6. Mathematics

6.1. Builtin

 • abs()
 • round()
 • pow()

6.2. complex

 • Complex number with real and imaginary parts
 • Engineering notation j not mathematical i
 • No space inside the expression

6.2.1. Defining complex

complex()        # 0j
complex(real=0, imag=0) # 0+0j
complex(1)       # (1+0j)
complex(imag=1)     # 1j
complex(real=1)     # (1+0j)
complex(real=1, imag=2) # (1+2j)
complex(1, 2)      # (1+2j)
complex(1.12, 2.34)   # (1.12+2.34j)
complex(1, 2.34)    # (1+2.34j)
complex(1+2j)      # (1+2j)
complex(1+2j, 3+4j)   # (-3+5j)
complex('1+2j')     # (1+2j)
complex('1.5+2.7j')   # (1.5+2.7j)
complex('1 + 2j')    # ValueError: complex() arg is a malformed string
a = complex(1, 2)    # (1+2j)
b = 3+4j        # (3+4j)

a + b          # (4+6j)
a - b          # (-2-2j)
a * b          # (-5+10j)
a / b          # (0.44+0.08j)
abs(1+2j)
# 2.23606797749979

abs(3+4j)
# 5.0

6.3. math

6.3.1. Constants

import math


math.pi
math.e

6.3.2. Degree/Radians Conversion

import math


math.degrees(x)
math.radians(x)

6.3.3. Rounding to lower

import math


math.floor(3.14)        # 3
math.floor(3.00000000000000)   # 3
math.floor(3.00000000000001)  # 3
math.floor(3.99999999999999)  # 3

6.3.4. Rounding to higher

import math


math.ceil(3.14)         # 4
math.ceil(3.00000000000000)   # 3
math.ceil(3.00000000000001)   # 4
math.ceil(3.99999999999999)   # 4

6.3.5. Logarithms

import math


math.log(x)   # if base is not set, then ``e``
math.log(x, base=2)
math.log10()

math.exp(x)

6.3.6. Linear Algebra

import math


math.sqrt()
math.pow(x, y)

# Return the Euclidean distance, sqrt(x*x + y*y).
math.hypot(x, y)

6.3.7. Trigonometry

import math


math.sin()
math.cos()
math.tan()

math.sinh()
math.cosh()
math.tanh()

math.asin(x)
math.acos(x)
math.atan(x)
math.atan2(x)

math.asinh(x)
math.acosh(x)

6.3.8. Other functions

import math


math.isinf(x)
math.fabs(x)

6.4. fractions

from fractions import Fraction


a = Fraction(1, 3)
b = Fraction(1, 9)

a + b
# Fraction(4, 9)

6.5. statistics

Tab. 6.2. Averages and measures of central location
Function Description
statistics.mean() Arithmetic mean (‘average’) of data
statistics.harmonic_mean() Harmonic mean of data
statistics.median() Median (middle value) of data
statistics.median_low() Low median of data
statistics.median_high() High median of data
statistics.median_grouped() Median, or 50th percentile, of grouped data
statistics.mode() Mode (most common value) of discrete data
Tab. 6.3. Measures of spread
Function Description
statistics.pstdev() Population standard deviation of data
statistics.pvariance() Population variance of data
statistics.stdev() Sample standard deviation of data
statistics.variance() Sample variance of data
from statistics import mean


mean([1, 2, 3, 4, 4])      # 2.8
mean([-1.0, 2.5, 3.25, 5.75])  # 2.625
from statistics import harmonic_mean


harmonic_mean([2.5, 3, 10])   # 3.6
from statistics import median


median([1, 3, 5])        # 3
median([1, 3, 5, 7])      # 4.0

The low median is always a member of the data set. When the number of data points is odd, the middle value is returned. When it is even, the smaller of the two middle values is returned.

from statistics import median_low


median_low([1, 3, 5])      # 3
median_low([1, 3, 5, 7])    # 3

The high median is always a member of the data set. When the number of data points is odd, the middle value is returned. When it is even, the larger of the two middle values is returned.

from statistics import median_high


median_high([1, 3, 5])     # 3
median_high([1, 3, 5, 7])    # 5

Return the median of grouped continuous data, calculated as the 50th percentile, using interpolation.

from statistics import median_grouped


median_grouped([52, 52, 53, 54])       # 52.5
median_grouped([1, 3, 3, 5, 7], interval=1)  # 3.25
median_grouped([1, 3, 3, 5, 7], interval=2)  # 3.5
from statistics import mode


mode([1, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4])                 # 3
mode(["red", "blue", "blue", "red", "green", "red", "red"])   # 'red'

Return the population standard deviation (the square root of the population variance).

from statistics import pstdev


pstdev([1.5, 2.5, 2.5, 2.75, 3.25, 4.75])
# 0.986893273527251
from statistics import pvariance


pvariance([0.0, 0.25, 0.25, 1.25, 1.5, 1.75, 2.75, 3.25])
# 1.25
from statistics import stdev


stdev([1.5, 2.5, 2.5, 2.75, 3.25, 4.75])
# 1.0810874155219827
from statistics import variance


variance([2.75, 1.75, 1.25, 0.25, 0.5, 1.25, 3.5])
# 1.3720238095238095

6.6. random

Tab. 6.4. random
Function Description
random.random() Random float: 0.0 <= x < 1.0
random.randint(min, max) Return a random integer N such that min <= N <= max. Max is included
random.gauss(mu, sigma) Gaussian distribution. mu is the mean, and sigma is the standard deviation
random.shuffle(list) Randomize order of list (in place)
random.choice(list) Single random element from a sequence
random.sample(list, k) k random elements from list without replacement
random.seed(a=None, version=2) Initialize the random number generator. If a is omitted or None, the current system time is used

6.7. collections.Counter

import random


random_numbers = [random.randint(0, 10) for a in range(0, 50)]
counter = dict()

for number in random_numbers:
  if number in counter:
    counter[number] += 1
  else:
    counter[number] = 1

counter.items()
# [(7, 12), (4, 8), (9, 6), (1, 5), (2, 4)]
import random
from collections import Counter


random_numbers = [random.randint(0, 10) for a in range(0, 50)]
counter = Counter(random_numbers)

counter.most_common(5)
# [(7, 12), (4, 8), (9, 6), (1, 5), (2, 4)]

6.8. matplotlib

 • biblioteka zewnętrzna pip install matplotlib

Note

Moduł jest szczegółowo opisany w Matplotlib.

Moduł matplotlib pozwala na rysowanie wykresów i diagramów. Jest to bardzo rozbudowana biblioteka z setkami opcji konfiguracyjnych. Najczęściej używanym modułem biblioteki matplotlib jest moduł pyplot, który implementuje szereg funkcji umożliwiających rysowanie wykresów 2d.

6.8.1. Matplotlib and Jupyter

 • To display matplotlib figures inline, you have run at least once per kernel run:

  %matplotlib inline
  

6.8.2. Points

../_images/matplotlib-01.png

Fig. 6.1. Points chart

Code Listing 6.2. Matplotlib example
import matplotlib.pyplot as plt

x = [1, 2, 3, 4]
y = [1, 2, 3, 4]
plt.plot(x, y, 'o')
plt.show()

6.8.3. Sinusoid on grid

../_images/matplotlib-02.png

Fig. 6.2. Sinusoid on grid

Code Listing 6.3. Matplotlib example
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

y = np.arange(0.0, 2.0, 0.01)
x = 1 + np.sin(2 * np.pi * y)

fig, ax = plt.subplots()

ax.plot(y, x)
ax.grid()
ax.set(
  xlabel='time (s)',
  ylabel='voltage (mV)',
  title='Voltage in Time')

plt.show()

6.8.4. Multiple charts

../_images/matplotlib-03.png

Fig. 6.3. Multiple charts

Code Listing 6.4. Matplotlib example
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt


def f(t):
  return np.exp(-t) * np.cos(2 * np.pi * t)


t1 = np.arange(0.0, 5.0, 0.1)
t2 = np.arange(0.0, 5.0, 0.02)

plt.figure(1)
plt.subplot(211)
plt.plot(t1, f(t1), 'bo', t2, f(t2), 'k')

plt.subplot(212)
plt.plot(t2, np.cos(2 * np.pi * t2), 'r--')
plt.show()

6.9. Assignments

6.9.1. Sum of inner elements

 • Filename: math_inner_sum.py
 • Lines of code to write: 5 lines
 • Estimated time of completion: 10 min
 1. Ustaw random.seed(0)
 2. Za pomocą biblioteki random wygeneruj List[List[int]] (cyfry z przedziału <0,9> włącznie)
 3. Tablica ma mieć 16 wierszy i 16 kolumn
 4. Policz sumę środkowych 4x4 elementów
 5. Środkowych = centralna macierz 4x4 dokładnie w środku większej

6.9.2. Euclidean distance 2D

 • Filename: math_euclidean_2d.py
 • Lines of code to write: 5 lines
 • Estimated time of completion: 15 min
 • Input data: Code Listing 6.5.
 1. Dane są dwa punkty A i B o podanych koordynatach tuple
 2. Punkty A i B są dwuwymiarowe (x, y)
 3. Oblicz odległość między nimi
 4. Wykorzystaj algorytm Euklidesa
 5. Funkcja musi przechodzić doctest Code Listing 6.5.
Code Listing 6.5. Euclidean distance 2D
def euclidean_distance(A, B):
  """
  >>> A = (1, 0)
  >>> B = (0, 1)
  >>> euclidean_distance(A, B)
  1.4142135623730951

  >>> euclidean_distance((0,0), (1,0))
  1.0

  >>> euclidean_distance((0,0), (1,1))
  1.4142135623730951

  >>> euclidean_distance((0,1), (1,1))
  1.0

  >>> euclidean_distance((0,10), (1,1))
  9.055385138137417
  """
  x1 = ...
  y1 = ...
  x2 = ...
  y2 = ...
  return ...
../_images/k-nearest-neighbors-euclidean-distance2.png

Fig. 6.4. Wyliczanie odległości w celu oszacowania przynależności do zbioru. Zwróć uwagę, że bez względu na ilość wymiarów wzór się niewiele różni.

6.9.3. Euclidean distance n dimensions

 • Filename: math_euclidean_multi_dim.py
 • Lines of code to write: 10 lines
 • Estimated time of completion: 15 min
 • Input data: Code Listing 6.6.
 1. Dane są dwa punkty A i B o podanych koordynatach tuple
 2. Punkty A i B są na N-wymiarowej przestrzeni (x, y, ...)
 3. Punkty A i B muszą być równo-wymiarowe
 4. Funkcja musi przechodzić doctest Code Listing 6.6.
Code Listing 6.6. Euclidean distance N-dimension
def euclidean_distance(A, B):
  """
  >>> A = (0,1,0,1)
  >>> B = (1,1,0,0)
  >>> euclidean_distance(A, B)
  1.4142135623730951

  >>> euclidean_distance((0,0,0), (0,0,0))
  0.0

  >>> euclidean_distance((0,0,0), (1,1,1))
  1.7320508075688772

  >>> euclidean_distance((0,1,0,1), (1,1,0,0))
  1.4142135623730951

  >>> euclidean_distance((0,0,1,0,1), (1,1,0,0,1))
  1.7320508075688772

  >>> euclidean_distance((0,0,1,0,1), (1,1))
  Traceback (most recent call last):
    ...
  ValueError: Punkty muszą być w przestrzeni tylu-samo wymiarowej
  """
  x1 = ...
  y1 = ...
  x2 = ...
  y2 = ...
  return ...

6.9.4. Matrix multiplication

 • Filename: math_matrix_multiplication.py
 • Lines of code to write: 6 lines
 • Estimated time of completion: 20 min
 1. Napisz program mnożący macierze wykorzystując zagnieżdżone pętle for
A = [
  [1, 0],
  [0, 1]
]
def matrix_multiplication(A, B):
  """
  >>> A = [[1, 0], [0, 1]]
  >>> B = [[4, 1], [2, 2]]
  >>> matrix_multiplication(A, B)
  [[4, 1], [2, 2]]

  >>> A = [[1,0,1,0], [0,1,1,0], [3,2,1,0], [4,1,2,0]]
  >>> B = [[4,1], [2,2], [5,1], [2,3]]
  >>> matrix_multiplication(A, B)
  [[9, 2], [7, 3], [21, 8], [28, 8]]
  """
  return
Hints:
 • macierz zerowa
 • trzy pętle

6.9.5. Trigonometry

 • Filename: math_trigonometry.py
 • Lines of code to write: 10 lines
 • Estimated time of completion: 10 min
 1. Program wczytuje od użytkownika wielkość kąta w stopniach
 2. Użytkownik zawsze podaje int albo float
 3. Wyświetl wartość funkcji trygonometrycznych (sin, cos, tg, ctg)
 4. Jeżeli funkcja trygonometryczna nie istnieje dla danego kąta wypisz “For this angle function does not exist.” i zakończ program

