1. CSV Serialization

1.1. Reading data from CSV files

 • Good practice is to always set:

  • quotechar='"'

  • delimiter=','

  • open(FILE, encoding='utf-8') - especially for MS Excel exported CSV files

Listing 1.15. Zapis do plików csv używając csv.DictReader()
import csv

FILE = r'../data/iris.csv'
"""
sepal_length,sepal_width,petal_length,petal_width,species
5.4,3.9,1.3,0.4,setosa
5.9,3.0,5.1,1.8,virginica
6.0,3.4,4.5,1.6,versicolor
7.3,2.9,6.3,1.8,virginica
5.6,2.5,3.9,1.1,versicolor
5.4,3.9,1.3,0.4,setosa
"""


with open(FILE) as file:
  data = csv.DictReader(file, delimiter=',', quotechar='"')

  for line in data:
    print(dict(line))

# {'sepal_length': '5.4', 'sepal_width': '3.9', 'petal_length': '1.3', 'petal_width': '0.4', 'species': 'setosa'}
# {'sepal_length': '5.9', 'sepal_width': '3.0', 'petal_length': '5.1', 'petal_width': '1.8', 'species': 'virginica'}
# {'sepal_length': '6.0', 'sepal_width': '3.4', 'petal_length': '4.5', 'petal_width': '1.6', 'species': 'versicolor'}
# {'sepal_length': '7.3', 'sepal_width': '2.9', 'petal_length': '6.3', 'petal_width': '1.8', 'species': 'virginica'}
# ...

1.2. Writing to CSV files

 • Good practice is to always set:

  • quoting=csv.QUOTE_ALL

  • quotechar='"'

  • delimiter=','

  • lineterminator='\n'

  • open(FILE, encoding='utf-8') - especially for reading in MS Excel

Listing 1.16. Zapis do plików csv używając csv.DictWriter()
import csv


DATA = [
  {'sepal_length': 5.4, 'sepal_width': 3.9, 'petal_length': 1.3, 'petal_width': 0.4, 'species': 'setosa'},
  {'sepal_length': 5.9, 'sepal_width': 3.0, 'petal_length': 5.1, 'petal_width': 1.8, 'species': 'virginica'},
  {'sepal_length': 6.0, 'sepal_width': 3.4, 'petal_length': 4.5, 'petal_width': 1.6, 'species': 'versicolor'},
  {'sepal_length': 7.3, 'sepal_width': 2.9, 'petal_length': 6.3, 'petal_width': 1.8, 'species': 'virginica'},
  {'sepal_length': 5.6, 'sepal_width': 2.5, 'petal_length': 3.9, 'petal_width': 1.1, 'species': 'versicolor'},
  {'sepal_length': 5.4, 'sepal_width': 3.9, 'petal_length': 1.3, 'petal_width': 0.4, 'species': 'setosa'},
]


with open(r'filename.csv', mode='w') as file:
  writer = csv.DictWriter(
    f=file,
    fieldnames=['sepal_length', 'sepal_width', 'petal_length', 'petal_width', 'species'],
    delimiter=',',
    quotechar='"',
    quoting=csv.QUOTE_ALL,
    lineterminator='\n')

  writer.writeheader()

  for row in DATA:
    writer.writerow(row)

1.3. Parsing non-CSV files with csv.DictReader()

1.3.1. Parsing /etc/passwd

Listing 1.17. Parsing /etc/passwd file with csv.DictReader()
import csv


FIELDNAMES = ['username', 'password', 'uid', 'gid', 'full_name', 'home', 'shell']
FILE = r'../data/etc-passwd.txt'
"""
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
watney:x:1000:1000:Mark Watney:/home/watney:/bin/bash
jimenez:x:1001:1001:José Jiménez:/home/jimenez:/bin/bash
twardowski:x:1002:1002:Иван Иванович:/home/twardowski:/bin/bash
"""


with open(FILE) as file:
  data = csv.DictReader(file, fieldnames=FIELDNAMES, delimiter=':')

  for line in data:
    print(dict(line))

# {'username': 'root', 'password': 'x', 'uid': '0',...}
# {'username': 'watney', 'password': 'x', 'uid': '1000',...}
# {'username': 'jimenez', 'password': 'x', 'uid': '1001',...}
# {'username': 'twardowski', 'password': 'x', 'uid': '1002',...}

1.3.2. Parsing Java properties file

Listing 1.18. Parsing sonar-project.properties file with csv.DictReader()
import csv

"""
  sonar.host.url=https://sonarcloud.io
  sonar.language=py
  sonar.sourceEncoding=UTF-8
  sonar.verbose=true
  sonar.projectKey=habitatOS
  sonar.projectName=habitatOS
  sonar.projectDescription=Operating System for extraterrestrial habitats.
"""

with open(r'../data/sonar-project.properties') as file:

  data = csv.DictReader(
    file,
    fieldnames=['property', 'value'],
    delimiter='=',
    lineterminator='\n',
    quoting=csv.QUOTE_NONE)

  for line in data:
    print(dict(line))

