3. Serializacja i deserializacja JSON

Format JSON jest podobny do zapisu dict w Python, ale różni się:

 • brak przecinka na końcu ostatniego elementu list
 • zawsze są stosowane podwójne cudzysłowia
 • true i false jest pisane małymi literami
 • zamiast None jest null

3.1. Zapis danych do formatu JSON

Code Listing 3.1. Zapis danych do formatu JSON
import json

DATA = {'first_name': 'Ivan', 'last_name': 'Ivanovic'}

json.dumps(DATA)
# '{"first_name": "Ivan", "last_name": "Ivanovic"}'

3.2. Odczyt danych z formatu JSON

Code Listing 3.2. Odczyt danych z formatu JSON
import json

DATA = '{"first_name": "Ivan", "last_name": "Ivanovic"}'

json.loads(DATA)
# {'first_name': 'Ivan', 'last_name': 'Ivanovic'}

3.3. Problemy z serializacją i deserializacją

 • Serializacja i deserializacja dat
 • Serializacja i deserializacja obiektów

3.4. Serializacja i pisanie własnych encoderów

>>> DATA = {'first_name': 'Ivan', 'last_name': 'Ivanovic'}

>>> import json
>>> json.dumps(DATA)
'{"first_name": "Ivan", "last_name": "Ivanovic"}'

Problem z rzutowaniem daty na JSON:

Code Listing 3.3. Exception during encoding datetime
import datetime
import json

DATA = {"datetime": datetime.datetime(1961, 4, 12, 2, 7, 0, 123456)}

json.dumps(DATA)
# Traceback (most recent call last):
#  ...
# TypeError: Object of type 'datetime' is not JSON serializable

3.4.1. Encoder Klasowy

Code Listing 3.4. Encoder Klasowy
import datetime
import json


DATA = {"datetime": datetime.datetime(1961, 4, 12, 2, 7, 0, 123456)}


class DatetimeEncoder(json.JSONEncoder):
  def default(self, obj):
    try:
      return super().default(obj)
    except TypeError:
      return f'{obj:%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ}'


json.dumps(DATA, cls=DatetimeEncoder)

3.4.2. Encoder Function

Code Listing 3.5. Encoder Function
import datetime
import json


DATA = {"datetime": datetime.datetime(1961, 4, 12, 2, 7, 0, 123456)}


def datetime_encoder(self, obj):
  if isinstance(obj, datetime.datetime):
    # return obj.isoformat()
    return f'{obj:%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ}'
  elif isinstance(obj, datetime.date):
    return f'{obj:%Y-%m-%d}'
  else:
    return None

json.JSONEncoder.default = datetime_encoder

out = json.dumps(DATA)
print(out)

3.4.3. Encoder Lambda

Code Listing 3.6. Encoder Lambda
import datetime
import json


DATA = {"datetime": datetime.datetime(1961, 4, 12, 2, 7, 0, 123456)}


json.JSONEncoder.default = lambda self, obj: (f'{obj:%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ}' if isinstance(obj, datetime.datetime) else None)

out = json.dumps(DATA)
print(out)
# '{"now": "1961-04-12T02:07:00.123456Z"}'

3.4.4. Encodowanie daty

Code Listing 3.7. Encoder dat do formatu JSON
import datetime

DATA = {
  "datetime": datetime.datetime(1961, 4, 12, 2, 7, 0, 123456),
  "astronaut": {
    "date": datetime.date(1923, 11, 18),
    "person": "jose.jimenez@nasa.gov"
  },
  "flight": [
    {"datetime": datetime.datetime(1961, 5, 5, 14, 34, 13), "action": "launch"},
    {"datetime": datetime.datetime(1961, 5, 5, 14, 49, 35), "action": "landing"}
  ]
}

