1. CSV Serialization

1.1. Reading data from CSV files

 • Good practice is to always set:

  • quotechar='"'
  • delimiter=','
Code Listing 1.12. Zapis do plików csv używając csv.DictReader()
import csv

"""
  "first_name", "last_name"
  "José", "Jiménez"
  "Pan", "Twardowski"
  "Иван", "Иванович"
  "Mark", "Watney"
"""


with open(r'filename.csv') as file:
  data = csv.DictReader(file, delimiter=',', quotechar='"')

  for row in data:
    print(row['first_name'], row['last_name'])

1.2. Writing to CSV files

 • Good practice is to always set:

  • quoting=csv.QUOTE_ALL
  • quotechar='"'
  • delimiter=','
  • lineterminator='\n'
Code Listing 1.13. Zapis do plików csv używając csv.DictWriter()
import csv

DATA = [
  {'first_name': 'José', 'last_name': 'Jiménez'},
  {'first_name': 'Mark', 'last_name': 'Watney'},
  {'first_name': 'Иван', 'last_name': 'Иванович'},
  {'first_name': 'Alex', 'last_name': 'Vogel'},
]


with open(r'filename.csv', mode='w') as file:
  writer = csv.DictWriter(
    f=file,
    fieldnames=['first_name', 'last_name'],
    delimiter=',',
    quotechar='"',
    quoting=csv.QUOTE_ALL,
    lineterminator='\n')

  writer.writeheader()

  for row in DATA:
    writer.writerow(row)

1.3. Parsing non-CSV files with csv.DictReader()

1.3.1. Parsing /etc/passwd

Code Listing 1.14. Parsing /etc/passwd file with csv.DictReader()
import csv


FIELDNAMES = ['username', 'password', 'uid', 'gid', 'full_name', 'home', 'shell']
"""
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
watney:x:1000:1000:Mark Watney:/home/watney:/bin/bash
jimenez:x:1001:1001:José Jiménez:/home/jimenez:/bin/bash
ivanovic:x:1002:1002:Иван Иванович:/home/ivanovic:/bin/bash
"""


with open(r'etc-passwd.txt') as file:
  content = csv.DictReader(file, fieldnames=FIELDNAMES, delimiter=':')

  for row in content:
    print(dict(row))

# {'username': 'root', 'password': 'x', 'uid': '0',...}
# {'username': 'bin', 'password': 'x', 'uid': '1',...}
# {'username': 'daemon', 'password': 'x', 'uid': '2',...}
# {'username': 'adm', 'password': 'x', 'uid': '3',...}
# {'username': 'shutdown', 'password': 'x', 'uid': '6',...}
# {'username': 'halt', 'password': 'x', 'uid': '7',...}
# {'username': 'nobody', 'password': 'x', 'uid': '99',...}
# {'username': 'sshd', 'password': 'x', 'uid': '74',...}
# {'username': 'peck', 'password': 'x', 'uid': '1000',...}
# {'username': 'jimenez', 'password': 'x', 'uid': '1001',...}
# {'username': 'ivanovic', 'password': 'x', 'uid': '1002',...}

1.3.2. Parsing Java properties file

Code Listing 1.15. Parsing sonar-project.properties file with csv.DictReader()
import csv

"""
  sonar.host.url=https://sonarcloud.io
  sonar.language=py
  sonar.sourceEncoding=UTF-8
  sonar.verbose=true
  sonar.projectKey=habitatOS
  sonar.projectName=habitatOS
  sonar.projectDescription=Operating System for analog extraterrestrial habitats.
"""

with open(r'sonar-project.properties') as file:
  
  config = csv.DictReader(
    file,
    fieldnames=['property', 'value'],
    delimiter='=',
    lineterminator='\n',
    quoting=csv.QUOTE_NONE)

  for line in config:
    property = line['property']
    value = line['value']
    print(f'{property} -> {value}')

