5. Pandas

Podstawowymi strukturami danych w Pandas jest Series (seria) i DataFrame (obiekt tabeli); zobacz dokumentacje po więcej informacji.

import pandas as pd
import numpy as np # Nie wymagane, użyjemy tylko elementów

5.1. Series

Series jest to jednowymiarowa struktura danych podobna do ndarray. Serię tworzymy za pomocą polecenia Series; jako dane możemy przekazać wiele kolekcji:

>>> my_list = [1,3,5,np.nan,6,8]
>>> pd.Series(my_list)

0  1.0
1  3.0
2  5.0
3  NaN
4  6.0
5  8.0
dtype: float64

Series posiada indeks, który będzie stworzony automatycznie jeżeli nie został przekazany lub można go stworzyć:


daty = pd.date_range(‘20170101’, periods=6)

DatetimeIndex([‘2017-01-01’, ‘2017-01-02’, ‘2017-01-03’, ‘2017-01-04’,
‘2017-01-05’, ‘2017-01-06’],

dtype=’datetime64[ns]’, freq=’D’)

s = pd.Series(l, index=daty) 2017-01-01 1.0 2017-01-02 3.0 2017-01-03 5.0 2017-01-04 NaN 2017-01-05 6.0 2017-01-06 8.0 Freq: D, dtype: float64

Niemniej, może to być każda seria która jest przynajmniej tak długa jak dane:

s = pd.Series(np.random.randn(5), index=list('abcde'))

a  1.016521
b  -0.441865
c  0.519119
d  0.948774
e  0.207670
dtype: float64

Pobierać dane z Series możemy jak w Numpy:

print('s[1] = \n{}'.format(s[1]))
print('s[2:] = \n{}'.format(s[2:]))
print('s[1:-2] = \n{}'.format(s[1:-2]))

s[1] =
-0.4418648443118965
s[2:] =
c  0.519119
d  0.948774
e  0.207670
dtype: float64
s[1:-2] =
b  -0.441865
c  0.519119
dtype: float64

Możemy też robić to jak w słowniku (lub lepiej), jeżeli indeks na to pozwala:

print('s["b"] = \n{}'.format(s["b"]))
print('s["c":] = \n{}'.format(s["c":]))
print('s["b":"c"] = \n{}'.format(s["b":"c"]))

s["b"] =
-0.4418648443118965
s["c":] =
c  0.519119
d  0.948774
e  0.207670
dtype: float64
s["b":"c"] =
b  -0.441865
c  0.519119
dtype: float64

Można też wykonywać operacje na serii:

print('s*5 = \n{}'.format(s*5))
print('s**3 = \n{}'.format(s**3))
print('s*s = \n{}'.format(s*s))
print('s+s = \n{}'.format(s+s))

s*5 =
a  5.082606
b  -2.209324
c  2.595593
d  4.743869
e  1.038348
dtype: float64
s**3 =
a  1.050387
b  -0.086272
c  0.139894
d  0.854059
e  0.008956
dtype: float64
s*s =
a  1.033315
b  0.195245
c  0.269484
d  0.900172
e  0.043127
dtype: float64
s+s =
a  2.033042
b  -0.883730
c  1.038237
d  1.897547
e  0.415339
dtype: float64

5.2. DataFrame

DataFrame to zbiór serii.

DataFrame jest obiektem dwuwymiarowym, który w obsłudze przypomina tabelę. Każda kolumna ma nazwę i jest serią danych (Series). Wszystkie kolumny mają wspólny indeks. Operacje można wykonywać na całych kolumnach lub wierszach. DataFrame tworzymy operacją DataFrame:

df = pd.DataFrame(np.random.randn(6,4), index=daty, columns=list('ABCD'))
df2 = pd.DataFrame({ 'A' : 1.,
           'B' : pd.Timestamp('20130102'),
           'C' : pd.Series(1,index=list(range(4)),dtype='float32'),
           'D' : np.array([3] * 4,dtype='int32'),
           'E' : pd.Categorical(["test", "train", "test", "train"]),
           'F' : 'foo' })
>>> df2.E
# można użyć jednego lub drugiego
>>> df2['E']

0   test
1  train
2   test
3  train
Name: E, dtype: category
Categories (2, object): [test, train]
df3 = pd.DataFrame([{'A': 1, 'B': 2}, {'C': 3}])

Istnieje też wiele innych metod tworzenia i czytania DataFrame, które zostały opicane w dokumentacji.

