2. Złożone typy danych

2.1. Zbiory i operacje na nich

2.1.1. tuple - Krotka

my_tuple = ()
my_tuple = tuple()

my_tuple = (1, 2, None, False, 'hej')
my_tuple = tuple(1, 2, None, False, 'hej')
>>> def return_arguments(a, b):
...  return (a, b)

>>> return_arguments(10, 20)
(10, 20)
>>> my_tuple = (1, 2, 3, 4, 5)

>>> my_tuple[:3] # do 3
(1, 2, 3)

>>> my_tuple[1:4] # od 1 do 4
(2, 3, 4)

>>> my_tuple[3:] # od 3 do końca
(4, 5)

>>> my_tuple[::2] # co 2
(1, 3, 5)

>>> my_tuple[-1] # ostatni i ostatni element
5
>>> my_tuple = (1, 2, 3, 4, 5)
>>> a, b = 1, 4

>>> my_tuple[slice(a,b)] # definiowanie za pomocą komendy
(2, 3, 4)

>>> my_tuple[a:b] # to samo
(2, 3, 4)

2.1.2. list - Lista

my_list = []
my_list = list()

my_list = [1, 2, None, False, 'hej']
my_list = list(1, 2, None, False, 'hej')
>>> my_list = [1, 2, None, False, 'hej']
>>> my_list[1]
2
>>> my_list[2:5]
[None, False, 'hej']
>>> my_list = [1, 2]
>>> my_list = my_list.append([3, 4])
[1, 2, [3, 4]]

>>> my_list = [1, 2]
>>> my_list.extend([3, 4])
[1, 2, 3, 4]

2.1.3. set - Zbiór

>>> {1, 3, 1}
{1, 3}

>>> set([1, 3, 1])
{1, 3}
>>> my_set = {1, 2, 3}
{1, 2, 3}

>>> my_set.add(4)
>>> my_set.add(4)
>>> my_set.add(3)
{1, 2, 3, 4}

# Operacje na zbiorach
>>> {1,2} - {2,3} # Różnica
{1}

>>> {1,2} | {2,3} # Suma
{1, 2, 3}

>>> {1,2} & {2,3} # Iloczyn
{2}

>>> {1,2} ^ {2,3} # Różnica symetryczna
{1, 3}
>>> my_set = {1, 2, 3}

>>> len(my_set) # Długość
3

>>> 1 in my_set # Przynależność
True

>>> for i in my_set: # Można po nim iterować
...  print(i)
... print(my_set + {3,4}) # Ale już nie ma złożenia, są za to operacje na zbiorach

Set można zrobić z dowolnego hashowalnego obiektu:

class Adres:
  def __init__(self, miasto):
    self.miasto = miasto


Adres(miasto='Gwiezdne')
print({Adres(miasto='Gwiezdne'), Adres(miasto='Gwiezdne')})

a = Adres(miasto='Gwiezdne')
print({a, a})

Należy zwrócić uwagę, aby nie pomylić z dictem:

{} # dict
{'klucz': 'wartość'} # dict
{'klucz', 'wartość'} # set
{'wartość'} # set

2.1.4. dict - Słownik

my_dict = {
  "imie": "José",
  "nazwisko": 'Jiménez',
  'wiek': 10,
}

print(my_dict['nazwisko'])
>>> my_dict = {'wiek': 10, 'wiek': 20, 'imie': 'José', 'nazwisko': 'Jiménez'}
{'imie': 'José', 'nazwisko': 'Jiménez', 'wiek': 20}

>>> my_dict.items()
dict_items([('wiek', 20), ('imie', 'José'), ('nazwisko', 'Jiménez')])

>>> my_dict.keys()
dict_keys(['wiek', 'imie', 'nazwisko'])

>>> my_dict.values()
dict_values([20, 'José', 'Jiménez'])

Note

przy wyświetlaniu elementów słownika, kolejność może się zmieniać!

2.1.5. Złożoność obliczeniowa

2.1.5.1. Zastosowanie setów zamiast list

Jeżeli masz listę w której sprawdzasz czy element występuje, to zamień listę na set, dzięki temu będzie lepsza złożoność

IMIONA = ['José', 'Ivan', 'Max']

if imie in IMIONA:
  pass
IMIONA = {'José', 'Ivan', 'Max'}

if imie in IMIONA:
  pass

2.1.5.2. Zastosowanie list zamiast konkatanacji stringów

# Performance - Method concatenates strings using + in a loop
html = '<table>'

for element in lista:
  html += f'\r\n<tr><td>{element}</td></tr>'
html += '\r\n</table>'

print(html)
# Problem solved
html = ['<table>']

for element in lista:
  html.append(f'<tr><td>{element}</td></tr>')

html.append('</table>')
output = '\r\n'.join(html)

print(output)
 • Jeżeli coś collections.deque - Double ended Queue
 • Serializowane kolejki przy wielowątkowości
 • Uwaga na set zawierający floaty, bo pomiędzy dwoma wartościami jest nieskończona ilość wyrażeń