3.4.5. Encodowanie obiektów

Code Listing 3.8. Encoder kalas do formatu JSON
import json


class Kontakt:
  def __init__(self, imie, nazwisko, adresy=[]):
    self.imie = imie
    self.nazwisko = nazwisko
    self.adresy = adresy

  def __str__(self):
    return f'{self.imie} {self.nazwisko} {self.adresy}'

  def __repr__(self):
    return self.__str__()


class Adres:
  def __init__(self, **kwargs):
    for key, value in kwargs.items():
      setattr(self, key, value)

  def __str__(self):
    return f'{self.__dict__}'

  def __repr__(self):
    return self.__str__()


ksiazka_adresowa = [
  Kontakt(imie='Max', nazwisko='Peck', adresy=[
    Adres(ulica='2101 E NASA Pkwy', miasto='Houston', stan='Texas', kod='77058', panstwo='USA'),
    Adres(ulica=None, miasto='Kennedy Space Center', kod='32899', panstwo='USA'),
    Adres(ulica='4800 Oak Grove Dr', miasto='Pasadena', kod='91109', panstwo='USA'),
    Adres(ulica='2825 E Ave P', miasto='Palmdale', stan='California', kod='93550', panstwo='USA'),
  ]),
  Kontakt(imie='José', nazwisko='Jiménez'),
  Kontakt(imie='Иван', nazwisko='Иванович', adresy=[]),
]


class KontaktEncoder(json.JSONEncoder):
  def default(self, obj):
    try:
      return super().default(obj)
    except TypeError:
      return obj.__dict__

out = json.dumps(ksiazka_adresowa, cls=KontaktEncoder)
print(out)

3.5. Deserializacja i pisanie własnych decoderów

Code Listing 3.9. Daty w formacie JSON domyślnie nie są parsowane
import json

DATA = '{"now":"1969-07-21T02:41:15.000"}'

json.loads(DATA)
# {'now': '1969-07-21T02:41:15.000'}

3.5.1. Dekodowanie daty

3.5.2. Dekodowanie klasą

Code Listing 3.10. Decoder dat do formatu JSON
import datetime
import json

DATA = """
{
  "astronaut":{
    "date": "1923-11-18",
    "person": "jose.jimenez@nasa.gov"
  },
  "flight": [
    {"datetime": "1961-05-05T14:34:13.000Z", "action": "launch"},
    {"datetime": "1961-05-05T14:49:35.000Z", "action": "landing"}
  ]
}
"""

class DatetimeDecoder(json.JSONDecoder):
  def __init__(self):
    json.JSONDecoder.__init__(self, object_hook=self.convert_datetime)

  def convert_datetime(slef, args):
    for key, value in args.items():

      if key == 'datetime':
        dt = datetime.datetime.strptime(value, '%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ')
        args['datetime'] = dt.replace(tzinfo=datetime.timezone.utc)
      elif key == 'date':
        dt = datetime.datetime.strptime(value, '%Y-%m-%d')
        args['date'] = dt.date()

    return args


out = json.loads(DATA, cls=DatetimeDecoder)
print(out)

3.5.3. Function decoder

Code Listing 3.11. Decoder dat do formatu JSON
import datetime
import json


DATA = """
{
  "astronaut":{
    "datetime":"1961-05-05T14:34:13.640Z",
    "person":"jose.jimenez@nasa.gov"
  },
  "first-flight":[
    {"datetime":"1961-05-05T14:34:13.640Z", "action":"launch"},
    {"datetime":"1961-05-05T14:49:35.640Z", "action":"landing"},
  ],
}
"""

def datetime_decoder(obj):
  for key, value in obj.items():
    if key == 'datetime':
      obj['datetime'] = datetime.datetime.strptime(value, '%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ').replace(tzinfo=datetime.timezone.utc)
  return obj


out = json.loads(DATA, object_hook=datetime_decoder)
print(out)

3.5.4. Dekodowanie obiektów

3.6. Zadania kontrolne

3.6.1. Serializacja dat

 1. Skopiuj do swojego pliku strukturę danych listing-json-encoder-data
 2. Zapisz ją do pliku json
 3. Wczyraj ją z pliku json jako obiekty Pythonowe (ten sam efekt co na listingu)
Co zadanie sprawdz:
 
 • Serializacja danych
 • Korzystanie z biblioteki JSON
 • Serializowanie zagnieżdżonych obiektów

3.6.2. Serializacja obiektów do JSON

 1. Użyj obiektu książka_adresowa stworzonego w zadaniu z programowaniem obiektowym
 2. Zapisz kontakty z książki adresowej w JSON
 3. Jak odtworzyć relacje?
 4. Stwórz obiekty książki adresowej na podstawie danych odczytanych z pliku
Podpowiedź:self.__dict__
Code Listing 3.12. Odczyt danych z formatu JSON
import json

DATA = '{"first_name": "Ivan", "last_name": "Ivanovic"}'

json.loads(DATA)
# {'first_name': 'Ivan', 'last_name': 'Ivanovic'}