1. Descriptor

1.1. The Descriptor Protocol

 • They provide the developer with the ability to add managed attributes to objects

 • __get__(self, obj, type=None) -> self

 • __set__(self, obj, value) -> None

 • __delete__(self, obj) -> None

1.2. Builtin Descriptor Object Examples

 • classmethod

 • staticmethod

 • property

 • functions in general

1.3. Example

class Kelvin:
  def __get__(self, parent, parent_type):
    return parent.value

  def __set__(self, parent, value):
    parent.value = value

  def __delete__(self, parent):
    parent.value = None


class Temperature:
  kelvin = Kelvin()


temp = Temperature()

temp.kelvin = 10    # Will trigger ``Kelvin.__set__()``
print(temp.kelvin)   # Will trigger ``Kelvin.__get__()``
del temp.kelvin     # Will trigger ``Kelvin.__delete__()``

1.4. Case Study

1.4.1. Temperature Conversion

class Temperature:
  class Kelvin:
    def __get__(self, parent, parent_type):
      return round(parent._value, 2)

    def __set__(self, parent, value):
      parent._value = round(value, 2)

    def __delete__(self, parent):
      parent._value = 0

  class Celsius:
    def __get__(self, parent, parent_type):
      temp = parent._value - 273.15
      return round(temp, 2)

    def __set__(self, parent, value):
      temp = value + 273.15
      parent._value = round(temp, 2)

    def __delete__(self, parent):
      parent._value = 0

  class Fahrenheit:
    def __get__(self, parent, parent_type):
      temp = (parent._value-273.15) * 9/5 + 32
      return round(temp, 2)

    def __set__(self, parent, fahrenheit):
      temp = (fahrenheit-32) * 5/9 + 273.15
      parent._value = round(temp, 2)

    def __delete__(self, parent):
      parent._value = 0

  kelvin = Kelvin()
  celsius = Celsius()
  fahrenheit = Fahrenheit()


temp = Temperature()

temp.kelvin = 273.15
print(f'K: {temp.kelvin}') # 273.15
print(f'C: {temp.celsius}') # 0.0
print(f'F: {temp.fahrenheit}') # 32.0

print()

temp.fahrenheit = 100
print(f'K: {temp.kelvin}') # 310.93
print(f'C: {temp.celsius}') # 37.78
print(f'F: {temp.fahrenheit}') # 100.0

print()

temp.celsius = 100
print(f'K: {temp.kelvin}') # 373.15
print(f'C: {temp.celsius}') # 100.0
print(f'F: {temp.fahrenheit}') # 212.0

print()

del temp.celsius
print(f'K: {temp.kelvin}') # 0
print(f'C: {temp.celsius}') # -273.15
print(f'F: {temp.fahrenheit}') # -459.67

1.4.2. Timezone Conversion

from dataclasses import dataclass
from datetime import datetime
from pytz import timezone


class Timezone:
  def __init__(self, name):
    self.timezone = timezone(name)

  def __get__(self, parent, *args, **kwargs):
    """
    Converts absolute time to desired timezone.
    """
    return parent.utc.astimezone(self.timezone)

  def __set__(self, parent, value):
    """
    First localize timezone naive datetime,
    this will add information about timezone,
    next convert to UTC (shift time by UTC offset).
    """
    local_time = self.timezone.localize(value)
    parent.utc = local_time.astimezone(timezone('UTC'))

  def __delete__(self, parent):
    """
    Set to the not existent date
    """
    parent.utc = datetime(1, 1, 1)


@dataclass
class Time:
  utc = datetime.now(tz=timezone('UTC'))
  warsaw = Timezone('Europe/Warsaw')
  moscow = Timezone('Europe/Moscow')
  est = Timezone('America/New_York')
  pdt = Timezone('America/Los_Angeles')


t = Time()

t.warsaw = datetime(1969, 7, 21, 3, 56, 15)
print(t.utc)   # 1969-07-21 02:56:15+00:00
print(t.moscow)  # 1969-07-21 05:56:15+03:00
print(t.est)   # 1969-07-20 22:56:15-04:00
print(t.pdt)   # 1969-07-20 19:56:15-07:00

1.5. Assignments

1.5.1. Longitude and Latitude

 1. Stwórz klasę GeographicCoordinate

 2. Klasa ma mieć pola:

  • latitude - min: -90.0; max 90.0

  • longitude - min: -180.0; max: 180.0

  • elevation - min: -10,994; max: 8,848 m

 3. Wykorzystując deskryptory dodaj mechanizm sprawdzania wartości

 4. Przy kasowaniu (del) wartości, nie usuwaj jej, a ustaw na None

 5. Zablokuj całkowicie modyfikację pola elevation

The whys and wherefores
 • Wykorzystanie deskryptorów

 • Walidacja danych

1.5.2. Temperature

 1. Stwórz klasę KelvinTemperature

 2. Temperatura musi być dodatnia, sprawdzaj to przy zapisie do pola value

 3. Usunięcie temperatury nie usunie wartości, ale ustawi ją na None

The whys and wherefores
 • Wykorzystanie deskryptorów

 • Walidacja danych