1. CSV Serialization

1.1. Reading data from CSV files

 • Good practice is to always set:

  • quotechar='"'

  • delimiter=','

  • open(FILE, encoding='utf-8') - especially for MS Excel exported CSV files

Listing 205. Zapis do plików csv używając csv.DictReader()
import csv

FILE = r'../data/iris.csv'
# sepal_length,sepal_width,petal_length,petal_width,species
# 5.4,3.9,1.3,0.4,setosa
# 5.9,3.0,5.1,1.8,virginica
# 6.0,3.4,4.5,1.6,versicolor


with open(FILE) as file:
  data = csv.DictReader(file, delimiter=',', quotechar='"')

  for line in data:
    print(dict(line))

# {'sepal_length': '5.4', 'sepal_width': '3.9', 'petal_length': '1.3', 'petal_width': '0.4', 'species': 'setosa'}
# {'sepal_length': '5.9', 'sepal_width': '3.0', 'petal_length': '5.1', 'petal_width': '1.8', 'species': 'virginica'}
# {'sepal_length': '6.0', 'sepal_width': '3.4', 'petal_length': '4.5', 'petal_width': '1.6', 'species': 'versicolor'}

1.2. Writing to CSV files

 • Good practice is to always set:

  • quoting=csv.QUOTE_ALL

  • quotechar='"'

  • delimiter=','

  • lineterminator='\n'

  • open(FILE, encoding='utf-8') - especially for reading in MS Excel

Listing 206. Zapis do plików csv używając csv.DictWriter()
import csv

FILE = r'filename.csv'
DATA = [
  {'sepal_length': 5.4, 'sepal_width': 3.9, 'petal_length': 1.3, 'petal_width': 0.4, 'species': 'setosa'},
  {'sepal_length': 5.9, 'sepal_width': 3.0, 'petal_length': 5.1, 'petal_width': 1.8, 'species': 'virginica'},
  {'sepal_length': 6.0, 'sepal_width': 3.4, 'petal_length': 4.5, 'petal_width': 1.6, 'species': 'versicolor'},
]


with open(FILE, mode='w') as file:
  writer = csv.DictWriter(
    f=file,
    fieldnames=['sepal_length', 'sepal_width', 'petal_length', 'petal_width', 'species'],
    delimiter=',',
    quotechar='"',
    quoting=csv.QUOTE_ALL,
    lineterminator='\n')

  writer.writeheader()

  for row in DATA:
    writer.writerow(row)

1.3. Parsing non-CSV files with csv.DictReader()

1.3.1. Parsing /etc/passwd

Listing 207. Parsing /etc/passwd file with csv.DictReader()
import csv


FILE = r'../data/etc-passwd.txt'
FIELDNAMES = ['username', 'password', 'uid', 'gid', 'full_name', 'home', 'shell']
# root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
# watney:x:1000:1000:Mark Watney:/home/watney:/bin/bash
# jimenez:x:1001:1001:José Jiménez:/home/jimenez:/bin/bash
# twardowski:x:1002:1002:Jan Twardowski:/home/twardowski:/bin/bash

with open(FILE) as file:
  data = csv.DictReader(file, fieldnames=FIELDNAMES, delimiter=':')

  for line in data:
    print(dict(line))

# {'username': 'root', 'password': 'x', 'uid': '0',...}
# {'username': 'watney', 'password': 'x', 'uid': '1000',...}
# {'username': 'jimenez', 'password': 'x', 'uid': '1001',...}
# {'username': 'twardowski', 'password': 'x', 'uid': '1002',...}

1.3.2. Parsing Java properties file

Listing 208. Parsing sonar-project.properties file with csv.DictReader()
import csv

FILE = r'../data/sonar-project.properties'
# sonar.projectKey=habitatOS
# sonar.projectName=habitatOS
# sonar.language=py
# sonar.sourceEncoding=UTF-8
# sonar.verbose=true

with open(FILE) as file:

  data = csv.DictReader(
    file,
    fieldnames=['property', 'value'],
    delimiter='=',
    lineterminator='\n',
    quoting=csv.QUOTE_NONE)

  for line in data:
    print(dict(line))

