4. Context Managers

4.1. Protocol

 • __enter__(self, *args, **kwargs) -> self

 • __exit__(self, *args, **kwargs) -> None

Listing 369. How to create Context Managers
class MyClass:
  def __enter__(self):
    return self

  def __exit__(self, *args):
    return None

  def hello(self):
    print('hello')


with MyClass() as cls:
  cls.hello()

4.2. Use Case

 • Pliki

 • Buforowanie danych

 • Połączenia do bazy danych

 • Transakcje w bazie danych

 • Cursory w bazie danych

 • Lock

 • Stream sieciowe

 • Komunikacja po socketach

4.3. Examples

4.3.1. Files

f = open(FILE)
# ...
f.close()
with open(FILE) as file:
  # ...

4.3.2. Database

import sqlite3


SQL_CREATE_TABLE = """
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS astronauts (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    pesel INTEGER UNIQUE,
    firstname TEXT,
    lastname TEXT)"""
SQL_INSERT = 'INSERT INTO astronauts VALUES (NULL, :pesel, :firstname, :lastname)'
SQL_SELECT = 'SELECT * from astronauts'


astronauts = [
  {'pesel': '61041212345', 'firstname': 'José', 'lastname': 'Jiménez'},
  {'pesel': '61041212346', 'firstname': 'Jan', 'lastname': 'Twardowski'},
  {'pesel': '61041212347', 'firstname': 'Melissa', 'lastname': 'Lewis'},
  {'pesel': '61041212348', 'firstname': 'Alex', 'lastname': 'Vogel'},
  {'pesel': '61041212349', 'firstname': 'Ryan', 'lastname': 'Stone'},
]


with sqlite3.connect(':memory:') as db:
  db.execute(SQL_CREATE_TABLE)
  db.executemany(SQL_INSERT, astronauts)

  for row in db.execute(SQL_SELECT):
    print(row)

4.3.3. Lock

from threading import Lock

lock = Lock()

with lock:
  my_list.append(item)

replaces the more verbose:

from threading import Lock

lock = Lock()
lock.acquire()

try:
  my_list.append(item)
finally:
  lock.release()

4.4. Contextmanager decorator

 • Dzieli naszą funkcję na bloki przed i po yield

 • Bloki przed traktuje jako __enter__()

 • Bloki za traktuje jako __exit__()

4.4.1. contextmanager decorator

from contextlib import contextmanager
import time


@contextmanager
def MicroBenchmark():
  start_time = time.time()
  yield
  end_time = time.time()
  duration = end_time - start_time
  print(f'Duration {duration:.4f} seconds')


with MicroBenchmark():
  max = int(1e8)
  list(range(max))

# Duration 3.4540 seconds

4.4.2. ContextDecorator class

from contextlib import ContextDecorator
import time


class MicroBenchmark(ContextDecorator):
  def __enter__(self):
    self.start_time = time.time()
    return self

  def __exit__(self, *args):
    end_time = time.time()
    duration = end_time - start_time
    print(f'Duration {duration:.4f} seconds')


@MicroBenchmark()
def my_function():
  max = int(1e8)
  list(range(max))


my_function()
# Duration 3.3507 seconds

4.4.3. Use Case

from contextlib import contextmanager


@contextmanager
def tag(name):
  print(f"<{name}>")
  yield
  print(f"</{name}>")


with tag("p"):
  print("foo")

# <p>
# foo
# </p>

4.5. Assignments

4.5.1. Buffered file

 1. Stwórz Context Manager dla zapisu do plików

 2. Context Manager buforuje dane (nie zapisuje ich na bieżąco)

 3. Gdy program wyjdzie z bloku context managera, to nastąpi otwarcie pliku, zapisanie do pliku i jego zamknięcie

Dla zaawansowanych
 1. Jak zrobić, aby bufor periodycznie zapisywał dane na dysku (w tle)?

 2. Jak zrobić, aby do bufora podczas zapisu na dysk, nadal można było pisać?

FILENAME = '/tmp/context-manager.txt'

class File:
  pass


with File(FILENAME) as file:
  file.append_line(...)
  file.append_line(...)
  file.append_line(...)

# after block with exits, save to file