5. Pętle

Pętle służą do wykonywania tego samego fragmentu kodu wielokrotnie. W Pythonie, pętle wykonywane są na obiektach wieloelementowych, albo iteratorach.

5.1. Pętla for

Pętla for wykonuje się na zestawie elementów. Dosłownie można tę instrukcję przeczytać jako “Dla iksów będących wartościami listy, wykonaj instrukcję:”

for x in [1, 3, 4, 2]:
  print(f'Value is: {x}')
>>> for x in ['Max', 3, 'Peck', 2.8, [1, 'José', 'Jiménez']]:
...  print(f'Value is: {x}')
Value is: Max
Value is: 3
Value is: Peck
Value is: 2.8
Value is: [1, 'José', 'Jiménez']
>>> for element in ['Max', '3', 'Peck', '2.8', [1, 'José', 'Jiménez']]:
...  for e in element:
...    print(f'Value is: {e}')
Value is: M
Value is: a
Value is: x
Value is: 3
Value is: P
Value is: e
Value is: c
Value is: k
Value is: 2
Value is: .
Value is: 8
Value is: 1
Value is: José
Value is: Jiménez
>>> for x in ['Max', 3, 'Peck', 2.8, [1, 'José', 'Jiménez']]:
...  if isinstance(x, list):
...    for element in x:
...      print(f'Value is: {element}')
...  else:
...    print(f'Value is: {x}')
Value is: Max
Value is: 3
Value is: Peck
Value is: 2.8
Value is: [1, 'José', 'Jiménez']
>>> for x in range(0, 5):
>>>   print(f'Value is: {x}')
Value is: 0
Value is: 1
Value is: 2
Value is: 3
Value is: 4
>>> for x in range(0, 30, 5):
...  print(f'Value is: {x}')

Value is: 0
Value is: 5
Value is: 10
Value is: 15
Value is: 20
Value is: 25
for key, value in [(0, 0), (1, 1), (1, 2)]:
  print(f'{key} -> {value}')
slownik = {'x': 1, 'y': 2}

for element in slownik.keys():
  print(element)

for element in slownik.values():
  print(element)

for element in slownik:
  # for domyślnie iteruje po kluczach
  print(element)

for key, value in slownik.items():
  print(key, value)
slownik = {'x': 1, 'y': 2}
for element in slownik:

  # dobieranie sie do wartosci slownika za pomoca klucza
  print(slownik.get(element))
  print(slownik[element])

  # get zwraca wartość w słowniku dla klucza
  {'x': 1, 'y': 2}[element]
  {'x': 1, 'y': 2}.get(element)

5.2. Pętla while

Pętla while wykonuje się dopóki argument jest prawdą.

x = 0

while x <= 10:
  print(f'Value is: {x}')
  x = x + 1
while True:
  number = input('Type number: ')

  if number:
    break

5.3. Słowa kluczowe w pętlach

 • break - powoduje przerwanie pętli.
 • continue - powoduje przerwanie aktualnie wykonywanej iteracji.

5.4. Inline for

Pętla for może być także napisana jako jednoliniowy generator.

5.4.1. Prosty przykład

cyfry = [x for x in range(0, 10)]

5.4.2. Instrukcja warunkowa

Do takiego iteratora można także dodać instrukcję warunkową.

parzyste = [x for x in range(0, 10) if x % 2 == 0]
parzyste = [x for x in range(0, 10) if not x % 2]

5.4.3. Aplikowanie funkcji dla elementu

Najczęściej wykorzystuje się tą konstrukcję aby zaaplikować funkcję dla każdego elementu nowej listy

floaty = [float(x) for x in range(0, 10)]
parzyste = [float(x) for x in range(0, 10) if x % 2 == 0]
def czy_parzysta(cyfra):
  if cyfra % 2 == 0:
    czy_parzysta = True
  else:
    czy_parzysta = False
  return {'cyfra': cyfra, 'czy_parzysta': czy_parzysta}

parzyste = [czy_parzysta(x) for x in range(0, 10)]

[
  {'cyfra': 0, 'czy_parzysta': True},
  {'cyfra': 1, 'czy_parzysta': False},
  {'cyfra': 2, 'czy_parzysta': True},
  {'cyfra': 3, 'czy_parzysta': False},
  {'cyfra': 4, 'czy_parzysta': True},
  {'cyfra': 5, 'czy_parzysta': False},
  {'cyfra': 6, 'czy_parzysta': True},
  {'cyfra': 7, 'czy_parzysta': False},
  {'cyfra': 8, 'czy_parzysta': True},
  {'cyfra': 9, 'czy_parzysta': False}
 ]

5.4.4. Porównanie z pętlą for

Przykład praktyczny z życia

line = 'jose:x:1000:1000:José Jiménez:/home/jose:/bin/bash'

paths = []
for record in line:
  if record.startswith('/'):
    paths.append()
print(paths)

# Equivalent code
paths = [record for record in line.split(':') if record.startswith('/')]
print(paths)

# this is how you might find this in real world
paths = [x for x in line.split(':') if x.startswith('/')]
print(paths)

5.4.5. Inline for to nie tylko lista

{float(x) for x in range(0, 5)}
# set {1.0, 2.0, 3.0, 4.0}

{x: float(x) for x in range(0, 5)}
# dict {1: 1.0, 2: 2.0, 3: 3.0, 4: 4.0}

5.5. Zadania kontrolne

5.5.1. Dzienniczek ucznia

Napisz program, który wczytuje od użytkownika kolejne oceny i:

 • sprawdza czy wprowadzona ocena jest na liście dopuszczalnych w szkole ocen
 • jeżeli ocena jest na liście dopuszczalnych ocen, dodaje ją do dzienniczka
 • jeżeli wpisano cyfrę nie znjadującą się na liście dopuszczalnych ocen, wyświetl informację i zakończ wpisywanie
 • wyświetla wyliczoną dla dzienniczka ocen średnią arytmetyczną
 • jeżeli wciśnięto sam Enter, oznacza to koniec wpisywania do dzienniczka
 • wykorzystaj moduł statistics do wyliczania średniej
Warunek:
 • Zastosuj skalę ocen (2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5)
Podpowiedź:
 • Czytelny kod powinien mieć około 10 linii

 • dla ułatwienia wszystkie oceny mogą być typu float

 • len() sum()

 • in

 • import statistics i statistics.mean(...)

 • try:
    wprowadzona_ocena = float(input('Wprowadź ocenę: '))
  except ValueError:
    break
  
Co zadanie sprawdza?:
 
 • wczytywanie ciągu znaków od użytkownika
 • weryfikacja ciągu wprowadzonego od użytkownika
 • korzystanie z pętli oraz instrukcji wychodzących
 • korzystanie z bibliotek standardowych
 • konwersja typów i rzutowanie
 • sprawdzanie czy obiekt jest instancją klasy