2.1.6. Dobieranie się do wartości elementów za pomocą [...] i .get(...)

Do zawartości zmiennej słownikowej możemy uzyskać dostęp używając nawiasów kwadratowych wraz z kluczem, albo funkcji .get(klucz). Różnica między tymi podejściami polega na tym, że jeżeli dana zmienna słownikowa nie zawiera pewnego klucza, używanie nawiasów kwadratowych wygeneruje wyjątek KeyError, natomiast użycie funkcji .get(klucz) nie zwróci nic. Do funkcji .get(klucz) możemy dodatkowo dopisać wartość domyślną która zostanie zwrócona, jeżeli słownik nie posiada danego klucza.

>>> dane = {'imie': 'José', 'nazwisko': 'Jiménez'}

>>> dane['nazwisko']
'Jiménez'

>>> dane.get('nazwisko')
'Jiménez'

>>> dane['wiek']
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
KeyError: 'wiek'

>>> dane.get('wiek')

>>> dane.get('wiek', 'n/d')
'n/d'

2.1.7. Jak Python rozróżnia typy

Dla każdego z poniższych przykładów wykonano funkcję type(what) i wynik pokazano poniżej. Dla czytelności przykładu pominięto tę linijkę.

>>> what = 'foo'
<class 'str'>

>>> what = 'foo',
<class 'tuple'>

>>> what = ('foo')
<class 'str'>

>>> what = ('foo',)
<class 'tuple'>
>>> what = 10
<class 'int'>

>>> what = 10.5
<class 'float'>

>>> what = .5
<class 'float'>

>>> what = 10.
<class 'float'>

>>> what = (10.)
<class 'float'>
>>> what = 10, # len(what) = 1
<class 'tuple'>

>>> what = (10,) # len(what) = 1
<class 'tuple'>

>>> what = (10) # len(what) -> TypeError: object of type 'int' has no len()
<class 'int'>
>>> what = 10, 20
<class 'tuple'>

>>> what = (10, 20)
<class 'tuple'>
>>> what = {}
<class 'dict'>

>>> what = {'id'}
<class 'set'>

>>> what = {'id': 1}
<class 'dict'>
>>> a = {}

>>> isinstance(a, dict)
True

>>> isinstance(a, set)
False

>>> isinstance(a, (set, dict))
True

2.2. Złożone typy danych

2.2.1. Lista słowników

>>> studenci = [
...  {'imie': 'Max'},
...  {'imie': 'José', 'nazwisko': 'Jiménez'},
...  {'imie': 'Ivan', 'nazwisko': None},
...  {'imie': 'Buster', 'programuje w': ['python', 'java', 'c/c++']},
... ]

>>> studenci[0]['nazwisko']
Traceback (most recent call last):
 ...
KeyError: 'nazwisko'

>>> studenci[0].get('nazwisko', 'n/d')
'n/d'

>>> '\n'.join(studenci[3].get('programuje w'))
python
java
c/c++

2.2.2. Listy wielowymiarowe

array = [
  [0, 1, 2],
  [1, 2, 3],
  [1, 2, 3],
]
array2 = [
  [0, None, 'abc'],
  [1, 2, 3],
]

2.2.3. Mieszane typy

array = [
  [0, 1, 2],
  (1, 2, 3),
  set([1, 3, 1]),
  {'imie': 'José', 'nazwisko': 'Jiménez'}
]

2.3. Jak inicjować poszczególne typy?

 • list() czy []
 • tuple() czy ()
 • dict() czy {}
 • set() czy {}

2.4. Zadania kontrolne

2.4.1. Wyrazy

Napisz program, który na podstawie paragrafu tekstu “Lorem Ipsum” podzieli go na zdania i dla każdego zdania wyświetli ile jest w nim wyrazów:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Założenia:
 • kropka rozdziela zdania
 • spacja oddziela wyrazy w zdaniu
Podpowiedź:
 • str.split()

 • len()

 • lista = ['Max', 'Peck']
  
  for element in lista:
    print(element)
  

2.4.2. Przeliczanie odległości

Napisz program który przekonwertuje odległości (podane w metrach) i zwróci dict, zgodnie z szablonem:

{
  'kilometers': int,
  'miles': float,
  'nautical miles': float,
  'all': [int, float, float]
}
Podpowiedź:
 • 1000 m = 1 km

 • 1608 m = 1 mila

 • 1852 m = 1 mila morska

 • def konwersja_odleglosci(...):
    return {...}