13. Programowanie obiektowe

13.1. Paradygmat Obiektowy

W programowaniu istnieje kilka popularnych paradygmatów (idei programowania), są to między innymi:

 • imperatywny,
 • deklaratywny,
 • funkcjonalny,
 • proceduralny,
 • obiektowy.

Paradygm imperatywny oznacza, że używane są instrukcje, które zmieniają stan programu. Lista poleceń do wypełnienia przez komputer. Przykładami języków imperatywnych są C++, Python, Java i wiele innych. Paradygm deklaratwny pozwala budować programy opisując pożądany efekt zamiast kolejnych procedur, przykładem takiego języka jest HTML, w którym opisujemy jak ma strona wyglądać, nie wgłębiając się w to jak ten efekt zostanie osiągnięty. Paradygmat funcjonalny oznacza, że wykorzystywane są jedynie funkcje, które zawsze zwracają tą samą wartość dla tych samych argumentów. Nacisk jest wtedy kładziony na matematyczny opis funkcji. Jedną z istotnych zalet tego paradygmatu jest możliwość matematycznego udowodnienia skuteczności programu. Paradygmat proceduralny polega na tym, że program wykonuje listę procedur, które to procedury są zgrupowane w byty, które można nazwać funkcjami. W tym przypadku nie jest to jendak funkcja matematyczna (jak w przypadku paradygmatu funkcjonalnego), a lista poleceń i komend.

Paradygmat obiektowy polega na tym, że program manipuluje złożonymi obiektami, z których każdy ma swój własny stan i ten stan można modyfikować metodami przypisanymi do tego obiektu. Paradygmat obiektówy pozwala pisać bardzo przejrzysty kod i zrozumiały kod.

13.2. Składnia

13.2.1. Klasy

class Pojazd:
  pass
class Pojazd:
  marka = None
  kierowca = None
  kola = 4


auto = Pojazd()
class Pojazd:
  def __init__(self, marka, kola=4):
    self.marka = marka
    self.kola = kola
    self.kierowca = 'Max Peck' # tak się raczej nie robi


mercedes = Pojazd(marka='mercedes', kola=6)
print(mercedes.kola)

tir = Pojazd(marka='scania', kola=18)
print(tir.kola)
# Klasa
class Pojazd:
  marka = None
  kierowca = None
  kola = 4


# Obiekty
auto1 = Pojazd()
auto2 = Pojazd()

print(auto1.kola) # 4
print(auto2.kola) # 4

auto1.kola = 6

print(auto1.kola) # 6
print(auto2.kola) # 4

Pojazd.kola = 8

print(auto1.kola) # 6
print(auto2.kola) # 8

13.2.2. Metody

class Pojazd:
  marka = None
  kierowca = None
  kola = 4

def zatrab(self):
  print('piiip')


auto = Pojazd()
auto.zatrab()

13.2.3. self

13.2.4. Pola klasy

import logging


class Samochod:
  kola = 4
  marka = None

  def set_marka(self, marka):
    logging.warning('Ustawiamy marke')
    self.marka = marka

  def get_marka(self):
    return self.marka


# Java way
mercedes = Samochod()
mercedes.set_marka('Mercedes')
print(mercedes.get_marka())


# Python way
maluch = Samochod()
maluch.marka = 'Maluch'
print(maluch.marka)


maluch = Samochod(marka='Maluch')
print(maluch.marka)

13.2.5. Funkcja inicjalizująca

class Server:

  def __init__(self, host, user, password=None):
    """
    host i user są wymagane
    password jest niewymagany i domyślnie jest None
    """
    self.host = host
    self.user = user
    self.password = password


localhost = Server(
  host='localhost',
  user='admin',
  password='admin'
)

__init__ jest metodą klasy, która wykonuje się podczas tworzenia nowego obiektu. Nie jest to do końca konstruktor tego obiektu, ale dla większości zastosowań można przyjąć, że metoda __init__ jest konstruktorem klasy.

import logging

class Samochod:
  kierowca = None

  def __init__(self, marka, kola=4):
    logging.warning('inicjalizujemy obiekt %s', marka)
    self.marka = marka
    self.kola = kola


sam1 = Samochod(marka='Maluch')
print(sam1.marka)
print(sam1.kola)

print(dir(sam1))
print(sam1.__dict__)


sam2 = Samochod(marka='Merc')
print(sam2.marka)
print(sam2.kola)

Warning

Nie powinniśmy uruchamiać innych metod na obiekcie. Bo obiekt nie jest jeszcze w pełni zainicjalizowany!! (bo konstruktor się nie wykonał do końca). Dopiero jak się skończy __init__ to możemy uruchamiać metody obiektu.