Pobierać dane można jak w serii i innych kolekcjach Pythonowych:

print("df['A'] = \n{}".format(df['A'])) # Kolumna
print("df[1:3] = \n{}".format(df[1:3]))

df['A'] =
2017-01-01  0.131926
2017-01-02  0.084471
2017-01-03  -1.308835
2017-01-04  -0.974425
2017-01-05  0.589973
2017-01-06  1.361922
Freq: D, Name: A, dtype: float64
df[1:3] =
          A     B     C     D
2017-01-02 0.084471 -0.932586 0.160637 -0.275183
2017-01-03 -1.308835 -0.285436 -0.757591 -0.042493

Niemniej zalecane jest używanie zoptymalizowanych funkcji Pandas:

print("df.loc[:,'A']) = \n{}".format(df.loc[:,'A']))
print("df.loc[daty[0],'A'] = \n{}".format(df.loc[daty[0],'A']))
print("df.at[daty[0],'A'] = \n{}".format(df.at[daty[0],'A'])) # Pobiera skalar szybciej
print("df.iloc[:,0]] = \n{}".format(df.iloc[:,0]))
print("df.iloc[0,0] = \n{}".format(df.iloc[0,0]))
print("df.iat[0,0] = \n{}".format(df.iat[0,0])) # Pobiera skalar szybciej
print("df.ix[0,0] = \n{}".format(df.iat[0,0]))

df.loc[:,'A']) =
2017-01-01  0.131926
2017-01-02  0.084471
2017-01-03  -1.308835
2017-01-04  -0.974425
2017-01-05  0.589973
2017-01-06  1.361922
Freq: D, Name: A, dtype: float64
df.loc[daty[0],'A'] =
0.13192554022073613
df.at[daty[0],'A'] =
0.13192554022073613
df.iloc[:,0]] =
2017-01-01  0.131926
2017-01-02  0.084471
2017-01-03  -1.308835
2017-01-04  -0.974425
2017-01-05  0.589973
2017-01-06  1.361922
Freq: D, Name: A, dtype: float64
df.iloc[0,0] =
0.13192554022073613
df.iat[0,0] =
0.13192554022073613
df.ix[0,0] =
0.13192554022073613
df3[['A', 'B']]

=== === ===
  A  B
=== === ===
0  1.0  2.0
1  NaN  NaN
=== === ===

Można też używać wyrażeń boolowskich do filtrowania wyników:

df[df.B > 0.5]

Jest też dostęp do poszczególnych elementów takich jak:

print('Indeks:\n{}'.format(df.index))
print('Kolumny:\n{}'.format(df.columns))
print('Początek:\n{}'.format(df.head(2)))
print('Koniec:\n{}'.format(df.tail(3)))

Indeks:
DatetimeIndex(['2017-01-01', '2017-01-02', '2017-01-03', '2017-01-04',
        '2017-01-05', '2017-01-06'],
       dtype='datetime64[ns]', freq='D')
Kolumny:
Index(['A', 'B', 'C', 'D'], dtype='object')
Początek:
          A     B     C     D
2017-01-01 0.131926 -1.825204 -1.909562 1.274718
2017-01-02 0.084471 -0.932586 0.160637 -0.275183
Koniec:
          A     B     C     D
2017-01-04 -0.974425 1.327082 -0.435516 1.328745
2017-01-05 0.589973 0.748417 -1.680741 0.510512
2017-01-06 1.361922 -0.827940 0.400024 0.047176

Dane można też sortować po indeksie:

df.sort_index(ascending=False)

Po kolumnach:

df.sort_index(axis=1, ascending=False)

Lub po wartościach:

>>> df.sort_values('B')
>>> df.sort_values(['B', 'C']) # można sortować po wielu kolumnach (jeżeli wartości w pierwszej będą równe)

Można też tabelę transponować:

df.T

2017-01-01 00:00:00  2017-01-02 00:00:00  2017-01-03 00:00:00  2017-01-04 00:00:00  2017-01-05 00:00:00  2017-01-06 00:00:00

A 0.131926 0.084471 -1.308835 -0.974425 0.589973 1.361922 B -1.825204 -0.932586 -0.285436 1.327082 0.748417 -0.827940 C -1.909562 0.160637 -0.757591 -0.435516 -1.680741 0.400024 D 1.274718 -0.275183 -0.042493 1.328745 0.510512 0.047176

Nową kolumnę dodajemy przez przypisanie:

df3['Z'] = ['aa', 'bb']

Zmiana pojedynczej wartości może być również zrobiona przez przypisanie; używamy wtedy komend lokalizacyjnych, np:

5.2.1. Modyfikacje zawartości DataFrame

df3.dropna(how=’any’) df3.dropna(how=’all’) df3.fillna(-100)

5.2.2. Statystyki opisowe

df.mean()
df.describe()
         
count 6.000000 6.000000 6.000000 6.000000
mean -0.019161 -0.299278 -0.703791 0.473913
std 0.988715 1.162060 0.943273 0.690404
min -1.308835 -1.825204 -1.909562 -0.275183
25% -0.709701 -0.906424 -1.449953 -0.020076
50% 0.108199 -0.556688 -0.596554 0.278844
75% 0.475461 0.489954 0.011598 1.083666
max 1.361922 1.327082 0.400024 1.328745

Dodatkowo, można używać funkcji znanych z baz danych jak grupowanie czy złączenie (join):

df2.groupby('E').size()
df2.groupby('E').mean()

df2.join(df3, how='left', rsuffix='_3') # gdyby była kolizja nazw kolumn, to dodaj suffix '_3'
df2.merge(df3)
df2.merge(df3, how='outer')