# {'property': 'sonar.projectKey', 'value': 'habitatOS'}
# {'property': 'sonar.projectName', 'value': 'habitatOS'}
# {'property': 'sonar.language', 'value': 'py'}
# {'property': 'sonar.sourceEncoding', 'value': 'UTF-8'}
# {'property': 'sonar.verbose', 'value': 'true'}

1.4. Pandas

 • External library

 • Installation: pip install pandas

import pandas as pd

FILE = 'https://raw.githubusercontent.com/scikit-learn/scikit-learn/master/sklearn/datasets/data/iris.csv'

df = pd.read_csv(FILE, skiprows=1)

df.head(5)
#   5.1 3.5 1.4 0.2 0
# 0  4.9 3.0 1.4 0.2 0
# 1  4.7 3.2 1.3 0.2 0
# 2  4.6 3.1 1.5 0.2 0
# 3  5.0 3.6 1.4 0.2 0
# 4  5.4 3.9 1.7 0.4 0

df.columns = [
  'Sepal length',
  'Sepal width',
  'Petal length',
  'Petal width',
  'Species'
]

df.head(5)
#  Sepal length Sepal width Petal length Petal width Species
# 0      5.1     3.5      1.4     0.2    0
# 1      4.9     3.0      1.4     0.2    0
# 2      4.7     3.2      1.3     0.2    0
# 3      4.6     3.1      1.5     0.2    0
# 4      5.0     3.6      1.4     0.2    0

df.tail(3)
#   Sepal length Sepal width Petal length Petal width Species
# 147      6.5     3.0      5.2     2.0    2
# 148      6.2     3.4      5.4     2.3    2
# 149      5.9     3.0      5.1     1.8    2

df['Species'].replace({
  0: 'setosa',
  1: 'versicolor',
  2: 'virginica'
}, inplace=True)

df = df.sample(frac=1.0)
#   Sepal length Sepal width Petal length Petal width   Species
# 120      5.6     2.8      4.9     2.0  virginica
# 9       5.4     3.7      1.5     0.2   setosa
# 54      5.7     2.8      4.5     1.3 versicolor
# 46      4.6     3.2      1.4     0.2   setosa
# 2       4.6     3.1      1.5     0.2   setosa
# ...

df.reset_index(drop=True)
#   Sepal length Sepal width   ...   Petal width   Species
# 0       5.0     2.0   ...       1.0 versicolor
# 1       6.4     2.7   ...       1.9  virginica
# 2       5.6     3.0   ...       1.5 versicolor
# 3       5.7     2.6   ...       1.0 versicolor
# 4       6.4     3.1   ...       1.8  virginica
# ...

df.describe()
#    Sepal length Sepal width Petal length Petal width
# count  150.000000  150.000000  150.000000  150.000000
# mean    5.843333   3.057333   3.758000   1.199333
# std    0.828066   0.435866   1.765298   0.762238
# min    4.300000   2.000000   1.000000   0.100000
# 25%    5.100000   2.800000   1.600000   0.300000
# 50%    5.800000   3.000000   4.350000   1.300000
# 75%    6.400000   3.300000   5.100000   1.800000
# max    7.900000   4.400000   6.900000   2.500000

df.hist()
# array([
#  [
#    <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot object at 0x11c2a36d0>,
#    <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot object at 0x11f953a90>
#  ],
#  [
#    <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot object at 0x11d87acd0>,
#    <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot object at 0x11d6fe990>
#  ]
# ], dtype=object)