class Server:

  def __init__(self, host, user, password=None):
    self.host = host
    self.user = user
    self.password = password
    self.login() # Błąd. Obiekt nie jest jeszcze w pełni zainicjalizowany

  def login(self):
    print('loguję się do systemu')


localhost = Server(
  host='localhost',
  user='admin',
  password='admin'
)

# to jest poprawne wywoałnie
localhost.login()

13.2.6. Dziedziczenie

class Pojazd:
  marka = None
  kierowca = None
  kola = 4

class Samochod(Pojazd):
  marka = None
  kierowca = {'imie': 'José', 'nazwisko': 'Jiménez'}

class Motor(Pojazd):
  marka = 'honda'
  kola = 2

13.2.7. Diament dziedziczenia

class A:
  def wyswietl(self):
    print('a')


class B:
  def wyswietl(self):
    print('b')


class C:
  def wyswietl(self):
    print('c')


class D(A, B, C):
  pass


d = D().wyswietl() # a

13.2.8. Wielodziedziczenie

class Pojazd:
  marka = None

class Samochod(Pojazd):
  marka = None
  kierowca = {'imie': 'José', 'nazwisko': 'Jiménez'}

class Jeep(Samochod):
  marka = 'jeep'

class Star(Samochod):
  marka = 'star'

13.2.9. Kompozycja

Tzw. Klasy Mixin

class OtwieralneSzyby:
  def otworz_szyby(self):
    raise NotImplementedError

  def zamknij_szyby(self):
    raise NotImplementedError


class OtwieralnyDach:
  def otorz_dach(self):
    raise NotImplementedError

  def zamknij_dach(self):
    raise NotImplementedError


class UmieTrabic:
  def zatrab(self):
    print('\bbiip')


class Pojazd:
  kola = None


class Samochod(Pojazd, UmieTrabic, OtwieralneSzyby):
  kola = 4

  def wlacz_swiatla(self, *args, **kwargs):
    print('włączam światła')


class Cabrio(Samochod, OtwieralnyDach):
  def wlacz_swiatla(self, *args, **kwargs):
    print('Podnieś obudowę lamp')
    print('Puść muzyzkę')
    super().wlacz_swiatla(*args, **kwargs)
    print('Zatrąb')


class Motor(Pojazd, UmieTrabic):
  kola = 2


c = Cabrio()
c.wlacz_swiatla()
class OtwieralnyDach:
  def otworz_dach(self):
    pass

  def zamknij_dach(self):
    pass


class Trabi:
  def zatrab(self):
    raise NotImplementedErrorclass Pojazd:
  kola = None


class Samochod(Pojazd):
  kola = 4


class Motor(Pojazd, Trabi):
  kola = 2

  def zatrab(self):
    print('biip')


class Cabriolet(Samochod, OtwieralnyDach, Trabi):
  def zatrab(self):
    print('tru tu tu tu')


class Mercedes(Samochod, OtwieralnyDach, Trabi):
  pass


class Maluch(Samochod, Trabi):
  pass

13.2.10. Dziedziczenie czy kompozycja?

 • Kompozycja ponad dziedziczenie!

13.2.11. Polimorfizm

>>> class Pojazd:
...  def zatrab(self):
...    raise NotImplementedError
...
>>> class Motor(Pojazd):
...   def zatrab(self):
...     print('bip')
...
>>> class Samochod(Pojazd):
...   def zatrab(self):
...     print('biiiip')
...
>>> obj = Motor()
>>> obj.zatrab()
>>>
>>> obj = Samochod()
>>> obj.zatrab()

Note

to jest alternatywa dla instrukcji switch

if obj == 'motor'
  print('bip')
elif obj == 'samochod'
  print('biiiip')
...

13.2.12. Klasy abstrakcyjne

Klasa abstrakcyjna to taka klasa, która nie ma żadnych instancji (w programie nie ma ani jednego obiektu, który jest obiektem tej klasy). Klasy abstrakcyjne są uogólnieniem innych klas, wykorzystuje się to często przy dziedziczeniu. Na przykład tworzy się najpierw abstrakcyjną klasę figura, która definiuje, że figura ma pole oraz, że jest metoda, ktora to pole policzy na podstawie jedynie prywatnych zmiennych. Po klasie figura możemy następnie dziedziczyć tworząc klasy kwadrat oraz trójkąt, które będą miały swoje instancje i na których będziemy wykonywali operacje.

