14. Operacje na plikach

14.1. Konstrukcja with

 • Context manager

14.2. Czytanie

Code Listing 14.1. Reading from file
FILENAME = '/etc/hostname'


with open(FILENAME) as file:
  for line in file:
    print(line)


with open(FILENAME) as file:
  content = file.read()


with open(FILENAME) as file:
  content = file.readlines()


with open(FILENAME) as file:
  for line in file.readlines()[30:50]:
    print(line)

14.3. Zapis

Code Listing 14.2. Writing to file
FILENAME = '/etc/hostname'


with open(FILENAME, 'w') as file:
  file.write('foobar')


with open(FILENAME, 'a') as file:
  file.write('foobar')

14.4. Tryby odczytu i zapisu

Character Meaning
'r' open for reading (default)
'w' open for writing, truncating the file first
'a' open for writing, appending to the end of the file if it exists
'b' binary mode
'+' open a disk file for updating (reading and writing)

14.5. Obsługa wyjątków

Code Listing 14.3. Exception handling while accessing files
FILENAME = input('Podaj nazwę pliku: ')


try:
  with open(FILENAME, 'w') as file:
    content = file.read()
    print(content)

except FileNotFoundError:
  print('File does not exists')

except PermissionError:
  print('Brak uprawnien')

14.6. Zadania kontrolne

14.6.1. Zawartość zadanego pliku

 1. Napisz program, który wyświetli na ekranie zawartość pliku o nazwie podanej przez użytkownika.
 2. Dopisz obsługę wyjątków dla braku uprawnień oraz tego że plik nie istnieje.

14.6.2. Parsowanie /etc/hosts

 1. Do pliku hosts w katalogu gdzie będzie Twój skrypt zapisz poniższy szablon:

 2. Ważne są komentarze, białe spacje i linie przerwy

 3. Przedstaw go w formie listy dictów jak w przykładzie poniżej:

  Code Listing 14.4. /etc/hosts example
  [
    {'ip': '127.0.0.1', 'hostnames': ['localhost'], 'protocol': 'ipv4'},
    {'ip': '127.0.0.1', 'hostnames': ['mycomp'], 'protocol': 'ipv4'},
    {'ip': '10.13.37.1', 'hostnames': ['facebook.com', 'google.com', 'microsoft.com'], 'protocol': 'ipv4'},
    {'ip': '255.255.255.255', 'hostnames': ['broadcasthost'], 'protocol': 'ipv4'},
    {'ip': '::1', 'hostnames': ['localhost'], 'protocol': 'ipv6'},
  ]
  
 4. Zwróć uwagę na uprawnienia do odczytu pliku

Co zadanie sprawdza?:
 
 • czytanie i parsowanie pliku
 • nieregularne pliki konfiguracyjne (struktura może się zmieniać)
 • filtrowanie elementów
 • korzystanie z pętli i instrukcji warunkowych
 • parsowanie stringów
 • praca ze ścieżkami w systemie operacyjnym
Code Listing 14.5. Przykładowa zawartość pliku /etc/hosts
##
# Host Database
#  - Unix: /etc/hosts
#  - Windows: C:/Windows/System32/drivers/etc/hosts
##

127.0.0.1    localhost
127.0.0.1    astromatt
10.13.37.1   nasa.gov esa.int roscosmos.ru
255.255.255.255 broadcasthost
::1       localhost

14.6.3. Parsowanie /etc/passwd

 1. Poniższe listingi prezentują przykładową zawartość plików:

 2. Skopuj ich zawartość do plików (shadow, passwd, group) na dysku w katalogu gdzie masz kod programu (uwaga: komentarze i puste mają również być skopiowane)

 3. Sparsuj plik i przedstaw go w formacie listy dictów

 4. W ramach dicta połącz dane, tak aby uzyskać wynik:

  users = [{
    'login': 'jimenez',
    'uid': 1001,
    'gid': 1001,
    'home': '/home/jimenez',
    'shell': '/bin/bash',
    'algorithm': 'SHA-512',
    'password': 'P9zn0KwR...k4kijuhE50',
    'groups': ['staff', 'sysadmin'],
    'lastchanged': datetime.date(2015, 7, 16),
    'locked': False,
  }, ...]
  
