1
0
>>> 1^0
1
>>> 0^1
1
>>> 8^5
13
1000 # 8 (binary)
0101 # 3 (binary)
---- # APPLY XOR ('vertically')
1101 # result = 13 (dec)

3.5. Zadania kontrolne

3.5.1. Parzystość

 1. napisz program, który wczyta od użytkownika ciąg znaków
 2. zweryfikuje czy wprowadzony ciąg jest liczbą (int lub float)
 3. sprawdzi czy jest to liczba parzysta, czy nieparzysta
Podpowiedź:
 • Liczba parzysta, to taka, która po podzieleniu przez dwa nie ma reszty
 • Użyj dzielenia modulo % lub divmod()
 • Zwróć uwagę, że operator % działa modulo tylko na int oraz na float. Przy str ma zupełnie inne znaczenie.
Co zadanie sprawdza?:
 
 • wczytywanie ciągu znaków od użytkownika
 • weryfikacja ciągu wprowadzonego od użytkownika
 • konwersja typów i rzutowanie
 • wykorzystanie operatorów matematycznych
 • sprawdzanie czy obiekt jest instancją klasy

3.5.2. Liczby całkowite

 1. Napisz program, który wczyta od użytkownika liczbę i wyświetli informację, czy jest to liczba całkowita, czy niecałkowita.
Podpowiedź:
 • Liczba całkowita to taka, której część dziesiętna nie występuje (int) lub jest równa zero float. Możesz to sprawdzić dzieląc liczbę z resztą przez 1 i sprawdzając resztę z dzielenia.
 • Zwróć uywagę, że input() zawsze zwraca str wiec trzeba rzutowac na int, ale wtedy tracimy informację czy wczesniej mielismy float oraz wyskakuje exception gdy podano inny niekompatybilny typ
Co zadanie sprawdza?:
 
 • wczytywanie ciągu znaków od użytkownika
 • weryfikacja ciągu wprowadzonego od użytkownika
 • konwersja typów i rzutowanie
 • sprawdzanie czy obiekt jest instancją klasy