6.9.6. Random numbers

 • Filename: math_random_numbers.py
 • Lines of code to write: 5 lines
 • Estimated time of completion: 10 min
 1. Napisz program, który wyświetli 6 losowych i nie powtarzających się liczb z zakresu od 1 do 49.
 2. Czym sa liczby pseudolosowe?
 3. Czy da się stworzyć program czysto losowy?
 4. Dlaczego?
Hints:
 • random.randrange()
 • random.sample()
 • Czytelny cod obu przykładów wraz z białymi liniami nie powinien zająć więcej niż 10 linii.
The whys and wherefores:
 
 • Umiejętność wykorzystania gotowych funkcji w zewnętrznej bibliotece
 • Umiejętność wyszukania informacji na temat API funkcji w dokumentacji języka i jego odpowiedniej wersji
 • Stworzenie dwóch alternatywnych podejść do rozwiązania zadania
 • Porównanie czytelności obu rozwiązań
 • Umiejętność sprawdzania czy coś znajduje się w liście oraz continue

6.9.7. Triangle

 • Filename: math_triangle.py
 • Lines of code to write: 5 lines
 • Estimated time of completion: 10 min
 1. Napisz program, który obliczy pole trójkąta.
 2. Użytkownik poda wysokość i długość podstawy tego trójkąta. Uwzględnij, że wysokość i długość podstawy mogą być liczbami niecałkowitymi. Wykorzystaj doctest do przetestowania funkcji.
The whys and wherefores:
 
 • Umiejętność wykorzystania gotowych funkcji w zewnętrznej bibliotece
 • Umiejętność wyszukania informacji na temat API funkcji w dokumentacji języka i jego odpowiedniej wersji
 • Stworzenie dwóch alternatywnych podejść do rozwiązania zadania
 • Porównanie czytelności obu rozwiązań

6.9.8. Random points

 • Filename: math_random_points.py
 • Lines of code to write: 15 lines
 • Estimated time of completion: 20 min
 1. Wygeneruj 100 losowych punktów (rozkład gaussa o średniej 0, dowolnym odchyleniu standardowym(np. 0.2))
 2. Punkty muszą być wylosowane wokół dwóch dowolnie wybranych punktów (np. A=[0, 1], B=[2, 4]).
 3. Funkcja musi przechodzić doctest
def random_point(center, std: int = 0.2):
  """
  >>> random.seed(1); random_point((0,0), std=0.2)
  (0.2576369506310926, 0.2898891217399542)

  >>> random.seed(1); random_point((0,0))
  (0.2576369506310926, 0.2898891217399542)

  >>> random.seed(1); random_point((2,5), std=10)
  (14.881847531554628, 19.494456086997708)

  >>> random.seed(1); random_point((2,5), std=(0.1, 12))
  (2.1288184753155464, 22.393347304397253)
  """
  pass

Wyrysuj te punkty na wykresie (możesz użyć funkcji plt.axis('equal') żeby osie wykresu były w tej samej skali). Punkt A i punkty wygenerowane na jego podstawie wyrysuj kolorem czerwonym (argument color='red' w funkcji plt.plot), a punkt B i punkty wygenerowane na jego podstawie wyrysuj kolorem niebieskim. Możesz do tego celu napisać funkcję plot_point(point, color), która przyjmuje punkt (dwuelementowy tuple, lub listę, z czego pierwszy element to współrzędna x, a druga to y), i kolor i doda ten punkt do aktualnie aktywnego rysunku.

Korzystając z funkcji napisanej w ćwiczeniu powyżej oblicz odległość od każdego z punktów do punktów A i B oraz na podstawie tej odległości zaklasyfikuj te punkty (jeżeli punkt jest bliżej punktu A to należy do zbioru A, jeżeli jest bliżej do zbioru B to należy do zbioru B). Narysuj nowy wykres, na którym punkty ze zbioru A będą narysowane kolorem czerwonym, a punkty ze zbioru B kolorem niebieskim.

Czy dwa wykresy są takie same? Co się stanie jeżeli będziemy zwiększali odchylenie standardowe przy generacji punktów? Albo przybliżymy do siebie punkty A i B?