3. Serializacja i deserializacja

3.1. Serializacja i deserializacja danych w CSV

3.1.1. Odczytywanie danych z plików CSV

Code Listing 3.1. Zapis do plików csv używając csv.DictReader()
import csv

with open('filename.csv') as file:
  data = csv.DictReader(file, delimiter=',', quotechar='"')

  for row in data:
    print(row['first_name'], row['last_name'])

3.1.2. Zapis do plików CSV

Code Listing 3.2. Zapis do plików csv używając csv.DictWriter()
import csv

DATA = [
  {'first_name': 'José', 'last_name': 'Jiménez'},
  {'first_name': 'Max', 'last_name': 'Peck'},
  {'first_name': 'Ivan', 'last_name': 'Ivanovic'},
]

with open('filename.csv', 'w', encoding='utf-8') as file:
  fieldnames = DATA[0].keys()
  writer = csv.DictWriter(file, fieldnames=fieldnames, delimiter=',',
              quotechar='"', quoting=csv.QUOTE_ALL, lineterminator='\n')
  writer.writeheader()

  for row in DATA:
    writer.writerow(row)

3.1.3. Parsowanie innych plików za pomocą csv.DictReader()

Code Listing 3.3. Parsing /etc/passwd file with csv.DictReader()
import csv

FILENAME = r'C:\Users\Matt Harasymczuk\Desktop\passwd.txt'

with open(FILENAME) as csvfile:
  fieldnames = ['user', 'password', 'uid', 'gid', 'name', 'home', 'shell']
  data = csv.DictReader(csvfile, fieldnames=fieldnames, delimiter=':')

  for row in data:
    print(row)

# OrderedDict([('user', 'root'), ('password', 'x'), ('uid', '0'), ('gid', '0'), ('name', 'root'), ('home', '/root'), ('shell', '/bin/bash')])
# OrderedDict([('user', 'bin'), ('password', 'x'), ('uid', '1'), ('gid', '1'), ('name', 'bin'), ('home', '/bin'), ('shell', '/sbin/nologin')])

3.2. Serializacja i deserializacja danych w JSON

Format JSON jest podobny do zapisu dict w Python, ale różni się:

 • brak przecinka na końcu ostatniego elementu list
 • zawsze są stosowane podwójne cudzysłowia
 • true i false jest pisane małymi literami
 • zamiast None jest null

3.2.1. Zapis danych do formatu JSON

Code Listing 3.4. Zapis danych do formatu JSON
import json

DATA = {'first_name': 'Ivan', 'last_name': 'Ivanovic'}

json.dumps(DATA)
# '{"first_name": "Ivan", "last_name": "Ivanovic"}'

3.2.2. Odczyt danych z formatu JSON

Code Listing 3.5. Odczyt danych z formatu JSON
import json

DATA = '{"first_name": "Ivan", "last_name": "Ivanovic"}'

json.loads(DATA)
# {'first_name': 'Ivan', 'last_name': 'Ivanovic'}

3.2.3. Problemy z serializacją i deserializacją

 • Serializacja i deserializacja dat
 • Serializacja i deserializacja obiektów

3.2.4. Serializacja i pisanie własnych encoderów

>>> DATA = {'first_name': 'Ivan', 'last_name': 'Ivanovic'}

>>> import json
>>> json.dumps(DATA)
'{"first_name": "Ivan", "last_name": "Ivanovic"}'

Problem z rzutowaniem daty na JSON:

>>> import json
>>> import datetime

>>> DATA = {'now': datetime.datetime.now()}

>>> print(DATA)
{'now': datetime.datetime(2017, 4, 15, 20, 5, 18, 64511)}

>>> json.JSONEncoder.default = lambda self,obj: ('{:%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ}'.format(obj) if isinstance(obj, datetime.datetime) else None)

>>> json.dumps(DATA)
'{"now": "2017-04-15T20:05:18.064511Z"}'
import datetime
import json

class DatetimeEncoder(json.JSONEncoder):
  def default(self, obj):
    try:
      return super(DatetimeEncoder, obj).default(obj)
    except TypeError:
      return '{:%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ}'.format(obj)


json.dumps(data, cls=DatetimeEncoder)
import json

class Adress:
  def __init__(self, miasto):
    self.miasto = miasto

  def __str__(self):
    return f'{self.miasto}'


class Osoba:
  def __init__(self, imie, nazwisko):
    self.imie = imie
    self.nazwisko = nazwisko
    self.adres = [Adress('Bajkonur')]

  def __str__(self):
    return f'{self.imie}'


class OsobaEncoder(json.JSONEncoder):
  def default(self, obj):
    try:
      return super().default(obj)
    except TypeError:
      print(obj)
      return obj.__dict__
matt = Osoba(imie='José', nazwisko='...')