1.5. Assignments

1.5.1. Reading csv

 1. Otwórz w przeglądarce podany powyżej URL

 2. Zapisz jego zawartość na dysku w miejscu gdzie masz skrypty w pliku iris.csv

 3. Korzystając z csv.DictReader wczytaj zawartość pliku

 4. Podaj jawnie encoding, delimiter oraz quotechar

 5. Nazwy poszczególnych kolumn:

  • Sepal length

  • Sepal width

  • Petal length

  • Petal width

  • Species

 6. Wypisz wiersze na ekranie

1.5.2. Writing csv - fixed schema

Listing 209. Create fieldnames: Set[str] with unique keys
DATA = [
  {'first_name': 'Jan', 'last_name': 'Twardowski'},
  {'first_name': 'Jose', 'last_name': 'Jimenez'},
  {'first_name': 'Mark', 'last_name': 'Watney'},
  {'first_name': 'Ivan', 'last_name': 'Ivanovic'},
  {'first_name': 'Melissa', 'last_name': 'Lewis'},
]
 1. Za pomocą csv.DictWriter() zapisz do pliku CSV dane o stałej strukturze

 2. Wszystkie pola muszą być zawsze w cudzysłowach i oddzielone średnikami, kodowanie UTF-8, a na końcu linii Unix newline.

 3. Spróbuj otworzyć plik w MS Excel i w Notatniku, porównaj wyniki

 4. Jeżeli będziesz otwierał plik w MS Excel, to zwróć uwagę, że ten program oczekuje innego kodowania ("windows-1250")

1.5.3. Writing csv - variable schema

Listing 210. Create fieldnames: Set[str] with unique keys
DATA = [
  {'Sepal length': 5.1, 'Sepal width': 3.5, 'Species': 'setosa'},
  {'Petal length': 4.1, 'Petal width': 1.3, 'Species': 'versicolor'},
  {'Sepal length': 6.3, 'Petal width': 1.8, 'Species': 'virginica'},
  {'Petal length': 1.4, 'Petal width': 0.2, 'Species': 'setosa'},
  {'Sepal width': 2.8, 'Petal length': 4.1, 'Species': 'versicolor'},
  {'Sepal width': 2.9, 'Petal width': 1.8, 'Species': 'virginica'},
]
 1. Za pomocą csv.DictWriter() zapisz do pliku CSV dane o zmiennej strukturze

 2. Wszystkie pola muszą być zawsze w cudzysłowach

 3. Pola mają być oddzielone średnikami

 4. Kodowanie pliku kodowanie UTF-8

 5. Na końcu linii Unix newline.

 6. fieldnames musi być generowane automatycznie na podstawie DATA

 7. Rezultat powinien wyglądać tak:

  Table 28. Result of variable schema CSV file generation

  Petal width

  Petal length

  Sepal length

  Sepal width

  Species

  5.1

  3.5

  setosa

  1.3

  4.1

  versicolor

  1.8

  6.3

  virginica

  0.2

  1.4

  setosa

  4.1

  2.8

  versicolor

  1.8

  2.9

  virginica

The whys and wherefores
 • Umiejętność korzystania z modułu csv

 • Umiejętność iteracji po złożonych strukturach danych

 • Dynamiczne generowanie struktur danych na podstawie innych

Hints
 • To jest bardzo często występujący i użyteczny przykład

1.5.4. Object serialization to CSV

Listing 211. Address book
class Contact:
  def __init__(self, first_name, last_name, addresses=()):
    self.first_name = first_name
    self.last_name = last_name
    self.addresses = addresses


class Address:
  def __init__(self, center, location):
    self.center = center
    self.location = location


DATA = [
  Contact(first_name='Jan', last_name='Twardowski', addresses=(
    Address(center='Johnson Space Center', location='Houston, TX'),
    Address(center='Kennedy Space Center', location='Merritt Island, FL'),
    Address(center='Jet Propulsion Laboratory', location='Pasadena, CA'),
  )),
  Contact(first_name='Mark', last_name='Watney'),
  Contact(first_name='Melissa', last_name='Lewis', addresses=()),
]
 1. Za pomocą csv.DictWriter() zapisz kontakty z książki adresowej w pliku

 2. Wszystkie pola muszą być zawsze w cudzysłowach i oddzielone średnikami, kodowanie UTF-8, a na końcu linii Unix newline.

 3. Jak zapisać w CSV dane relacyjne (kontakt ma wiele adresów)?

 4. Stwórz obiekty książki adresowej na podstawie danych odczytanych z pliku