 5. Zwróć listę użytkowników, których UID jest większy niż 1000 (są to konta niesystemowe - użytkowników).

Co zadanie sprawdza?:
 
 • czytanie i parsowanie pliku
 • łączenie danych z różnych plików w jeden format wynikowy
 • nieregularne pliki konfiguracyjne (struktura może się zmieniać)
 • filtrowanie elementów
 • korzystanie z pętli i instrukcji warunkowych
 • parsowanie stringów
 • praca ze ścieżkami w systemie operacyjnym
 • różna reprezentacja danych (podmienianie wartości)
Code Listing 14.6. Przykładowa zawartość pliku /etc/passwd
##
# User Database
#  - User name
#  - Encrypted password
#  - User ID number (UID)
#  - User's group ID number (GID)
#  - Full name of the user (GECOS)
#  - User home directory
#  - Login shell
##

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
nobody:x:99:99:Nobody:/:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
peck:x:1000:1000:Max Peck:/home/peck:/bin/bash
jimenex:x:1001:1001:Jose Jimenez:/home/jimenez:/bin/bash
ivanovic:x:1002:1002:Ivan Ivanovic:/home/ivanovic:/bin/bash
Code Listing 14.7. Przykładowa zawartość pliku /etc/shadow
# Username field: Username, up to 8 characters. Case-sensitive, usually all lowercase. A direct match to the username in the /etc/passwd file.
# Password field: Password, 13 character encrypted. A blank entry (eg. ::) indicates a password is not required to log in (usually a bad idea), and a ``*'' entry (eg. :*:) indicates the account has been disabled. This field stores the password in encrypted format:
#
#    $1$ is MD5
#    $2a$ is Blowfish
#    $2y$ is Blowfish
#    $5$ is SHA-256
#    $6$ is SHA-512
#
#    A password field which starts with a exclamation mark means that the password is locked.
#    Both "!" and "!!" being present in the password field mean an account is locked.
#    By default, * is used on accounts where no password has ever been set.
#    By default, !<password_hash> is used when you lock an account.
#    "!!" in an account entry in shadow means the account of an user has been created, but not yet given a password. Until being given an initial password by a sysadmin, it is locked by default.
#
# Last Password Change: The number of days (since January 1, 1970) since the password was last changed.
# Minimum days between password changes: The number of days before password may be changed (0 indicates it may be changed at any time)
# Password validity: The number of days after which password must be changed (99999 indicates user can keep his or her password unchanged for many, many years)
# Warning threshold: The number of days to warn user of an expiring password (7 for a full week)
# Account inactive: The number of days after password expires that account is disabled
# Time since account is disabled: The number of days since January 1, 1970 that an account has been disabled
# A reserved field for possible future use

root:$6$Ke02nYgo.9v0SF4p$hjztYvo/M4buqO4oBX8KZTftjCn6fE4cV5o/I95QPekeQpITwFTRbDUBYBLIUx2mhorQoj9bLN8v.w6btE9xy1:16431:0:99999:7:::
adm:$6$5H0QpwprRiJQR19Y$bXGOh7dIfOWpUb/Tuqr7yQVCqL3UkrJns9.7msfvMg4ZO/PsFC5Tbt32PXAw9qRFEBs1254aLimFeNM8YsYOv.:16431:0:99999:7:::
peck:!!:16550::::::
jimenez:$6$P9zn0KwR$tgfvvFWJJ5FKmoXiP5rXWOjwoEBOEoAuBi3EphRbJqqjWYvhEM2wa67L9XgQ7W591FxUNklkDIQsk4kijuhE50:16632:0:99999:7:::
ivanovic:$1$.QKDPc5E$SWlkjRWexrXYgc98F.:12825:0:90:5:30:13096:
Code Listing 14.8. Przykładowa zawartość pliku /etc/group
##
# Group Database
#  - name: Contains the name assigned to the group.
#  - password (x) - x in this field indicates that shadow passwords are used.
#  - Group ID (GID): Each user must be assigned a group ID. You can see this number in your /etc/passwd file.
#  - members: Comma separated list of user names - members of the group.
##

root::0:root
other::1:
bin::2:root,bin,daemon
sys::3:root,bin,sys,adm
adm::4:root,adm,daemon
mail::6:root
staff::10:jimenez,peck,ivanovic
daemon::12:root,daemon
sysadmin::14:jimenez,ivanovic
nobody::60001:
noaccess::60002:
nogroup::65534: