2. Builtin and Keywords

2.1. Keywords

2.1.1. import

 • Imports module:

  import module
  
 • From module imports function:

  from module import function
  from module.submodule import function
  
 • Aliases

  import module as alias
  from module import function as alias
  
 • Relative imports:

  from . import module
  from .. import module
  
  from .module import function
  from ..module import function
  

2.1.2. pass

Python domyślnie oczekuje wcięcia po dwukropku. Jeżeli chcemy zostawić klasę czy funkcję pustą, korzystamy wtedy ze słowa kluczowego pass.

def my_function():
  pass
def my_function():
  pass

my_var = my_function()
# None

2.1.3. continue

Słowo kluczowe continue powoduje przerwanie aktualnie wykonywanej pętli i przejście do kolejnej iteracji.

ETC_PASSWD = """
# User Database
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
watney:x:1000:1000:Mark Watney:/home/watney:/bin/bash
jimenez:x:1001:1001:Jose Jimenez:/home/jimenez:/bin/bash
ivanovic:x:1002:1002:Иван Иванович:/home/ivanovic:/bin/bash
"""

for line in ETC_PASSWD:
  if line.startswith('#'):
    continue

  name = line.split(':')[4]
  print(name)
ETC_PASSWD = """
# User Database
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
watney:x:1000:1000:Mark Watney:/home/watney:/bin/bash
jimenez:x:1001:1001:Jose Jimenez:/home/jimenez:/bin/bash
ivanovic:x:1002:1002:Иван Иванович:/home/ivanovic:/bin/bash
"""

for line in ETC_PASSWD:
  print(line)
  continue

  # ten kod się nie wywoła
  # przydatne do zrozumienia działania funkcji i zobaczenia jaki jest aktualny element
  if line.startswith('#'):
    continue

  name = line.split(':')[4]
  print(name)

2.1.4. break

Słowo kluczowe break przerywa aktualnie wykonywaną pętlę.

while True:
  number = input('Type number: ')

  if number:
    break

2.1.5. eval()

eval('name="José Jiménez"; print(name)')
# José Jiménez

2.1.6. __file__

import os

BASE_DIR = os.path.dirname(__file__)
path = os.path.join(BASE_DIR, 'main.py')

2.1.7. __name__

 • Zmienna __name__ pozwala ustalić czy dany plik jest wykonywany czy importowany.
 • Jeżeli dany plik jest wykonywany, zmienna __name__ ustawiana jest na '__main__'.
 • Jeżeli dany plik jest importowany jako moduł, zmienna __name__ ustawiana jest na nazwę modułu.
 • Jest to przydatne na przykład przy testowaniu modułów.

Dodanie do modułu poniższej linijki:

if __name__ == '__main__':
  print('hello world')

Sprawi, że wypisane na konsoli zostanie 'hello world!' jeżeli dany plik jest uruchamiany z konsoli. Powyższy kod nie wykona się natomiast jeżeli plik zaimportujemy jako moduł w innym pliku.

Przykład z życia:

import logging

log = logging.getLogger(__name__)
def run():
  ...

if __name__ == '__main__':
  # Jeżeli skrypt wywoływany jest z konsoli "z ręki" to uruchom funckję ``run()``
  # Jeżeli został zaimportowany, to ten fragment będzie zignorowany
  # I trzeba uruchomić funkcję ``run()`` samodzielnie - kontrolowanie
  run()

2.2. Builtin functions

2.2.1. sorted() and sort()

 • Sortują elementy listy.
 • sorted() zwraca posortowaną listę, ale nie zapisuje zmienionej kolejności
 • .sort() zmienia listę na stałe
numbers = [3, 1, 2]
sorted(numbers)
# [1, 2, 3]
print(numbers)
# [3, 1, 2]
numbers = [3, 1, 2]
numbers.sort() # returns None
print(numbers)
# [1, 2, 3]

2.2.2. range()

 • Tworzy iterator, który zwraca liczby w sekwencji.
for liczba in range(0, 5):
  print(liczba)


for liczba in range(0, 5, 2):
  print(liczba)
numbers_generator = range(0, 5)
print(numbers_generator)
# range(0, 5)
numbers_generator = range(0, 5)
numbers = list(numbers_generator)

print(numbers) # [0, 1, 2, 3, 4]

2.2.3. isinstance()

 • Sprawdza czy dany obiekt jest instancją danej klasy
 • Jeżeli jest więcej niż jeden typ to musi być tuple a nie list lub set
isinstance(10, int)      # True
isinstance(10, float)     # False
isinstance(10, (int, float)) # True

2.2.4. min()

Wartość minimalna z listy.