class Figura:
  def pole(self):
    raise NotImplementedError

  def obwod(self):
    raise NotImplementedError


 class Trojkat(Figura):
  def pole(self):
    self.a * self.h

  def obwod(self):
    pass

13.2.13. super()

Funkcja super pozwala uzyskać dostęp do obiektu po którym dziedziczymy, do jego parametrów statycznych i metod, które przeciążamy (m.in. funkcji __init__).

class Human:
  species = 'Homo Sapiens'

  def __init__(self):
    self.short_species = 'human'

class Man(Human):
  def __init__(self, name='man'):
    super().__init__()
    self.name = name

  def my_parent(self):
    print(super().species)

  def get_my_species(self):
    print(self.species)

print(John.short_species)
John.my_parent()

John.species
John.get_my_species()

13.2.14. @property i @x.setter

Dekoratory @propery, @kola.setter i @kola.deleter służą do zdefiniowania dostępu do ‘prywatnych’ pól klasy. W Pythonie z definicji nie ma czegoś takiego jak pole prywatne. Jest natomiast konwencja nazywania zmiennych zaczynając od symbolu podkreślnika (np. _kola), jeżeli chcemy zaznaczyć, że to jest zmienna prywatna. Nic nie blokuje jednak użytkownika przed dostępem do tej zmiennej. Dekoratory @kola.setter i @property tworzą metody do obsługi zmiennej _kola (w przykładzie poniżej).

class Samochod:
  def __init__(self):
    self._kola = None

  @property
  def kola(self):
    print('Wyczytanie z książki pokazdu')
    return self._kola

  @kola.setter
  def kola(self, value):
    print('Wpis do książki pojazdu o zmienionych kołach')
    self._kola = value

  @kola.deleter
  def _kola(self):
    del self._kola


auto = Samochod()
print(auto.kola) # uruchamiany jest ``kola``, który jest property

auto.kola = 4 # uruchamiany jest ``kola.setter z argumentem 4``
print(auto.kola) # uruchamiany jest ``kola``, który jest property

Note

Masz aplikację pisaną od 10 lat i chcesz wstrzyknąć logowanie użycia danej zmiennej w programie. Możesz dodać @property dla tej właściwości, która napierw zaloguje __name__ i __file__ a później zwróci wartość (nie zmieniając API aplikacji).

13.2.15. Monkey Patching

class User:
  def hello(self):
    print('siema')


def monkey_patch():
  print('hhh')


User.hello = monkey_patch
User.hello()

13.2.16. @staticmethod

Dekorator @staticmethod służy do tworzenia metod statycznych, takich które odnoszą się do klasy jako całości, nie do konkretnego obiektu.

class Person:
  population = 0

  def __init__(self, name='NN'):
    self.name = name
    Person.increment_population()

  @staticmethod
  def increment_population():
    Person.population += 1


anna = Person('Anna')
john = Person('John')

# ile użytkowników zostało stworzonych z szablonu Person
print(Person.population)

13.2.17. __str__() i __repr__()

Dwiema dość często używanymi metodami systemowymi są __repr__ i __str__. Obie te funkcje konwertują obiekt klasy do stringa, mają jednak inne przeznaczenie:

 • cel __repr__ to być jednoznacznym,
 • cel __str__ to być czytelnym.

Albo jeszcze inaczej:

 • __repr__ jest dla developerów,
 • __str__ dla użytkowników.
class Samochod:
  def __init__(self, marka, kola=4):
    self.marka = marka
    self.kola = kola

  def __str__(self):
    return f'Marka: {self.marka} i ma {self.kola} koła'

  def __repr__(self):
    return f'Samochód(marka: {self.marka}, kola: {self.kola})'


Samochod(marka='mercedes', kola=3)

auto = Samochod(marka='mercedes', kola=3)
print(auto)

auta = [
  Samochod(marka='mercedes', kola=3),
  Samochod(marka='maluch', kola=4),
  Samochod(marka='fiat', kola=4),
]

print(auta)

Przykład praktyczny:

>>> import datetime
>>> datetime.datetime.now() # wyświetli w konsoli napis zdefiniowany przez ``__repr__``
>>> print(datetime.datetime.now()) # wyświetli w konsoli napis zdefiniowany przez ``__str__``

13.2.18. Metaclass

Każdy obiekt klasy jest instankcją tej klasy. Każda napisana klasa jest instancją obiektu, który nazywa się metaklasą. Domyślnie klasy są obiektem typu type

class FooClass:
  pass

f = FooClass()
isinstance(f, FooClass)
isinstance(f, type)

13.3. Przeciążanie operatorów

Python implementuje kilka funkcji systemowych (magic methods), zaczynających się od podwójnego podkreślnika. Są to funkcje wywoływane m.in podczas inicjalizacji obiektu (__init__). Innym przykładem może być funkcja obiekt1.__add__(obiekt2), która jest wywoływana gdy wykonamy operację obiekt1 + obiekt2.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów metod magicznych w Pythonie.

