8. System Operacyjny

8.1. os

Najczęściej wykorzystuje się:

import os

os.walk()
os.scandir()
os.getcwd()

os.path.join()
os.path.abspath()
os.path.dirname()
os.path.basename()

os.remove()
os.rmdir()
>>> import os
>>> os.path.isdir(os.path.join("c:", "\\", "Users"))
True

>>> os.path.isdir(os.path.join("c:", "/", "Users"))
True

>>> os.path.isdir(os.path.join("c:", os.sep, "Users"))
True
import os

for element in os.scandir('/etc'):
  print(element.name)

script = os.path.basename(__file__)
PWD = os.path.basename(os.getcwd())

path = os.path.join(PWD, script)

print(path)
import os
from os.path import join, getsize
for root, dirs, files in os.walk('python/Lib/email'):
  print(root, "consumes", end=" ")
  print(sum(getsize(join(root, name)) for name in files), end=" ")
  print("bytes in", len(files), "non-directory files")
  if 'CVS' in dirs:
    dirs.remove('CVS') # don't visit CVS directories
# Delete everything reachable from the directory named in "top",
# assuming there are no symbolic links.
# CAUTION: This is dangerous! For example, if top == '/', it
# could delete all your disk files.
import os
for root, dirs, files in os.walk(top, topdown=False):
  for name in files:
    os.remove(os.path.join(root, name))
  for name in dirs:
    os.rmdir(os.path.join(root, name))

8.2. sys

Najczęściej wykorzystuje się:

import sys

sys.path
sys.path.append
sys.platform
import sys

sys.exit(0)

8.3. subprocess

Najczęściej wykorzystuje się:

import subprocess

subprocess.call('clear')
subprocess.Popen()
subprocess.run()

8.3.1. subprocess.Popen()

subprocess.Popen(args, bufsize=-1, executable=None, stdin=None, stdout=None, stderr=None, preexec_fn=None, close_fds=True, shell=False, cwd=None, env=None, universal_newlines=False, startupinfo=None, creationflags=0, restore_signals=True, start_new_session=False, pass_fds=(), *, encoding=None, errors=None)

8.3.2. subprocess.run()

 • New in Python 3.5
subprocess.run(args, *, stdin=None, input=None, stdout=None, stderr=None, shell=False, timeout=None, check=False, encoding=None, errors=None)

8.3.3. shell=True

>>> import subprocess

>>> subprocess.call('echo $HOME')
Traceback (most recent call last):
...
OSError: [Errno 2] No such file or directory


>>> import subprocess
>>> subprocess.call('echo $HOME', shell=True)
/home/jose-jimenez
0

Setting the shell argument to a true value causes subprocess to spawn an intermediate shell process, and tell it to run the command. In other words, using an intermediate shell means that variables, glob patterns, and other special shell features in the command string are processed before the command is run. Here, in the example, $HOME was processed before the echo command. Actually, this is the case of command with shell expansion while the command ls -l considered as a simple command.

Note

source: Subprocess Module <https://stackoverflow.com/a/36299483/228517>

8.3.4. Uruchamianie poleceń

>>> subprocess.run(["ls", "-l"]) # doesn't capture output
CompletedProcess(args=['ls', '-l'], returncode=0)

>>> subprocess.run("exit 1", shell=True, check=True)
Traceback (most recent call last):
 ...
subprocess.CalledProcessError: Command 'exit 1' returned non-zero exit status 1

>>> subprocess.run(["ls", "-l", "/dev/null"], stdout=subprocess.PIPE)
CompletedProcess(args=['ls', '-l', '/dev/null'], returncode=0,
stdout=b'crw-rw-rw- 1 root root 1, 3 Jan 23 16:23 /dev/null\n')
import subprocess
import shlex

cmd = 'ls -la'

with subprocess.Popen(shlex.split(cmd), stdout=subprocess.PIPE) as proc:
  ret = proc.stdout.read()
  print(ret)