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

min(numbers) # 1
min(3, 1, 5) # 1

2.2.5. max()

Wartość maksymalna z listy.

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

max(numbers) # 5
max(3, 1, 5) # 5

2.2.6. len()

Długość listy, tuple, stringa itp.

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

len(numbers)          # 5
len('Max')           # 3
len({'id': 3, 'name': 'Max'}) # 2

2.2.7. bin()

 • Konwertuje liczbę na binarną
 • Nie stosuje kodu uzupełnień do dwóch
0b101111  # 47
bin(3)   # '0b11'
bin(-3)   # '-0b11'

2.2.8. hex()

 • Konwertuje liczbę na heksadecymalną
 • Konwersja kolorów w HTML
 • Shellcode
hex(99) # '0x63'

2.2.9. oct()

 • Konwertuje liczbę na octalną
 • Przydatne do uprawnień w systemie operacyjnym
oct(33261) # '0o100755'

2.2.10. ord()

Zwraca kod ASCII jednoznakowego stringa.

ord('a') # 97

2.2.11. chr()

Z pozycji w tablicy ASCII konwertuje kod na znak Unicode.

chr(97) # 'a'

2.3. Other builtin functions

Tab. 2.6. Most used Built-in functions
Name Description
__import__  
abs()  
all()  
any()  
ascii()  
bin()  
bool()  
bytearray()  
bytes()  
callable()  
chr()  
classmethod()  
compile()  
complex()  
delattr()  
dict()  
dir()  
divmod()  
enumerate()  
eval()  
exec()  
filter()  
float()  
format()  
frozenset()  
getattr()  
globals()  
hasattr()  
hash()  
help()  
hex()  
id()  
input()  
int()  
isinstance()  
issubclass()  
iter()  
len()  
list()  
locals()  
map()  
max()  
memoryview()  
min()  
next()  
object()  
oct()  
open()  
ord()  
pow()  
print()  
property()  
range()  
repr()  
reversed()  
round()  
set()  
setattr()  
slice()  
sorted()  
staticmethod()  
str()  
sum()  
super()  
tuple()  
type()  
vars()  
zip()  

2.4. Assignments

2.4.1. Average

 1. Dane są pomiary Irysów z Code Listing 2.2.

 2. Stwórz dict, który będzie przechowywał list pomiarów dla każdego parametru:

  • Sepal length
  • Sepal width
  • Petal length
  • Petal width
 3. Policz średnią dla każdego z elementów tego dict i zapisz je w dict, o strukturze: nazwa parametru -> średnia

 4. Wypisz na ekranie oba dict

Code Listing 2.2. Sample Iris databases
DATA = [
  ('Sepal length', 'Sepal width', 'Petal length', 'Petal width', 'Species'),
  (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (4.9, 3.0, 1.4, 0.2, 'setosa'),
  (4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa'),
  (4.6, 3.1, 1.5, 0.2, 'setosa'),
  (5.0, 3.6, 1.4, 0.3, 'setosa'),
  (5.4, 3.9, 1.7, 0.4, 'setosa'),
  (4.6, 3.4, 1.4, 0.3, 'setosa'),
  (7.0, 3.2, 4.7, 1.4, 'versicolor'),
  (6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 'versicolor'),
  (6.9, 3.1, 4.9, 1.5, 'versicolor'),
  (5.5, 2.3, 4.0, 1.3, 'versicolor'),
  (6.5, 2.8, 4.6, 1.5, 'versicolor'),
  (5.7, 2.8, 4.5, 1.3, 'versicolor'),
  (5.7, 2.8, 4.1, 1.3, 'versicolor'),
  (6.3, 3.3, 6.0, 2.5, 'virginica'),
  (5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica'),
  (7.1, 3.0, 5.9, 2.1, 'virginica'),
  (6.3, 2.9, 5.6, 1.8, 'virginica'),
  (6.5, 3.0, 5.8, 2.2, 'virginica'),
  (7.6, 3.0, 6.6, 2.1, 'virginica'),
  (4.9, 2.5, 4.5, 1.7, 'virginica'),
]
About:
 • Filename: builtin_average.py
 • Lines of code to write: 12 lines
 • Estimated time of completion: 15 min
The whys and wherefores:
 
 • Korzystanie z funkcji wbudowanych
 • Iterowanie po kolekcji
 • Wybieranie rekordów