lista = [
  matt,
]

out = json.dumps(lista, cls=OsobaEncoder)

3.2.5. Deserializacja i pisanie własnych decoderów

>>> DATA = '["2016-10-26T14:41:51.020", "2016-10-26 14:41:51.020673", "2016-10-26 14:41:51.020673", "2016-10-26 14:41:51.020673", "2016-10-26 14:41:51.020673", {"nazwisko": "Ivanovic", "imie": "Ivan"}, [10, 20, 30], [1]]'

>>> import json
>>> json.loads(DATA)
import datetime
import json

DATA = '{"survey":{"datetime":"2016-12-27T16:46:02.640Z", "email":"asd@asd.pl"}, "events":[{"datetime":"2016-12-27T16:46:02.640Z", "action":"click"}], "datetime":"2016-12-27T16:46:02.640Z"}'

class DatetimeDecoder(json.JSONDecoder):
  def __init__(self):
      json.JSONDecoder.__init__(self, object_hook=self.convert_datetime)

  def convert_datetime(slef, args):
    for key, value in args.items():
      if key == 'datetime':
        args[key] = datetime.datetime.strptime(value, '%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ').replace(tzinfo=datetime.timezone.utc)
    return args


out = json.loads(DATA, cls=DatetimeDecoder)
print(out)
import datetime
import json

DATA = '{"survey":{"datetime":"2016-12-27T16:46:02.640Z", "email":"asd@asd.pl"}, "events":[{"datetime":"2016-12-27T16:46:02.640Z", "action":"click"}], "datetime":"2016-12-27T16:46:02.640Z"}'

def datetime_decoder(obj):
  for key, value in obj.items():
    if key == 'datetime':
      obj[key] = datetime.datetime.strptime(value, '%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ').replace(tzinfo=datetime.timezone.utc)
  return obj


out = json.loads(DATA, object_hook=datetime_decoder)
print(out)
import datetime
import json

DATA = '{"survey":{"datetime":"2016-12-27T16:46:02.640Z", "email":"asd@asd.pl"}, "events":[{"datetime":"2016-12-27T16:46:02.640Z", "action":"click"}], "datetime":"2016-12-27T16:46:02.640Z"}'

json.JSONEncoder.default = lambda self,obj: ('{:%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ}'.format(obj) if isinstance(obj, datetime.datetime) else None)


def _(obj):
  if isinstance(obj, datetime.datetime):
    # return '{:%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ}'.format(obj)
    return obj.isoformat()
  else:
    return Noned = json.dumps(DATA)
print(d)
import datetime
import json

DATA = '{"survey":{"datetime":"2016-12-27T16:46:02.640Z", "email":"asd@asd.pl"}, "events":[{"datetime":"2016-12-27T16:46:02.640Z", "action":"click"}], "datetime":"2016-12-27T16:46:02.640Z"}'


def make_datetime(string):
  """
  >>> make_datetime('2013-10-21T13:28:06.419Z')
  datetime.datetime(2013, 10, 21, 13, 28, 6, 419000, tzinfo=datetime.timezone.utc)
  """
  return datetime.datetime.strptime(string, '%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ').replace(
    tzinfo=datetime.timezone.utc)


data = json.loads(DATA)

for key, value in data.items():
  for element in value:
    element['timestamp'] = make_datetime(element['timestamp'])

3.3. Serializacja i deserializacja danych Pythona

Python posiada bibliotekę pickle, która służy do serializacji danych i zmiennych Pythona. Ta biblioteka ma także metody do zapisu i odczytu danych z plików pkl.

Przykład demonstrujący jak działa pickle:

PYTHON = [
   Osoba,
   make_datetime(now),
   str(now),
   now.__str__(),
   '%s' % now,
   '{}'.format(now),
   {'imie': 'Ivan', 'nazwisko': 'Ivanovic'},
   (10, 20, 30),
   (1,)
]

import pickle

p = pickle.dumps(PYTHON)
print('Z Python do Pickle:', p)

pp = pickle.loads(p)
print('Z Pickle do Python:', pp)

osoba = pp[0]
print('Obiekt po konwersji:', osoba.nazwisko)

Zapis i odczyt danych z pliku:

PYTHON = [
   Osoba,
   make_datetime(now),
   str(now),
   now.__str__(),
   '%s' % now,
   '{}'.format(now),
   {'imie': 'Ivan', 'nazwisko': 'Ivanovic'},
   (10, 20, 30),
   (1,)
]

import pickle

with open(FILE, 'wb') as pickle_file:
  pickle.dump(PYTHON, pickle_file)

with open(FILE, 'rb') as pickle_file:
  pp = pickle.load(pickle_file)
print('Przeczytany obiekt:', pp)