# {'property': 'sonar.host.url', 'value': 'https://sonarcloud.io'}
# {'property': 'sonar.language', 'value': 'py'}
# {'property': 'sonar.sourceEncoding', 'value': 'UTF-8'}
# {'property': 'sonar.verbose', 'value': 'true'}
# {'property': 'sonar.projectKey', 'value': 'habitatOS'}
# {'property': 'sonar.projectName', 'value': 'habitatOS'}
# {'property': 'sonar.projectDescription', 'value': 'Operating System for analog extraterrestrial habitats.'}

1.4. Assignments

1.4.1. Reading csv

 1. Otwórz w przeglądarce podany powyżej URL

 2. Zapisz jego zawartość na dysku w miejscu gdzie masz skrypty w pliku iris.csv

 3. Korzystając z csv.DictReader wczytaj zawartość pliku

 4. Podaj jawnie encoding, delimiter oraz quotechar

 5. Nazwy poszczególnych kolumn:

  • Sepal length

  • Sepal width

  • Petal length

  • Petal width

  • Species

 6. Wypisz wiersze na ekranie

1.4.2. Writing csv - fixed schema

 • Filename: csv_dictwriter_fixed.py

 • Lines of code to write: 8 lines

 • Estimated time of completion: 10 min

 • Input data: Listing 1.19.

Listing 1.19. Create fieldnames: Set[str] with unique keys
DATA = [
  {'first_name': 'Jan', 'last_name': 'Twardowski'},
  {'first_name': 'José', 'last_name': 'Jiménez'},
  {'first_name': 'Mark', 'last_name': 'Watney'},
  {'first_name': 'Иван', 'last_name': 'Иванович'},
  {'first_name': 'Alex', 'last_name': 'Vogel'},
]
 1. Za pomocą csv.DictWriter() zapisz do pliku CSV dane o stałej strukturze

 2. Wszystkie pola muszą być zawsze w cudzysłowach i oddzielone średnikami, kodowanie UTF-8, a na końcu linii Unix newline.

1.4.3. Writing csv - variable schema

 • Filename: csv_dictwriter_variable.py

 • Lines of code to write: 8 lines

 • Estimated time of completion: 10 min

 • Input data: Listing 1.20.

Listing 1.20. Create fieldnames: Set[str] with unique keys
DATA = [
  {'Sepal length': 5.1, 'Sepal width': 3.5, 'Species': 'setosa'},
  {'Petal length': 4.1, 'Petal width': 1.3, 'Species': 'versicolor'},
  {'Sepal length': 6.3, 'Petal width': 1.8, 'Species': 'virginica'},
  {'Petal length': 1.4, 'Petal width': 0.2, 'Species': 'setosa'},
  {'Sepal width': 2.8, 'Petal length': 4.1, 'Species': 'versicolor'},
  {'Sepal width': 2.9, 'Petal width': 1.8, 'Species': 'virginica'},
]
 1. Za pomocą csv.DictWriter() zapisz do pliku CSV dane o zmiennej strukturze

 2. Wszystkie pola muszą być zawsze w cudzysłowach i oddzielone średnikami, kodowanie UTF-8, a na końcu linii Unix newline.

 3. fieldnames nie może być wymienione wprost w skrypcie (zahardkodowane)

 4. Rezultat powinien wyglądać tak:

Table 1.7. Result of variable schema CSV file generation

first_step

last_name

first_name

born

José

Jiménez

Иванович

Иван

Peck

Max

1961

1969

José

1961

The whys and wherefores
 • Umiejętność korzystania z modułu csv

 • Umiejętność iteracji po złożonych strukturach danych

 • Dynamiczne generowanie struktur danych na podstawie innych

Hints
 • To jest bardzo często występujący i użyteczny przykład

1.4.4. Object serialization to CSV

 • Filename: csv_relations.py

 • Lines of code to write: 10 lines

 • Estimated time of completion: 20 min

 • Input data: Listing 1.21.

Listing 1.21. Address book
class Contact:
  def __init__(self, first_name, last_name, addresses=()):
    self.first_name = first_name
    self.last_name = last_name
    self.addresses = addresses


class Address:
  def __init__(self, **kwargs):
    for key, value in kwargs.items():
      setattr(self, key, value)


addressbook = [
  Contact(first_name='Jan', last_name='Twardowski', addresses=[
    Address(street='2101 E NASA Pkwy', city='Houston', state='Texas', code='77058', country='USA'),
    Address(street=None, city='Kennedy Space Center', code='32899', country='USA'),
    Address(street='4800 Oak Grove Dr', city='Pasadena', code='91109', country='USA'),
    Address(street='2825 E Ave P', city='Palmdale', state='California', code='93550', country='USA', data_urodzenia=None),
  ]),
  Contact(first_name='José', last_name='Jiménez'),
  Contact(first_name='Иван', last_name='Иванович', addresses=[]),
]
 1. Za pomocą csv.DictWriter() zapisz kontakty z książki adresowej w pliku

 2. Wszystkie pola muszą być zawsze w cudzysłowach i oddzielone średnikami, kodowanie UTF-8, a na końcu linii Unix newline.

 3. Jak zapisać w CSV dane relacyjne (kontakt ma wiele adresów)?

 4. Stwórz obiekty książki adresowej na podstawie danych odczytanych z pliku