3. Iterators

3.1. Protocol

 • __iter__()

 • __next__() -> raise StopIteration

3.2. Iterowanie po obiektach

3.2.1. Iterowanie po list(), dict(), set(), tuple()

for liczba in [1, 2, 3, 4]:
  print(liczba)
for key, value in [('a',1), ('b',2), ('c',3)]:
  print(f'{key} -> {value}')

# a -> 1
# b -> 2
# c -> 3
my_dict = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

for key in my_dict:
  value = my_dict.get(key)
  print(value)

# 1
# 2
# 3


for key, value in my_dict.items():
  print(f'{key} -> {value}')

# a -> 1
# b -> 2
# c -> 3

3.2.2. Iterowanie po str

for character in 'hello':
  print(character)

# h
# e
# l
# l
# o

3.3. Own Implementation

class Parking:
  def __init__(self):
    self._parked_cars = list()

  def park(self, car):
    self._parked_cars.append(car)

  def __iter__(self):
    self._current_element = 0
    return self

  def __next__(self):
    if self._current_element >= len(self._parked_cars):
      raise StopIteration

    result = self._parked_cars[self._current_element]
    self._current_element += 1
    return result


parking = Parking()
parking.park('Mercedes')
parking.park('Maluch')
parking.park('Toyota')


for car in parking:
  print(car)

# Mercedes
# Maluch
# Toyota

3.4. itertools

3.4.1. chain()

from itertools import chain


class Numbers:
  def __init__(self, *values):
    self.values = values
    self._iter_index = 0

  def __iter__(self):
    self._iter_index = 0
    return self

  def __next__(self):
    if self._iter_index >= len(self.values):
      raise StopIteration

    element = self.values[self._iter_index]
    self._iter_index += 1
    return element


class Characters:
  def __init__(self, *values):
    self.values = values
    self._iter_index = 0

  def __iter__(self):
    self._iter_index = 0
    return self

  def __next__(self):
    if self._iter_index >= len(self.values):
      raise StopIteration

    element = self.values[self._iter_index]
    self._iter_index += 1
    return element


num = Numbers(1, 2, 3)
chr = Characters('a', 'b', 'c')

print(chain(num, chr))
# <itertools.chain object at 0x1008ca0f0>

print(list(chain(num, chr)))
# [1, 2, 3, 'a', 'b', 'c']

for x in chain(num, chr):
  print(x)

# 1
# 2
# 3
# a
# b
# c

3.4.2. cycle()

from itertools import cycle

DATA = ['even', 'odd']

for x in cycle(DATA):
  print(x)

# even
# odd
# even
# odd
# even
# ...
from itertools import cycle

DATA = ['even', 'odd']

for i, status in enumerate(cycle(DATA)):
  print(i, status)

# 0, even
# 1, odd
# 2, even
# ...

3.5. Przykład

def parzyste_f4():
  for x in range(0, 30):
    if x % 2 == 0:
      yield float(x)

for number in DATA:
  print(number)

try:

  number = DATA.__next__()
  print(number)

  number = DATA.__next__()
  print(number)

  number = DATA.__next__()
  print(number)

  number = DATA.__next__()
  print(number)

except StopIteration:
  pass

3.6. Assignments

3.6.1. Range

 • Complexity level: easy

 • Lines of code to write: 5 lines

 • Estimated time of completion: 10 min

 • Filename: solution/iterator_range.py

 1. Zaimplementuj własne rozwiązanie range() wykorzystując iterator.

 2. Początek, koniec, krok (step)

3.6.2. Książka adresowa

 1. Na podstawie kodu z listingu Listing 368.

 2. Zmodyfikuj odpowiednie klasy aby stworzyć iterator

Listing 368. Struktury danych książki adresowej
from dataclasses import dataclass


@dataclass
class Contact:
  first_name: str
  last_name: str
  addresses: tuple = ()

@dataclass
class Address:
  center: str
  location: str


DATA = Contact(first_name='Jan', last_name='Twardowski', addresses=(
  Address(center='Johnson Space Center', location='Houston, TX'),
  Address(center='Kennedy Space Center', location='Merritt Island, FL'),
  Address(center='Jet Propulsion Laboratory', location='Pasadena, CA'),
))

for address in DATA:
  print(address)

# Address(building='Johnson Space Center', location='Houston, TX')
# Address(building='Kennedy Space Center', location='FL')
# Address(building='Jet Propulsion Laboratory', location='Pasadena, CA')