13.3.1. __add__()

class Vector:
  def __init__(self, x=0.0, y=0.0):
    self.x = x
    self.y = y

  def __abs__(self):
    return (self.x**2 + self.y**2)**0.5

  def __str__(self):
    return f"Vector(x={self.x}, y={self.y})"

  def __repr__(self):
    return f"Vector: [x: {self.x}, y: {self.y}]"

  def __add__(self, other):
    return Vector(
      self.x + other.x,
      self.y + other.y
    )

vector1 = Vector(x=1, y=2)
vector2 = Vector(x=3, y=4)

suma = vector1 + vector2
print(suma)
# wyświetli: Vector(x=4, y=6)

13.3.2. __eq__()

vector1 == vector2 # ``urchamia __eq__``

13.3.3. __ne__()

13.3.4. __lt__()

13.3.5. __le__()

13.3.6. __gt__()

13.3.7. __ge__()

13.4. Dobre praktyki

13.4.1. Tell - don’t ask

“Tell-Don’t-Ask is a principle that helps people remember that object-orientation is about bundling data with the functions that operate on that data. It reminds us that rather than asking an object for data and acting on that data, we should instead tell an object what to do. This encourages to move behavior into an object to go with the data.”

Dobrze:

class Samochod:
  szyby = 'zamkniete'

  def otworz_szyby(self):
    self.szyby = 'otwarte'


auto.otworz_szyby()

Źle:

class Samochod:
  szyby = 'zamkniete'

  def otworz_szyby(self):
    self.szyby = 'otwarte'


auto.szyby = 'zamkniete'

13.4.2. Inicjalizacja parametrów

Wszystkie parametry lokalne dla danej instancji klasy powinny być zainicjalizowane w funkcji __init__.

13.4.3. Private, public? konwencja _ i __

W Pythonie nie ma czegoś takiego jak prywatne pole klasy. Czy prywatna metoda klasy. Wszystkie obiekty zdefiniowane wewnątrz klasy są publiczne. Istnieje jednak ogólnie przyjęta konwencja, że obiekty poprzedzone _ są prywatne dla tej klasy i nie powinny być bezpośrednio wywoływane przez użytkownika. Podobnie z funkcjami rozpoczynającymi się od __ (m.in. metody magiczne wspomniane powyżej). Są tu funkcje systemowe, które są używane przez interpreter Pythona i raczej nie powinny być używane bezpośrednio.

__author__ = 'Matt Harasymczuk'

class Person:
  imie = '' # publiczna
  data_urodzenia = '' #publiczna
  _wiek = # prywanta

13.4.4. Co powinno być w klasie a co nie?

 • Jeżeli metoda w swoim ciele ma self i z niego korzysta to powinna być w klasie
 • Jeżeli metoda nie ma w swoim ciele self to nie powinna być w klasie
 • Jeżeli metoda nie ma w swoim ciele self ale wybitnie pasuje do klasy, to można ją tam zamieścić oraz dodać dekorator @staticmethod
class Osoba:
  wiek = 10

  def __init__(self, imie):
    self.imie = imie

  @staticmethod
  def powiedz_hello():
    print('hello')


Osoba.powiedz_hello()
print(Osoba.wiek)


o = Osoba(imie='Ivan')
o.powiedz_hello()
print(Osoba.wiek)

13.4.5. Klasa per plik?

13.5. Przykłady praktyczne

>>> class Osoba:
...  nazwisko = 'Jiménez'
...
...  def __init__(self, imie):
...    self.imie = imie

>>> o1 = Osoba('Jose')
>>> o2 = Osoba('Ivan')


>>> print(o1.nazwisko)
Jiménez

>>> print(o2.nazwisko)
Jiménez>>> o1.nazwisko = 'Ivanovic'

>>> print(o1.nazwisko)
Ivanovic

>>> print(o2.nazwisko)
Jiménez>>> Osoba.nazwisko = 'Peck'

>>> print(o1.nazwisko)
Ivanovic

>>> print(o2.nazwisko)
Peck

13.6. Zadania kontrolne

13.6.1. Punkty i wektory

Przekształć swój kod z przykładu z modułu “Matematyka” tak żeby wykorzytywał klasy.

