15. Operacje na plikach

15.1. Konstrukcja with

 • Context manager

15.2. Czytanie

Code Listing 15.1. Reading from file
FILENAME = '/etc/hostname'


with open(FILENAME) as file:
  for line in file:
    print(line)


with open(FILENAME) as file:
  content = file.read()


with open(FILENAME) as file:
  content = file.readlines()


with open(FILENAME) as file:
  for line in file.readlines()[30:50]:
    print(line)

15.3. Zapis

Code Listing 15.2. Writing to file
FILENAME = '/etc/hostname'


with open(FILENAME, 'w') as file:
  file.write('foobar')


with open(FILENAME, 'a') as file:
  file.write('foobar')

15.4. Tryby odczytu i zapisu

Character Meaning
'r' open for reading (default)
'w' open for writing, truncating the file first
'a' open for writing, appending to the end of the file if it exists
'b' binary mode
'+' open a disk file for updating (reading and writing)

15.5. Obsługa wyjątków

Code Listing 15.3. Exception handling while accessing files
FILENAME = '/etc/hostname'


with open(FILENAME, 'w') as file:
  file.write('foobar')


with open(FILENAME, 'a') as file:
  file.write('foobar')

15.6. Zadania kontrolne

15.6.1. Zawartość zadanego pliku

 1. Napisz program, który wyświetli na ekranie zawartość pliku o nazwie podanej przez użytkownika.
 2. Dopisz obsługę wyjątków dla braku uprawnień oraz tego że plik nie istnieje.

15.6.2. Parsowanie /etc/passwd

 1. Sparsuj plik /etc/passwd i przedstaw go w formacie listy dictów:

  • User name
  • Encrypted password
  • User ID number (UID)
  • User’s group ID number (GID)
  • Full name of the user (GECOS)
  • User home directory
  • Login shell
 2. Zwróć username, uid oraz grupy użytkowników, których UID jest mniejszy niż 50.

 3. Gdyby w Twoim systemie nie było pliku, skorzystaj z szablonu poniżej:

  Code Listing 15.4. /etc/passwd example
  ##
  # User Database
  ##
  root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
  bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
  daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
  adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
  lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
  sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
  shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
  halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
  mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
  news:x:9:13:news:/etc/news:
  uucp:x:10:14:uucp:/var/spool/uucp:/sbin/nologin
  operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
  games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
  gopher:x:13:30:gopher:/var/gopher:/sbin/nologin
  ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
  nobody:x:99:99:Nobody:/:/sbin/nologin
  nscd:x:28:28:NSCD Daemon:/:/sbin/nologin
  vcsa:x:69:69:virtual console memory owner:/dev:/sbin/nologin
  ntp:x:38:38::/etc/ntp:/sbin/nologin
  pcap:x:77:77::/var/arpwatch:/sbin/nologin
  dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
  avahi:x:70:70:Avahi daemon:/:/sbin/nologin
  rpc:x:32:32:Portmapper RPC user:/:/sbin/nologin
  mailnull:x:47:47::/var/spool/mqueue:/sbin/nologin
  smmsp:x:51:51::/var/spool/mqueue:/sbin/nologin
  apache:x:48:48:Apache:/var/www:/sbin/nologin
  sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
  dovecot:x:97:97:dovecot:/usr/libexec/dovecot:/sbin/nologin
  oprofile:x:16:16:Special user account to be used by OProfile:/home/oprofile:/sbin/nologin
  rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
  nfsnobody:x:65534:65534:Anonymous NFS User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
  xfs:x:43:43:X Font Server:/etc/X11/fs:/sbin/nologin
  haldaemon:x:68:68:HAL daemon:/:/sbin/nologin
  avahi-autoipd:x:100:156:avahi-autoipd:/var/lib/avahi-autoipd:/sbin/nologin
  gdm:x:42:42::/var/gdm:/sbin/nologin
  sabayon:x:86:86:Sabayon user:/home/sabayon:/sbin/nologin
  
Co zadanie sprawdza?:
 
 • czytanie i parsowanie pliku
 • nieregularne pliki konfiguracyjne (struktura może się zmieniać)
 • filtrowanie elementów
 • korzystanie z pętli i instrukcji warunkowych
 • parsowanie stringów
 • praca ze ścieżkami w systemie operacyjnym

15.6.3. Parsowanie /etc/hosts

 1. Z twojego systemu operacyjnego wyciągnij plik /etc/hosts i przedstaw go w formie listy dictów jak w przykładzie poniżej:

  Code Listing 15.5. /etc/hosts example
  [
    {'ip': '127.0.0.1', 'hostnames': ['localhost'], 'protocol': 'ipv4'},
    {'ip': '127.0.0.1', 'hostnames': ['mycomp'], 'protocol': 'ipv4'},
    {'ip': '10.13.37.1', 'hostnames': ['facebook.com', 'google.com', 'microsoft.com'], 'protocol': 'ipv4'},
    {'ip': '255.255.255.255', 'hostnames': ['broadcasthost'], 'protocol': 'ipv4'},
    {'ip': '::1', 'hostnames': ['localhost'], 'protocol': 'ipv6'},
  ]
  
 2. Zwróć uwagę na uprawnienia do odczytu pliku

 3. System Windows również posiada ten plik (C:/Windows/System32/drivers/etc/hosts)

 4. Gdyby w Twoim systemie nie było pliku, skorzystaj z szablonu poniżej:

  Code Listing 15.6. /etc/hosts example
  ##
  # Host Database
  ##
  127.0.0.1    localhost
  127.0.0.1    mycomp
  10.13.37.1   facebook.com google.com microsoft.com
  255.255.255.255 broadcasthost
  ::1       localhost
  
Co zadanie sprawdza?:
 
 • czytanie i parsowanie pliku
 • nieregularne pliki konfiguracyjne (struktura może się zmieniać)
 • filtrowanie elementów
 • korzystanie z pętli i instrukcji warunkowych
 • parsowanie stringów
 • praca ze ścieżkami w systemie operacyjnym