1.4. Assignments

1.4.1. Reading csv

 1. Otwórz w przeglądarce podany powyżej URL

 2. Zapisz jego zawartość na dysku w miejscu gdzie masz skrypty w pliku iris.csv

 3. Korzystając z csv.DictReader wczytaj zawartość pliku

 4. Podaj jawnie encoding, delimiter oraz quotechar

 5. Nazwy poszczególnych kolumn:

  • Sepal length
  • Sepal width
  • Petal length
  • Petal width
  • Species
 6. Wypisz wiersze na ekranie

1.4.2. Writing csv

 • Filename: csv_dictwriter.py
 • Lines of code to write: 8 lines
 • Estimated time of completion: 10 min
 • Input data: Code Listing 1.16.
 1. Za pomocą csv.DictWriter() zapisz do pliku CSV dane o zmiennej strukturze
 2. Podaj jawnie encoding, delimiter, quotechar quoting, lineterminator
 3. fieldnames nie może być wymienione wprost w skrypcie (zahardkodowane)
Code Listing 1.16. Create fieldnames: Set[str] with unique keys
DATA = [
  {'Sepal length': 5.1, 'Sepal width': 3.5, 'Species': 'setosa'},
  {'Petal length': 4.1, 'Petal width': 1.3, 'Species': 'versicolor'},
  {'Sepal length': 6.3, 'Petal width': 1.8, 'Species': 'virginica'},
  {'Petal length': 1.4, 'Petal width': 0.2, 'Species': 'setosa'},
  {'Sepal width': 2.8, 'Petal length': 4.1, 'Species': 'versicolor'},
  {'Sepal width': 2.9, 'Petal width': 1.8, 'Species': 'virginica'},
]
The whys and wherefores:
 
 • Umiejętność korzystania z modułu csv
 • Umiejętność iteracji po złożonych strukturach danych
 • Dynamiczne generowanie struktur danych na podstawie innych
Hints:
 • To jest bardzo często występujący i użyteczny przykład

1.4.3. Object serialization to CSV

 • Filename: csv_addressbook.py
 • Lines of code to write: 10 lines
 • Estimated time of completion: 20 min
 • Input data: Code Listing 1.17.
 1. Za pomocą csv.DictWriter() zapisz kontakty z książki adresowej w pliku
 2. Wszystkie pola muszą być zawsze w cudzysłowiach i oddzielone średnikami, kodowanie UTF-8.
 3. Jak zapisać w CSV dane relacyjne (kontakt ma wiele adresów)?
 4. Stwórz obiekty książki adresowej na podstawie danych odczytanych z pliku
Code Listing 1.17. Address book
class Contact:
  def __init__(self, first_name, last_name, addresses=[]):
    self.first_name = first_name
    self.last_name = last_name
    self.addresses = addresses


class Address:
  def __init__(self, **kwargs):
    for key, value in kwargs.items():
      setattr(self, key, value)


addressbook = [
  Contact(first_name='Pan', last_name='Twardowski', addresses=[
    Address(street='2101 E NASA Pkwy', city='Houston', state='Texas', code='77058', country='USA'),
    Address(street=None, city='Kennedy Space Center', code='32899', country='USA'),
    Address(street='4800 Oak Grove Dr', city='Pasadena', code='91109', country='USA'),
    Address(street='2825 E Ave P', city='Palmdale', state='California', code='93550', country='USA', data_urodzenia=None),
  ]),
  Contact(first_name='José', last_name='Jiménez'),
  Contact(first_name='Иван', last_name='Иванович', addresses=[]),
]
Hints:
 • powtarzanie rekordów (user pozostaje ten sam) z innymi danymi adresowymi
 • dodawanie kolumn (ulica_1, miasto_1, panstwo_1, ulica_2, miasto_2, panstwo_2) i automatyczne generowanie fieldnames
 • wrzucenie danych jako string do jednego pola adres_1, adres_2, adres_3 i ustalenie separatora (np: średnik - ‘;’)
 • jedno pole adres (w ramach niego wszystkie adresy rozdzielone “;” a dane przecinkami “,”)