Zadanie 0:

Napisz klasę ObiektGraficzny, która implemtuje “wirtualną” funkcję plot(). Niech domyślnie ta funkcja podnosi NotImplementedError (podpowiedź: raise NotImplementedError).

Zadanie 1:

Napisz klasę Punkt, która dziedziczy po ObiektGraficzny, która będzie miała “ukryte” pola _x, _y. Konstruktor tej klasy ma przyjmować współrzędne x oraz y jako argumenty. Napisz obsługę pól ukrytych _x oraz _y jako @property tej klasy (obsługiwane jako x oraz y). Dopisz implementacje metod __str__ oraz __repr__. Zaimplementuj metodę plot(kolor), która wyrysuje ten punkt na aktualnie aktywnym wykresie. Kolor domyślnie powinien przyjmować wartość 'black'.

Dopisz do tej klasy metodę statyczną, która zwróci losowy punkt w podobny sposób jak funkcja random_point(center, std) zwracała obiekt dwuelementowy.

Zadanie 2:

Dopisz do tej klasy dwie metody, które pozwolą obliczyć odległość między dwoma punktami. Jedna z tych metod niech będzie metodą statyczną, która przyjmuje dwa punkty jako argumenty, a zwraca odległość między nimi (przykładowe wywołanie tej metody: Punkt.oblicz_odleglosc_miedzy_punktami(punkt_A, punkt_B)). Druga z tych metod niech będzie zwykłą metodą klasy, która przyjmie jeden punkt jako argument oraz obliczy odległość od tego punktud opunktu na którym jest wykonywana (punkt_A.oblicz_odleglosc_do(punkt_B)).

Zadanie 3:

Napisz kod, który wykorzystując klasę zaimplementowaną w przykładzie powyżej, wygeneruje listę losowych punktów wokół punktów A i B. Wyrysuj te punkty na wykresie, podobnie jak w przykładzie z modułu “Matematyka”.

Zadanie 4:

Napisz kod, który zaklasyfikuje te losowo wygenerowane punkty do punktów A oraz B na podstawie odległości. W tym celu wykorzystaj napisane metody do obliczania odległości między punktami. Po klasyfikacji wyrysuj te punkty na wykresie, podobnie jak w przykładzie z modułu “Matematyka”.

13.6.2. Książka adresowa

Zadanie 1:

Zmień swój kod zadania z książką adresową, aby każdy z kontaktów był reprezentowany przez:

 • imię

 • nazwisko

 • telefon

 • adresy:

  • ulica
  • miasto
  • kod_pocztowy
  • wojewodztwo
  • panstwo
 • Wszystkie dane w książce muszą być reprezentowane przez klasy.
 • Klasa osoba powinna wykorzystywać domyślne argumenty w __init__.
 • Użytkownik może mieć wiele adresów.
 • Klasa adres powinna mieć zmienną liczbę argumentów za pomocą **kwargs z domyślnymi wartościami.
 • Zrób tak, aby się ładnie wyświetlało. Zarówno dla jednego wyniku (print(adres), print(osoba) jak i dla wszystkich w książce print(ksiazka_adresowa).
 • API programu powinno być tak jak na listingu poniżej
ksiazka_adresowa = [
  Kontakt(imie='Max', nazwisko='Peck', adresy=[
    Adres(ulica='...', miasto='...'),
    Adres(ulica='...', miasto='...'),
    Adres(ulica='...', miasto='...'),
  ]),
  Kontakt(imie='José', nazwisko='Jiménez'),
  Kontakt(imie='Иван', nazwisko='Иванович', adresy=[]),
]
Zadanie 2:

Napisz książkę adresową, która będzie zapisywała a później odczyta i sparsuje dane do pliku w formacie Pickle.

Zadanie 3:

Napisz książkę adresową, która będzie zapisywała a później odczyta i sparsuje dane do pliku w formacie JSON.

Podpowiedź:
 • Czytelny kod powinien mieć około 35 linii
 • Dane w formacie Pickle muszą być zapisane do pliku binarnie
 • pickle.loads() przyjmuje uchwyt do pliku, a nie jego zawartość
Co zadanie sprawdza?:
 
 • myślenie obiektowe i odwzorowanie struktury w programie
 • praca z obiektami
 • zagnieżdżanie obiektów
 • serializacja obiektów do formatów JSON i Pickle
 • korzystanie z operatorów * i **
 • rzutowanie obiektu na stringa oraz jego reprezentacja (które i kiedy użyć)