# Odpowiednik:
# df2.join(df3, how='left', rsuffix='_3')
df2.merge(df3, right_index=True, left_index=True, how='left', suffixes=('', '_3'))

df2.append(df3) # jak robi appenda, to nie zmienia indeksów (uwaga na indeksy powtórzone)
df2.append(df3, ignore_index=True) # nowy dataframe będzie miał kolejne indeksy

# Przydatne przy łączeniu dataframe wczytanych z wielu plików
pd.concat([df2, df3])
pd.concat([df2, df3], ignore_index=True)
pd.concat([df2, df3], join='inner')

5.2.3. Liczenie percentyli

df.qualtile(0.33)
df.qualtile(0.33, 0.1, 0.99)

5.3. Import

 • pd.read_*
pd.read_csv()
pd.read_excel()
pd.read_html()
pd.read_json()
pd.read_sas()
pd.read_sql()
pd.read_sql_query()
pd.read_sql_table()

5.4. Eksport

 • Dane, które są w dataFrame można wyeksportować
 • df.to_*
df.to_csv()
df.to_excel()
df.to_html()
df.to_json()
df.to_latex()
df.to_dict()

5.5. Zadania kontrolne

Należy stworzyć DataFrame samochody z losową kolumną liczb całkowitych przebieg z przedziału [0, 200 000] oraz spalanie z przedziału [2, 20].

dodaj kolumnę marka:

 • jeżeli samochód ma spalanie [0, 5] marka to VW
 • jeżeli samochód ma spalanie [6, 10] marka to Ford
 • jeżeli samochód ma spalanie 11 i więcej, marka to UAZ

dodaj kolumnę pochodzenie:

 • jeżeli przebieg poniżej 100 km, pochodzenie nowy
 • jeżeli przebieg powyżej 100 km, pochodzenie uzywany
 • jeżeli przebieg powyżej 100 000 km, pochodzenie z niemiec

przeanalizuj dane statystycznie

★ pogrupuj dane po marce i po pochodzenie:

 • sprawdź liczność grup
 • wykonaj analizę statystyczną
np.random.randint()
np.random.randn() # rozklad normalny
np.random.rand()
n = 50

samochody = pd.DataFrame({
  'przebieg': np.random.randint(0, 200_000, n),
  'spalanie': 2 + 18*np.random.rand(n),
})

samochody.head()
     
0 5588 15.264853
1 99747 4.308231
2 97302 11.575376
3 117155 18.862744
4 73709 18.138283
samochody.describe()
     
count 0.000000 50.000000
mean 96794.320000 10.307848
std 62282.663803 5.036276
min 2143.000000 2.132470
25% 36741.500000 5.952677
50% 93007.000000 10.316452
75% 154008.500000 13.820076
max 198046.000000 19.694027
samochody.loc[samochody.spalanie < 5, 'marka'] = 'WV'
# alternatywnie
samochody['marka'] = pd.cut(samochody.spalanie,
            bins=[0, 5, 10, 100],
            labels=['VW', 'Ford', 'UAZ'])
samochody['pochodzenie'] = pd.cut(samochody.przebieg,
                  bins=[0, 100, 1e5, np.inf],
                  labels=['nowy', 'uzywany', 'z niemiec'])
samochody.head()
samochody.groupby(['marka', 'pochodzenie']).describe().T
marka VW Ford UAZ
pochodzenie uzywany z niemiec uzywany z niemiec uzywany z niemiec
przebieg count 5.000000 7.000000 11.000000 6.000000 13.000000 8.000000
mean 53130.600000 147559.285714 52263.909091 179048.000000 47688.615385 147846.375000 std 43207.205363 27935.718079 35514.114012 8345.607132 33578.183062 29669.603213 min 2988.000000 109498.000000 8550.000000 164217.000000 1746.000000 105497.000000 25% 20030.000000 130846.000000 23674.000000 176727.500000 14940.000000 122390.750000 50% 48931.000000 147778.000000 50347.000000 181309.500000 50751.000000 154775.500000 75% 93957.000000 164885.000000 85860.500000 183584.500000 73709.000000 166537.500000 max 99747.000000 184177.000000 99884.000000 187909.000000 97302.000000 192988.000000
spalanie count 5.000000 7.000000 11.000000 6.000000 13.000000 8.000000
mean 3.508948 3.645898 7.409556 7.028662 14.566981 16.438332 std 1.068128 0.867709 1.636214 1.803311 3.030231 3.786771 min 2.486142 2.426900 5.123669 5.076044 10.143688 10.215177 25% 2.697416 3.021124 6.182025 5.648620 12.600224 15.449772 50% 3.108775 3.870043 7.442336 6.652541 13.524153 17.990315 75% 4.308231 4.245297 8.671341 8.621158 18.009058 18.933888 max 4.944177 4.691502 9.611147 9.199502 19.708519 19.580096