7. Decorator

7.1. Zastosowanie

 • Modify arguments
 • Modify returned value
 • Do things before call
 • Do things after call
 • Avoid calling
 • Modify global state (not a good idea)
 • Metadata

7.1.1. Przykład zastosowania

 • Zagnieżdżone
 • wykonywane od góry
@permission_required(uid=0)
@modyfikuj_sciezke_w_zaleznosci_od_systemu_operacyjnego
@timeout(seconds=10, error_message='za dlugo')
def instaluj_oprogramowanie(sciezka, nazwa_oprogramowania, wersja_paczki):
  pass

7.2. Definicja

def my_decorator(f):
  def wrapper(*args, **kwargs):
    return f(*args, **kwargs)
  return wrapper

# usage

@my_decorator
def func(x):
  return x

7.3. Class Decorators

Code Listing 7.1. Case Study wykorzystania dekotatorów do poprawienia czytelności kodu Flask
class Cache(object):
  def __init__(self, function, max_hits=10, timeout=5):
    self.function = function
    self.max_hits = max_hits
    self.timeout = timeout
    self.cache = {}

  def __call__(self, *args):
    # Here the code returning the correct thing.
    print(self)


def cache_hits(max_hits=10, timeout=5):
  def _cache(function):
    return Cache(function, max_hits, timeout)
  return _cache


@cache_hits
def double(x):
  return x * 2

@cache_hits(max_hits=100, timeout=50)
def double(x):
  return x * 2


double()

Todo

classdecorators

7.3.1. @staticmethod

class Foo:
  def __init__(self, tekst='Jose'):
    self.tekst = tekst

  def hello(self):
    print(f'hello {self.tekst}')

  @staticmethod
  def ehlo():
    print('hello')


# pryzkładowa implementacja
def staticmethod(f):
  def wrapper(*args, **kwargs):
    return f()
  return wrapper

7.3.2. @classmethod

7.4. Przykład

import os
import logging


def if_file_exists(function):

  def check(filename):
    if os.path.exists(filename):
      function(filename)
    else:
      logging.error('File "%(filename)s" does not exists, will not execute!', locals())

  return check


@if_file_exists
def print_file(filename):
  with open(filename) as file:
    content = file.read()
    print(content)


if __name__ == '__main__':
  print_file('/etc/passwd')
  print_file('/tmp/passwd')

7.4.1. Case Study

Code Listing 7.2. Case Study wykorzystania dekotatorów do poprawienia czytelności kodu Flask
from flask import json
from flask import Response
from flask import render_template
from flask import Flask

app = Flask(__name__)


@app.route('/summary')
def summary():
  data = {'first_name': 'Jose', 'last_name': 'Jimenez'}

  return Response(
    response=json.dumps(data),
    status=200,
    mimetype='application/json'
  )

@app.route('/post/<int:post_id>')
def show_post(post_id):
  # show the post with the given id, the id is an integer
  return 'Post %d' % post_id


@app.route('/hello/')
@app.route('/hello/<name>')
def hello(name=None):
  return render_template('hello.html', name=name)
Code Listing 7.3. Case Study wykorzystania dekotatorów do poprawienia czytelności kodu Django
from django.shortcuts import render

def edit_profile(request):
  if not request.user.is_authenticated:
    return render(request, 'myapp/login_error.html')
  else:
    return render(request, 'myapp/edit-profile.html')from django.contrib.auth.decorators import login_required


@login_required
def edit_profile(request):
  return render(request, 'myapp/edit_profile.html')


@login_required(login_url='/accounts/login/')
def edit_product(request):
  return render(request, 'myapp/edit_product.html')

from django.contrib.auth.mixins import LoginRequiredMixin


class EditProductView(LoginRequiredMixin, TemplateView):
  login_url = '/login/'
  redirect_field_name = 'redirect_to'
  template_name = 'myapp/edit_product.html'

7.5. Zadania kontrolne

7.5.1. Prosty dekorator

 • Program przechodzi przez pliki i katalogi wykorzystując os.walk.
 • Stwórz funkcję, która wypisuje na ekranie nazwę pliku lub katalogu.
 • Stwórz dekorator do funkcji, który przed wyświetleniem jej na ekranie podmieni ścieżkę na bezwzględną (path + filename).