2. Złożone typy danych

2.1. Zbiory i operacje na nich

2.1.1. tuple - Krotka

a = (1, 2, 3)
a = tuple(1, 2, 3)
>>> def return_arguments(a, b):
...  return (a, b)

>>> out = return_arguments(10, 20)
>>> print(out)
(10, 20)

2.1.2. list - Lista

my_list = []
my_list = list()
my_list = [1, 2, None, False, 'hej']
>>> my_list = [1, 2, None, False, 'hej']
>>> my_list[2]
None
def make_html1(lista):
  """
  Performance - Method concatenates strings using + in a loop
  """
  html = '<table>'

  for element in lista:
    html += f'\r\n<tr><td>{element}</td></tr>'
  html += '\r\n</table>'

  return html


def make_html2(lista):
  """
  Problem solved
  """
  html = ['<table>']

  for element in lista:
    html.append(f'<tr><td>{element}</td></tr>')

  html.append('</table>')

  return '\r\n'.join(html)

2.1.3. set - Zbiór

>>> a = set([1, 3, 1])
>>> a
{1, 3}

Przykład trochę bardziej zaawansowany:

class Adres:
  def __init__(self, miasto):
    self.miasto = miasto


Adres(miasto='...')
print({Adres(miasto='...'), Adres(miasto='...')})

a = Adres(miasto='...')
print({a, a})
{} # dict
{'klucz': 'wartość'} # dict
{'klucz', 'wartość'} # set
{'klucz'} # set

2.1.4. dict - Słownik

my_data = {
  "imie": "José",
  "nazwisko": 'Jiménez',
  'wiek': 10,
}

print(my_data['nazwisko'])
out = {'id': 10, 'id': 20}
print(out)

2.1.5. Dobieranie się do wartości elementów za pomocą [...] i .get(...)

Do zawartości zmiennej słownikowej możemy uzyskać dostęp używając nawiasów kwadratowych wraz z kluczem, albo funkcji .get(klucz). Różnica między tymi podejściami polega na tym, że jeżeli dana zmienna słownikowa nie zawiera pewnego klucza, używanie nawiasów kwadratowych wygeneruje wyjątek KeyError, natomiast użycie funkcji .get(klucz) nie zwróci nic. Do funkcji .get(klucz) możemy dodatkowo dopisać wartość domyślną która zostanie zwrócona, jeżeli słownik nie posiada danego klucza.

>>> dane = {'imie': 'José', 'nazwisko': 'Jiménez'}

>>> dane['nazwisko']
'Jiménez'

>>> dane.get('nazwisko')
'Jiménez'

>>> dane['wiek']
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
KeyError: 'wiek'

>>> dane.get('wiek')

>>> dane.get('wiek', 'n/d')
'n/d'

2.1.6. Jak Python rozróżnia typy

Dla każdego z poniższych przykładów wykonano funkcję type(what) i wynik pokazano poniżej. Dla czytelności przykładu pominięto tę linijkę.

>>> what = 'foo'
<class 'str'>

>>> what = 'foo',
<class 'tuple'>

>>> what = ('foo')
<class 'str'>

>>> what = ('foo',)
<class 'tuple'>
>>> what = 10
<class 'int'>

>>> what = 10.5
<class 'float'>

>>> what = .5
<class 'float'>

>>> what = 10.
<class 'float'>

>>> what = 10,
<class 'tuple'>

>>> what = 10, 20
<class 'tuple'>

>>> what = (10, 20)
<class 'tuple'>

>>> what = (10,)
<class 'tuple'>

>>> what = (10.)
<class 'float'>
>>> what = {}
<class 'dict'>

>>> what = {'id'}
<class 'set'>

>>> what = {'id': 1}
<class 'dict'>


>>> a = {}

>>> isinstance(a, dict)
True

>>> isinstance(a, set)
False

>>> isinstance(a, (set, dict))
True

2.2. Złożone typy danych

2.2.1. Lista słowników

studenci = [
  {'imie': 'Max'},
  {'imie': 'José', 'nazwisko': 'Jiménez'},
  {'imie': 'Ivan', 'nazwisko': None},
  {'imie': 'Buster', 'programuje w': ['python', 'java', 'c/c++']},
]

dane = studenci[0]['nazwisko']
dane = studenci[0].get('nazwisko', 'n/d')
dane = '\n'.join(studenci[4].get('programuje w'))
print(dane)

2.2.2. Listy wielowymiarowe

array = [
  [0, 1, 2],
  [1, 2, 3],
]

2.2.3. Mieszane typy

array = [
  [0, 1, 2],
  (1, 2, 3),
  set([1, 3, 1]),
  {'imie': 'José', 'nazwisko': 'Jiménez'}
]

2.3. Jak inicjować poszczególne typy?

 • list() czy []
 • tuple() czy ()
 • dict() czy {}
 • set() czy {}

2.4. Zadania kontrolne

2.4.1. Wyrazy

Napisz program, który na podstawie paragrafu tekstu “Lorem Ipsum” podzieli go na zdania () i dla każdego zdania wyświetli ile jest w nim wyrazów:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Założenia:
 • kropka rozdziela zdania
 • spacja oddziela wyrazy w zdaniu
Podpowiedź:
 • str.split()
 • len()
 • for wyraz in zdanie:

2.4.2. Przeliczanie odległości

Napisz program który przekonwertuje odległości (podane w metrach) i zwróci dict, zgodnie z szablonem:

{
  'kilometers': int,
  'miles': float,
  'nautical miles': float,
  'all': [int, float, float]
}
Podpowiedź:
 • 1000 m = 1 km
 • 1608 m = 1 mila
 • 1852 m = 1 mila morska
 • def konwersja_odleglosci(): oraz return {...}