8.3.5. Timeout dla wykonywania poleceń

import subprocess
cmd = ['ping', 'nasa.gov']

try:
  subprocess.run(cmd, timeout=5)
except subprocess.TimeoutExpired:
  print('process ran too long')

8.3.6. Przechwytywanie outputu

def run(command, timeout=15, clear=True):
  if clear:
    subprocess.call('clear')
  log.debug(f'Execute: {command}\n')
  result = subprocess.run(
    command,
    stdout=subprocess.PIPE,
    stderr=subprocess.PIPE,
    shell=True,
    timeout=timeout,
    encoding='utf-8')
  if result.stdout:
    log.info(f'\n\n{result.stdout}')
  if result.stderr:
    log.warning(f'\n\n{result.stderr}')
  return result

8.3.7. Parsowanie i sanityzacja argumentów

>>> import shlex
>>> import subprocess

>>> command_line = input()
/bin/vikings -input eggs.txt -output "spam spam.txt" -cmd "echo '$MONEY'"

>>> args = shlex.split(command_line)

>>> print(args)
['/bin/vikings', '-input', 'eggs.txt', '-output', 'spam spam.txt', '-cmd', "echo '$MONEY'"]

>>> p = subprocess.Popen(args) # Success!

8.4. tempfile

>>> import tempfile

# create a temporary file and write some data to it
>>> fp = tempfile.TemporaryFile()
>>> fp.write(b'Hello world!')
# read data from file
>>> fp.seek(0)
>>> fp.read()
b'Hello world!'
# close the file, it will be removed
>>> fp.close()

# create a temporary file using a context manager
>>> with tempfile.TemporaryFile() as fp:
...   fp.write(b'Hello world!')
...   fp.seek(0)
...   fp.read()
b'Hello world!'
>>>
# file is now closed and removed

# create a temporary directory using the context manager
>>> with tempfile.TemporaryDirectory() as tmpdirname:
...   print('created temporary directory', tmpdirname)
>>>
# directory and contents have been removed

8.5. eval

>>> x = 1
>>> eval('x+1')
2

8.6. Zadanie kontrolne

8.6.1. Rekursywne przechodzenie i wykonywanie poleceń

 1. Napisz skrypt, który przeszuka rekurencyjnie wszystkie katalogi na pulpicie w Twoim systemie operacyjnym i jeżeli znajdzie plik README (z dowolnym rozszerzeinem) to wyświetli jego zawartość za pomocą polecenia cat (macOS, Linux) lub type (Windows).
 2. Ścieżkę do pliku README skonstruuj za pomocją os.path.join()
 3. Jeżeli skrypt nie znajdzie pliku README, to ma rzucić informację logging.critical() i wyjść z kodem błędu 1.
Podpowiedź:
 • Gdyby był problem ze znalezieniem pliku, a ścieżka jest poprawna to zastosuj shell=True
 • os.walk()
 • subprocess.run()
Co to zadanie sprawdza?:
 
 • Przeglądanie katalogów i algorytm przeszykiwania
 • Sanityzacja parametrów
 • Logowanie wydarzeń w programie
 • Uruchamianie poleceń w systemie
 • Przechwytywanie outputu poleceń
 • Kody błędów
 • Przechodzenie do katalogów
 • Ścieżki względne i bezwzględne
 • Łączenie ścieżek

8.6.2. Tree

Za pomocą znaków unicode: “┣━”, “┗━” , “┃ ” wygeneruj wynik przypominający wynik polecenia tree.

root:.
[.]
┣━[.idea]
┃ ┣━[scopes]
┃ ┃ ┗━scope_settings.xml
┃ ┣━.name
┃ ┣━Demo.iml
┃ ┣━encodings.xml
┃ ┣━misc.xml
┃ ┣━modules.xml
┃ ┣━vcs.xml
┃ ┗━workspace.xml
┣━[test1]
┃ ┗━test1.txt
┣━[test2]
┃ ┣━[test2-2]
┃ ┃ ┗━[test2-3]
┃ ┃   ┣━test2
┃ ┃   ┗━test2-3-1
┃ ┗━test2
┣━folder_tree_maker.py
┗━tree.py