3.4. xml

<execute>
  <command timeout="2">/bin/ls -la /etc/</command>
  <command>/bin/ls -l /home/ /tmp/</command>
  <command timeout="1">/bin/sleep 2</command>
  <command timeout="2">/bin/echo 'juz wstalem'</command>
</execute>
import logging
import xml.etree.ElementTree
import subprocess

FILENAME = 'xml-execute-commands.xml'
LOG_FORMAT = '[%(levelname)-5s] %(filename)s:%(lineno)s - %(msg).110s'


logging.basicConfig(level=logging.INFO, format=LOG_FORMAT)
log = logging.getLogger('code-execution')
root = xml.etree.ElementTree.parse(FILENAME).getroot()


def run(command, timeout=1):
  log.info('Executing command: %s' % command)

  with subprocess.Popen(command, stdout=subprocess.PIPE) as proc:

    try:
      output, errors = proc.communicate(timeout=timeout)
    except subprocess.TimeoutExpired:
      log.error('Timeout %s exceeded for command: %s' % (timeout, command))
      return proc.kill()

    if errors:
      log.error(errors)

    if output:
      # red = '\033[00;31m'
      # green = '\033[00;32m'
      # blue = '\033[00;36m'
      # white = '\033[00;39m'
      message = output.decode()

      log.debug('Output: {message}'.format(**locals()))
      return message


for command in root.findall('./command'):
  cmd = command.text.split()
  timeout = float(command.get('timeout', 1))
  run(cmd, timeout)

3.5. xslt

import io
from lxml import etree


XSLT = '''
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:template match="/">
  <foo><xsl:value-of select="/a/b/text()" /></foo>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
'''

xslt_root = etree.XML(XSLT)
transform = etree.XSLT(xslt_root)

f = io.StringIO('<a><b>Text</b></a>')
doc = etree.parse(f)
result_tree = transform(doc)

print(result_tree)

3.6. Zadania kontrolne

3.6.1. Wczytywanie pliku csv

 1. ściągnij plik z URL podanego powyżej i zapisz na dysku w miejscu gdzie masz skrypty
 2. Wczytaj dane z pliku csv
 3. Pierwsza linijka stanowi header

3.6.2. Serializacja csv

 • Za pomocą csv.DictWriter() zapisz do pliku dane o zmiennej strukturze.
 • fieldnames nie może być zahardkodowane w skrypcie.
DATA = [
  {'last_name': 'Jiménez'},
  {'first_name': 'Max', 'last_name': 'Peck'},
  {'first_name': 'Ivan'},
  {'first_name': 'Max', 'last_name': 'Peck', 'born': 1961},
  {'first_name': 'Jose', 'born': 1961, 'first_step': 1969},
]
Podpowiedź:
 • Kod powinien mieć około 5 linii
 • To jest bardzo często występujący i użyteczny przykład
Co zadanie sprawdza?:
 
 • Umiejętność korzystania z modułu csv
 • Umiejętność iteracji po złożonych strukturach danych
 • Dynamiczne generowanie struktur danych na podstawie innych

3.6.3. Serializacja obiektów do Pickle

 1. Użyj obiektu książka_adresowa stworzonego w zadaniu z serializacją
 2. Za pomocą pickle zapisz kontakty z książki adresowej w pliku
 3. Stwórz obiekty książki adresowej na podstawie danych odczytanych z pliku

3.6.4. Serializacja obiektów do JSON

 1. Użyj obiektu książka_adresowa stworzonego w zadaniu z serializacją
 2. Zapisz kontakty z książki adresowej w JSON
 3. Jak odtworzyć relacje?
 4. Stwórz obiekty książki adresowej na podstawie danych odczytanych z pliku
Podpowiedź:self.__dict__

3.6.5. Serializacja obiektów do CSV

 1. Użyj obiektu książka_adresowa stworzonego w zadaniu z serializacją
 2. Za pomocą csv.DictWriter() zapisz kontakty z książki adresowej w pliku
 3. Wszystkie pola muszą być zawsze w cudzysłowiach i oddzielone średnikami, kodowanie UTF-8.
 4. Jak zapisać w CSV dane relacyjne (kontakt ma wiele adresów)?
 5. Stwórz obiekty książki adresowej na podstawie danych odczytanych z pliku
Podpowiedź:
 • powtarzanie rekordów (user pozostaje ten sam) z innymi danymi adresowymi
 • dodawanie kolumn (ulica_1, miasto_1, panstwo_1, ulica_2, miasto_2, panstwo_2) i automatyczne generowanie fieldnames
 • wrzucenie danych jako string do jednego pola adres_1, adres_2, adres_3 i ustalenie separatora (np: średnik - ‘;’)
 • jedno pole adres (w ramach niego wszystkie adresy rozdzielone “;” a dane przecinkami “,”)